مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی دوره 5 بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 13) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی: (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت سازمانی کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 187 تعداد دانلود : 763
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه تهران انجام شد. ابزار مورداستفاده پرسشنامه الکترونیکی بود که روایی آن توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران تأئید و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه تهران بودند که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 230 نفر براساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18 استفاده شد. نتایج نشان داد، تمام شاخص های سلامت سازمانی رابطه مثبت و معنا داری با کارآفرینی سازمانی در سطح یک درصد داشتند. به عبارتی هرچه میزان سلامت سازمانی بالاتر بود، میزان کارآفرینی سازمانی افزایش می یابد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، از بین هشت متغیر مربوط به سلامت سازمانی، چهار متغیر توسعه و کارایی، یگانگی و سازگاری، نوآوری و مشارکت در تصمیم گیری توانستند، 69 درصد از واریانس کل مربوط به کارآفرینی سازمانی را تبیین کنند
۲.

ارائه مدل رهبری معنوی در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری معنوی رهبر معنوی پیروان معنوی زمینه معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 264 تعداد دانلود : 412
در دهه ی اخیر، با ورود معنویت به پژوهش های سازمان و مدیریت، رهبری معنوی نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. حوزه رهبری معنوی مانند هر دو حوزه رهبری و معنویت دارای تنوع و تفاوت های زیادی در تعاریف و برداشت ها است و مدل هایی که تا کنون از آن ارائه شده مدل هایی محدود، جهان شمول و رهبر- محور هستند که نقش پیروان و زمینه را در معادله رهبری نادیده گرفته اند. این مطالعه، با رویکردی توسعه ای، با بهره گیری از نظرات خبرگان و از طریق پیمایش تعدادی دستگاه های دولتی در نظر دارد تا نقش سازه های رهبر معنوی، پیروان معنوی و زمینه معنوی را در اثربخشی رهبری بررسی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، سازه های جدید نقش معناداری در پیش بینی اثربخشی رهبری دارند و با ملاحظه همزمان هر سه سازه رهبر معنوی، پیروان معنوی و زمینه معنوی بهتر از رویکردهای قبلی می توان پیچیدگی ها و پویایی های رهبری را بررسی کرد
۳.

تحلیل شاخص های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری روستایی (پیمایشی پیرامون روستای گرمه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری گردشگری روستایی توسعه صنعت گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 471 تعداد دانلود : 385
روستای گرمه (واقع در شهرستان خور و بیابانک در استان اصفهان) روستایی کویری است و با توجه به محرومیت و دشواری اشتغال این روستا لازم است با استفاده از تمامی امکانات، توانایی ها و ظرفیت های موجود در جهت رفع محرومیت، بهبود وضعیت اشتغال و کسب درآمد و تقویت زیرساخت ها از راه های مختلف اقدام شود. توسعه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی که با حوزه های مختلفی مانند اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست، کشاورزی و خدمات در تعامل است می تواند به منزله ی یکی از ابزارهای اصلی توسعه در روستای گرمه موردتوجه قرار گیرد. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های مؤثر بر توسعه گردشگری مناطق روستایی و بررسی وضعیت هر یک از شاخص های مؤثر در توسعه گردشگری مناطق روستایی (شاخص های فرهنگی– اجتماعی، شاخص های اقتصادی، شاخص های مدیریتی، شاخص های محیطی) است. روش این پژوهش از نظر نحوه ی گردآوری داده ها، روش توصیفی- پیمایشی است و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، هم از روش های آمار توصیفی و نیز روش های آمار استنباطی استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها در پژوهش، پرسشنامه است که به وسیله سه جامعه ی آماری صاحب نظران، مردم روستا، گردشگران داخلی و خارجی تکمیل شده است.  
۴.

تحلیل مقایسه ای نقش ابعاد گوناگون عدالت در جو سازمان و وفاداری سازمانی: پژوهشی پیرامون یک سازمان فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وفاداری سازمانی جو سازمان عدالت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 430 تعداد دانلود : 146
یکی از مهم ترین چالش های سازمان های امروزی، به ویژه سازمان های فناوری اطلاعات، در سیال بودن دانش و تخصص کارکنان نهفته است که نگهداری آنها در سازمان از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. طبق پژوهش های گذشته، ترک خدمت کارکنان تحت تأثیر عوامل فردی، سازمانی و محیطی متعددی قرار می گیرد که یکی از مهم ترین این عوامل، نگرش های شغلی کارکنان است و از طرفی، مدت هاست که عدالت به مثابه یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه اجتماعی در سازمان، مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است؛ به طوری که پژوهش های گوناگون بر اهمیت تأثیر عدالت و ابعاد آن بر جلب نظر و مشارکت و وفاداری کارکنان صحه گذارده اند. این پژوهش مترصد آن است که با تأکید بر اهمیت جو سازمان در وفاداری کارکنان، تأثیر ابعاد گوناگون عدالت بر جو سازمانی را بررسی و مقایسه کند. بدین منظور از ابزار پرسشنامه و روش توصیفی- همبستگی برای انجام پژوهش استفاده شده است. براساس نتایج حاصله، عدالت اطلاعاتی و مشاهده ای بیشترین تأثیر و در مقایسه با آن، عدالت زبانی و توزیعی کمترین تأثیر را بر وفاداری سازمانی دارند
۵.

بررسی نقش تعاملی پاسخگویی و خودکارآمدی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار سیاسی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاسخگویی خودکارآمدی شغلی رفتار شهروندی سازمانی رفتار سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 914 تعداد دانلود : 657
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاملی پاسخگویی و خودکارآمدی شغلی بر رفتار شهروندی و رفتار سیاسی اعضای هیئت علمی دانشگاه اجرا شده است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه بوده که از میان آنها 206 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده، برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. نتایج رگرسیون تعدیل کننده حاکی از نقش تعاملی پاسخگویی و خودکارآمدی شغلی بر رفتار شهروندی است. به این صورت که برای افرادی با احساس خودکارآمدی بالا افزایش پاسخگویی همراه با افزایش رفتار شهروندی است و بالعکس برای افرادی با خودکارآمدی پایین افزایش پاسخگویی همراه با کاهش رفتارهای شهروندی است. در عین حال نتیجه تحلیل داده ها حاکی از عدم تأئید فرضیه دوم پژوهش بود؛ یعنی نقش تعاملی پاسخگویی و خودکارآمدی بر رفتار سیاسی تأئید نشد. به این صورت که در هر دو گروه اعضای هیئت علمی با خودکارآمدی بالا و پایین، افزایش پاسخگویی منجربه افزایش رفتار سیاسی می شود
۶.

نقش رهبری تحول گرا بر عملکرد تجاری: مطالعه ای در شرگت گاز استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری تحول گرا ترغیب ذهنی انگیزش الهام بخش عملکرد تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 693 تعداد دانلود : 858
امروزه با تغییر محیط کسب و کار سازمان ها، نگرش صاحب نظران و پژوهشگران نسبت به اصول رهبری تغییر کرده، آنها را بر آن داشته تئوری های سنتی در زمینه رهبری را مورد بازبینی قرار داده و تئوری متناسب با عصر حاضر یعنی تئوری رهبری تحول گرا را عرضه دارند. رهبر تحول گرا با انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، ویژگی های آرمانی و توجه به پیروان می تواند با بهبود عملکرد شرکت، افزایش سهم بازار، رشد فروش، جذب مشتریان و درنهایت رضایت مشتریان را سبب شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش به روش همبستگی انجام شده است. جامعه ی آماری مدیران شرگت گاز استان تهران هستند که تعداد 67 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که برای تحلیل آن از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد، رابطه مثبت و معنا داری بین رهبری تحول گرا و عملکرد تجاری در سطح اطمینان 99/0 وجود دارد. درنهایت با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها، پیشنهاداتی به سازمان موردمطالعه ارائه شد.
۷.

بررسی نقش هوش هیجانی مدیران در برقراری ارتباطات اثربخش (مورد مطالعه مدیران شعب بانک ملت در شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی ارتباطات ارتباطات اثربخش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 274
این پژوهش با هدف بررسی نقش هوش هیجانی مدیران شعب بانک ملت شهر تهران در برقراری ارتباطات اثربخش در بهمن ماه 1388 آغاز و به مدت یکسال و نیم به طول انجامید. در این پژوهش از مدل هوش هیجانی بار- آن استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، تعداد افراد نمونه 165 نفر درنظر گرفته شد. از طریق توزیع پرسشنامه، داده های لازم جمع آوری شده سپس با استفاده از آمار استنباطی، ارتباط هر یک از ابعاد با ارتباطات اثربخش مدیران بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد، کلیه ابعاد هوش هیجانی با ارتباطات اثربخش مدیران رابطه معناداری دارد. در رابطه با فرضیه اهم نیز آزمون رگرسیون نشان داد، هوش هیجانی بر ارتباطات اثربخش مدیران تأثیرگذار است. بنابراین، نتایج این پژوهش مدیران را در بهره گیری از هوش هیجانی برای برقراری ارتباطات اثربخش مصمم تر خواهد کرد.  
۸.

شناخت عوامل شادی ساز در میان نسل های شاغل در سازمان های امروزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شادی سازمانی اعتماد تفاوت های نسلی اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 198
هدف این پژوهش بررسی مفهوم شادی در سازمان و بررسی تفاوت های نسلی در خصوص نگرش به شادی در سازمان است. به این منظور برای بررسی مفهوم شادی در سازمان از پرسشنامه کارل و همکاران (2005) و برای مقایسه نسل ها از تاریخ تولد آنها استفاده شد. پاسخ دهندگان، 296 نفر از شاغلین یک سازمان صنعتی در جنوب شرقی تهران بودند. از میان پاسخ دهندگان، 156 نفر به نسل انقلاب و 142 نفر به نسل اینترنت تعلق داشتند. بررسی ها نشان می دهد، مهم ترین عوامل شادی در سازمان به ترتیب اعتماد به مدیران، اعتماد به همکاران و برگزاری مسابقات در سازمان است. در میان نسل های موردبررسی تفاوت معناداری مشاهده نشد. در ادامه یافته های پژوهش های بررسی شده، پیشنهادهایی ارائه گردید

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵