مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی دوره 6 بهار 1393 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر پاداش اجتماعی بر تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی از طریق تعهد عاطفی تیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاداش اجتماعی تعهد عاطفی تیمی تسهیم دانش فرهنگ مشارکت تیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 632 تعداد دانلود : 955
امروزه، تیم ها نقش چشمگیری در موفقیت سازمان ها و دستیابی به مزیت رقابتی ایفا می کنند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر پاداش اجتماعی بر تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی می پردازد. این پژوهش از نظر هدفْ کاربردی و از نظر روش پژوهشْ توصیفی- همبستگی است. پاداش اجتماعی به منزله متغیر مستقل، تسهیم دانش و فرهنگ مشارکتی به منزله متغیر های وابسته، و تعهد عاطفی نسبت به تیم به منزله متغیر میانجی درنظر گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از تیم های کنترل کیفیتِ شرکت های تولید کننده قطعات خودرو در استان مازندران. برای جمع آوری داده ها از نمونه در دسترس استفاده شد. در مجموع، 210 پرسشنامه بین اعضای نمونه توزیع شد. برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. پایایی پرسشنامه هم با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ / ۰ محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان داد پاداش اجتماعی در تعهد عاطفی اعضا نسبت به تیم تأثیر مثبتی دارد. تعهد عاطفی تیمی هم در فرهنگ مشارکت تیمی و تسهیم دانش بین اعضای تیم تأثیر مثبت و معنادار دارد.
۲.

تحلیل سازوکارهای بهبود توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش عالی کشاورزی اعضای هیئت علمی توسعه حرفه ای توسعه فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 166 تعداد دانلود : 776
هدف کلی این پژوهش تحلیل سازوکارهای بهبود توسعه منابع انسانی (اعضای هیئت علمی) دانشکده های کشاورزی است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و از نوع توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی اند و جامعه آماری پژوهش عبارت است از 1178 نفر از اعضای هیئت علمی. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش نمونه گیری چندمرحله ای استفاده شد. در نهایت، 248 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای است که روایی آن از طریق متخصصان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (بالای 7 / 0) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS  استفاده شد. نتایج نشان داد که 48 سازوکار در زمینه توسعه اعضای هیئت علمی مؤثر است که، در نهایت، با توجه به تکنیک تحلیل عاملی، به چهار زمینه فردی، مشارکت اجتماعی، حرفه ای، و آموزشی دسته بندی شد، که 66 درصد واریانس کل را تبیین کرد.
۳.

تحلیل کانونی رابطه هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزشیابی عملکرد آموزشی هوش هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 944 تعداد دانلود : 973
هدف از این پژوهش بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه در سال 1391. برای انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با رعایت نسبت ها استفاده شد و، در مجموع، 200 نفر انتخاب شدند. پژوهش از نوع توصیفی و طرح همبستگی است. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد سیبر- شرینگ و پرسشنامه محقق ساخته ارزشیابی عملکرد آموزشی در مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. داده های پژوهش، پس از جمع آوری، بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل کانونی با 99 درصد احتمال وجود همبستگی بین دو مجموعه متغیر را تأیید می کند. همچنین، نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که مؤلفه های خودآگاهی ، همدلی، مهارت های اجتماعی، و خودانگیزی پیش بینی کننده های خوبی هستند برای متغیر های ملاک انضباط آموزشی، توان علمی، و شیوه تدریس .
۴.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فضیلت سازمانی(بررسی موردی شهرداری رشت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد سرمایه اجتماعی فضیلت سازمانی مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 942 تعداد دانلود : 20
این پژوهش به بررسی و تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در شهرداری رشت می پردازد. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی و توصیف متغیرهای آن ها از مبانی نظریِ اهداف این پژوهش است. فرض اساسی این پژوهش این است که آیا بین سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و متغیرهای سرمایه اجتماعی می توانند تغییرات فضیلت سازمانی را تبیین نمایند. بدین منظور، از جامعه آماری 927 نفر کارمند مناطق پنجگانه شهرداری رشت حجم نمونه 240 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 36 سؤالی بود. در این تحقیق، به منظور آزمون فرضیه های مرتبط با مدل مفهومی پیشنهادی، از روش های آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی استفاده شد. در روش توصیفی، از جداول آماری برای توصیف و تحلیل جمعیت شناختی تحقیق استفاده شد. همچنین، در روش آمار استنباطی، از تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در شهرداری رشت بین سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت واضع تر، با افزایش سرمایه اجتماعی فضیلت سازمانی ارتقا و بهبود می یابد.
۵.

ارائه مدل کارآفرینی فناورانه در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری: رویکرد کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پارک علم و فناوری شرکت دانش بنیان کارآفرینی کارآفرینی فناورانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 286 تعداد دانلود : 304
سرعت تغییرات در عرصه علم و فناوری آن چنان زیاد است که عدم اطمینان بارزترین ویژگی محیط ماست. پایه اصلی چنین تغییراتی فناوری است و خالقان فناوری کارآفرینان اند. در کشور ایران، بنا به تأیید اغلب صاحب نظران، کارآفرینی فناورانه کلید توسعه فناوری و اقتصاد است، اما تا کنون درباره آن کندوکاو نشده است. اگرچه از تأسیس پارک های علم و فناوری و کمتر از آن از ایجاد مراکز رشد برای حمایت از کارآفرینان فناور، در قالب استقرار شرکت های دانش بنیان، حدود یک دهه سپری شده است، اطلاعات چندانی درباره کارآفرینان فناور، کارآفرینی فناورانه، کسب و کارهای جدید فناورمحور یا همان شرکت های دانش بنیان در کشور وجود ندارد. در این پژوهش، الگوی کارآفرینی فناورانه در شرکت های دانش بنیانِ مستقر در پارک های علم و فناوری در سطح ملی بررسی و مطالعه شده است. روش تحقیق در این مطالعهْ روش کیفی است مبتنی بر مصاحبه های اکتشافی و برگزاری گروه های کانونی.
۶.

بررسی تأثیر هویت بخشی سازمانی بر رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل با درنظر گرفتن نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان شهرداری منطقه 2 تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمایل به ترک شغل رضایت شغلی رفتار شهروندی سازمانی هویت بخشی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 46 تعداد دانلود : 933
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هویت بخشی سازمانی بر رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل با درنظر گرفتن میانجی رفتارهای شهروندی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شهرداری منطقه 2 شهر تهران است. بر اساس حجم جامعه، نمونه ای متشکل از 260 نفر از طریق فرمول کوکران، با روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون و از مدل معادلات ساختاری برای برازش کلی مدل استفاده شد. نتایج تحلیل مدل معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) حاکی از استاندارد و مناسب بودن مدل ارائه شده است. نتایج حاصل از مدل تحقیق نشان داد رفتار شهروندی سازمانی به منزله میانجی ای است در رابطه بین رضایت شغلی، ترک شغلی، و هویت بخشی سازمانی.
۷.

نقش میانجیگری انصاف ادراک شده در رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انصاف ادراک شده عدالت توزیعی عدالت رویه ای عدالت مراوده ای عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 848 تعداد دانلود : 662
امروزه، با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان ها در زندگی انسان ها و نقش و جایگاه عدالت در فرهنگ اسلامی کشور ایران، اهمیت عدالت در سازمان ها بیش از پیش آشکارتر شده است. پژوهش حاضر، با هدف ارائه راهکارهای کاربردی بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه تبریز، بر اساس عدالت سازمانی مطالعه شد. این پژوهش از نظر هدفْ کاربردی و بر اساس روش یک تحقیق توصیفی- همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان تأیید شد و تحلیل عاملی سؤالات و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری روی داده های حاصل از 236 پرسشنامه گردآوری شده از کارکنان دانشگاه تبریز نشان داد عدالت سازمانی به طور مستقیم با ضریب مسیر 86 / 0 و به طور غیرمستقیم با نقش واسطه انصاف ادراک شده با ضریب مسیر 54 / 0 بر عملکرد کارکنان و با ضریب مسیر 69 / 0 بر انصاف ادراک شده تأثیر مثبت دارد. همچنین، سازه انصاف ادراک شده با ضریب مسیر 79 / 0 تأثیر مثبتی در عملکرد کارکنان دارد.
۸.

کنکاشی پیرامون عوامل مؤثر بر شکل گیری رفتار سیاسی در سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اراده سیاسی برداشت از سیاست سازمانی صنعت آب رفتار سیاسی مهارت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 710 تعداد دانلود : 421
فعالیت های سازمانی سیاسی اند، زیرا در آن منافع، قدرت و تعارض منافع وجود دارد. بنابراین، یکی از رفتارهای آشکار افراد رفتار سیاسی آنان است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب بروز رفتار سیاسی در سازمان می شوند؟ پژوهشگر پس از تشریح مبانی نظری، فرایندی از متغیرهای درون سازمانی و مبین چگونگی شکل گیری چنین رفتاری در شرکت های بخش آب را به بوته آزمون گذارد. روش پژوهش حاضر پیمایشی است. داده های این پژوهش با استفاده از نمونه ای 525 نفره از مدیران و کارشناسان صنعت آب با روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها تأیید شد و قابلیت اعتماد آن ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل و اسمارت پی ال اس انجام شد. نتایج نشان می دهد متغیرهای شناسایی شده به جز کانون کنترل و خودنظارتی در بروز رفتار سیاسی کارکنان مؤثرند.
۹.

بررسی رابطه ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر کرد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیچیدگی تمرکز رسمیت ساختار سازمانی فرسودگی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 407 تعداد دانلود : 733
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر کرد است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی است. برای نیل به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه 1. ساختار سازمانی با اعتبار 93 درصد؛ 2. فرسودگی شغلی با اعتبار 95 درصد استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه شهر کرد است که تعداد آن ها 683 نفر است و در سال تحصیلی ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ به تدریس اشتغال داشته اند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 160 دبیر انتخاب و پرسشنامه میان آنان توزیع شد. یافته های تحقیق نشان داد که ۱. بین ساختار مدارس متوسطه، از نظر پیچیدگی و فرسودگی شغلی دبیران، رابطه معنادار وجود ندارد؛ ۲. بین ساختار مدارس متوسطه، از نظر تمرکز و فرسودگی شغلی دبیران، رابطه معنادار وجود ندارد؛ ۳. بین ساختار مدارس متوسطه، از نظر رسمیت و فرسودگی شغلی دبیران، رابطه معنادار وجود ندارد؛ ۴. بین ویژگی های دموگرافیک دبیران مدارس متوسطه و فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود ندارد.
۱۰.

تبیین الگوی روابط بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مفاهیم رفتار سازمانی مثبت گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی روان شناختی رفتار تسهیم دانش رفتار سازمانی مثبت گرا رفتار شهروندی سازمانی سرمایه روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 981 تعداد دانلود : 360
تسهیم دانش را می توان رفتاری مهم در عرصه سازمان درنظر گرفت که تحت تأثیر سایر متغیر های رفتار سازمانی قرار دارد. در مقاله حاضر سعی شد، به روش توصیفی- پیمایشی، رفتار تسهیم دانش، به منزله بخشی اساسی در مدیریت دانش، بررسی شود و روابط آن با متغیر های توانمندسازی روان شناختی و سرمایه روان شناختی، به منزله مفاهیم مهم رفتار سازمانی مثبت گرا، تحلیل شود. علاوه بر این، نقش رفتار شهروندی سازمانی به صورت میانجی در روابط فوق الذکر لحاظ گردید و نهایتاً الگویی از روابط این متغیرها ارائه شد. پرسشنامه تحقیق بین نمونه ای تصادفی از کارکنان شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور توزیع و داده های جمع آوری شده با فنون آمار توصیفی و استنباطی و به ویژه تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق، ضمن تأیید روابط مفروض در الگوی مفهومی تحقیق، نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی را در روابط بین سرمایه روان شناختی و توانمندسازی روان شناختی با رفتار تسهیم دانش تأیید نمود. ضمن اینکه مشخص شد این نقش میانجی برای متغیر توانمندسازی روان شناختی اندکی بیشتر از سرمایه روان شناختی است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵