مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی دوره 5 زمستان 1392 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه میان فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جو سازمانی رفتار شهروندی سازمانی فرسودگی شغلی فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 879 تعداد دانلود : 790
هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی است. ارزیابی رابطه میان هر یک از متغیرهای مذکور را می توان به نوعی مسئله تصمیم گیری نیز تلقی کرد که در آن تعاملات روش مند میان متغیرها موجب برقراری روابط درونی می گردد. در این راستا، می توان از روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری (دیمتل) برای استخراج روابط علّی میان متغیرها استفاده کرد و از آن علاوه بر تعیین روابط میان متغیرها، برای مدیریت وابستگی های درونی در مجموعه ای از متغیرها نیز بهره برد. در این تحقیق، با استفاده از نظر ده کارشناس و خبره مدیریت منابع انسانی در شرکت ایران خودرو دیزل رابطه میان متغیرهای مذکور بررسی شد. نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاکی از آن است که فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی، جو سازمانی بر فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ سازمانی بر فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و جو سازمانی تأثیرگذارند. از طرف دیگر، رفتار شهروندی سازمانی تأثیرپذیرترین و فرهنگ سازمانی تأثیرگذارترین متغیرهایند.
۲.

بررسی وضعیت عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت توسعه پایدار شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار شهر پایدار فرهنگ مدیریت شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 680 تعداد دانلود : 925
در این تحقیق عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت توسعه پایدار در شهر تهران بررسی شده است. به این منظور ابتدا مفاهیم کلیدی تحقیق از ابعاد مختلف بررسی شد که عبارت اند از فرهنگ، توسعه، توسعه پایدار، مدیریت توسعه پایدار و مدیریت شهری. در مرحله بعد، مطالعات تطبیقی به منظور بررسی تجارب توسعه فرهنگی در کشورها و مدل های موجود مدیریت توسعه پایدار دربردارنده فرهنگ، انجام شده است. سپس، بر اساس آن شاخص ها فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق بازتعریف و پرسشنامه ای تهیه شد و روایی و پایایی آن به تأیید رسید. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون میانگین تک نمونه ای (تی تست) و جهت رتبه بندی مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر توسعه پایدار از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شد. در نهایت، فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی به اثبات رسید و عوامل مؤثر نیز اولویت بندی شد. بر این اساس، مجموع مؤلفه های فرهنگی بر توسعه پایدار شهر تهران مؤثرند و هویت، همبستگی اجتماعی و بازده اقتصادی فرهنگ از عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی و اجتماعی اند ولی درگیری و اشتغال در امور فرهنگی عامل توسعه اقتصادی شهر تهران نیست.
۳.

بررسی عوامل مؤثر در تعلق خاطر کاری پرستاری در بیمارستان چشم پزشکی فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیمارستان چشم پزشکی تعلق خاطرکاری پرستاری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 323 تعداد دانلود : 721
تعلق خاطر کاری، علایق فرد و تمایل او به انجام وظایف و ماندگاری در سازمان است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل مؤثر بر تعلق خاطر کاری پرستاری در بیمارستان چشم پزشکی فارابی تهران انجام شده است. در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 103 پرستار شاغلدر بیمارستان چشم پزشکی فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، به روش نمونه گیریتصادفی انتخاب و بررسی شدند. برای اندازه گیری تعلق خاطر کاری از پرسشنامه هفده گویه ای UWES شافلی و بکر (2003) استفاده شد که عیسی خانی و همکاران (1391) بومی کرده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. برای بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان از آمار توصیفی، و برای تحلیل داده ها و آزمون فرض از روش های آمار استنباطی استفاده شده است. در ضمن، نرم افزار استفاده شده برای تحلیل داده ها نسخه 16 SPSS بود. در این بررسی، نمونه آماری در دامنه سنی 22 تا 56 سال و دارای سابقه کاری 7 ماه تا 30 سال بودند. همچنین، مطالعه ما نشان می دهد هر سه شاخص به طور مثبت بر تعلق خاطر کاری تأثیرگذارند و از نظر رتبه منابع شخصی بیشتر از دو منبع دیگر یعنی شغلی و سازمانی تأثیر گذار بوده اند. کارکنان علاقه مند شغل، انرژی بسیار زیادی داشتند و برای انجام وظایف شغلی خود، شور و اشتیاق کافی دارند.بیمارستان ها نیز همانند همه سازمان های دیگر، اگر دلبستگی شغلی را پرورش دهند و کارکنان را در سود و منفعت سازمان سهیم کنند، موفق تر خواهند بود.
۴.

طراحی و تبیین مدل شایستگی های مدیران پروژه های ملی کشور با تمرکز بر ریسک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاپسیس گروهی فازی دلفی فازی دیمتل گروهی فازی شایستگی مدیران پروژه مدیریت ریسک پروژه AHPگروهی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 46 تعداد دانلود : 775
هر ساله به منظور تحقق بخشیدن به اهداف برنامه پنج ساله توسعه عمرانی کشور، بخش بزرگی از اعتبارات و منابع مالی کشور صرف سرمایه گذاری در پروژه های ملی می شود، در حالی که عموم پروژه های ملی با تأخیر زیادی مواجه اند. اهداف اساسی از انجام پژوهش عبارت است از طراحی و تبیین مدل شایستگی های مدیران پروژه های ملی با تمرکز بر ریسک شامل شناسایی، همگرا کردن، بررسی تأثیرگذاری و تأثیر پذیری و اولویت بندی شایستگی های مدیران پروژه های ملی و نیز انتخاب گزینه برتر مدیر شایسته پروژه ملی، همچنین شامل شناسایی، همگرا کردن، بررسی تأثیرگذاری و تأثیر پذیری، اولویت بندی، تخصیص و پاسخ به ریسک های پروژه های ملی. با انجام این تحقیق، هجده مدل مفهومی و یازده مدل تفضیلی شایستگی های مدیران عالی (معاون وزیر)، مدیران میانی (مدیرکل مناطق کشوری) و مدیران عملیاتی (رئیس حوزه استانی) پروژه های ملی با تمرکز بر منشأ ریسک ارکان پروژه (کارفرما، پیمانکاران و مهندسان مشاور) به کمک پنج مدل ریاضی- رایانشی با رویکردهای قطعی و فازی به طور مناسب طراحی شد و به نحو مطلوبی توسعه و شبیه سازی گشت و در اختیار بهره برداران یا توسعه دهندگان مدل قرارگرفت. در این مقاله به یافته های حاصل از طراحی مدل همگرا نمودن نظر صاحب نظران فنی– اجرایی در خصوص معیارهای شایستگی مدیران پروژه های ملی، رتبه بندی ریسک ها و ارائه پیشنهادها بر مبنای یافته ها بسنده شده است.
۵.

تحلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق تحلیل گفتمان انتقادی حکومت الکترونیکی سیاستگذاری عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 850 تعداد دانلود : 449
اخلاق از آغاز یکی از پایه ای ترین موضوعات فلسفه بوده و در شناخت آدمی و جهان همواره نقشی بنیادین داشته است. در روزگار نو که با چیرگی فناوری بر همه حوزه های زندگی انسان ها همراه است نیز پرسش از اخلاق ناگزیر است. اخلاق نیز مانند هر پدیده انسانی دیگری در زبان رد خود را به جا می گذارد و در فهم آن بایستی به جنبه های زبانی هم پرداخت. نوشتار پیش رو در پی بررسی انتقادی اخلاق در قلمرو حکومت الکترونیکی است و این را با روش شناسی تحلیل گفتمان پیش می برد. به بیانی بهتر، این پرسش پی گرفته می شود که اخلاق رسمی حکومت الکترونیکی چگونه در زبان پدیدار می شود و با دیگر جنبه های زندگی اجتماعی چه نسبتی دارد؟ سوگیری پژوهش توصیفی- تحلیلی- انتقادی است و از رهیافت تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره می گیرد. با بررسی متن های سیاستی، نشان داده خواهد شد که اخلاق در حکومت الکترونیکی پدیداری فنی است و با آموزه های نولیبرالیسم همسویی بسیار دارد؛ آموزه هایی که سیاست و اداره را یکی می سازد.
۶.

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت اجتماعی در شرکت خودروسازی سایپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت سایپا فرهنگ سازمانی مدل دنیسون مسئولیت اجتماعی سازمان ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 382 تعداد دانلود : 491
سازمان ها از اجزای مهم و بنیادین پیکره جامعه امروزی اند و به دلیل رشد و توسعه نقش آن ها در جامعه، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها اهمیت روز افزونی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی میزان تأثیر مؤلفه های فرهنگ سازمانی دنیسون بر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی سازمان ها در شرکت خودروسازی سایپاست. در فرایند پژوهش 127 پرسشنامه جمع آوری شد که روایی آن از طریق پانل صاحب نظران (خبرگان و نخبگان) و پایایی آن با آلفای کرونباخ 971/0 تأیید شد. در تحلیل نتایج حاصل از داده ها، ابتدا وضعیت فرهنگ سازمانی شرکت سایپا با استفاده از آزمون t سنجیده و در نهایت با استفاده از آزمون تحلیل مسیر، فرضیه های تحقیق بررسی شد. نتایج بیانگر فرهنگ سازمانی بالاتر از حد متوسط شرکت خودروسازی سایپا و برآورد میزان تأثیر بسزای فرهنگ سازمانی آن بر مسئولیت اجتماعی این شرکت است. در این خصوص پیشنهاد می شود مسئولان و مدیران سازمان ها جهت ایجاد محیط رقابتی سالم برای کسب درآمد بیشتر و به دور از تخلفات قانونی و اخلاقی به ارتقای ابعاد مختلف فرهنگ در درون سازمان خود بپردازند.
۷.

سازوکارهای تأثیرگذار بر رفتار کارآفرینانه کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دریافت حمایت سازمانی رفتار شبکه سازی رفتار کارآفرینانه شهرستان جهرم هوش هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 88 تعداد دانلود : 235
تحقیق حاضر با هدف بررسی سازوکارهای تأثیرگذار بر رفتار کارآفرینانه کارکنان در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم انجام گرفته است. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری 102 کارشناس ستادی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم بودند که با استفاده از روش سرشماری مطالعه شدند. در نهایت 92 پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که روایی آن با کسب نظرهای استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم به دست آمد. مقدار ضریب پایایی پرسشنامه پس از انجام پیش آزمون بین 71/0 تا 89/0 به دست آمد. نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرها، ارتباط مثبت و معناداری را بین متغیر رفتار کارآفرینانه کارکنان با متغیرهای دریافت حمایت سازمانی، رفتار شبکه سازی و هوش هیجانی نشان داد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون سه متغیر دریافت حمایت سازمانی، رفتار شبکه سازی و هوش هیجانی در مجموع قادرند حدود 48 درصد تغییرات در متغیر وابسته رفتار کارآفرینانه کارکنان را تبیین کنند.
۸.

تبیین مدل توسعه منابع انسانی به منظور دستیابی به شهرت رسانه ای (مورد مطالعه: واحد مرکزی خبر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه منابع انسانی شهرت رسانه ای عوامل مؤثر بر توسعه منابع انسانی کیفیت خبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 358 تعداد دانلود : 280
عصر امروز را عصر اطلاعات می نامند. عصری که نفوذ انواع مختلف ابزارهای اطلاع رسانی در جامعه موجب شده است تا در کمترین زمان ممکن اطلاعات در سراسر دنیا منتشر گردد. بنابراین، موجب شده است تا رسانه ها تلاش نمایند تا در این فضای رقابتی (رقابت رسانه ای) سهم مخاطب بیشتری را به خود جلب کنند. این امر ممکن نیست مگر اینکه رسانه در جامعه نقشی فعال و متمایز ایفا نماید. آنچه می تواند رسانه ها را در فضای رقابتی متمایز سازد، شهرت آن هاست. مهم ترین متغیر در این بین که منبع مزیت رقابتی نیز محسوب می گردد، منابع انسانی رسانه است. لذا، تحقیق حاضر با هدف مطالعه نقش توسعه منابع انسانی، مهم ترین عامل تأثیرگذار بر شهرت رسانه ای در واحد مرکزی خبر انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. بر این اساس مدل ساختاری از چگونگی روابط میان متغیرهای اصلی پژوهش در نرم افزار لیزرل اجراشد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بین این متغیرها رابطه معناداری وجود دارد و اعتبار مدل پیشنهادی پژوهش تأیید می گردد.
۹.

رابطه بین سبک های رهبری، سلامت سازمانی و اجحاف (مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجحاف رهبری بی بندوبار رهبری تحو ل آفرین رهبری تعاملی سلامت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 295 تعداد دانلود : 942
این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین سبک های رهبری، سلامت سازمانی و اجحاف در راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق تمامی کارکنانی بودند که در شرکت راه آهن در سال 1391 ، در سه معاونت این سازمان پست غیرمدیریتی داشتند . با استفاده از روش نمونه برداری متناسب طبقه ای، 235 نفر نمونه برگزیده شدند. داده های تحقیق با پرسشنامه جمع آوری شد. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی، از حیث ماهیت و فرضیه های تحقیق از نوع توصیفی  پیمایشی و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. یافته های تحقیق حاکی از رابطه معنا دار بین سبک های رهبری، سلامت سازمانی و اجحاف در محی ط کار است. پیشنهاد اصلی این تحقیق بهبود رفتارهای مدیریتی به منظور ب هکار بردن سبک رهبری مناسب جهت ایجاد سازمانی سالم و در نتیجه حل مشکل اجحاف است.
۱۰.

معرفی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نقشه راهبردی (مطالعه موردی: روزنامه همشهری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل سلسله مراتبی فازی تکنیک دیماتل فازی کارت امتیازی متوازن نقشه راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 84
موفقیت سازمان ها در گرو برنامه ریزی است. امروزه این مهم در فرایندی چندمرحله ای نظیر تعریف چشم انداز، تدوین راهبرد ها، اجرا، ارزیابی عملکرد و تحلیل اطلاعات و برنامه ریزی جهت بهبود صورت می پذیرد. تعریف و تدوین اهداف از یک سو و اجرا و ارزیابی عملکرد از سویی دیگر مهم ترین چالش مدیران ارشد امروزی است، چرا که گستردگی سازمان هایی نظیر روزنامه همشهری انعطاف پذیری در مدیریت را کاهش و عواقب اشتباهات مدیریتی را سنگین و جبران ناپذیر کرده است. به همین دلیل است که سازمان ها با بهره گیری از مدل های متوازن همچون کارت امتیازی متوازن اجرای راهبرد ها را در وجوه مختلف دنبال و بر عملکرد راهبردی خود مدیریت می کنند. در این راستا، توصیف دقیق راهبرد ها و اهداف کلان در جهت گسترش هر چه بیشتر آن ها در سازمان ضرورتی است که در کارت امتیازی متوازن با ترسیم نقشه راهبردی محقق می گردد. لذا، در این مقاله با به کارگیری نقشه راهبردی که شالوده ای برای ارزیابی عملکرد است الگوریتمی غیرخطی و فازی تعریف شد که توانست نظامی کاملاً موزون را جهت ارزیابی عملکرد در راستای اهداف روزنامه همشهری طراحی کند. نتایج نشان داد خروجی های نظام طراحی شده برای کارکنان سازمان ملموس تر بود و نتایج را نیز مدیران روزنامه همشهری تأیید کردند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵