مسعود پورکیانی

مسعود پورکیانی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
۱.

تحلیلی بر جایگاه مؤلفه های مؤثر بر برندسازی شهری (مورد مطالعه: شهر بوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه برندسازی شهری شهر بوشهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 215 تعداد دانلود : 479
ازآنجاکه برندسازی شهری یکی از پویاترین فعالیت های در حوزه خط مشی گذاری در عصر حاضر محسوب می شود که نقش مهمی در توسعه پایدار منطقه ایفا می کند و با توجه به رشد روزافزون توسعه شهری در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و... نیاز به یک برنامه ریزی هدفمند و جامع برای همگام شدن با توسعه پایدار می باشد. این پژوهش با توجه به مؤلفه های توسعه و تأثیر آن بر شاخص های برندسازی شهری بر آن است تا بتوان با بررسی آن ها به بهبود وضعیت توسعه و برندسازی شهری در استان کمک نماید. روش های گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش از دو گروه تشکیل شده است. گروه اول را خبرگان آگاه به موضوع که تعداد افراد موجود در این جامعه آماری نامشخص و حجم نمونه مورداستفاده 50 نفر می باشد. گروه دوم شامل سیاست گذاران و مدیران ارشد، کارکنان دارای تحصیلات عالی در استان بوشهر با تعداد 37751 نفر می باشند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 382 نفر تعیین شده است. داده های مورداستفاده در این پژوهش از طریق 4 پرسش نامه که روایی و پایایی آن ها مورد تأیید قرارگرفته است، جمع آوری گردیدند. برای اندازه گیری سازه ها و روابط بین آن ها با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SMART PLS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد، متغیرخط مشی برندسازی شهری با مدل توسعه رابطه مثبت و معناداری دارد. لذا پیشنهاد می گردد سیاست گذاران و مدیریت شهری با توجه به رابطه خط مشی برندسازی شهری با ابعاد توسعه، جهت برندسازی شهری استان و بهبود ابعاد توسعه برنامه ریزی نمایند. واژگان کلیدی: مدل، توسعه، خط مشی، برندسازی شهری. [1]. نویسنده مسئول: استان کرمان، کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت،
۲.

Evaluation of professional ethics relations and the level of implementation of the policies of the Organization of Natural Resources, Forests, Ranges and Watershed Management of the country(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 565 تعداد دانلود : 997
Introduction: The purpose of this research is to design and explain the model of professional ethics relations and the level of implementation of the policies of the Natural Resources and Watershed Management Organization of the country (a case study of the General Directorate of Natural Resources and Watershed Management in the North of Kerman Province). Material and Methods: In terms of the purpose of this research, it was developmental and applied, which was done in a mixed way. In the qualitative part of the society, there were university professors and experts in the field of human resources management, from among whom 30 people were selected by a judgment method. The tool was exploratory interviews and finally the data was analyzed with Delphi technique. In the quantitative part, the descriptive method was of the correlation type. The statistical population included all the managers and employees of the General Directorate of Natural Resources and Watershed Management of Kerman province and the sub-departments of the cities. The sample consisted of 358 people who were selected based on the available sampling method. A questionnaire was used to collect the required data. Data analysis was done using descriptive statistics and inferential statistics (one-sample t-test and structural equation modeling) using SPSS23 and AMOS23 software. Results: In the qualitative section, 70 sub-dimensions (indices) related to professional ethics were summarized in 5 factors and 79 sub-dimensions (indices) related to the implementation of the organization's policies were summarized in 4 factors. The analysis of the data in the quantitative part showed that there is a positive and significant relationship between the variable of professional ethics and the level of implementation of the organization's policies. Extra-organizational and individual (extra-personal) on the implementation of the organization's policies is significant at the 5% level, and the positive path coefficients show that these structures have had an increasing (direct) effect on the implementation of the organization's policies. Conclusion: Based on the present research, it was found that professional ethics has a significant effect on the level of implementation of the organization's policies.
۳.

بررسی تأثیر نقش های مدیریتی بر شفافیت سازمانی با رویکرد اسلامی

کلید واژه ها: نقش نقش های مدیریتی شفافیت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 56
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نقش های مدیریتی بر شفافیت سازمانی با رویکرد اسلامی است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی−همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شد. روش گردآوری اطلاعات ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. ابتدا نقش های مدیریتی مینزبرگ از طریق مطالعات کتابخانه ای شناسایی شد و سپس براساس آموزه های دینی، یک نقش به نقش های فوق اضافه گردید تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی». در گام بعد این نقش ها در جامعه آماری مورد نظر به آزمون گذاشته شد و تفاوت نقش ها در دو جامعه آماری (مؤسسه های تحقیقاتی ومؤسسه های تولیدی استان کرمان) مورد آزمون قرار گرفت. جهت سنجش متغیرها در مؤسسه های تحقیقاتی 186 نفر و در مؤسسه های تولیدی 372 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسش نامه بود. برای بررسی فرضیه ها از آزمون t تک نمونه ای، مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss ویراست 23 و Amos استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین نقش های مدیریتی در مؤسسه های تحقیقاتی و تولیدی تفاوت وجود دارد. همچنین این نتیجه حاصل آمد که نقش های مدیریتی بر شفافیت سازمانی در مؤسسه های تحقیقاتی و تولیدی استان کرمان تأثیر مستقیم دارد.
۴.

پیش بینی تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر اساس عوامل بازدارنده (مورد مطالعه: دستگاههای اجرایی شهر کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحول نظام اداری تحول منابع انسانی عوامل بازدارنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 701 تعداد دانلود : 104
با توجه به اهمیت تحول نظام اداری، ضرورت بررسی وضعیت موجود و شناسایی مسائل و مشکلات آن، این مقاله به پیش بینی تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر اساس عوامل بازدارنده پرداخته است. تحقیق موجود از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای است که به روش کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی شهر کرمان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 450 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته عوامل بازدارنده اجرای تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی و پرسشنامه تحول نظام اداری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، عدم شایسته سالاری، آموزش ناکافی ، عوامل ارزشی و ساختاری، مبهم بودن اهداف، عدم حاکمیت تفکر بهبود مستمر، رابطه سالاری و رهبری ناکارآمد، عوامل بازدارنده اجرای تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی می باشند که بصورت همزمان 332/0 از واریانس میزان اجرای تحول نظام اداری را تبیین می کنند .
۵.

طراحی الگوی راهبردی جانشین پروری با تأکید بر یادگیری سازمانی در دانشگاه های کشور (مورد مطالعه؛دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت جانشین پروری یادگیری سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی برنامه ریزی نیروی انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 302
هدف پژوهش حاضرارائه الگوی راهبردی جانشین پروری با تأکید بر یادگیری سازمانی در دانشگاه های کشور بوده که مورد مطالعه آن دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی می باشد. این تحقیق به روش طرح تحقیق آمیخته - اکتشافی انجام شده که طبق آن ابتدا روش کیفی به کار گرفته شده و سپس با توجه به نتایج به دست آمده روش کمّی مورد استفاده قرار گرفته شده است. در این تحقیق براساس یک رویکرد کیفی با روش دلفی و مصاحبه برای جانشین پروری و یادگیری سازمانی ابتدا لگوبندی و مدل مفهومی اولیه تشکیل شده و سپس با استفاده از اطلاعات میدانی و پیمایشی مدل طراحی شده حاصل از تکنیک دلفی برای ارزیابی مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. داده ها از طریق مصاحبه با 25 نفر از خبرگان علمی که دارای آثار علمی و دانشگاهی بوده اند گردآوری شده است. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه با خبرگان دانشگاه است. یافته های این تحقیق نشان داد که مدل مفهومی پژوهش حاکی از آن است که پدیده اصلی جانشین پروری تحت تأثیر هفت متغیر قرار دارد که در طراحی پرسشنامه و سنجش الگو این عوامل مورد توجه قرار گرفت. همچنین نتایج این پژوهش در خصوص الگوی جانشین پروری مدیران، ابعاد و عوامل تأثیرگذار بر جانشین پروری را تأیید و اهمیت هر یک را مشخص کرد که عبارتند از: الف) نظام آموزش؛ ب) ارزیابی و اندازه گیری عملکرد؛ پ) خط مشی و راهبرد؛ ت) شناسایی استعدادها وتشکیل خزانه استعداد؛ ث) تعهد به اجرای جانشین پروری؛ ج)شناسایی پست های کلیدی و چ) منابع انسانی. کلید واژه ها: مدیریت جانشین پروری، یادگیری سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه ریزی نیروی انسانی.
۶.

تبیین عوامل مرتبط با سقف شیشه ای در راستای توسعه مسیر شغلی (مطالعه موردی: کارکنان زن دستگاه های اجرایی شهر کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سقف شیشه ای توسعه مسیر شغلی مسیر شغلی دستگاه های اجرایی شهر کرمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 242 تعداد دانلود : 537
موضوع مسیر شغلی مناسب و مشارکت زنان در بازار کار از مهم ترین تغییرات قرن گذشته است. بدین جهت هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل مرتبط با سقف شیشه ای در راستای توسعه مسیر شغلی کارکنان زن دستگاه های اجرایی شهر کرمان است. بدین منظور جامعه آماری شامل دو گروه خبرگان دانشگاهی و کلیه کارکنان زن دستگاه های اجرایی شهر کرمان به تعداد 14186 نفر است. جهت شناسایی مؤلفه های تحقیق از مبانی نظری پژوهش و مؤلفه های پیشنهادی خبرگان از روش دلفی استفاده گردید. در تحلیل داده ها از تحلیل عامل تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. تعداد نمونه آماری در بخش کیفی با تکنیک دلفی 30 نفر و در بخش کمی از طریق جدول مورگان، 374 نفر به دست آمد که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. با انجام آزمون تحلیل عاملی از طریق دو نرم SPSS و Amos، تعداد 14 مولفه در قالب 6 بعد استخراج و مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد که میان عوامل سازمانی، عوامل فردی، عوامل اجتماعی-فرهنگی و عوامل قانونی با توسعه مسیر شغلی رابطه معناداری (-p<0/05) وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین عوامل قانونی و توسعه مسیر شغلی از اهمیت نسبی بیشتری (r= 0/686) برخوردار بوده و ضریب همبستگی بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و حضور پدیده سقف شیشه ای از اهمیت بیشتری (0/769) برخوردار است.
۷.

تبیین و طراحی مدل عوامل مرتبط با سبک پردازش دانش در دانشگاه های دولتی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش سبک پردازش دانش وظیفه فرهنگ سازمانی ساختار سازمان فناوری اطلاعات اندازه سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 638
این پژوهش با هدف طراحی مدل عوامل مرتبط با سبک پردازش دانش در دانشگاه ها انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، تحقیق توسعه ای و از لحاظ روش گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش دو گروه، خبرگان آشنا به سبک پردازش دانش، مدیران و کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران است. نمونه 30 نفری از خبرگان و نمونه 301 نفری از مدیران و کارکنان دانشگاه های دولتی تهران انتخاب و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن تأیید شده بود، استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که وظیفه، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، اندازه سازمان، استراتژی یادگیری و ویژگی های فردی تعیین کننده های اصلی سبک پردازش دانش در دانشگاه های دولتی شهر تهران هستند.
۸.

ارائه مدلی فرهنگی مرتبط با اجرای سیاست های کلی نظام اداری در بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران (مورد: دستگاه های اجرایی استان کرمان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عوامل فرهنگی نظام اداری سیاست های کلی نظام اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 770 تعداد دانلود : 754
مقدمه و هدف پژوهش: عوامل فرهنگی نقش تعیین کننده ای در اجرای موفقیت آمیز برنامه ها و سیاست های نظام اداری دارد. هدف این پژوهش، ارائه الگوی فرهنگی مرتبط با اجرای سیاست های کلی نظام اداری در بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش: با بررسی مبانی نظری، مؤلفه های اصلی و فرعی و شاخص های مؤثر بر الگو شناسایی و سپس با روش دلفی و بر مبنای رویکرد قیاسی، شاخص ها و مؤلفه های تحقیق توسط خبرگان (50 نفر از اساتید دانشگاه رشته مدیریت) تائید گردید. با استفاده از پرسشنامه سنجش عوامل دربین پاسخ دهندگان (580 نفر ازمدیران میانی و پایه) صورت گرفت. در نهایت الگوی بدست آمده در این مرحله با تایید و تعدیل خبرگان به الگوی اثربخش ختم شده است. برای تعیین روایی از روایی محتوایی و سازه و برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای، مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان دهنده مناسب بودن الگوی پیشنهادی است و حاکی از آن است که میان مؤلفه های عوامل فرهنگی در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی بر اجرای سیاست های کلی نظام اداری تأثیر معنی داری دارند. نتیجه گیری : به منظور تسهیل در اجرای سیاست های کلی نظام اداری باید به عوامل فرهنگی در همه سطوح توجه شود .
۹.

انگیزه خدمت عمومی و عوامل سازمانی و غیرسازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه خدمت عمومی عوامل سازمانی عوامل غیرسازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 712 تعداد دانلود : 889
مفهوم انگیزش کارکنان و توجه به عواملی که باعث ایحاد انگیزه می گردد از جمله مهمترین موضوعاتی است که در بهره وری نیروی انسانی مطرح می باشد. انگیزش کارمندان دولت، مدت هاست که از موضوعات جذاب بوده است. این تحقیق با هدف تبیین مدل و بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه  در خدمات عمومی (دولتی) صورت پذیرفت. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی–همبستگی انجام شده است. حجم نمونه شامل 324 نفر از کارکنان شهرداری های استان خراسان رضوی بوده که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برگزیده شده اند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه های ترکیبی انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی  و عوامل غیرسازمانی گردآوری شد و ضریب پایایی (αکرونباخ) برای پرسشنامه ها به ترتیب 822/0، 815/0 و 795/0 به دست آمد و به منظور اطمینان از تناسب شاخص ها با مؤلفه ها (بررسی روایی) از آزمون خبرگی و تحلیل عاملی اکتشافی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. داده ها با نرم افزارهای "اس پی اس اس" و "آموس" تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین شاخص های سازمانی و غیرسازمانی با انگیزش خدمت عمومی کارکنان وجود دارد و روابط در مدل تحقیق تایید شد و در پایان بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهادهایی نیز ارائه گردید.
۱۰.

ارائه الگوی مهار پول شویی در نظام بانکی ایران با تأکید بر عامل فرهنگ سازی عمومی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پول شویی بانکداری الکترونیک فرهنگ سازی عمومی اصلاح سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری دور شدن از اقتصاد دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 313 تعداد دانلود : 172
مقدمه و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی مهار پول شویی در نظام بانکی دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عامل فرهنگ سازی عمومی می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش ابتدا عوامل مؤثر بر مهار پول شویی به منظور فرهنگ سازی عمومی از طریق نظرسنجی از خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی، مورد شناسایی قرار گرفت و سپس این عوامل در قالب الگوی طراحی شده در جامعه آماری مورد نظر به آزمون گذاشته شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران ارشد شعب بانک ملی استان کرمان به تعداد 321 نفر بوده اند که 200 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه (2 پرسشنامه) بود. داده های پژوهش از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد مؤلفه های «دور شدن از اقتصاد دولتی» و «بانکداری الکترونیک» بیشترین اهمیت را در تبیین متغیر پول شویی داشتند به طوری که مؤلفه دورشدن از اقتصاد دولتی 90 درصد و مؤلفه بانکداری الکترونیک 86 درصد تغییرات عوامل مؤثر بر مهار پول شویی را تبیین می کنند. نتیجه گیری: پول شویی به یکی از مهم ترین مباحث در بسیاری از کشورها تبدیل شده است و می تواند آثار به مراتب مخربی برای اقتصاد هر کشوری به دنبال داشته باشد و نهادهای مربوطه باید توجه خاصی در جهت اقدامی برای مبارزه با این موضوع داشته باشند. بدین منظور در راستای فرهنگ سازی عمومی مبارزه با این پدیده می توان اطلاعات پول شویی در اختیار عموم مردم قرار داد تا مردم از جرم پول شویی و روش های مبارزه با آن آگاه شوند.  
۱۱.

مطالعه رابطه شاخصهای شفافیت و پاسخگویی و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم مطالعه کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخص کنترل فساد شاخص رفاه لگاتوم شاخص شفافیت رهیافت داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 163 تعداد دانلود : 787
هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخصهای شفافیت ، پاسخگویی دولت و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم در کشورهای منتخب (کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه کشور) طی سالهای 2000تا 2018 می باشد. برای این منظور از داده های آماری بانک جهانی برای متغیرهای مستقل و داده های موسسه لگاتوم برای شاخص رفاه لگاتوم استفاده شده است مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج نشان دادکه بین شاخص فساد اداری و شاخص رفاه لگاتوم رابطه منفی و معنی دار وجود دارد همچنین بین فساد قانونی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی دار و منفی مشاهده شد؛ اما بین فساد سیاسی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی داری مشاهده نگردید؛ همچنین بین شاخصهای شفافیت و پاسخگویی دولت با شاخص رفاه لگاتوم هم رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد ؛ از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه برای نیل به اهداف سند چشم انداز کشور ارتقای شاخصهای نهادی ازجمله بهبود قوانین و مقررات و ساختارهای پاسخگویی می باشد علاوه بر این مبارزه سیستماتیک با فساد و باز تعریف فساد در قوانین و تعیین حدود و ثغور مسولیت اجتماعی و اختیارات مدیران محلی و تفویض اختیار به آنان تو صیه می گردد. طبقه بندی موضوعی :  JEL )  ; C23; E31; E62  H11;H19)
۱۲.

طراحی الگوی مناسب فرهنگ کار با تأکید بر عدالت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ کار عدالت سازمانی سرمایه اجتماعی مدیریت مشارکتی رضایت شغلی و جهتگیری دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 615 تعداد دانلود : 422
هدف این پژوهش، طراحی الگوی فرهنگ کار با تأکید بر عدالت سازمانی است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، و روش آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان یک سازمان تشکیل م یدهند که تعداد آنها 1262 نفر بوده است. از آنجا که در این پژوهش از رویکرد ا لگوسازی معادلات ساختاری استفاده شده است، حجم نمونه حداقل بین پنج تا ده برابر تعداد سؤالات پرسشنامه در نظر گرفته شد. این تعداد با توجه به مقدار گفته شده بین 220 تا 440 قابل تغییر است. در نهایت 457 نفر مبنای تحلیل آماری قرار گرفتند که روش نمون هگیری، طبقه ای تصادفی متناسب است. روش گردآوری داد هها در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی، و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه با 30 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه فرهنگ کار با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی برابر با 881 / 0 و روایی پرسشنامه ابعاد فرهنگ کار برابر با 889 / 0 است که مورد تأیید قرار گرفت. ه مچنین پایایی پرسشنامه عوامل مرتبط با طراحی و توسعه فرهنگ کار برابر با 899 / 0 و پایایی پرسشنامه ابعاد فرهنگ کار برابر با 908 / 0 است که ابزار پژوهش از پایایی مطلوبی برخوردار است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. خروجی نرم افزار، نشاندهنده مناسب بودن الگوی پیشنهادی پژوهش است به طوری که مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد برابر با ) 079 / 0( است؛ مقدار کای اسکوئر بهنجار شده برابر با ) 159 / 3(است و مقدار شاخص ن کیویی برازش برابر با ) 898 / 0( است. نتایج نشاندهنده اثر معنادار عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی، مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی بر فرهنگ کار است. با توجه به مثبت بودن ضرایب مسیر ذکر شده می توان گفت این تأثیر از نوع افزایشی )مستقیم( است. نتایج الگو نشان م یدهد بر اساس ضرایب مسیر، شدیدترین تأثیر میان عدالت سازمانی و فرهنگ کار برقرار است. ه مچنین تأثیر جهتگیری دینی و فرهنگ کار از لحاظ آماری معنادار نبود.
۱۳.

Organizational Strategies Model of Employee Performance based on the Organizational Justice(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 788 تعداد دانلود : 770
Background: The policy focuses on what the government is actually doing in practice, not just what it has proposed or intends to do, and distinguishes the policy from a decision that is merely a specific option among other options. The present study aimed to provide a model of organizational performance of employees based on organizational justice in Payam-e-Noor University. Method: The present study was formed with a mixed approach. In the qualitative section of the statistical population, there were experts in the field of policy-making and management of Payam-e-Noor University of Hormozgan province, 15 of whom were selected as members of the panel group through homogeneous qualitative sampling method. The research tool was an interview. In a small part of the statistical population, all managers and staff of Payam-e-Noor University of Hormozgan province were approximately 400 people, of which 200 people were selected by stratified random sampling. A researcher-made questionnaire was used to collect information. To analyze the data in the qualitative part, the grounded theory was used and in the quantitative part, structural equations were used. Results: The results show that the topics of the research are 6 main variables of the research including; gender justice, protectionist perspective, empowering attitude, confidence building, ethics and social commitment. After identifying the topics, the categories of analysis were defined. Thus, in this study, 23 main categories were defined and finally the research model had a suitable fit. Conclusion: The performance of employees in an organization is one of the most important factors increasing the efficiency of the organization and its effectiveness and the most important channel to achieve optimal performance of employees is organizational justice.
۱۴.

ارائه مدل مدیریت منابع انسانی دوسوتوان در نیروی انتظامی به روش تحلیل تم و شبکه خزانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تحلیل تم شبکه خزانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 801
زمینه و هدف: دوسوتوانی سازمانی به توانایی سازمان ها برای کشف صلاحیت های جدید و بهره برداری از قابلیت های موجود اشاره دارد. سازمان های دوسوتوان به ساماندهی یک نظام منابع انسانی شامل دو نظام سازگار از اقدامات منابع انسانی برای واحدهای اکتشافی و بهره برداری نیاز دارند، لذا در این پژوهش به ارائه مدلی برای دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی با رویکرد تحلیل تم و شبکه خزانه در ناجا پرداخته شد. روش : پژوهش حاضر دارای رویکرد آمیخته اکتشافی است. پژوهش دارای رویکرد آمیخته اکتشافی است. جامعه پژوهش، خبرگان راهور و ستاد نیروی انتظامی در استان قزوین بودند که روش انتخاب مشارکت کنندگان هدفمند بود. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه شبکه خزانه استفاده شد. پس از انجام 10 مصاحبه، اشباع نظری حاصل و مصاحبه متوقف شد. برای انجام تحلیل تم از نرم افزار اکسل و برای انجام شبکه خزانه از نرم افزار آیدوگرید[1] استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل تم و تحلیل شبکه خزانه نشان داد مدیریت منابع انسانی دوسوتوان دارای 77 شاخص است که در دو دسته (اکتشاف و بهره برداری) و 8 بعد (الزامات دوسوتوانی، استخدام دوسوتوان، آموزش دوسوتوان، ارزیابی دوسوتوان، جبران خدمات دوسوتوان، روابط کاری دوسوتوان، برنامه ریزی منابع انسانی دوسوتوان و نگهداشت دوسوتوان) دسته بندی شدند. نتایج: براساس نتایج پژوهش، نیروی انتظامی برای طراحی مدلی اثربخش در حوزه مدیریت منابع انسانی دوسوتوان، باید منابع انسانی کارآمد را جذب کند، برای منابع انسانی جذب شده و منابع موجود در سازمان برنامه ریزی کند، میان کارکنان با یکدیگر و رؤسا رابطه ای مناسب برقرار کند، آموزش و بهسازی کارکنان را محقق کند و کارآمدترین مدل ها را برای ارزیابی عملکرد و خروجی کارکنان در نظر بگیرد تا بتوان براساس نتایج آن کارکنانی را که تلاش مضاعفی در سازمان داشته اند را شناسایی کرده و با جبران بهینه خدمات رسانی آنان در سازمان، کارکنان را به ماندن در سازمان ترغیب کند.
۱۵.

الگوی خط مشی سازمانی عملکرد کارکنان مبتنی بر عدالت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خط مشی خط مش سازمانی عملکرد کارکنان عدالت سازمانی دانشگاه پیام نور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 218 تعداد دانلود : 613
خط مشی بر آنچه دولت در عمل به طور واقعی انجام می دهد نه آنچه صرفاً پیشنهاد داده یا قصد انجام آن را دارد، متمرکز است و خط مشی را از یک تصمیم که صرفاً نوعی گزینه ویژه میان سایر گزینه هاست مجزا می سازد. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی خط مش های سازمانی عملکرد کارکنان مبتنی بر عدالت سازمانی در دانشگاه پیام نور انجام گرفته است. بر این اساس ضمن مرور ادبیات نظری، متغیرهای مربوط و مقیاس آنها، چهارچوب کلی مطالعه شکل گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی همبستگی است. مشارکت کنندگان این تحقیق شامل دو بخش می باشد. در بخش اول یعنی روش گرندد تئوری (مصاحبه با خبرگان)، تعداد 15 نفر از متخصصان رشته خط مشی گذاری و مدیریت به عنوان اعضای پانل حضور داشتند که این افراد از طریق روش نمونه گیری کیفی همگن به عنوان اعضای گروه پانل انتخاب شدند. در بخش دوم پژوهش به منظور طراحی مدل ساختاری- تفسیری از 15 نفر خبرگان به منظور پاسخ به پرسشنامه طراحی شده استفاده می گردد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گر
۱۶.

طراحی الگو مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسعه پایدار سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت مدیریت منابع انسانی سبز توسعه توسعه پایدار سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 479 تعداد دانلود : 484
هدف از پژوهش حاضر طراحی الگو مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسعه پایدار سازمانی (مطالعه موردی: دستگاههای اجرایی شهرستان شیراز) میباشد. جامعه آماری پژوهش جهت آزمون الگو 26 نفر از خبرگان بودند و جهت سنجش متغیرها در دستگاههای اجرایی شهرستان شیراز از نظرات 732 نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستان شیراز استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانهای و میدانی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که از چهار پرسشنامه استفاده شد و روایی و پایایی پرسشنامهها به تأیید رسید. برای بررسی سؤالهای پژوهش از روشهای آماری آزمون t تک نمونهای، تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. یافتههای پژوهش ضمن تأیید الگوهای پیشنهادی پژوهش، نشان داد که بین مدیریت منابع انسانی سبز و مولفههای آن: چشم انداز مدیریت منابع انسانی سبز، تجزیه و تحلیل و طراحی سبز شغل، برنامهریزی منابع انسانی سبز، جذب و استخدام سبز، جامعه پذیری و روابط سبز، آموزش و توسعه تواناییهای سبز، مشارکت و همکاری سبز، نگهداشت سبز منابع انسانی، جبران خدمات سبز، ارزیابی عملکرد سبز، نظم، توانمندسازی، انگیزش سبز، قدرت و اختیار سبز، مدیریت استعداد، حمایت و تعهد مدیران ارشد، کار تیمی، روابط کار، توسعه سبز، فرایند اداری سبز، ارتباطات و همکاری سبز کارکنان با توسعه پایدار سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد. در پایان پیشنهادهای بر مبنای نتایج تحقیق ارائه شد.
۱۷.

رابطه تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با انگیزش در کار (مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد سازمانی رفتار شهروندی سازمانی انگیزش کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 934 تعداد دانلود : 95
پژوهش با هدف تبیین رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با انگیزش در کار در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان شامل 15 واحد دانشگاهی و به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری 2428 نفر از کارکنان واحد های دانشگاهی آزاد اسلامی بوده که تعداد332 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش نامه تعهدسازمانی آلن و می یر (1990)، پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و فارح (1997) و پرسش نامه محقق ساخته انگیزش در کار می باشند. برای روایی پرسش نامه ها از روش kmo و برای پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شده است و فرضیه ها از نرم افزار Lissrel و spss21 تحلیل شده است . درخصوص توصیف و تبیین مولفه های متغیر تعهد سازمانی، مولفه های تعهد تکلیفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری با ارزش و بار عاملی بالا تایید گردیدند. در خصوص تبیین مولفه های رفتار شهروندی سازمانی، مولفه های نوع دوستی، وجدان کاری، رفتار مدنی، محافظت از منابع سازمان و آداب اجتماعی با ارزش و بارعاملی بالا مورد تایید ودرخصوص توصیف و تبیین مولفه های متغیر انگیزش، مولفه های ویژگی های شغلی، معنویت در کار، هدف گذاری، برابری و وسیله ای با ارزش و بارعاملی بالا مورد تایید قرار گرفتند. نتایج حاصل همچنین نشان داد که بین تعهد سازمانی وانگیزش رابطه مستقیم و معنادار، و بین رفتار شهروندی سازمانی و انگیزش نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
۱۸.

ارزیابی تطبیقی اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات در ایران و کشورهای توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان محاسبات اهداف وظایف اختیارات کشورهای توسعه یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 714 تعداد دانلود : 139
هدف این پژوهش ارزیابی تطبیقی اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات در ایران و کشورهای توسعه یافته می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی- اکتشافی و با ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش در ایران، شامل کلیه کارکنان حوزه های حسابرسی(فنی- تخصصی) و اداری دیوان محاسبات کشور شامل ستاد مرکزی و 31 استان سطح کشور است که به منظور انجام این پژوهش، مطابق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه به تعداد 313 نفر انتخاب شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای اطلاعات جمع آوری شده است. از دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته نیز در مجموع 32 پرسشنامه جمع آوری شد. برای ارائه مدل از از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری ( SEM ) و برای برازش مدل از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات ایران و کشورهای توسعه یافته تفاوت وجود دارد، به گونه ای که می توان از دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته در زمینه نظارت و مبارزه با فساد الگو گرفت. همچنین نتایج پژوهش بیانگر این است که الگوی پژوهش از اعتبار لازم برخوردار است.
۱۹.

Designing a Model of Knowledge Management Based on Intellectual Capital With a Comparative Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Intellectual Capital Knowledge Management

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 18 تعداد دانلود : 984
The main purpose of this research is preparing a suitable management and intelligence sample based on an intellectual capital or comparative approach. The present research is  a correlation descriptive type which has been done by a survey method. In this research for gathering the required data ,  two self-constructed questionnaires have been used the intellectual capital and knowledge management have been used. In order to ascertain reliability  , the content analysis method  has been used (specialists opinion). The findings of the research showed that the model for ascertaining and rendering an ideal sample of knowledge management based on intellectual capital shall have a favorite value.
۲۰.

Analysis on Relationship Among Competency and Succession Planning in Telecommunication Infrastructure Company of Iran (TICIR)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Succession Planning Competency Telecommunication Infrastructural Company of Iran (TICIR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 539 تعداد دانلود : 594
The present study is intended to examine relationship among competency and succession planning in Telecommunication Infrastructure Company of Iran (TICIR). This study was carried out as an applied research in terms of objective and it was assumed as a descriptive survey by taking approach toward interpretative structural modeling. The statistical population of this study comprised of two groups of experts and directors (Directors general, chairmen of offices, responsible experts and experts of TICIR Company). To determine sample size for first statistical population, 20 of experts were elected using non-randomized and selective sampling method and in order to specify sample size for second statistical population 340 participants were chosen including directors general, deputies of directors general, chairmen of offices, responsible experts and other experts of TICIR Company.The result from succession planning model showed that the variable of succession planning reached to a level higher than satisfactory rate therefore all of the related elements were placed higher than satisfactory level except variable of commitment that was at good level. Similarly, variable of competency was also placed at the level higher than satisfactory rate in this study. Therefore, all of these variables reached to the level higher than satisfactory rate.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان