سید محمود حسینی

سید محمود حسینی

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
۱.

تبیین و بررسی تصویر بهرام گور در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهرام گور شاهنامه بزرگ ایلخانی ن‍ق‍اش‍ی ای‍ران‍ی مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 236 تعداد دانلود : 259
شاهنامه بزرگ ایلخانی، تأثیرات سیاسی و اجتماعی این دوره را به خوبی نشان می دهد و مغولان با به تصویر کشیدن خود در هیئت پادشاهان و قهرمانان اسطوره ای ایران باستان عرصه جدیدی از مقبولیت و مشروعیت ایلخانان را فراهم کردند و دیوان سالاران، وزراء و مستوفیان ایرانی با حمایت و قرار دادن شاهان مغول در قالب شاهان اسطوره ای ایرانی بر آن شدند تا حاکمان غاصب و سفاک را فّره ایزدی ببخشند و آن ها را قدرت الهی داده و اطاعت از آنان را واجب و تسلط و چیرگی آن ها را بر تمدن ایرانی مشروع جلوه دهند. در این شاهنامه پنج نگاره به موضوع بهرام گور در موقعیت های گوناگون پرداخته است و با توجه به همنامی بهرام گور با ایزد بهرام، خدای جنگ در ایران باستان به نظر می رسد که استفاده از این ایزد با قصد و منظور خاص سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا هدف پژوهش: پیدا کردن علت حضور مغولان در هئیت بهرام در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی است. سوال اصلی این پژوهش این است که: مغولان از به تصویر کشیدن بهرام گور در شاهنامه چه هدفی را دنبال می کنند و علت حضور حکمرانان مغول در هیئت بهرام چیست؟ با بررسی های صورت گرفته بر روی موضوعات این نگاره ها به این نتیجه می رسیم که مغولان با قرار دادن خود در هیئت بهرام قصد ایجاد اینهمانی در ذهن ایرانیان را داشتند تا با بهره گیری از چهره پادشاهانی همچون بهرام به مقبولیت، محبوبیت و مشروعیت آنها کمک کنند. این پژوهش توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است.
۲.

تحلیل اثربخشی سازه های تطبیق با تغییر اقلیم بر مدیریت پایدار آب در بخش فضای سبز تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تغییر اقلیم مدیریت پایدار آب فضای سبز تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 841 تعداد دانلود : 668
فضای سبز به عنوان یکی از ارکان مهم در برنامه ریزی و مدیریت شهری، اثرات قابل توجهی در کنترل و بهبود تغییر اقلیم شهرها دارا می باشد و به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان آب در شهرها محسوب می شود. لذا بکارگیری سازه های تطبیق با تغییر اقلیم در فضای سبز، در پایداری محیط شهری به ویژه مدیریت پایدار آب مؤثر خواهد بود. این پژوهش از نظر جهت گیری کاربردی، از لحاظ هدف، آزمون فرضیه و از نظر راهبرد، پیمایشی است. در پژوهش حاضر، جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارشناسان فضای سبز شهر تهران بودند که تعداد کل آنان 1080 نفر بود و از این تعداد، 268 نفر به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای پاسخ به سؤالات تحقیق و بررسی اهداف تحقیق، پرسشنامه ای به عنوان ابزار اصلی تحقیق طراحی شد. برای تایید روایی ابزار اندازه گیری از سه نوع روایی ارزیابی تحت عنوان روایی محتوی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد که نتایج تحقیق نشان داد پرسشنامه از روایی مناسبی برخوردار است. همچنین، جهت تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار (ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب) بر طبق نظر فورنل و لارکر (1981) استفاده شد که در این پژوهش تمامی متغیرها از پایایی مناسبی برخوردار بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) به کمک نرم افزار Smart PLS3 صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان دهنده ی آن است که سازه های باغبانی تطبیق با تغییر اقلیم با ضریب مسیر 447/0 تأثیر مثبت و معناداری بر بهینه سازی مصرف آب دارند، همچنین سازه های آموزشی تطبیق با تغییر اقلیم با ضریب مسیر 287/0 و سازه های اقتصادی تطبیق با تغییر اقلیم با ضریب مسیر 157/0بر بهینه سازی مصرف آب تأثیر مثبت و معناداری دارند، در حالی که سازه های سیاستگذاری تطبیق با تغییر اقلیم تاثیر معناداری بر بهینه سازی مصرف آب ندارد.
۳.

منطقه گرایی انرژی؛ مطالعه موردی مدیترانه شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منطقه گرایی منطقه ای شدن مدیترانه شرقی تنظیم کننده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 211 تعداد دانلود : 968
کشف ذخایر گاز، تاثیر قابل ملاحظه ای بر موازنه اقتصادی، ژئوپلیتیکی و سیاسی در منطقه مدیترانه شرقی داشته است. توسعه میادین و انگیزه بازیگران دولتی برای استخراج  و صادرات احتمالی باعث شده تا منطقه انرژی در مدیترانه شرقی شکل بگیرد. اگرچه در نظریات کلاسیک منطقه گرایی، تشکیل منطقه با قرابت جغرافیایی و انگیزه امنیتی بازیگران دولتی گره خورده و عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان عناصر وابسته و فرعی در نظر گرفته می شوند اما در این پژوهش تلاش شده تا عامل انرژی را به مثابه عاملی مستقل در شکل گیری منطقه در نظر گرفته شود. این مساله باعث شده تا نقش بازیگران و عوامل دیگری در نظم منطقه ای مدیترانه شرقی مورد تاکید واقع شود. سوال اصلی مقاله آن است که فاکتورها و عوامل دخیل در شکل گیری یک منطقه انرژی کدامند و چه تاثیری روی امنیت و نظم منطقه ای به ویژه در منطقه مدیترانه شرقی داشته اند؟ فرضیه این مقاله آن است اکتشاف انرژی و ظهور منطقه انرژی در مدیترانه شرقی باعث شده تا بازیگران مختلفی از جمله بازار، شرکت ها و تنظیم کننده های ملی و بین المللی با فشار روی دولت های منطقه از درگیری ها و منازعات مستقیم ژئوپلیتیک جلوگیری کرده و بسترهای همکاری و به تعبیر بهتر رقابت غیر مستقیم را فراهم آوردند.  
۴.

ارائه چارچوب کمیاب سازی محصول در بازاریابی: مرور نظام مند مبانی نظری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کمیاب سازی محصول مرور نظام مند نسخه های محدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 230 تعداد دانلود : 456
هدف: پژوهش در زمینه بازاریابی اغلب با دو پیش فرض آغاز می شود: یکی اینکه مصرف کنندگان بتوانند از بین محصولات مطلوب انتخاب کنند و دوم اینکه منابع کافی برای خرید آن ها داشته باشند. با این حال، به دلیل کمبود محصولات، بسیاری از تصمیم گیری های مصرف کننده محدود می شود. بر این اساس، پژوهش های متعددی در زمینه کمیاب سازی محصول انجام شده و ادبیات این حوزه، طیفی وسیعی از موضوعات را مبتنی بر نظریه های مختلف، با استفاده از روش های متفاوت تحقیق و در شرایط و زمینه های مختلف، پوشش داده است؛ هرچند تنوع پژوهش ها باعث شده است که دریافت مطالب و یافته های اصلی آن ها و همچنین درک شکاف های پژوهشی دشوار شود. هدف مقاله حاضر، بررسی مطالعات قبلی در خصوص استفاده از کمیاب سازی محصول در بازاریابی و شناسایی مسیرهای جدید برای پژوهش های آتی است. روش: برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش مرور نظام مند، پس از استخراج و پالایش پژوهش ها، در نهایت، 66 مقاله و پژوهش به شکل عمیق بررسی شد. یافته ها: تحلیل مقاله های مربوطه نشان می دهد که شاکله اصلی ادبیات کمیاب سازی محصول روی روابط علّی، میان چهار شاخه از عوامل متمرکز است که عبارت اند از: مشخصه های مصرف کننده در خصوص کمیاب سازی محصول، انواع مختلف کمیاب سازی، محصولات متفاوت و اثرگذاری های کمیاب سازی محصول. نتیجه گیری: در این پژوهش بر اساس تحلیل و ترکیب عوامل شناسایی، چارچوب مفهومی کمیاب سازی محصول در بازاریابی ارائه شد که در آن، چگونگی اثرگذاری هر یک از این عوامل بر مصرف کنندگان و بازار در آن مشخص شده است. همچنین، بر اساس شکاف های نظری شناسایی شده، مسیرهای جدید برای پژوهش های آتی مشخص شده است.
۵.

شناسایی و اندازه گیری مؤلفه های بازاریابی اخلاقی در صنایع منتخب ایران (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اخلاق بازاریابی اخلاقی مولفه های بازاریابی اخلاقی مرور نظام مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 368 تعداد دانلود : 432
هدف: باتوجه به بحران های اقتصادی کشور و شرایط عدم اطمینان حاصل از آن، نیاز به عبور از استراتژی های معمول بازاریابی و تمرکز بر ارزش ها و بازاریابی اخلاقی جهت جلب اعتماد مشتریان ضروری به نظر میرسد. درهمین راستا، باتوجه به گستردگی و پراکندگی مولفه های بازاریابی اخلاقی در پیشینه پژوهش، همچنین فرهنگ خاص جامعه ایران، هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی جامع برای مولفه های بازاریابی اخلاقی و اندازه گیری میزان رعایت این مولفه ها از نظر مشتریان در صنایع منتخب می باشد. روش : پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر روش آمیخته است. در بخش اول از طریق مرورنظام مند پژوهش های پیشین، مولفه های بازاریابی اخلاقی استخراج و با اضافه کردن سایر مولفه های استخراج شده از پژوهش میدانی، الگوی مذکور تکمیل گردید. درنهایت، میزان رعایت این مولفه ها از نظر مشتریان در صنایع منتخب اندازه گیری شد. جامعه آماری پژوهش در بخش اول، کلیه مطالعات پیشین مرتبط باموضوع، در بخش دوم(کیفی) مدیران شرکتهای صنایع غذایی و آرایشی بهداشتی و در بخش نهایی(کمی) مشتریان آنها بودند. پس از تایید اعتبار بخش کیفی وکمی، تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی به علت غیرنرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمونهای ناپارامتریک و نرم افزار Spss انجام شد. یافته ها: این پژوهش درنهایت موفق به جمع بندی و ارائه مولفه های بازاریابی اخلاقی در قالب 32 مولفه و 7 مضمون اصلی گردید. میزان رعایت هریک از مولفه ها و مضامین اصلی در صنایع منتخب اندازه گیری و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج: نتایج نشان داد که بین میزان رعایت مولفه های بازاریابی اخلاقی در دو صنعت تفاوت معناداری وجوددارد. میانگین رعایت این مولفه ها در صنایع غذایی بالاتر از صنایع آرایشی بهداشتی بوده به نحوی که در تمامی مضامین اصلی برتر می باشند ولی بااین وجود، از بین 32 مولفه بازاریابی اخلاقی، در 5 مولفه، از صنایع آرایشی بهداشتی امیتاز پایین تری کسب کرد.
۶.

راهبرد ترکیبی؛ دستور کار گازی اتحادیه اروپا در قبال روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد ترکیبی بازارها و نهادها مناطق و امپراتوری ها اتحادیه اروپا روسیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 402 تعداد دانلود : 626
با بررسی بازار انرژی گاز جهانی می توان دریافت که اتحادیه اروپا همواره یکی از بزرگ ترین مصرف کننده های جهان است؛ اما سطوح عملیاتی و تاکتیکی بازار داخلی این اتحادیه دچار تغییر و تحول شده است. راهبرد نهادهای اروپایی از دهه 1950 به بعد بر پایه رویکرد بازارها و نهادها قرار داشته که آزادسازی بازار انرژی و تمرکز بیشتر بر شرکت ها و بازیگران خصوصی را سرلوحه کار خود قرار داده بود؛ اما پس از سال 2000 گرایش اتحادیه اروپا به راهبرد مناطق و امپراتوری ها مشاهده شد که تلاش داشت با سیاست های جانب دارانه، موقعیت خود را در قبال تولیدکنندگان بزرگی نظیر روسیه به سطح جهانی ارتقا بخشد. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این بوده که «اتحادیه اروپا در قبال استیلای گاز روسیه در منطقه اروپا چه راهبردی خواهد داشت؟» و این فرضیه در نظر گرفته شد است که با توجه به نواقص و کاستی های استراتژی بازارها و نهادها، اتحادیه اروپا به رویکرد استراتژیک مناطق و امپراتوری گرایش یافته است و هم زمان یک راهبرد ترکیبی را برای توازن بخشی با قدرت انرژی روسیه در بازار انرژی جهانی به کار می گیرد. این مقاله تلاش کرده است با روشی توصیفی و تحلیلی ضمن برشمردن ویژگی های دو راهبرد یادشده، سطوح عملیاتی و تاکتیکی انرژی اتحادیه اروپا در قبال روسیه را به طور مفصل بررسی کند.
۷.

تبیین مدل کنترل راهبردی در سازمان های رسانه ای (با تمرکز بر شبکه های تلویزیونی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنترل کنترل راهبردی سازمان رسانه ای نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 923 تعداد دانلود : 751
ناکافی بودن مفهوم سازی ها، ناهمگونی و پراکندگی دانش کنونی کنترل، شکاف میان نظریه و عمل و بافتارمحور بودن ماهیت کنترل راهبردی از جمله دلایل اصلی پرداختن به حوزه کنترل راهبردی و توسعه نظری آن در پژوهش حاضر بود. نابسندگی نظریه های مدیریت رسانه، تفاوت الگوهای سازمانی صنعت رسانه با الگوهای متداول مدیریت و اهتمام کمتر به مسائل سطح سازمان در پژوهش های رسانه، زمینه ساز تمرکز یافتن این پژوهش بر سازمان های رسانه ای شد. به این ترتیب، شناسایی و تبیین مدل راهبردی در سازمان های رسانه ای، به منظور کشف و فهم مؤلفه های اصلی کنترل، ابعاد، کارکردها و روابط میان این مؤلفه ها به عنوان اهداف اصلی پژوهش، مدنظر قرار گرفت. به دلیل ماهیت اکتشافی پژوهش، از روش نظریه داده بنیاد بهره گرفته شد. همچنین با توجه به تفاوت های معنادار میان بخش های مختلف صنعت رسانه و به دلیل اهمیت بخش تلویزیون و قدرت آن در نمایان کردن ویژگی های اختصاصی و متفاوت صنعت رسانه و سازمان های رسانه ای، این بخش برای انجام پژوهش برگزیده و در مجموع با 15 نفر از مدیران و مشاوران کنونی و سابق شبکه های تلویزیونی مصاحبه شد. در نهایت، چهار نوع کنترل، شامل سیاسی، منابع و قابلیت ها، اجرا و نظارت راهبردی، شناسایی و تبیین شدند و با در نظر گرفتن کنترل تعاملی، برای نخستین بار صورت بندی جامعی از واقعیت کنترل راهبردی در سازمان های رسانه ای ارائه شد.
۸.

نقشه برداری نظام مند از مطالعات شبکه های کسب وکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه شبکه های کسب وکار تحلیل هم واژگانی نقشه برداری نظام مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 987 تعداد دانلود : 504
شناسایی روندهای موجود و گرایش های کلی صاحب نظران در هر حوزه ای را باید یکی از نیازهای اساسی در دانش دانست. از طریق بررسی روندها می توان به نگاه جامعی در مطالعات گذشته دست یافت و مطالعات پیش رو را هدفمند تر کرد. شبکه های کسب وکار از جمله حوزه های مطالعاتی است که تلاش می کند تا گونه ای پیچیده از مبادله های تکرارشونده را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد. این مطالعه با طبقه بندی موضوعی پژوهش های صورت گرفته در حوزه شبکه های کسب وکار از روش نقشه برداری نظام مند و تحلیل هم واژگانی بهره گرفته است. جست وجوی این مطالعه بر اساس پایگاه های اسکوپوس و وب آف ساینس در بهمن 1399 بوده است. بر اساس روش نقشه بردازی نظام مند، در خلال سال های 1990 تا 2021 تعداد 431 مقاله برای تحلیل چکیده و واژگان کلیدی و 56 مقاله برای تحلیل کل متن انتخاب شده است. تحلیل هم واژگانی از طریق نرم افزار Vosviewer سه گروه اصلی از مطالعات را خوشه بندی کرد: رویکرد ساختاری، رویکرد فرهنگی و رویکرد رابطه ای. این سه رویکرد اصلی به تحلیل های شبکه کسب وکار شامل 11 دسته فرعی می شوند.  بیشتر مطالعات بر رویکرد ساختاری متمرکز بوده اند. روندهای جدید نشان از تغییر رویکرد تحلیل های شبکه کسب وکار به سمت رویکرد رابطه ای است که از سال 2017 به رویکرد مسلط در تحلیل شبکه های کسب وکار تبدیل شده است.
۹.

شناسایی فرآیندهای هیئت مدیره با رویکرد رفتاری به حاکمیت شرکتی بر اساس روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی رویکرد رفتاری فرایندهای هیئت مدیره مرور نظام مند فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 877 تعداد دانلود : 280
هدف: هدف این پژوهش، مرور نظام مند مقالات حوزه حاکمیت شرکتی با رویکرد رفتاری به منظور ایجاد تصویری بزرگ جهت طراحی چارچوب مفهومی و انجام تحقیقات تجربی برای بازگشایی جعبه سیاه فرایندهای هیئت مدیره است. پرسش اصلی پژوهش این است که پژوهشگران این حوزه به مطالعه چه مفاهیمی پرداخته اند. روش: روش این پژوهش فراترکیب است. فراترکیب، روشی کیفی برای ارائه ترکیبی از یافته های پژوهش ها با هدف ایجاد چارچوب مفهومی و خلاصه سازی مفاهیم بمنظور ایجاد دسترسی راحت تر برای بهره برداری در پژوهش های تجربی است. یافته ها: : پس از شناسایی 140 مقاله مرتبط و کدگذاری 78 مقاله منتخب با میانگین عامل تاثیر مجله (IJF) 1722،4،34 کد محتوایی برای شناسایی مفاهیم این حوزه ثبت گردید. با انجام فرایند کدگذاری باز، 139 مفهوم شناسایی شد که در قالب 25 زیرمقوله و 9 مقوله اصلی، دسته بندی گردید. سپس با انجام کدگذاری محوری و انتخابی طبق نظریه داده بنیاد، چارچوب مفهومی «حاکمیت شرکتی با رویکرد رفتاری» ارائه شد.   نتیجه گیری : پژوهشگران باید پای را از وظایف کنترلی هیئت مدیره فراگذاشته و به وظایف خدمت رسانی، که مهم ترینِ آن مشارکت در زمینه استراتژی های سازمان است، توجه بیشتری نموده و تاثیر عوامل زمینه ای چون ساختار مالکیت شرکت ها و پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی بر روابط قدرت را مورد مطالعه قرار دهند. همچنین در کنار عوامل جمعیت شناختی، به شایستگی های هیئت مدیره و سرمایه ای انسانی و ارتباطی و نقش آن در کیفیت تصمیمات تاکید کرده و با مطالعه فرایندهای شناختی، عاطفی و رفتاری و توجه به عواملی چون قدرت، اعتماد و احساسات در کنار یکدیگر، به توسعه مدل های اقتضایی که تبیین کامل تری از پویایی های هیئت مدیره ها دست می دهد، بپردازند.
۱۰.

ارائه الگویی برای منطق های شکل گیری شرکت های چند کسب وکاره ناهمگون در فضای کسب وکارهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت های چندکسب وکاره ناهمگون منطق شکل گیری عوامل زمینه ای عوامل ساختاری عوامل رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 703 تعداد دانلود : 949
با توجه به اهمیت بالای شرکت های چند کسب وکاره ناهمگون در اقتصاد کشورهای درحال توسعه منطق های شکل گیری آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی منطق های شکل گیری و شاخص های تشکیل دهنده هر یک از منطق در فضای شرکت های دولتی و خصوصی است. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد شرکت های چندکسب وکاره ناهمگون در فضای شرکت های دولتی و خصوصی بودند که بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و هدفمند تعداد 11 نفر با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد بررسی قرار گرفتند. روش پژوهش حاضر مبتنی بر نظریه بنیاد چندگانه بوده است . در بخش اول از طریق ادبیات نظری و مرور نظام مند تعداد 28 مضمون در سه دسته زمینه ای، ساختاری و رفتاری شناسایی شد و در بخش دوم هم بر مبنای ادبیات پژوهش وارد فضای مصاحبه گردید و تعداد 4 مضمون به مضامین قبلی اضافه شد که عبارت اند از تحریم های سیاسی، دانش مدیران، مبادله کسب وکارها با بدهی معوقه، وجود کسب وکارهای پوششی، تقدم وجود کسب وکارها بر شکل گیری آن ها. نتایج نشان داد که منطق غالب برای شکل گیری شرکت های دولتی منطق اجبار بوده و برای شرکت های خصوصی هم سه منطق هم افزایی، کسب وکار و تفکر مدیران شناسایی شد. در بین عوامل تشکیل دهنده هر یک از منطق ها بر اساس فراوانی مصاحبه ها برای منطق اجبار عوامل ساختاری، برای منطق هم افزایی عوامل ساختاری، برای منطق کسب وکار، عوامل زمینه ای و نهایتاً برای منطق تفکر مدیران عوامل رفتاری به عنوان عوامل اصلی انتخاب شدند.
۱۱.

شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر چسبندگی روابط درون شبکه های کسب وکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چسبندگی روابط کسب وکاری شبکه های کسب وکار مرور نظام مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 708 تعداد دانلود : 100
هدف این پژوهش ارائه ی چارچوبی نظری برای عوامل چسبندگی روابط درون شبکه های کسب وکار و همین طور نقش این عوامل در مراحل شکل گیری تا خاتمه یک رابطه درون بستر شبکه است. نوع پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر روش کتابخانه ای است. ابتدا مفهوم چسبندگی از 5 رویکرد دانشی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است که عبارت اند از: رویکرد اسلامی، رویکرد اقتصادی، رویکرد روان شناختی، رویکرد جامعه شناختی و رویکرد علوم پایه؛ سپس رویکرد مورد استفاده در این مطالعه تشریح شده است. روش مورد استفاده پژوهش، مرور نظام مند بوده است که تعداد 56 مقاله مربوط به روابط درون شبکه های کسب وکار از 1971 تا 2021 میلادی در پایگاه های علمی استخراج شده است. پس از انجام فرآیند فیلترینگ و با استفاده از روش کدگذاری دستی، این 55 مقاله به صورت مطالعه تمام متن کدگذاری شده اند. عوامل تأثیرگذار روی چسبندگی روابط درون شبکه به 12 دسته کلی تقسیم شد که در سه لایه با نام های چسبندگی ساختاری، چسبندگی ادراکی و چسبندگی اختصاصی جای داده شده اند. از بین عوامل شناسایی شده، تعداد روابط ورودی و خروجی دارای بیشترین فراوانی بوده و لایه مربوط به چسبندگی ساختاری پرتکرارترین لایه است. در مرحله بعدی نیز چرخه عمر یک رابطه در بستر شبکه کسب وکار، ترسیم شده و اولویت سه لایه از چسبندگی برای آنها تعریف شده است. نتایج نشان از بیشترین تأثیر چسبندگی ساختاری در تمام مراحل چرخه عمر است.
۱۲.

شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر شکل گیری و توسعه شرکت های چند کسب و کاره ناهمگون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کانگلومرت مرور نظام مند عوامل زمینه ای عوامل رفتاری عوامل ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 28 تعداد دانلود : 195
    هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی نظری برای شکل گیری عوامل مؤثر در شرکت های چند کسب و کاره ناهمگون (کانلگومرت) و نقش هر یک از این عوامل در مراحل مختلف توسعه شرکت ها است. طوع پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر روش کتابخانه ای و روش پژوهش مرور نظام مند است که بر این مبنا تعداد 39 مقاله مربوط به استراتژی های کانگلومرت در بین سال های 1965 تا 2018 در پایگاهانی علمی انتشاریافته، استخراج و پس از فرایند فیلترینگ و با استفاده از روش کدگذاری دستی تحلیل شد. بر اساس نتایج حاصل از انتخاب مقاله های گزینشی 28 شاخص در قالب سه عوامل زمینه ای، ساختاری و رفتاری تقسیم بندی شدند که 4 شاخص برای عوامل رفتاری، 15 شاخص برای عوامل ساختاری و 9 شاخص برای عوامل زمینه ای شناسایی شدند. در بین شاخص های زمینه ای، اقتصاد کشورها، دولت و عوامل نهادی، در بین شاخص های عوامل ساختاری، کاهش ریسک، هم افزایی و موقعیت کسب وکارهای فعلی و در بین عوامل رفتاری، انگیزه مدیران و سهامداران دارای بیشترین فراوانی بودند همچنین در مرحله دوم نقش هر یک از عوامل در مراحل توسعه شرکت های کانگلومرت موردبررسی قرار گرفت که در مرحله اولیه عوامل زمینه ای، در مرحله رشد، عوامل ساختاری و در مرحله بلوغ عوامل رفتاری بیشترین تأثیرگذاری را داشتند.
۱۳.

تاثیر برندسازی داخلی بر جایگاه یابی برند شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران

کلید واژه ها: جایگاه یابی برند برندسازی داخلی عملکرد شرکت های کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 739 تعداد دانلود : 39
جایگاه یابی برند یکی از مفاهیم زیربنایی و بااهمیت در دنیای کسب و کار امروز است. نتیجه جایگاه یابی برند خلق یک جایگاه منحصر به فرد در ذهن مصرف کننده به هنگام شنیدن یا دیدن برند شرکت است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر برندسازی داخلی بر جایگاه یابی برند شرکت های صنعتی کوچک و متوسط بخش های دولتی و شخصی می باشد. در این پژوهش، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشان دهنده ارتباط مستقیم بین برندسازی داخلی و جایگاه یابی برند شرکت های صنعتی است. در این پژوهش بر اساس روش پژوهش مورد استفاده، پس از بیان ادبیات موضوع و تعیین فرضیه های پژوهش، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و پس از آن، به تدوین پرسشنامه اولیه پرداخته شده است. پس از توزیع پرسشنامه اولیه به مدیران و خبرگان شرکت ها که ۱۸۳ شرکت بود، آلفای کرونباخ با نرم افزار SPSS محاسبه گردید که برابر با ۸۱۳/۰ نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه می باشد و پس از جمع آوری و تلخیص داده ها بر اساس معادلات مدل ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISREL مورد تجزیه تحلیل قرار داده ایم. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که ابعاد برندسازی داخلی بر جایگاه یابی برند شرکت های مورد بررسی، تاثیر مستقیم داشته است.
۱۴.

طراحی الگوی مشارکت مشتریان در فرآیند توسعه محصول جدید در صنعت خودروی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه محصول جدید رویکرد گام-گذار دیدگاه مشتریان خودرو دیدگاه تولیدکنندگان خودرو صنعت خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 21 تعداد دانلود : 493
هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای اجرای اثربخش فرآیندهای توسعه محصول با توجه به خواست ها و انتظارات مشتریان و انطباق آن با ویژگی های سازمانی برای صنعت خودروی کشور است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی توسعه ای و بر حسب ماهیت داده ها و نحوه گردآوری آن ها از نوع پژوهش های آمیخته اکتشافی (کیفی کمّی) با رویکرد گام های دروازه ای طراحی محصول است. بررسی متداول ترین روش های توسعه محصول با توجه به پیشینه و کاربردهای صنعت، استخراج شاخص های توسعه محصول جدید از منظر مشتریان، انطباق شاخص های توسعه محصول جدید با ویژگی ها و اهداف سازمانی، تعیین شاخص های اثرگذار بر توسعه محصول جدید و رتبه بندی آن ها که در آن از فنون تحلیل محتوا و گروه کانونی اکتشافی به منظور استخراج سنجه های پژوهش استفاده می شود. در بخش کیفی حجم نمونه شامل 19 خبره و در بخش کمّی حجم نمونه شامل 294 نفر از مشتریان سه شرکت «ایران خودرو»، «سایپا» و «پارس خودرو» است. بر اساس یافته های این پژوهش، 50 شاخص در 11 تم ها و شرح آن ها و نیز الویت بندی تم های توسعه محصول جدید از دید مشتریان و سازمان شناخته، ارائه و تحلیل شدند.
۱۵.

ارائه رویکرد سناریوپردازی دوسطحی صنعت و بنگاه (مطالعه موردی: سناریوهای آینده کفش در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سناریوپردازی چندسطحی صنعت بنگاه GBN تحلیل اثرات متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 960 تعداد دانلود : 591
برنامه ریزی برای آینده صنایع در شرایط عدم قطعیت، نیازمند تدوین سناریوی آینده پژوهانه است. این کار نیازمند دانش، هزینه و زمان است و انجام آن برای همه بنگاه های کوچک و بزرگ امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، گاهی سناریوهای موجود تدوین شده در سطوح مختلف و با رویکردهای مختلف، می تواند برای ذینفعان این حوزه قابل استفاده باشد. هدف از این تحقیق آن است که نحوه ارتباط بین سناریو سطح صنعت و سطح بنگاه را در قالب مطالعه موردی صنعت کفش استخراج کند. ابتدا رویکردهای مختلف ادغام سناریوها شناسایی شد. سپس با روش PESTEL و پورتر و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با نظر خبرگان صنعت 30 عامل مؤثر بر صنعت شناسایی شد و 11 عامل بااهمیت و دارای عدم قطعیت تشخیص داده شد و درنهایت با ابزار میک مک دو عدم قطعیت مهم اندازه بنگاه و توان رقابت شناسایی شد و با روش GBN، چهار سناریوی فیل های پرنده، گیوه بابانوئل، عصر دایناسورها و آل استار کدخدا برای صنعت کفش استخراج شد. در گام بعدی با استفاده از رویکرد زورک در اتصال سناریوها و استفاده از نظر خبرگان، سناریوهای سطح صنعت به سناریوهای باورپذیر در سطح بنگاه در دو اندازه بنگاه بزرگ و کوچک تعمیم داده شد تا باعث تصمیم گیری بهتر مدیران این بنگاه ها شود. نتایج این تجربه می تواند گامی برای توسعه و اتصال سناریوها باشد.
۱۶.

تبیین و توسعه مفهومی نظریه بازاریابی کارآفرینانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی کارآفرینانه تاثیرسازی منطق مبتنی برخدمت تحول گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 565 تعداد دانلود : 278
     بازاریابی کارآفرینانه به عنوان یک پارارایم جدید در بازاریابی ظهور کرده است تا به سازمان ها در فضای دارای تحولات شدید کمک کند. این مفهوم که در سال های اخیر مطرح گردیده است، توسط پژوهشگران مختلف مورد بررسی قرارگرفته است، اما توجه کافی به این نکته نشده است که به کارگیری این رویکرد بدون در نظرگرفتن الزامات پارادایمی که ریشه در تبار اصلی آن دارد، نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت. بنابراین لازم است به شکلی دقیق تر مشخص گردد بازاریابی کارآفرینانه در کدام شرایط و با چه مفروضاتی در سازمان ها پیشنهاد می گردد. به همین جهت این مقاله به توسعه مفهومی بازاریابی کارآفرینانه طبق روش شناسی پژوهشی لینهام (2002) می پردازد و طی چهار گام پیشنهادی وتن(2002) سعی می شود عمق بیشتری به نظریه بازاریابی کارآفرینانه داده شود. گام اول سازه های تشکیل دهنده این مفهوم مطرح می شوند، گام دوم ارتباط میان سازه ها تبیین می شود. گام سوم ارتباط بازاریابی کارآفرینانه با دو حوزه نظری: 1- رویکرد تاثیرساز[1]  مستخرج از ادبیات کارآفرینی و 2- منطق مبتنی بر خدمت[2] مستخرج از ادبیات بازاریابی تشریح می گردد. گام چهارم با استفاده از پیکربندی های متفاوت از استراتژی سازی تحلیل می گردد که بازاریابی کارآفرینانه با مفروضات رویکرد تحول گرا و هم چنین شکل دهی سازگار است. این بدین معناست که بازاریابی کارآفرینانه در بستری کارکرد واقعی خود را خواهد داشت که دو شرط اساسی حاکم باشد: اول آنکه غیرقابل پیش بینی باشد و دوم آنکه بر این باور باشند که محیط قابل شکل دادن و کنترل شدن توسط سازمان ها است و با مفروضات کارآفرینی تفاوت دارد.[1] effectuation[2] Service-dominant logic
۱۷.

شناسایی مهم ترین فرایندهای بازاریابی در صنعت بانکداری ایران به منظور توسعه مدل بلوغ بازاریابی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرایندهای بازاریابی آنتروپی شانون صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 436 تعداد دانلود : 127
هدف: اغلب مدیران بازاریابی فعال در حوزه بانکداری و مالی، درک کاملی از فرایندهای تأثیرگذار بازاریابی ندارند و این مفهوم را فقط برای جذب منابع یا توزیع مصارف بانکی به کار می برند. در واقع آنها دید جامع و مؤثری ندارند و شناخت آنها فقط به حوزه خاصی از بازاریابی محدود می شود و پیامد این محدوداندیشی به شکست تلاش های دپارتمان بازاریابی می انجامد. بنابراین، شناسایی فرایندهای کلیدی بازاریابی در این صنعت می تواند دید مناسبی برای برنامه ریزی در این حوزه در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد. پژوهش حاضر به دنبال این است که از طریق مطالعات و نظرسنجی از خبرگان دانشگاهی و صنعت بانکداری، مهم ترین فرایندهای بازاریابی بانکی در صنعت بانکداری ایران را شناسایی و رتبه بندی کند. روش: در این پژوهش برای شناسایی فرایندهای بازاریابی، از 27 خبره صنعت بانکداری و دانشگاه درباره میزان اهمیت هر یک از فرایندهای شناسایی شده از طریق پرسش نامه نظرسنجی به عمل آمد. این خبرگان به روش نمونه گیری غیرتصادفی و بر اساس ویژگی های فردی و تخصصی انتخاب شدند. نظرهای جمع آوری شده با استفاده از روش آنتروپی شانون رتبه بندی شدند. یافته ها: بر اساس تحلیل های صورت گرفته، مدیریت سبد محصولات بانکی، مدیریت ارتباط با مشتری، تبلیغات و ارتباطات یکپارچه بازاریابی بانکی، قیمت گذاری و فروش محصولات و خدمات بانکی، مدیریت کانال های توزیع خدمات بانکی، تحلیل بازار بانک و تحقیقات بازاریابی بانکی، مهم ترین فرایندهای بازاریابی بانکی شناسایی شدند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش و مشخص شدن مهم ترین فرایندهای بازاریابی در صنعت بانکی بر اساس نظر خبرگان بانکی، تصمیم گیرندگان این حوزه می توانند در سنجش، ارزیابی و هدف گذاری فعالیت های بازاریابی، به این فرایندها بر اساس اهمیت و اولویت آنها توجه کنند.
۱۸.

شناسایی و تبیین رویکردهای خلق استراتژی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویکردهای خلق استراتژی رویکرد چشم انداز سازی استراتژیک رویکرد کارآفرینانه رویکرد یادگیری استراتژیک رویکرداقدام اکتشافانه استراتژیک رویکرد تیم استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 552
شناسایی رویکرد کارآمد خلق استراتژی از زمانی که موضوع برنامه ریزی استراتژیک مطرح شده است از مسایل مهم مدیریت بشمار می رود. این مقاله نتیجه یک مطالعه گسترده در خصوص شناسایی و تبیین رویکردهای خلق استراتژی در سازمانهای ایرانی است. ابتدا با بکارگیری روش آماری تاکسونومی تلاش شده است تا در بین گروه های بورسی ، 4 شرکت موفق که در بیشتر سالهای 1382 تا 1392 رتبه های نخست گروه خود را بدست آورده اند شناسایی شود. سپس از میان شرکت های بخش خصوصی یا کارآفرین محور، دو شرکت موفق انتخاب شد.برای دستیابی به نتایج قابل اتکا تلاش گردید تا یک سازمان که دارای تجربه برنامه ریزی استراتژیک به صورت رسمی است، انتخاب شود. روند تحولات بررسی و مهمترین استراتژی های آنها شناسایی شد. در نهایت با استفاده از مطالعه ای پرسشنامه ای رویکردهای خلق استراتژی هر یک از شرکت ها تعیین گردید. در این مطالعه چهار رویکرد کارآفرینانه، تیم استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک و تلفیقی، شناسایی و تشریح شده است.
۱۹.

واکاوی مفهوم «استراتژی سبد برند» مبتنی بر مرور نظام مند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند سبد برند استراتژی سبد برند مدیریت سبد برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 673
حجم بالای مطالعات مرتبط با حوزه سبد برند و مفاهیم مشتق از آن از یک طرف و طیف گسترده و گاهاً متعارض یافته های حاصل آن ها از طرف دیگر، نویسندگان را بر آن داشت تا ضمن مرور نظام مند مطالعات انجام شده در این حوزه (به ویژه در بحث استراتژی سبد برند)، به دسته بندی و تجمیع یافته های حاصله پرداخته و مفهوم، ابعاد، پیش آیندها و عوامل مؤثر بر آن را تبیین نمایند. بر این اساس، مبتنی بر الگوی چهار مرحله ای مرور نظام مند، استراتژی جستجوی مقالات تدوین و فرآیند جستجو در پایگاه های استنادی برتر آغاز گردید و مقالات برتر و واجد شرایط به منظور بررسی عمیق تر و پاسخ به سؤالات پژوهش انتخاب شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مفهوم استراتژی سبد برند، از تعابیر هویت گرایانه به تعابیر سیستمی و در ادامه به سوی مفاهیم ساختارگرایانه و سلسله مراتبی در حال تغییر و تحول می باشد. همچنین، گستره ی برند، ارتباط بین برندهای سبد و عناصر بصری سبد برند ازجمله مهم ترین ابعاد استراتژی سبد برند هستند که توسط عوامل درونی چون عوامل مرتبط با برند و عوامل عملکردی و عوامل بیرونی چون عوامل مربوط به مصرف کننده و عوامل مربوط به رقبا تحت تأثیر قرار می گیرند.
۲۰.

بررسی و شناخت موانع و محدودیتهای کارآفرینی در بخش کشاورزی

کلید واژه ها: کارآفرینی آموزش کارآفرینی موانع کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی بخش کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 666 تعداد دانلود : 373
کارآفرینان از عوامل ضروری تغییر در یک اقتصاد مبتنی بر بازارند.آنها امکان استفاده مؤثر و فزاینده از منابع را فراهم می آورند و دادو ستد بین بخشهای مختلف با امکانات و اولویتهای متفاوت را تسهیل می سازند. کارآفرینان در بخش کشاورزی با موانع و مشکلات فراوانی روبرو هستند.و روش تحقیق مورد بررسی و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری این مطالعه 1641 دانشجوی فارغ التحصیل بین سالهای 1380 تا 1384 بوده است. جمعیت نمونه 145 نفر بوده است. قابلیت اطمینان پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (95٪) مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل مرتبط با ویژگیهای شخصی و تحصیلی بادیدگاه آنهانسبت به موانع توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی.می باشد. روش تحقیق آن توصیفی، همبستگی و از نوع کاربردی است.نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که جنسیت ،محل تولد،وضعیت تأهل، محل سکونت سال فارغ التحصیلی،وضعیت شغلی، سابقه کار، وضعیت استخدام، نوع سازمان نمی تواند تأثیر معنی داری بر دیدگاه فارغ التحصیلان نسبت به موانع کارآفرینی در بخش کشاورزی داشته باشد.نتایج حاصل از آزمون متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که میزان حقوق دریافتی،سن فارغ التحصیل،سابقه اشتغال،میزان نارضایتی، نحوه استخدام ،رشته تحصیلی،شغل پدر رابطه معنی داری با دیدگاه فارغ التحصیلان در رابطه با موانع کارآفرینی در بخش کشاورزی ندارد. یکی از روشهای بکار گرفته شده در این تحقیق تحلیل عاملی بود که نتیجه این روش نشان داد که موانع و مشکلات بخش خصوصی و دولتی و آموزش عالی در عرصه کارآفرینی درهفت عامل برنامه ریزی وپشتیبانی ،نوآوری،عامل مدیریتی،ناهماهنگی سازمانی،سیاست راهبردی،عامل آموزشی و خواستگاه محلی شناسایی شدند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان