مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی دوره 3 پاییز 1390 شماره 3 (پیاپی 7) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تبیین فرهنگ سازمانی و رابطه آن با ابعاد مدیریت کیفیت جامع در شرکت های تابعه وزارت نیرو در شهرستان زاهدان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی رضایت مشتری رهبری فرهنگ سازمانی مدیریت کیفیت فراگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269
به دنبال نظریه هاپژوهش های جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت شناسان، جامعه شناسان و به تازگی روان شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه ها و پژوهش های زیادی را به وجود آورده و در حل مسایل و مشکلات مدیریت به کار گرفته اند.در این پژوهش فرهنگ سازمانی و رابطه آن با ابعاد مدیریت کیفیت فراگیربررسی شده است. پرسشنامه فرهنگ سازمانی مخصوص کارکنان از دو بخش اصلی تشکیل شده است که بخش اول شامل مشخصات شخصی است که از افراد خواسته شده اطلاعات مربوط به سن، میزان تحصیلات، جنسیت و سنوات خدمت خود را عنوان نمایند و بخش دوم که 28 سؤال دارد که با توجه به هدف های پژوهش تدوین شده است و پرسشنامه ابعاد مدیریت کیفیت شامل 49 سؤال است که توسط مسئولان واحدها پر شده است که آنالیزهای به کار رفته به وسیله ی آزمون های فریدمن و اسپیرمن و نرم افزار SPSS نشان می دهد بین فرهنگ سازمانی و ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر ارتباط معناداری وجود دارد.
۲.

شناسایی عوامل و طراحی مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مطالعه ی موردی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابعاد توانمندسازی توانمندسازی نیروی انسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 990 تعداد دانلود : 175
در سال های اخیر، "توانمند سازی نیروی انسانی" ابزاری محسوب می شود که مدیران به وسیله ی آن، قادر خواهند بود به نحوی کارآمد سازمان های امروزی و با ویژگی هایی مانند تنوع کانال های نفوذ؛ رشد اتکا به ساختار افقی و شبکه ای؛ کاهش فاصله کارکنان از مدیران و کاهش تعلق سازمانی اداره کنند.هدف از این مقاله شناسایی و بررسی رابطه عوامل تأثیر گذار با توانمند سازی کارکنان ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در نهایت، ارایه مدل مفهومی توانمندسازی این مجموعه است. برای شناسایی عوامل مؤثر از روش تحلیل عاملی، بررسی شدت رابطه آن ها و توانمند سازی نیروی انسانی از تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، بین توانمندسازی کارکنان و عوامل غنای شغلی، کار تیمی، چالشی بودن شغل، ارایه بازخور، خلاقیت، مرکز کنترل، تعهد سازمانی و ابهام نقش رابطه ای معنا دار وجود دارد.
۳.

آسیب شناسی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب شناسی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساختار ارگانیک ساختار سازمانی ساختار مکانیک عدم اطمینان محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 171
هدف اصلی این پژوهش آسیب شناسی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اهداف فرعی آن تعیین آسیب های مربوط به پیچیدگی، رسمیت و تمرکزسازمانی آن ساختار است. به منظورجمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای بر مبنای طیف چهار درجه ی لیکرت طراحی شده که وضعیت ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد سه گانه مدل ساختاری رابینز یعنی پیچیدگی، رسمیت و تمرکزسازمانی سنجیده است. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق نرم افزار SPSS، نتایج با الگوی مطلوب ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از ادبیات نظری پژوهش است تطبیق داده شده تا از این طریق آسیب های ساختارسازمانی بیمه مرکزی ایران مشخص شود. جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه ی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که از بین آن ها با روش نمونه گیری تصادفی تعداد 75نفر انتخاب شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، با افزایش عدم اطمینان محیطی در آینده، ساختار مطلوب سازمان ها، ساختاری ارگانیک با پیچیدگی، رسمیت و تمرکزسازمانیکم است، اما ساختار سازمانی موجود بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساختاری مکانیک است که از پیچیدگی، رسمیت و تمرکز سازمانی بالایی برخوردار است. در پایان پژوهش با انجام آزمون T یک نمونه ای در سطح اطمینان 95 درصد،05/0 sig < به دست آمد، بنابراینفرضیه اصلی پژوهشتأیید شده است؛ یعنی بین ساختار موجود و مطلوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری وجود دارد.
۴.

رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی در مدرسه: باز آزمون و تغییر یک الگوی آزمون شده در صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتماد به مدیر رضایت شغلی رضایت شغلی درونی رفتار شهروندی سازمانی رهبری تحولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 128 تعداد دانلود : 200
یکی از پژوهش های پر ارجاع در مورد الگوی تأثیر رهبری تحولی بر رفتار شهروندی سازمانی، توسط پادساکوف، مکنزی، مورمن و فتر (1990) انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری، این الگو و همچنین چهار الگوی دیگر را در مدارس و بر روی نمونه ای متشکل از 652 معلم و 131 مدیر مورد آزمون قرار داده است. نتایج نشان داد، الگوی پادساکوف و همکاران برازش خوبی با داده ها ندارد. نتایج بررسی الگوهای دیگر نشان داد، صرفاً یک الگو برازش بهتری با داده ها دارد. در این الگو رهبری تحولی با میانجی گری اعتماد به مدیر و رضایت شغلی درونی اثر غیر مستقیم و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر بیانگرآن است که توجه به نقش رهبری تحولی مدیران، اعتماد معلمان به مدیر و رضایت شغلی درونی معلمان در رفتار شهروندی سازمانی معلمان، اهمیت دارد. دلالت های کاربردی یافته ها برای مدیران، تصمیم گیرندگان و پژوهش های آتی بحث شده است.
۵.

مدل ساختاری بهبود بهره وریکارکنان تولیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد انگیزش بهره وری تعهد سازمانی حمایت سازمانی رفتار شهروندی شخصیت عدالت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 608 تعداد دانلود : 109
بهره وری در مفهوم کلی عبارت است از انجام درست کارهای درست. بی شک، ارتقای بهره-روی در سطوح مختلف سازمانی، گروهی و فردی به عوامل مختلفی بستگی دارد.این پژوهش در پی دستیابی به مدلی است که عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان را در شرکت ماشین سازی تبریزشناسایی و روابط بین متغیرهای ذی ربط را در سطح فردی نشان دهد.یافته های پژوهش نشانگر آن است که عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی عبارتند از: 1)عدالت سازمانی؛ 2)اعتماد سازمانی؛ 3)انگیزش؛ 4) تعهد سازمانی 5)حمایت سازمانی؛ 6) توانایی؛ 7) رفتار شهروند سازمانی؛ 8)شخصیت؛ و 9)وضعیت تأهل.مدل ساختاری روابط بین متغیرها نشانگرنقش تعیین کننده حمایت سازمانی، توانایی فردی، و اعتماد سازمانی در ارتقای بهره وری در سطح فردی هستند.
۶.

ارایه مدلی جامع برای ارزیابی تسهیم دانش در سازمان های پروژه محور دولتی بر مبنای عوامل انسانی، سازمانی و فنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهبود عملکرد تسهیم دانش دولت سازمان پروژه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 515 تعداد دانلود : 634
امروزه استفاده از دانش سازمانی و تسهیم مؤثر آن بین کارکنان دولتی، به منبعی راهبردی برای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ آن تبدیل شده است. برای دستیابی به چنین مزیتی، سازمان های دولتی نیازمند راهکارهایی هستند که آن ها را قادر به بهبود عملکرد تسهیم دانش نموده و در دستیابی به موقعیت بهتر یاری رسانند. بر این اساس هدف اولیه این پژوهش عبارت است از مرور ادبیات بین المللی پژوهش در حوزه تسهیم دانش و شناسایی عواملی که بر عملکرد تسهیم دانش در سازمان های دولتی مبتنی بر پروژه مؤثر هستند. این عوامل در این پژوهش به سه دسته عوامل فردی، سازمانی و فنی تقسیم بندی شدند. با توجه به نتایج آماری به دست آمده عوامل فردی، سازمانی و فنی بر تسهیم دانش مؤثر هستند. یکی از سازمان های بزرگ دولتی نیز به عنوان سازمان مورد بررسی انتخاب شد و توسط آزمون های آماری بررسی شده و شرایط تسهیم دانش در این سازمان مشخص شده است. در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد تسهیم دانش در سازمان های پروژه ای ارایه شده است.
۷.

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری (مطالعه ی موردی: بانک سامان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد بهره وری مدیریت مشارکتی مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 853 تعداد دانلود : 183
چند سالی است که بحث پیرامون بهره وری جای خود را در میدان مباحث علمی و اجتماعی کشور باز کرده است. در صحنه پرشتاب رقابت جهانی و سیر پرشتاب فناوری، اینک سیاست گذاران و مدیران افزایش بهره وری را گاه به عنوان ابزار و گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار می دهند [3]. در این پژوهش سعی بر آن است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری، به خصوص عواملی چون تأمین نیازهای اساسی کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و سبک رهبری مشارکتی مدیر، راهکارهایی جهت افزایش بهره وری ارایه شود.این پژوهش از طریق تحلیل همبستگی به بررسی سه عامل مؤثر بر بهره وری می پردازد. جامعه ی آماری شامل کارکنان ستادی شاغل در ساختمان مرکزی بانک سامان هستند که به طور تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه نسبت به اخذ دیدگاه آنان اقدام شده است. نتایج پژوهش تأیید نموده که توجه به نیازهای اساسی کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و سبک رهبری مشارکتی مدیر موجب افزایش بهره وری کارکنان در محیط کار می شود.
۸.

ترسیم نقشه علم مدیریت شهری بر مبنای طبقه بندی های موضوعی پایگاه استنادی علوم (آی اس آی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آی اس آی علم سنجی مدیریت شهری مصورسازی مفاهیم نقشه های علم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 891 تعداد دانلود : 750
هدف از نگارش مقاله حاضر ترسیم نقشه علم مدیریت شهری است. پرسش اصلی پژوهش عبارتست از اینکه دانش مدیریت شهری از چه زیر حوزه های موضوعی تشکیل شده است و ارتباط این زیر حوزه ها با یکدیگر چگونه است؟ ترسیم نقشه علم مدیریت شهری می تواند به شناسایی هرچه بیشتر این رشته و زیر حوزه های موضوعی این رشته علمی کمک کند و سیاستگذارانِ سازمانهای دست اندرکار مدیریت شهری را با اولویتهای پژوهشی در این عرصه آشنا سازد. به این منظور پایگاه اطلاعاتی «آیاسآی» به عنوان منبع استخراج اطلاعات انتخاب شد. برای استخراج نقشه علم مدیریت شهری از « آیاسآی » در پنج گام اقدام شد، 1) طراحی رشته کاوش 2) انجام جستجو بر اساس رشته کاوش طراحی شده 3)تجزیه و تحلیل نتایج جستجو 4)طراحی ماتریس شدت ارتباط زیر حوزه های موضوعی 5) استفاده از الگوریتم خوشهبندی سلسله مراتب تجمعی جهت ترسیم نقشه علم مدیریت شهری. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقشه علم مدیریت شهری شامل36 زیر حوزه موضوعی و 18 ناحیه است
۹.

تبیین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر ساخت سازمانی هویت در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان های دولتی شکل دهی هویت هویت اجتماعی هویت سازمانی هویت شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 888 تعداد دانلود : 139
یکی از داغ ترین موضوعات در سال های اخیر در مدیریت، بحث هویت سازمانی و مهم تر از آن شکل دهی هویت است که پژوهش های بسیار نادری در این زمینه انجام شده است. امروزه در بسیاری از سازمان های دولتی، نوعی تمایل به افزایش نرخ جابه جایی، کاهش رضایت شغلی، افزایش میزان غیبت از کار، گسترش بیگانگی از کار و فقدان احساس مسئولیت پذیری کارکنان و به طورکلی عدم هویت یابی اعضا با سازمان خود، مشاهده می شود. لزوم افزایش آگاهی مدیران و اداره کنندگان این سازمان ها از عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت سازمانی و منافع بالقوه حاصل از وجود هویت سازمانی قوی و مستحکم، بیش از پیش آشکار می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر شکل گیری هویت سازمانی و ارایه راهکارهایی جهت بهبود و تقویت آن انجام شد. رابطه متقابل هریک از این عوامل با هویت سازمانی از طریق روش همبستگی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان توجه رسانه ها به سازمان، وجهه خارجی سازمان، ارتباطات خارجی، تیم مدیران عالی، مدیریت منابع انسانی و ارتباطات درون سازمانی با هویت سازمانی بودند.
۱۰.

مقایسه ی رضایتمندی مشتریان بانک های خصوصی و دولتی در سیستم بانکداری ایران با استفاده از مدل میشرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری خصوصی دولتی رضایتمندی مشتری مدل میشرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 436 تعداد دانلود : 674
This study is aimed at exploring the determinant factors and hence developing dimensions of customer satisfaction for public and private banks. Two-stage factor analysis was computed to arrive at the dimensions of customer satisfaction. The study revealed five dimensions of customer satisfaction for public and private banks respectively. Those are:Service orientation, diligence, adherence, value of money, and amiability.In Mashhad city the level of satisfaction for both public and private banks is higher than average (%50). Among the satisfaction dimensions the higher rate devotes to staff behavior which is %80 and the lower rate devoted to staff paying attention to customers which is %54.8 in the private banks. The correspondent dimensions for the public banks relate to the staff behavior and revealing information to the customers which is %80 and %59 respectively. Overall the level of satisfaction in the nationalized and private banks is 25.22 and 24.14 respectively.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵