مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی سال دوم تابستان 1387 پیش شماره 3 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

نقش فناوری اطلاعات بر ساختار موسسات فرهنگی – هنری (مطالعه موردی: سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات ساختار سازمانی موسسات فرهنگی- هنری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۴
در این مقاله در راستای تبیین نقش فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان های فرهنگی - هنری، نخست ضمن اشاره به اهمیت موضوع، به توصیف رابطه ی میان فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی پرداخته و سپس اهمیت ف ن آوری اطلاعات و تأثیر آن بر سازمان و فواید آن تشریح می گردد. در ادامه مفهوم ساختار سازمانی و ابعاد آن مطرح و دلایل تبیین فرضیه های تحقیق پیرامون ارتباط ساختار سازمانی و فن آوری اطلاعات ارائه می گردد. نتایج این مقاله نشان می دهد که بکار گیری فناوری اطلاعات موجب کاهش سطوح سلسه مراتبی و کاهش تعداد کنارکنان و کاهش تعداد واحدهای سازمانی در سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران گردیده است.
۲.

بررسی شیوه مدیریت موجود بر اساس دیدگاه عاملیت و خادمیت (مورد مطالعه- فرهنگسراهای تابعه ی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دیدگاه عاملیت دیدگاه خادمیت عوامل روانشناسی عوامل فرهنگی عوامل ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۸
در این مقاله در راستای پاسخ به این سئوال اساسی که آایا مدیران باید خود را وقف سازمان نمایند یا این که سازمان باید وقف مدیران شود، نخست دو شیوه رهبری عاملیت و خادمیت را تعریف و سپس مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر این دو شیوه بر اساس مدل تحلیلی تحقیق در ابعاد روانشناسی، ساختاری و فرهنگی تشریح می گردد. در ادامه با توجه به این مطلب که این پژوهش در فرهنگسراهای تابعه ی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران صورت پذیرفته و نتایج حاصل از پرسشنامه ها بر اساس فرضیه های تحقیق تجزیه و تحلیل گردیده و مشخص گردید که مدیران در جامعه ی مورد مطالعه از لحاظ روانشناسی، ساختاری و فرهنگی تمایل به سبک عاملیت دارند
۳.

عوامل موثر در پیشرفت سواد رسانه ای در میان دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۴۷
این مقاله در راستای تبیین عوامل موثر در پیشرفت سواد رسانه ای در میان دانشجویان، نخست به بیان مسئله و طرح موضوع پرداخته و سپس اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق مطرح م یگردد. در ادامه ضمن معرفی جامعه و نمونه آماری، روش پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها معرفی شده و نهایتاً متغیرهای تحقیق تشریح می گردند. این مقاله تاکید دارد که سواد رسان های به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای توسعه جوامع و نظارت بر عملکرد بخشهای مختلف اجتماع بوده و برای همین منظور باید برای افزایش سواد رسانه ای در بین دانش آموزان و دانشجویان، علاوه بر اینکه سیاستگذاریهای اصولی انجام گیرد از مشارکتهای مردمی نیز استفاده شود.
۴.

بررسی سبکهای مدیریتی موجود در مراکز فرهنگی (مجتمع های فرهنگی و هنری/ فرهنگسراها و کتابخانه ها) تابعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان و ارائه الگوی مناسب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سبک های مدیریت شاخص های فرهنگی مراکز فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های مد یریتی موجود در مراکز فرهنگی و ارائه الگوی مناسب براساس شاخص های فرهنگی انجام گردیده است . جامعه آماری این تحقیق م دیران مراکز فرهنگی تابعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان می باشند که در مجموع 35 نفر هستند . و با توجه به محدود بودن اعضاء جامعه مذکور نمونه گیری صورت نگرفت و همه ی آنها مورد بررسی قرار گرفتند . ابزار سنجش شامل دو بخش بود که بخش اول به بررسی سبک مدیریت (پرسشنامه باردنز و متزکاس ) و بخش دوم به سنجش میزان شاخص های فرهنگی (پرسشنامه دورفمن و هاول ) می پرداخت. پس از جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها مشخص گردید که سبک مدیریتی موجود از نوع استبدادی خیرخواهانه( 2 S)می باشد و مدیران مذکور از نظر شاخص های فرهنگی مرد سالار/ جمع گر ا/ با فاصله قدرت تقریبامتعادل و دارای پرهیز از ابهام بالا هستند . در ضمن با توجه به میزان شاخص های فرهنگی سبک مطلوب مدیریت بر ایمراکز فرهنگی چیزی بین سیستم های استبدادی خیرخواهانه(S2) و مشورتی(S3)می باشد
۵.

بررسی را ههای توسعه ی مشارکت مردم در صنعت جهانگردی (مورد مطالعه: استان خوزستان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: صنعت گردشگری مشارکت امنیت اعتماد به نظام رسانه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۹
این مقاله در راستای تبیین راه های توسعه مشارکت مردم در بهبود صنعت گردشگری در استان خوزستان، نخست به بیان اهمیت صنعت جهانگردی پرداخته و سهم این صنعت را در درآمد ملی کشور متذکر شده است. سپس جایگاه ایران با پیشینه ی تمدنی کهن و جاذبه های متنوع و موقعیت برجسته اقلیمی را تعریف کرده است . در این مقاله که به بررسی راههای توسعه مشارکت مردم در ارتقای صنعت گردشگری پرداخته شده است با توجه به داده های حاصل از پژوهش، متغیرهای چندی شامل اعتماد مردم به ارگانهای امنیتی و قضائی، اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران و اطلاع رسانی رسانه ها مورد بررسی قرار گرفته که بر مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری تأثیرگذار می باشد
۶.

مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر سیاست خارجی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ سیاست خارجی مؤلفه های فرهنگی مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر سیاست خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۶
پیش فرض ما در این مقاله این است که مؤلفه های فرهنگی نیز در کنار سایر مؤلفه های قدرت می توانند نقش مؤثری در سیاست خارجی ایفا کنند. لزوم تحقیق درباره این پیش فرض از آن روست که توجه به رویکردهای نوین در سیاست خارجی از اولویت های ذهنی بخش عظیمی از نخبگان هر کشور به شمار م یرود. بدین لحاظ، ما به دنبال پاسخ «؟ مؤلفه های فرهنگی ایران چه رابطه ای با سیاست خارجی دارند یا می توانند داشته باشند » این سؤال اصلی هستیم که برای پاسخ به این سؤال، در ابتدا نقش مؤلفه های فرهنگی در سیاست خارجی را از طریق روش اسنادی بررسی کرده ایم. نتایج این بررسی به ما نشان می دهد، فرهنگ مقوله ای هم وزن با سایر مؤلفه های قدرت (سیاسی، اقتصادی، نظامی و تکنولوژیک) و در برخی از تئوری ها، مهمترین عامل و مبنای همگرایی یا واگرایی ملت ها و حوز ههای مختلف به شمار می رود. در مقاله زیر این موضوع تشریح شده است. حاصل این بررسی، تدوین یک الگوی پیشنهادی برای سیاست خارجی بر پایه مدیریت فرهنگی است که با عملیاتی کردن آن می توان شرایطی ایجاد کرد که سیاست خارجی کشور موفق تر عمل کند.
۷.

بررسی وضعیت نشر حرفهای کتاب و سیاستهای دولتی در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: صنعت نشر نشر حرفهای کتاب حمایتهای دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۱
در این مقاله به بررسی وضعیت نشر حرفه ای کتاب در ایران و تاثیر سیاستهای دولت در این حوزه پرداخته شده است. در ادامه ضمن بررسی جایگاه ناشر ان خصوصی و دولتی و سهم هر کدام از آنها در نشر حرفه ای به بررسی شیوه های حمایت دولت از نشر کتاب پرداخته و پیرامون نکات مثبت و کاستیهای این شیوه ها به بحث می پردازد و با ارئه یک مدل پیشنهادی از نحوه حمایت دولت از صنعت نشر به این نتیجه می رسد که دولت باید در سیاستهای خود بازنگری کند و در این بازنگری اولاً با ترک رویکرد یک جانبه گرایی تمامی اجزاء و عوامل نشر را مد نظر این سیاست ها قرار دهد و ثانیاً با طراحی یک ساز و کار هماهنگ کننده همچون شورای ملی توسعه کتاب در کشور به اتخاذ سیاست های هماهنگ و یکپارچه در این حوزه بپردازد
۸.

بحران فرهنگی و بررسی راهکارهای تدبیر بحران با تاکید بر دیدگاه مدیران فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نظام فرهنگی مدیران فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعارضات فرهنگی تهاجم فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۶
این مقاله با هدف بیان ضرورت پرداخ تن به مسائل فرهنگی و شناخت نقش و وظایف مدیران فرهنگی در یک سازمان ، به بررسی بحران فرهنگی و راهکار های تدبیر آن با تاکید بر دید گاه های مدیران وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی پرداخته است . نویسنده با این پیش فرض که وجود اختلاف باورها و ارزشهای فرهنگی میان نسل او ل و دوم با نسل سوم انقلاب ،نتیجه ی نهادینه نشدن باورها و ارزشهای اسلامی در میان نسل سوم است، این فرضیه را مطرح می کند که وجود تعارضات فرهنگی در یک نظام فرهنگی به موازات افزایش تهاجم فرهنگی، موجب بروز بحران فرهنگی در کشور می شود . این مقاله به روش میدانی، اط لاعات بدست آمده از مصاحبه با چهل نفر از مدیران فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که اختلاف فرهنگی میان سه نسل مذکور ناشی از انتقال ضعیف و نامناسب ارزش ها و دید گاه های فرهنگی به نسل جوان بوده و عدم به کار گیری مناسب مدیران فرهنگی در جایگاه های تخصصی ، تعدد مراکز سیاستگذاری و تصمیم گیری در حوزه ی فرهنگ و عدم هماهنگی بین بخشی میان نهاد های فرهنگی منجر به پا ره ای اختلالات فرهنگی گردیده که می تواند زمینه ی شکل گیری و بروز بحران را فراهم آورد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸