مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی دوره 7 پاییز 1394 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل نقش حکمرانی خوب در ارتقای توسعه انسانی: بررسی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینترنت حکمرانی خوب داده های پانل روش GLS شاخص توسعه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 944 تعداد دانلود : 866
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص های شش گانه حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی می پردازد. در پژوهش پیش رو شاخص توسعه انسانی (HDI)، متغیر وابسته؛ ابعاد حکمرانی خوب، متغیرهای مستقل و توسعه فناوری ارتباطات متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده است. رویکرد پژوهش حاضر اقتصادسنجی است و از روش تحلیل داده های پانل و تحلیل رگرسیون GLS برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های تخمین مدل برای کشورهای با سرانه تولید ناخالص داخلی کمتر از 6800 دلار در سال نشان می دهد ضریب متغیرهای کنترل فساد، ثبات سیاسی، اثربخشی حکومت، آزادی بیان و حق اظهارنظر و درصد کاربران اینترنت معنا دار است و می توان برای تخمین توسعه انسانی از آنها استفاده کرد. همچنین معادله پیش بینی برای کشورهای با سرانه تولید ناخالص داخلی بیشتر از 6800 دلار در سال نشان می دهد ضرایب متغیرهای اثربخشی حکومت، مقررات تنظیمی و درصد کاربران اینترنت در مدل معنادار ند. درنهایت بر اساس یافته ها در کشورهای آسیای جنوب غربی ضریب متغیرهای ثبات سیاسی و اثربخشی حکومت در معادله پیش بینی سطح توسعه انسانی معنادار ند.
۲.

فمینیسم در مطالعات سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنس جنسیت فمینیسم مطالعات سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 58 تعداد دانلود : 636
 از به کارگیری دیدگاه های فمینیستی در پژوهش های اجتماعی زمان زیادی نمی گذرد، ولی تبار آنها را می توان از قرن هجدهم دنبال کرد. هرچند بر این دست نگرش ها نقدهایی هم شده است، نقش سازنده آنها در نشان دادن سویه های تازه را نمی توان نادیده گرفت. فراگیر شدن سازمان ها و نقش بارز قدرت در آنها، سازمان ها را از تیغ رویکردهای نقادانه در امان نگذاشته است و اندیشمندان فمینیست هم در آفریدن چشم اندازهایی تازه به زندگی سازمانی سهم داشته اند. پژوهش پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است: رویکرد فمینیستی، به نقد چه جنبه هایی از سازمان ها و زندگی سازمانی می پردازد؟ به بیان دیگر، نقدها بر کدام ابعاد زندگی سازمانی تمرکز دارند؟ پس از مرور پیشینه این دیدگاه ها و مفاهیم و اندیشه های اساسی آنها، پژوهش های فمینیستی در مطالعات سازمان بررسی می شوند. رویکرد پژوهش توصیفی تحلیلی است و با روش تحلیل مضمون پیش می رود که از روش های تحلیل محتوای کیفی به شمار می آید. پس از بررسی 21 متن، نشان داده می شود که می توان کانون نقد دیدگاه های فمینیستی را در چارچوب دوسطحی جای داد که تصویری از مرزهای این رهیافت نقادانه در مطالعات سازمان فرا رو می نهد.
۳.

بررسی عوامل رفتاری وساختاری موثر بر خادمیت کمیته امدادامام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه های خادمیت سازمان خادم کنش های خادمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 109 تعداد دانلود : 611
 هدف نهایی سازمان های دولتی و عام ا لمنفعه، عملکردی است که منافع مردم را تأمین کند، از آنجا که نمود این عملکرد در سازمان خادم تجلی می یابد، شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری این نوع سازمان اهمیت دارد. این مقاله که مبتنی بر پژوهش کمّی است با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به مطالعه عوامل مؤثر بر خادمیت نهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) می پردازد . جامعه آماری این مطالعه را کلیه کارکنان نهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل می دهد که 257 نفر از آنان به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی و به منزله نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه پژوهشگرساخته گردآوری شدند و تجزیه وتحلیل آنها با اجرای آزمون معادلات ساختاری و تحلیل عاملی در نرم افزار لیزرل صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد آگاهی از عوامل برانگیزاننده کارکنان، نگرش و خلق وخوی خادمانه، شکل گیری فضای مناسب خدمت در سازمان، تقویت رفتارهای خادمانه با رهبری خادم و مطالبه گری محیطی، تأثیر شایان توجهی در خادمیت این نهاد دارد.
۴.

پژوهشی بنیادین در حوزه مفاهیم نظری سیاستگذاری رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه سیاستگذاری سیاستگذاری رسانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 428
 سیاستگذاری رسانه ای، راهبردهای کلانی است که بر هدایت رسانه ها در نیل به اهداف مشخص نظام حاکم دلالت دارد. از آنجا که حوزه سیاستگذاری رسانه ای، حوزه ای ناشناخته در داخل کشور است، هدف این پژوهش، اجرای پژوهشی نظری در حوزه سیاستگذاری رسانه ای و تبیین چارچوبی نظری برای آن است. از بررسی های به عمل آمده مشخص شد که از بعد نظری دو رویکرد در حوزه سیاستگذاری رسانه ای وجود دارد؛ رویکرد اول که رویکردی سنتی به سیاستگذاری رسانه است، رسانه ها را نهادهایی قابل سیاستگذاری می داند و در این راستا بیشتر دولت و حاکمیت ها را پر رنگ می کند که چطور دولت ها برای حفظ منافع عمومی دست به سیاستگذاری رسانه ای می زنند. رویکرد دوم از نظر پیشرفت های تکنولوژیک حوزه ارتباطات، عرصه رسانه را عرصه ای غیر قابل سیاستگذاری می داند. در این مقاله تلاش شده است بر اساس مدل ها و نظریه های موجود در حوزه سیاستگذاری رسانه ای، در قالب این دو رویکرد چارچوب نظری جداگانه ای تدوین شود.
۵.

شناسایی و اولویت بندی معیارهای مدیریت ارتباط با شهروندان در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش بندی ارباب رجوع روان شناختی رفتاری مدیریت ارتباط با شهروند معیار جمعیت شناختی موقعیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 724 تعداد دانلود : 105
 مدیریت ارتباط با شهروند، رویکردی نوین برای بهبود خدمات سازمان های دولتی و بخش عمومی و دستیابی به خرسندی شهروندان است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و رتبه بندی عامل های بخش بندی مشتریان در سازمان های دولتی است. بدین منظور با بررسی پژوهش های پیشین، چهار دسته عامل روان شناختی، جمعیت شناختی، رفتاری و موقعیتی شناسایی شد. هر یک از این عامل ها نیز شماری زیرعامل دارند. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی به شمار می رود و به طور مشخص مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی است. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان سازمان های دولتی شهر بوشهر و دانشگاه خلیج فارس تشکیل می دهند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی، وزن هر یک از عامل ها و زیرعامل ها محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان می دهد معیارهای موقعیتی در رتبه نخست قرار دارد و رتبه های بعدی به ترتیب به عامل رفتاری، روان شناختی و جمعیت شناختی اختصاص یافته است.
۶.

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری اخلاقی مدیران دانشگاه پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری اخلاقی دانشگاه پیام نور روش دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 628 تعداد دانلود : 845
بسیاری از اندیشمندان معتقدند علم مدیریت اساساً مبتنی بر تصمیم گیری است و دست کم بخشی از آن به تصمیم گیری اخلاقی مربوط می شود. گام مهم برای منابع انسانی و به خصوص مدیران، درک عواملی است که به تصمیم گیری ها و رفتارهای اخلاقی/غیر اخلاقی منجر می شود. هدف این پژوهش که بخشی از رساله دکتری محقق نیز محسوب می شود، تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری اخلاقی مدیران دانشگاه پیام نور است. روش پژوهش پیمایشی است و برای اخذ نظرهای خبرگان از فن دلفی استفاده می شود. پژوهشگران با مطالعه مبانی نظری و مرور پژوهش ها ی پیشین، 18 متغیر از 39 متغیر تأثیرگذار شناسایی شده را انتخاب کردند و به کمک جمعی از نخبگان طی نظرسنجی، متغیرهای منتخب نهایی شدند. نتایج نشان داد متغیرهای «باورهای مذهبی»، «ارزش های فردی»، «رهبری اخلاقی»، «قضاوت اخلاقی»، «محیط اخلاقی»، «نظام اخلاقی» و «فرهنگ سازمانی»، بیشترین تأثیر و متغیرهای «سن»، «سابقه خدمت»، «سابقه مدیریت» و «جنسیت» کمترین تأثیر را بر تصمیم گیری اخلاقی مدیران می گذارند.
۷.

بررسی تأثیرات تنوع تیمی بر تعهد و هویت تیمی و اهمیت تعدیل کننده اندازه تیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق کاری اسلامی تضاد و انسجام تیم تعهد و هویت تیم تنوع تیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 979
امروزه تیم ها منبع اصلی یادگیری و کار در سازمان ها شده اند و این موضوع اهمیت طراحی ساختارهای مبتنی بر تیم را دوچندان کرده است. مدیریت تنوع تیم ها موضوعی است که مدیران هنگام تیم سازی باید به آن توجه کنند. هنوز در ایران اثر تنوع تیمی بر پیامد های تیم و متغیرهای تعدیل کننده آن، به طور کامل مشخص نشده است. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به بررسی تأثیرات تنوع تیمی (شامل تنوع سنی، جنسیتی، تحصیلاتی، قومیتی و اخلاق کاری اسلامی) بر تعهد و هویت تیمی و نقش تعدیل کنندگی اندازه تیم در این زمینه پرداخته می شود. بدین منظور اعضای تیم های پروژه ای سازمان های تولیدی و مشاوره ای شهر تهران جامعه آماری در نظر گرفته شدند و 202 پرسشنامه پژوهشی بین افراد نمونه توزیع شد که این تعداد پس از جمع آوری، با بهره مندی از روش تجمیع برای تبدیل داده های سطح فردی به سطح گروهی به 54 تیم کاهش یافتند. نتایج به دست آمده نشان می دهد اخلاق کاری اسلامی اثر مثبت و معناداری بر انسجام تیمی دارد. همچنین انسجام تیمی به منزله متغیر میانجی، اثر مثبت و معناداری بر هویت تیمی می گذارد. از سوی دیگر اندازه تیم، روابط میان تنوع با تضاد و انسجام تیمی را تعدیل نمی کند.
۸.

پدیدارشناسی تجربه اخراج شدن از کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخراج به مثابه محرک عواطف اخراج به م ثابه محرومیت ناگهانی پدیدارشناسی تأثیر اخراج بر خودانگاره تجربه اخراج شدن از کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 504 تعداد دانلود : 811
با توجه به نقش محوری کار در زندگی افراد، اخراج شدن می تواند تبعات زیادی برای فرد و اطرافیان وی به دنبال داشته باشد؛ اما در حال حاضر در خصوص این تجربه فهم ناچیزی وجود دارد. بنابراین در این پژوهش از روش پدیدارشناسی گیورگی و گیورگی استفاده شد تا معنای این پدیده توصیف شود. بدین منظور به کمک روش نمونه گیری هدفمند، با 8 تن از افرادی که به تازگی از کار خود اخراج شده بودند، مصاحبه پدیدارشناسی عمیق شد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد جوهره تجربه اخراج شدن از سه تم اصلی و یازده تم فرعی تشکیل شده است که عبارت اند از: 1. اخراج به مثابه محرومیت ناگهانی با تم های فرعی اخراج به مثابه فروپاشی برنامه ها، از دست دادن امنیت مالی و محیط اجتماعی کار؛ 2. اخراج به مثابه محرک عواطف با تم های فرعی نفرت، شوک، بی انصافی و بی عدالتی، سردرگمی، غم و اندوه و رهایی و 3. تأثیر اخراج بر خودانگاره با تم های فرعی تصور بی اهمیتی و تصور بی کفایتی. فهم به دست آمده از تجربه اخراج شدن، می تواند مدیریت این پدیده را هم برای سازمان ها و هم برای افراد تسهیل کند.
۹.

چالش های بهره وری در دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری راه حل های بهبود بهره وری مدیریت دولتی نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 508 تعداد دانلود : 51
بر اساس سند چشم انداز کشور، مقرر است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر (با استناد به آمارهای رسمی کشور) نهاده محور است، به اقتصاد دانش محور در سال 1404 تبدیل شود. از جمله راهکارهای اصلی رسیدن به این هدف، ارتقای بهره وری است. این در حالی است که بهره وری دولت طی سال های گذشته وضعیت مناسبی نداشته است. با توجه به این مهم و چالش موجود در موضوع بهره وری دولت، نویسنده تلاش می کند که به بررسی این موضوع بپردازد و بهره وری را در چارچوب مفهومی نوین دولت تبیین کرده و وضعیت آن در دولت ایران را تحلیل کند. روش به کار گرفته شده در این پژوهش اسنادی است و نویسنده تلاش می کند با تحلیل های ثانویه در یافته های موجود، ضمن ترسیم و تحلیل وضعیت موجود بهره وری دولت در ایران، راه حل های بهبود آن را ارائه کند. این راه حل ها به طور عمده ساختاری و معطوف به اصلاح ساختار دولت و شیوه اداره سازمان های دولتی است.
۱۰.

بررسی عناصر چیره دستی سازمانی در سازمان های علمی و فناورانه ( مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره برداری فناورانه پژوهش مهندسی شده چیره دستی سازمانی سازمان های علمی و فناورانه جهاد دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 156 تعداد دانلود : 221
هدف پژوهش حاضر بررسی عناصر چیره دستی سازمانی در سازمان های علمی و فناورانه است. پژوهش حاضر از دسته پژوهش های توصیفی به شمار می رود که به روش پیمایش اجرا می شود. در این پژوهش مدل چیره دستی سازمانی از نظر کمی آزمایش شده است. جامعه آماری از میان شرکت های فعال علمی و فناورانه جهاد دانشگاهی انتخاب شده است، به طوری که این شرکت ها بیش از 10 نفر کارمند و 5 مدیر دارند و 94 شرکت را دربرمی گیرد. با توجه به فرمول کوکران 76 نمونه آماری از شرکت های فعال به روش تصادفی ساده انتخاب شد. در هر شرکت 3 مدیر به سؤال های پرسشنامه پاسخ دادند که میانگین نظر آنها به منزله نماینده شرکت تحلیل شد. بازگشت پرسشنامه ها از نمونه آماری 92 درصد بود که داده های جمع آوری شده به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر تحلیل شدند. این پژوهش نُه فرضیه را مطرح کرده است که هشت فرضیه آن به تأیید رسید و فقط تأثیر عوامل مداخله گر بر استراتژی ها و راهبردهای چیره دستی به دلیل عدد معناداری پایین تأیید نشد.
۱۱.

مطالعه تاثیر رسانه های اجتماعی آنلاین برشفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگیری مشارکت عمومی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد عمومی رسانه های اجتماعی آنلاین شفافیت مشارکت سیاسی مشارکت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 530 تعداد دانلود : 30
بین رسانه های مدرن، اینترنت به دلیل جاذبه های متنوع، جایگاه ویژه ای دارد. گسترش سریع فناوری های ارتباطی در سراسر جهان این پرسش را مطرح می کند که این رسانه ها و واسطه های ارتباطی چه تأثیری در مشارکت عمومی و تحولات اجتماعی و سیاسی جهان دارد. در این پژوهش اهمیت رسانه های اجتماعی آنلاین بر شفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگری مشارکت عمومی، به طور کاربردی سنجیده می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر چگونگی گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی و از نظر ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علّی است. روش اجرای پژوهش نیز  پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه تهران را شامل می شود که نمونه گیری آن به روش طبقه بندی است و داده ها به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده اند و در نرم افزار لیزرل 54/8 تجزیه وتحلیل می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد اثر رسانه های اجتماعی آنلاین بر مشارکت مدنی و سیاسی و همچنین اثر این دو نوع مشارکت بر شفافیت و اعتماد عمومی معنادار است و تأیید می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵