مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی دوره 7 زمستان 1394 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر ادراک از سیرت نیکوی مدیران بر اعتماد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد سازمانی حکمت سیرت نیکو شجاعت شوخ طبعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 615 تعداد دانلود : 927
این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر ادراک از سیرت نیکوی مدیران بر اعتماد سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان صورت پذیرفته است. این پژوهش، توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری آن شامل 400 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان است که 196 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد تا سیرت نیکوی مدیران و اعتماد سازمانی سنجش شود. روایی این پرسشنامه با نظر پنج تن از متخصصان رفتار سازمانی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزارهای SPSS 19، AMOS 18 و EQS6.1 استفاده شد. مطابق نتایج، سیرت نیکوی مدیران با مؤلفه های شجاعت، تواضع و فروتنی، حکمت، شور و اشتیاق، غمخواری و شوخ طبعی، با اعتماد سازمانی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان رابطه مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، هرچه کارکنان، ادراک مطلوب تری از سیرت نیکوی مدیران داشته باشند، اعتماد آنها به سازمان متبوعشان افزایش می یابد.
۲.

طراحی مدل توسعه مدیریتی کتابخانه های دیجیتال در کشور با رویکرد منبع محور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویکرد منبع محور کتابخانه دیجیتال مدل توسعه مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 849 تعداد دانلود : 597
علی رغم اینکه بیش از یک دهه از ایجاد کتابخانه های دیجیتال در کشور می گذرد، این کتابخانه ها به رشد و توسعه و رسیدن به رسالت واقعی شان- که همانا پاسخگویی به نیازهای امروز مخاطبانشان است- دست نیافته اند. در این میان، عواملی مانع و بازدارنده و مؤلفه هایی نیز در توسعه کتابخانه های مذکور محرک و مؤثرند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل پیش برنده با رویکرد منابع پنج گانه سازمانی و ارائه آنها در قالب یک مدل توسعه مدیریتی انجام شده است. روش پژوهش براساس نظریه برخاسته از داده ها و به شیوه سیستماتیک است. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان حوزه کتابخانه های دیجیتال بوده  و داده ها براساس مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شدند  تا آنجایی که اشباع نظری حاصل شود. داده ها پس از کدگذاری باز و شکل گیری طبقات اصلی، طی کدگذاری محوری در قالب مدل پارادایمی ارائه می شوند و در مرحله کدگذاری انتخابی، درباره مدل مدیریتی توسعه کتابخانه های دیجیتال در کشور بحث و نظریه پردازی می شود.
۳.

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اجرای موفق رویدادهای فرهنگی از دیدگاه گردشگران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه به یادماندنی تصویر مقصد رضایت گردشگران رویدادهای فرهنگی شاخص های اجرای موفق رویداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 770 تعداد دانلود : 995
گردشگری رویداد، یکی از راهبرد های مهم برای توزیع گردشگری به صورت عادلانه و منظم در مناطق و زمان های مختلف در کشور محسوب می شود. این پژوهش، به پرشدن شکاف پژوهشی در حوزه رویدادهای فرهنگی کمک می کند و در آن، تأثیر عوامل مؤثر بر اجرای موفق رویداد جشن سده در استان کرمان بررسی می شود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، گردشگران حاضر در جشن هستند و برای تحلیل فرضیه های مدل و نیز آزمون روابط بین متغیرها، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، 109 پرسشنامه درست جمع آوری و با نرم افزار Smart-PLS تحلیل شد. مطابق نتایج، از میان سه عامل مؤثر، کیفیت اجرا بیشترین اثر را بر رضایت، تصویر مقصد و تجربه به یادماندنی در ذهن گردشگران دارد و سایر متغیرها، در سطح اطمینان 95 درصد، اثر معناداری بر شاخص های اجرای موفق ندارند.
۴.

تحلیل چند سطحی عوامل مؤثر بر انگیزه خدمت در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: انسجام گروهی انگیزه خدمت در بخش عمومی تئوری چند سطحی جو سازمانی رهبری تحولی شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 251 تعداد دانلود : 34
دانش سازمانی در حال حرکت به سمت شکل گیری پارادایمی است که بتواند شکاف میان سطوح خرد و کلان را در تئوری ها و پژوهش ها کم یاحذف کند. یکی از موضوعاتی که به ماهیت چندسطحی آن در پژوهش های اخیر توجه شده است، موضوع انگیزه خدمت در بخش عمومی است. در این پژوهش، انگیزه خدمت در بخش عمومی در جایگاه ساختاری چند سطحی بررسی شده است. داده ها به کمک نرم افزار تحلیل خطی سلسله مراتبی (HLM) که یکی از روش های تجزیه وتحلیل چند سطحی است، تحلیل شده اند. با بهره مندی از روش نمونه گیری طبقه ای، پرسشنامه استاندارد در اختیار کارکنان 38 سازمان زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گرفت و 824 پرسشنامه تجزیه وتحلیل شد. خروجی نرم افزار نشان دهنده روابط چند سطحی متغیرهای پژوهش بود. انسجام گروه کاری به عنوان متغیر سطح گروهی، سبب تعدیل رابطه میان رهبری تحولی و انگیزه افراد برای خدمت در بخش عمومی می شود. بر اساس نتایج، اگر چه رهبری عامل تعیین کننده انگیزه خدمت در بخش عمومی است، مؤلفه های گروه های کاری تأثیر بیشتری در این زمینه دارند؛ به طوری که انگیزه خدمت در بخش عمومی (متغیر سطح فردی) توسط کیفیت ارتباط اعضای گروه تحت تأثیر قرار می گیرد. از یافته های مهم این تجزیه وتحلیل چندسطحی، اثر تعدیل کننده جو سازمانی (متغیر سطح سازمانی) بر رابطه بین عوامل فردی و گروهی است.
۵.

تبیین ارتباط توانمندسازی کارکنان با نوآوری در خدمات عمومی با تأکید بر تعلق خاطر کاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی روان شناختی تعلق خاطر کاری نوآوری در خدمات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 598 تعداد دانلود : 433
سازمان های دولتی، به عنوان یکی از ارکان مهم در تأمین خدمات عمومی و اساسی مورد نیاز شهروندان و به عنوان تدوین کنندگان و مجریان قوانین و خط مشی های عمومی، در اقتصاد خدمات محور امروزی، در هر جامعه ای از جمله ایران نقش مهمی ایفا می کنند؛ ایفای چنین نقشی، مستلزم رویکرد نوآورانه در خدمات عمومی و به کارگیری راهبردهای مناسب در تحقق این امر است. پژوهش حاضر، تأثیر توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از راهبردهای مهم سازمانی در حوزه مدیریت منابع انسانی را بر نوآوری در خدمات عمومی، با نقش تعدیل کننده تعلق خاطر کاری بررسی می کند. در این پژوهش، برای تبیین مفهوم توانمندسازی کارکنان، از مدل اسپریترز (1995) و برای بررسی تعلق خاطر، از مدل شاوفی و باکر (2002) استفاده شده است. از سوی دیگر، ابعاد مدنظر درمورد نوآوری در خدمات عمومی، شامل نوآوری در ارائه خدمات، نوآوری در فرایند و فرهنگ نوآوری است. جامعه آماری در این پژوهش، شامل سازمان های برتر تهران در جشنواره شهید رجایی در سال 1392 است. نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفته و برای تجزیه و تحلیل آماری، از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد چهار بعد توانمندسازی کارکنان (احساس شایستگی، احساس معناداربودن شغل، احساس مؤثربودن و احساس اعتماد) با نوآوری در خدمات عمومی، رابطه معنادار دارند. همچنین تعلق خاطر کاری، ارتباط بین توانمندسازی و نوآوری در خدمات عمومی را تعدیل می سازد.
۶.

تأملی بر التزام شغلی در پرتو سرمایه روان شناختی با در نظرداشتن اثر میانجی تحلیل رفتگی شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: التزام شغلی تحلیل رفتگی شغلی سرمایه روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 413 تعداد دانلود : 748
هدف پژوهش حاضر ارائه راهکارهای کاربردی به منظور کاهش تحلیل رفتگی شغلی پرستاران، براساس سرمایه روان شناختی و التزام شغلی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی به شمار می رود و از نظر چگونگی گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری (SEM) اجرا می شود. در این پژوهش ابتدا مدل نظری و فرضیه ها بین متغیرها توسعه داده شد. سپس با کمک مدل معادلات ساختاری، فرضیه های پژوهش بررسی شدند. جامعه آماری پژوهش تمام پرستاران یکی از بیمارستان های دولتی شهر تهران (263 نفر) است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و با بهره مندی از روش نمونه گیری تصادفی ساده 160 نفر به دست آمد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. نتایج این پژوهش نشان داد، بین سرمایه روان شناختی و ابعاد آن (خودکارآمدی، امید، انعطاف پذیری و خوش بینی) با تحلیل رفتگی شغلی رابطه منفی و معنادار و با التزام شغلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین رابطه منفی و معناداری بین تحلیل رفتگی شغلی و التزام شغلی مشاهده شد. تأثیر میانجیگری تحلیل رفتگی شغلی در تأثیر سرمایه روان شناختی بر التزام شغلی پرستاران نیز به تأیید رسید.
۷.

بررسی تأثیر مدل ویژگی های شغلی بر کامیابی در کار (مطالعه موردی: بانک رفاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طراحی شغل کامیابی در کار مدل ویژگی های شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 305
 یکی از مفاهیم جدید مطرح شده در حوزه پژوهش سازمانی مثبت، مفهوم کامیابی در کار است. کامیابی در کار زمانی تحقق می یابد که افراد هنگام انجام وظایف شغلی خود به طور هم زمان یادگیری و سرزندگی را تجربه کنند. در صورتی که بتوان مشاغل را به گونه ای طراحی کرد که افراد احساس کامیابی کنند، سازمان ها می توانند از پیامدهای مثبت آن بهره مند شوند. یکی از رویکردهای انگیزشی برای طراحی شغل، مدل ویژگی های شغلی است. سنجش تأثیر هر یک از عناصر مدل ویژگی های شغلی در ایجاد کامیابی افراد، هدف این پژوهش است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان بانک رفاه است که به روش تصادفی ساده از آنها نمونه گیری شده است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول جامعه محدود، 269 نفر برآورد شد. پژوهش حاضر از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است. یافته های پژوهش نشان می دهد از میان پنج بعد مدل ویژگی های شغلی، سه بعد اهمیت وظیفه (143/0=  βو 05/0 p <)، استقلال (175/0=  βو 05/0 p <) و بازخور (158/0=  βو 05/0 p <) بر کامیابی در کار، تأثیر مثبت و معناداری دارند.
۸.

بررسی تأثیر مشتری گرایی مؤسسات خدماتی و بهداشتی بر نوآوری راهبردی (مطالعه موردی: بیمارستان نیکان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیمارستان نیکان مشتری گرایی مشتری گرایی داخلی مشتری گرایی خارجی نوآوری راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 158 تعداد دانلود : 673
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مشتری گرایی بر نوآوری راهبردی در بیمارستان نیکان است. این تحقیق، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی است که به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و مشتریان بیمارستان نیکان است. تعداد مشتریان نامحدود و تعداد مدیران 20 نفر است. با استفاده از جدول مورگان، 19 نمونه برای استفاده آمار استنباطی و درمجموع، 349 نفر نمونه انتخاب شدند. با پخش تعداد بیشتری پرسشنامه، درمجموع 350 نمونه سالم تحلیل شدند. برای نمونه گیری، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. پرسشنامه مشتری گرایی داخلی توسط مدیران و سایر بخش ها توسط مشتریان تکمیل شد. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار مشتری گرایی و انواع آن بر نوآوری راهبردی است.
۹.

بررسی رابطه میان سبک تفکر راهبردی و سبک بازی کاربران در محیط بازی رایانه ای «جنگ قبایل» با هدف ارائه راهکارهای مدیریتی برای طراحان و برنامه ریزان رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی رایانه ای جنگ قبایل تفکر راهبردی سبک بازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 530 تعداد دانلود : 522
پژوهش حاضر با هدف برقراری ارتباط میان سبک تفکر راهبردی و سبک بازی بازیکنان بازی رایانه ای جنگ قبایل و معرفی ابزاری جدید در سنجش مهارت تفکر راهبردی این بازی انجام شده است. بدین منظور، ابعاد تفکر راهبردی جان پیساپیا از یک سو و نظریه «انواع بازیکنان» از ریچارد بارتل در طراحی مدل مفهومی این پژوهش، درنظر گرفته شده است. در این مطالعه- که به دو روش کمی و کیفی انجام شده است- نمونه آماری 51 نفری از بازیکنان بازی جنگ قبایل با محققان همکاری کردند و پاسخ های آنان به دو پرسشنامه «سبک تفکر راهبردی» و «سبک بازی» تحلیل شد. درنهایت، این نتیجه حاصل شد که میان سبک تفکر راهبردی بازیکنان و سبک بازی آنها در محیط بازی رایانه ای جنگ قبایل، ارتباط معناداری وجود دارد.
۱۰.

مدل اجرای خط مشی های اصلاح اداری با رویکرد یادگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اجرای خط مشی تحول اداری خط مشی گذاری یادگیری خط مشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 822
در زمینه اجرای خط مشی، پژوهش چندانی در سطح جهان صورت نگرفته است و درباره مدل های اجرا اختلاف نظر زیادی به چشم می خورد. در این پژوهش، تلاش شده است به موضوعی که در فرایند اجرا حلقه مفقوده تلقی می شود، یعنی ارتقای قابلیت و شایستگی مجریان خط مشی ها از طریق یادگیری خط مشی، پرداخته شود. داده های پژوهش کیفی و رویکرد آن نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان آشنا با فرایند تدوین و اجرای خط مشی ها و یادگیری سازمانی شکل داده اند. از طریق نمونه گیری نظری با 16 نفر از آنان مصاحبه های عمیق به عمل آمد. در این روش، پژوهشگر با رویکردی استقرایی به تدوین نظریه ای قابل اتکا در زمینه اجرای خط مشی های تحول اداری (با رویکر یادگیری) و چرخه یادگیری خط مشی اقدام می کند. یادگیری خط مشی، به منزله پدیده اصلی و هد ف نهایی، نظام اداری ای با ویژگی هایی چون چابکی، خدمات دولتی با کیفیت و ارزان، افزایش و سهولت دسترسی شهروندان به خدمات دولتی، ارتقای رضایت کارگزاران دولتی و افزایش رضایت مردم از خدمات دولتی مشخص شد. همچنین با بهره مندی از مدل میدان نیرو، عوامل بازدارنده و پیش برنده نیز تعیین شدند.
۱۱.

تسهیل آوای سازمانی از طریق رهبری قابل اعتماد «رویکردی به تعاملات رهبر پیرو»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آوای سازمانی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران رهبری قابل اعتماد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 872 تعداد دانلود : 101
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه رهبری قابل اعتماد با آوای سازمانی است. جامعه آماری پژوهش، تمام کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران (400 نفر) است که به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده 169 نفر از آنها انتخاب شدند و به پرسشنامه رهبری قابل اعتماد و آوای سازمانی پاسخ دادند. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد بین رهبری قابل اعتماد و ابعاد آن با آوای سازمانی و ابعادش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (1/0 p <). از بین ابعاد رهبری قابل اعتماد به استثنای بعد خودآگاهی، سایر ابعاد نقش معناداری در پیش بینی آوای سازمانی کارکنان دارند. بر اساس نتایج، بین آوای سازمانی کارکنان بر حسب متغیرهای جنسیت و سابقه خدمت تفاوت معناداری وجود دارد (5/0 p <). این نتایج نشان می دهد مدیران می توانند با تأکید بر چشم انداز اخلاقی، شفافیت ارتباطی و پردازش متوازن اطلاعات، زمینه ابراز ایده ها و بهره مندی از همه ظرفیت های کارکنان را فراهم آورند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵