مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی دوره 4 پاییز 1391 شماره 3 (پیاپی 11) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی کارایی شعب بانک ها و تعیین عوامل مؤثر بر آن (بررسی موردی شعب بانک سپه استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارایی تابع هزینه شعب بانک بانک سپه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 81 تعداد دانلود : 19
این پژوهش به دنبال برآورد کارایی شعب و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. داده های مورد بررسی، آمار و ارقام 52 شعبه ی مختلف بانک مورد نظر در بازه ی زمانی (1386-1384) است. برای این کار، در این پژوهش از تابع هزینه ی مرزی با استفاده از روش حداکثر درست نمایی (ML) استفاده شده است. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل اول ناکارایی متغیر با زمان بتیس و کوئلی (1992) و مدل دوم ناکارایی اثرهای ساختاری بتیس و کوئلی (1995) است. در برآورد تابع هزینه، حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان ستاده و (نیروی کار، حجم سپرده های سرمایه گذاری و قرض الحسنه، دارایی های ثابت) به عنوان نهاده در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده از مدل اول ناکارایی متغیر با زمان نشان می دهد، میانگین کارایی شعب 1/77 درصد است و شعب مورد نظر اعطای تسهیلات را با حداقل هزینه انجام نداده اند. نتایج پژوهش در مدل دوم اثرهای ساختاری، نشان داده است که میانگین کارایی شعب 2/64 درصد بوده که دلیل اختلاف کارایی بین مدل اول و دوم، تأثیر متغیرهای ساختاری شعب (اندازه ی اقتصادی، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها، تحصیلات کارکنان، درجه به کارگیری فناوری) بوده که در مدل دوم وارد شده است.
۲.

بررسی میزان ناب بودن شرکت ایران خودرو بر اساس مدل جکسون و جونز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ناب کلیدهای توسعه سطوح یادگیری سازمانی تولید ناب اتلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 193 تعداد دانلود : 636
این پژوهش به بررسی وضعیت شرکت ایران خودرو از نظر میزان ناب بودن می پردازد و ضرورت انجام فرایند تجدید حیات و اجرای چرخه ی بهبود راهبردی را یادآور شده تا علاوه بر افزایش کیفیت محصول که در راستای رقابت پذیری است، نسبت به اصلاح الگوی مصرف، به ویژه مصرف انرژی در کشور، اقدام و در جهت راهبردهای کشور گام بردارد. انتخاب مدل جکسون و جونز در این پژوهش، به دلیل جامعیت مدل و دارا بودن چارچوب مشخصی از ابزار و روش های ناب و نیز داشتن روش اجرایی است. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادله های ساختاری است. بدین منظور پرسش نامه ای با 88 سؤال برای کلیدهای نُه گانه ی توسعه طراحی شد. ابتدا با استفاده از مدل جکسون و جونز به تعیین سطح یادگیری سازمان با توجه به کلیدهای نُه گانه توسعه پرداخته شد و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی، از صحت مدل اندازه گیری جکسون و جونز اطمینان حاصل شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادله های ساختاری، نشان داد که رئوس سه گانه ی توسعه، روابط متقابل قوی با یکدیگر داشته اند و این رئوس نیز به نوبه ی خود بر توسعه شرکت ایران خودرو تأثیر به سزایی می توانند داشته باشند. در پایان به منظور تعیین اولویت و اهمیت کلیدهای نُه گانه ی توسعه در شرکت ایران خودرو، از آزمون فریدمن استفاده شد.
۳.

شناسایی یک خط پی رنگ جدید در روایت های خط مشی عمومی با استفاده از چارچوب روایی خط مشی به منظور پیش بینی تغییرات خط مشی عمومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تغییر خط مشی چارچوب روایی خط مشی روایت های خط مشی عمومی پی رنگ خط پی رنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 720 تعداد دانلود : 16
شناسایی عوامل ایجادکننده ی تغییر در فرایند خط مشی ،نقش به سزایی در تحقق فرایند خط مشی سالم دارد. چارچوب روایی خط مشی (NPF) به منظور  شناسایی عوامل ایجادکننده ی تغییرات در خط مشی، مفاهیم و ابزارهای تازه ای معرفی می کند. یکی از متغیرهای مهم در چارچوب روایی خط مشی، ساختار روایت های متولیان خط مشی از موضوعات خط مشی عمومی است. ساختار روایت دارای عناصری است که اصلی ترین آن پی رنگ است. خط پی رنگ نیز مجموعه پی رنگ های منسجمی است که امکان دسته بندی و تفکیک روایت ها را به وجود می آورد. برای شناسایی خط پی رنگ های مربوط به روایت های خط مشی، یک پژوهش طولی 10 ساله (1391-1381) روی روایت های خط مشی، درخصوص موضوع هدفمندی یارانه ها انجام شده است. تحلیل روایت ها که با استفاده از الگوی تحلیل محتوای روایت هاولند انجام شده، نشان می دهد قضایای پژوهش مورد تأیید هستند. تحلیل روایتی، افزون بر شش پی رنگ معرفی شده، پی رنگ های دیگری را نیز آشکار کرده است. خط پی رنگ جدید معرفی شده به راویان خط مشی کمک می کند تا در هر مرحله از فرایند خط مشی، آگاهانه تر و بر اساس موقعیت و نیاز خط مشی به پی رنگ روایت هایشان شکل دهند.
۴.

بررسی وضعیت موجود منابع درسی زبان تخصصی مدیریت و روش های متداول تدریس برای ارتقای سطح یادگیری زبان دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زبان تخصصی مدیریت منابع زبان تخصصی مدیریت روش های متداول تدریس ارتقای سطح یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 403 تعداد دانلود : 731
هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت موجود منابع زبان تخصصی مدیریت، روش های متداول تدریس، مشخص کردن نواقص آنها و ارائه ی راهکارهایی در جهت بهبود سطح یادگیری زبان دانشجویان است. این پژوهش از دید هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، میدانی تحلیلی است. در مرحله ی جمع آوری و تنظیم ادبیات پژوهش و مبانی نظری، از روش کتابخانه ای و در بخش میدانی از روش مشاهده، مصاحبه و پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.با توجه به اهمیت زبان تخصصی در رشته ی مدیریت و انگلیسی بودن منابع اصلی این رشته، ارتقای سطح یادگیری زبان دانشجویان، اهمیت به سزایی در موفقیت و پیشرفت شغلی و علمی آنها ایفا می کند. با بررسی های انجام شده در زمینه ی وضعیت کتاب ها و منابع موجود و نتایج به دست آمده از نظرخواهی های دانشجویان و اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها و مصاحبه با استادان، سابقه ی تدریس و مشاهده های انجام شده از روش های معمول تدریس زبان، مشخص شد که منابع موجود پاسخ گوی نیازهای فزاینده ی دانشجویان نیست.
۵.

مدلی برای تبیین نقش مشارکت در بهبود بهره وری کارکنان بخش دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت بهره وری پیش برنده های جوهری پیش برنده های رویه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 114 تعداد دانلود : 576
اگر نگاهی به ادبیات موضوع بهره وری نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر آن بیاندازیم، به طور معمول توصیه هایی برای جلب مشارکت کارکنان به چشم می خورد و نتایج پژوهش های مرتبط با این موضوع نیز اغلب، فرضیه ی تأثیر مثبت مشارکت کارکنان در بهبود بهره وری آنان را مورد حمایت قرار می دهد، امّا چرایی این تأثیر کمتر مورد توجه بوده است. این نوشتار تلاش دارد تا چگونگی تأثیرگذاری مشارکت بر بهره وری کارکنان را در قالب یک مدل بیان کند. پژوهش انجام شده از دید ماهیت مسئله اکتشافی، توصیفی و تببینی، از دید هدف کاربردی و از دید نحوه ی گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است. گفتنی است از تحلیل عاملی مرتبه ی اول و دوم برای بررسی اجزای مدل پژوهش استفاده شده و مدل نهایی اندازه گیری مربوط به تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از روش معادله های ساختاری به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که توسعه ی نظام مشارکتی در سازمان، به شکل گیری گروهی از پیش برنده ها که به عنوان پیش برنده های جوهری و رویه ای نامیده می شوند، منجر شده و این پیش برنده ها بهبود شاخص های بهره وری نیروی انسانی را به همراه خواهند داشت. فرضیه های موجود در این خصوص در گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند تا مدل پیشنهادی پژوهش در یکی از مهم ترین سازمان های اقتصادی کشور مورد آزمون قرار گرفته باشد. درنهایت ضمن مرور نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش با ذکر سؤال هایی و ارائه ی پاسخ های آنان به تبیین نتایج پرداخته شده است.
۶.

آسیب شناسی فرایند نوآوری در شرکت های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری فرایند نوآوری ایده پردازی تجاری سازی آنتروپی شانون تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 227 تعداد دانلود : 425
در سال های اخیر، نوآوری و مباحث مربوط به آن، به عنوان یکی از عوامل موفقیت کسب وکارها و همچنین راهی برای ورود به بازارهای جهانی، بسیار مورد توجه بوده است. اینکه نوآوری در شرکت ها چگونه انجام می شود و دراصل چه فرایندی برای ارائه ی یک محصول جدید به بازار پیموده می شود، یکی از مسائل مهمی است که در حوزه ی نوآوری بسیار مورد توجه است. بر این اساس تلاش شده است، فرایند نوآوری به طور خاص در 10 شرکت فعال در زمینه ی صنعت مواد غذایی و فناوری اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گیرد. برای انجام این پژوهش، 10 شرکت برای بررسی انتخاب شدند و با سه نفر از مدیران ارشد هر شرکت و درجمع با 30 نفر از این مدیران، مصاحبه های نیمه ساختار به عمل آمد. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش آنتروپی شانون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن بود که شرکت های مورد بررسی در دو مرحله ی " ایده پردازی" و " تجاری سازی"، دارای آسیب های اساسی بودند.
۷.

بررسی رابطه بین منابع شغلی و پیوند کاری در نهادهای آموزشی (مطالعه ی موردی: دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیوند کاری منابع شغلی ویژگی های شغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 334 تعداد دانلود : 759
اغلب، از پیوند کاری به عنوان عامل اساسی برای موفقیت و رقابت پذیری سازمان یاد شده است. برخی آن را چالش اساسی پیش روی سازمان های معاصر دانسته اند و معتقد هستند سازمان ها از طریق کارکنان پیوند یافته، می توانند مزیت رقابتی کسب کنند. پژوهش پیش رو به بررسی رابطه بین منابع شغلی (اهمیت شغل، کنترل شغل، معناداری، و پاداش درونی) با پیوند کاری می پردازد. پژوهش از نوع همبستگی و به صورت میدانی انجام شده است. نمونه ی آماری شامل 136 نفر از کارکنان دانشگاه تهران است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که منابع شغلی رابطه ی مثبت و معناداری با پیوند کاری داشته اند.  
۸.

تبیین خط مشی گذاری توسعه ی صادرات بنگاه های کوچک و متوسط با استفاده از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صادرات بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) خط مشی نظریه پردازی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 828 تعداد دانلود : 970
بخش عظیمی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند، اما این بنگاه ها نتوانسته اند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه ی صادرات ایفا کنند. با توجه به اهمیت توسعه ی صادرات به عنوان موتور محرکه ی اقتصاد از یک سو و پایین بودن سهم صادرات بنگاه های کوچک و متوسط کشور، هدف این پژوهش تبیین خط مشی گذاری توسعه ی صادرات برای این گروه از بنگاه ها است. روش مورد استفاده در پژوهش، گراندد تئوری (نظریه ی داده بنیاد) است. گردآوری داده ها طی مصاحبه عمیق با 23 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان توسعه ی تجارت انجام شده است. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری، نشان می دهد در خط مشی گذاری توسعه ی صادرات SMEها، "توانمندسازی و ارتقای قابلیت های صادراتی بنگاه ها" به عنوان راهبرد اصلی، "ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه ی صادرات" به عنوان عامل زمینه ساز محیطی، "ایجاد انگیزه برای شروع و تداوم صادرات" و "توسعه ی زیرساخت های تسهیل کننده ی صادرات" به عنوان شرایط مداخله گر، باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵