مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی دوره 9 پاییز 1396 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

کشف و استخراج مؤلفه ها و خرده نظام های دانشکده حکمرانی از طریق کاربست مطالعه تطبیقی دانشکده های حکمرانی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اداره امور دولت حکمرانی حکومت خط مشی پژوهی دانشکده حکمرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 259 تعداد دانلود : 675
طی سال های اخیر به منظور مطالعه تخصصی مسائل حکومتی و ارائه راه حل در کشورهای مختلف، دانشکده های حکمرانی رواج یافته اند. پژوهش حاضر با فهم ضرورت شکل گیری این دانشکده ها در کشور، درصدد بررسی تطبیقی دانشکده های حکمرانی منتخب و استخراج خرده نظام های این دانشکده هاست. روش های داده یابی، کتابخانه ای و روش داده کاوی، تحلیل محتوا بوده و اعتباریابی نتایج از طریق تأیید خبرگان انجام گرفته است. طبق نتایج پژوهش، خرده نظام ها و فعالیت های دانشکده حکمرانی در قالب دو دسته فعالیت های اصلی و حمایتی شناسایی شدند. مقوله های اصلی شامل چهار مقوله نظام آموزشی، نظام پژوهشی، نظام تربیتی و نظام دستور کارگزاری بوده و گفتمان سازی و شبکه سازی در قالب 39 مقوله فرعی فرایندهای اصلی دانشکده های حکمرانی است. فرایندهای حمایتی و پشتیبانی دانشکده های حکمرانی نیز در قالب چهار مقوله اصلی معماری و ساخت فیزیکی دانشکده، ساخت اجتماعی و الگوی اداره، نظام تأمین مالی و بودجه، نظام حمایت های مالی و پشتیبانی تحصیلی با 28 مقوله فرعی احصا شد.
۲.

چالش های حاکمیت شبکه مدیریت بحران (مطالعه موردی: شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت شبکه دلفی فازی شبکه سیاست مد ل سازی ساختاری تفسیری مدیریت بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 76 تعداد دانلود : 463
این پژوهش با هدف شناسایی، اولویت بندی و ساختاردهی چالش های حاکمیت شبکه مدیریت بحران شهر تهران انجام شده است. روش شناسی پژوهش، مطالعه موردی بوده و روش اصلی گردآوری داده ها مصاحبه های عمیق انفرادی و پرسشنامه است. نمایندگان (معاونان، مدیران و کارشناسان) 26 سازمان دولتی و غیردولتی مشغول در حوزه مدیریت بحران شهر تهران در این پژوهش مشارکت داشتند و سازمان ها به طور عمده بر اساس وظایف محوله توسط قوانین بالادستی و همچنین گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور اولویت بندی و ساختاردهی چالش ها نیز از روش دلفی فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شده است. یافته های پژوهش 18 چالش اصلی را که حاکمیت شبکه مدیریت بحران با آن مواجه است، نشان می دهد. در نهایت، برای مدیریت بهتر این چالش ها و همچنین انجام تحقیقات آتی، پیشنهادهایی ارائه شد.
۳.

سنجش میزان اجرای خط مشی های حمایتی دولت از شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: استان های فارس، خراسان رضوی، گیلان و هرمزگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجرای خط مشی تجاری سازی اختراعات خط مشی های حمایت مالی خط مشی های حمایت غیرمالی شرکت های دانش بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 283 تعداد دانلود : 389
پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان اجرای خط مشی های حمایتی دولت از شرکت های دانش بنیان و بررسی رابطه آن با تجاری سازی اختراعات انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و جامعه آماری آن، متشکل از 131 شرکت بوده است. داده ها با روش های تحلیل همبستگی، رگرسیون چندگانه، معادلات ساختاری و فنون آمار توصیفی، تحلیل شده اند . نتایج نشان داد میانگین میزان اجرای خط مشی های حمایت مالی دولت از شرکت ها 5/60 درصد، مقدار متوسط آن برابر با 1245 میلیون ریال، وضعیت اجرای خط مشی های حمایت غیرمالی ضعیف و مقدار آن در مقیاس لیکرت برابر63/2 بوده است. همچنین بین اجرای خط مشی های حمایتی با عملکرد آنها در زمینه تجاری سازی اختراعات، همبستگی مثبت و معنا داری وجود دارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه 3/37 درصد تغییرات در عملکرد تجاری سازی اختراعات، به متغیرهای اجرای خط مشی های حمایت مالی و غیر مالی مربوط می شود و حمایت های مالی، مانند کاهش سود تسهیلات، وام های بدون بهره و بلندمدت، معافیت مالیاتی و حمایت های غیرمالی مانند امنیت سرمایه گذاری، شفافیت قوانین مالکیت فکری، روابط بین المللی، آموزش منابع انسانی و کمک های بازاریابی، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر عملکرد تجاری سازی اختراعات داشته اند.
۴.

کاربرد نظریه اتوپایسیس در مدیریت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتصال ساختاری اتوپایسیس تعیّن ساختاری حیات مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 142 تعداد دانلود : 921
هدف این مقاله معرفی نظریه اتوپایسیس و بررسی مزایای قرض گرفتن آن در حوزه مدیریت است تا از این طریق به پژوهشگران مدیریت در تعیین میزان قابلیت این نظریه در معرفی روش شناسی جدید، ارائه نظریات جدید یا آشکار کردن نقاط کور مطالعات گذشته مدیریت و به علاوه بررسی قابلیت استفاده از این نظریه در پژوهش های عملی و کاربردی مدیریت کمک کند. در این مقاله، با رویکرد مرور ادبیات تم محور کرسول، اطلاعات موجود در ادبیات پژوهشی استخراج و تحلیل شده است. در پژوهش حاضر، 74 مقاله مرتبط از پایگاه های معتبر علمی بر اساس معیار مشخصی انتخاب شدند و تم های اصلی آنها استخراج و دسته بندی شد. به علاوه این مقالات از نظر تجربی و مفهومی نیز دسته بندی شده اند. نتایج بررسی حاکی از این است که استفاده عملی و کاربردی در پژوهش های گذشته مدیریت از این نظریه بسیار محدود بوده، اما این نظریه در ارائه روش شناسی جدید، کمک به دیدن نقاط کور پژوهش های گذشته و ارائه دیدگاه های نظری جدید در مدیریت، قابلیت زیادی دارد.
۵.

طراحی مدل به کارگیری نخبگان علمی در محیط های دانشگاهی کشور (مطالعه موردی: اساتید دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: به کارگیری دانشگاه رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد نخبگان علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 16
هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل به کارگیری نخبگان علمی در محیط های دانشگاهی کشور است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد به صورت کیفی اجرا شده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نظری و با بهره مندی از تکنیک های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) بود که بر مبنای آن 36 مصاحبه با استادان چند دانشگاه و نخبگان علمی که در حوزه علمی و پژوهشی، تجربه و تخصص داشتند، انجام گرفت. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه به کارگیری نخبگان علمی در محیط های دانشگاهی منجر شد. مدل طراحی شده در این پژوهش شامل ابعاد و مؤلفه های مؤثر، موانع و راهکارها، ویژگی ها، شرایط علّی، زمینه ای، واسطه ای، عناصر تشکیل دهنده است که پدیده محوری، پیامدها و راهبردهای اجرای خط مشی عمومی را نشان می دهد.
۶.

توسعه مدل ارزشیابی خط مشی نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش عالی ارزشیابی خط مشی روش آمیخته مدل ارزشیابی نگهداشت اثربخش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 426 تعداد دانلود : 605
جوهره آموزش عالی، سرمایه انسانی آن است؛ پس برنامه ریزی برای تأمین سرمایه انسانی، از اولویت شایان توجهی برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد توسعه مدلی برای «ارزشیابی خط مشی نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی» است. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه روش پژوهش، آمیخته (کیفی کمی) است. پژوهش در دو مرحله به اجرا درآمده است؛ در مرحله اول (کیفی) ابعاد و مؤلفه های مدل از طریق بررسی ادبیات نظری و مصاحبه عمیق با خبرگان (16 نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی آموزش عالی که ابتدا با روش نمونه گیری هدفمند و در ادامه به شیوه گلوله برفی یا زنجیره ای انجام شد و تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه یافت) جمع آوری شده و با استفاده از روش تحلیل تم، بررسی شدند و کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی، دسته بندی و ترکیب شدند تا50 مقوله فرعی، 22 مقوله اصلی و در نهایت 9 بعد برای طراحی مدل استخراج گردید. در مرحله دوم (کمی) نیز برای اعتبارسنجی مؤلفه های شناسایی شده، از روش دلفی و ابزار پرسشنامه (در دو مرحله با 20 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند) استفاده شد تا به اجماع خبرگان رسید و مدل نهایی به دست آمد.
۷.

شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان های ارتباطاتی و رسانه ای دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی استراتژیک روش دلفی مدل معادلات ساختاری منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 259 تعداد دانلود : 189
هدف اصلی این پژوهش توصیفی پیمایشی، شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان های رسانه ای و ارتباطاتی دولتی به منظور شناسایی عواملی است که مانع توانمندی کافی منابع انسانی در تولید محصولات منطبق بر خواسته مخاطبان و ایجاد رضایت آنها می شود. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش به منظور پالایش مؤلفه ها برای شناسایی ابعاد هر مؤلفه، در سه مرحله از تکنیک دلفی بهره گرفته شد. برای تعیین روایی مدل از روایی صوری و محتوایی، روایی همگرا و روایی افتراقی استفاده شد و پایایی آن نیز بر اساس تحلیل مؤلفه های اصلی، آلفای کرونباخ، ʃ دیلون گلدشتاین و پایایی معرف ها محاسبه شد. یافته ها نشان دهنده ارتباط معنا داری بین مؤلفه استراتژیک با مؤلفه فردی، مؤلفه استراتژیک با مؤلفه سازمانی، مؤلفه اقتصادی با مؤلفه فردی، مؤلفه سازمانی با مؤلفه توانمندسازی منابع انسانی و در نهایت مؤلفه فردی با مؤلفه توانمندسازی منابع انسانی بودند. مدل مورد بررسی 6/98 درصد از واریانس توانمندسازی منابع انسانی، 9/99 درصد از واریانس مؤلفه فردی و 4/96 درصد از واریانس مؤلفه سازمانی را تبیین کرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵