مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی دوره 11 زمستان 1398 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در فرایند خط مشی گذاری ایران با تأکید بر عوامل پیش ران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی اقتضایی خط مشی گذاری شناسایی مسئله مسئله عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 868 تعداد دانلود : 235
هدف: مسائل عمومی، پدیده ای وسیع و گسترده هستند و ضعف در شناسایی آنها موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی می شود. بهره گیری از الگویی جامع و اقتضایی برای شناسایی مسائل عمومی، این امکان را برای کشور فراهم می کند تا به تعیین و اجرای کامل اولویت ها و راهبردها بپردازد. این پژوهش الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در ایران را ارائه می دهد. روش: در این پژوهش از تحلیل مضمون اس تفاده ش ده و ب رای پاس خ ب ه پرس ش ه ای پ ژوهش، 16 مص احبه عمی ق ب ا صاحب نظران    انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها، طی سه مرحله شبکه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر به کدگذاری انجام گرفت و پس از آن، الگوی طراحی شده با روش دلفی آزمایش شد. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 66 مضمون پایه، 24 مضمون سازمان دهنده، 6 مضمون فراگیر و شکل گیری الگوی نظری انجامید و با دو دور روش دلفی تأیید شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بازیگران دولتی شامل دولت (قوه مجریه)، مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) و افراد و نهادهای قانون اساسی، بازیگران غیردولتی شامل گروه های ذی نفع و گروه های ذی نفوذ و همچنین حساسیت موضوع، قلمرو موضوع، مقطع زمانی وقوع رویداد و هزینه ایجادشده از طریق رویداد بر فرایند شناسایی مسائل عمومی در ایران تأثیرگذار هستند.
۲.

فهم دستورگذاری در حکومت های محلی (نمونه پژوهی: شورای شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دستورگذاری هرمنوتیک پدیدارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 804 تعداد دانلود : 977
هدف: پژوهش حاضر، جستاری بر نحوه دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران است. این پژوهش درصدد فهم دستورگذاری در حکومت های محلی برای کمک به بهبود آن است. روش: روش مورد استفاده، هرمنوتیک پدیدارشناختی و پدیدارشناسی هرمنوتیک (در قالب نظریه داده بنیاد ساخت گرا) است. یافته ها: در این پژوهش، برای دستورگذاری در حکومت های محلی ساختار دوگانه ای تدوین شد که بر هسته ای سخت و پوسته ای نرم متکی است. هسته سخت متشکل از عوامل فردی خط مشی گذار است، در حالی که پوسته نرم بیشتر از عوامل محیطی متأثر است. در پوسته نرم عوامل پسین و پیشین وجود دارند که اثرهای پیش و پس از در دستور قرار گرفتن یک مسئله را هنگام دستورگذاری لحاظ می کنند. عوامل پسین شامل ارزیابی پیش بین، اثرهای زمانی و احتمال تصویب طرح ها و لوایح هستند و عوامل پیشین به بازخوردها، جایگاه جامعه هدف و ماهیت مسئله اشاره دارند. نتیجه گیری: دینامیک دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران، تابع الگوهای موجود نیست و نبود سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و بازخورد سبب فردی شدن روال دستورگذاری شده است.
۳.

پژوهش کیفی کارت امتیازی منابع انسانی در بخش دولتی با رویکرد ذی نفعان کلیدی (نمونه پژوهی: سازمان منطقه آزاد کیش)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل تلفیقی مضمون سازمان های دولتی کارت امتیازی متوازن مدیریت استراتژیک منابع انسانی نقشه استراتژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 160
هدف: هدف پژوهش کیفی پیش رو، شناسایی اهداف راهبردی مدیریت منابع انسانی سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر رویکرد ذی نفعان کلیدی، با بهره گیری از کارت امتیازی منابع انسانی و ترسیم نقشه راهبردی است. روش: در این پژوهش کیفی از یک فرایند تلفیقی و هفت مرحله ای مبتنی بر تحلیل مضمون استفاده شده و گردآوری داده ها از طریق مصاحبه با ذی نفعان واحد منابع انسانی انجام پذیرفته است. یافته ها: بعد از پیاده سازی متن مصاحبه ها 187 مضمون پایه، 39 مضمون سازمان دهنده و در نهایت 12 مضمون فراگیر شناسایی شد که شامل: 1. تدوین سیاست های خانواده محور؛ 2. ارتقای رفاه، سلامت و معیشت کارکنان؛ 3. بهبود بهره وری واحد منابع انسانی؛ 4. ارتقای کرامت انسانی کارکنان؛ 5. توسعه فرهنگ سازمانی مبتنی بر مشتری مداری و نوآوری؛ 6. توانمندسازی کارکنان؛ 7. توسعه سیستم اطلاعاتی منابع انسانی؛ 8. استخدام و نگهداری استراتژیک کارکنان؛ 9. مدیریت عملکرد و توسعه کارکنان؛ 10. تحول استراتژیک مدیریت منابع انسانی مبتنی بر پژوهش و اصلاح فرایند؛ 11. هم راستایی تخصیص و مصرف بودجه منابع انسانی با استراتژی سازمان و 12. ارتقای سازوکار تنظیم بودجه منابع انسانی است. نتیجه گیری: نقشه استراتژی، با استفاده از مضامین به دست آمده ترسیم شد. کاربرد کارت امتیازی منابع انسانی در بخش دولتی با استفاده از رویکرد ذی نفعان و بر اساس فرایند تلفیقی تحلیل مضمون و ساخت ابر روایت های مربوطه اصلی ترین ره آورد این پژوهش است.
۴.

جوهره فرقه گرایی در سازمان های دولتی: پژوهشی در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرقه گرایی آلایه های رفتاری پدیدارشناسی پدیدارشناسی وصفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 597 تعداد دانلود : 820
هدف: فرقه گرایی در سازمان، در فراگرد مردم سالاری سازمانی پدیده ای کژکارکردی و اخلالگر تلقی می شود. پژوهش حاضر با هدف کشف جوهره این پدیده در سازمان های دولتی ولایت هرات افغانستان انجام شده است. روش: راهبرد پژوهش، پدیدارشناسی وصفی و مشارکت کنندگان در آن 24 نفر از کارکنان 16 سازمان دولتی ولایت هرات افغانستان بودند که با استفاده از نمونه گیری نوعی تا مرحله اشباع نظری انتخاب شده بودند. برای تحلیل مصاحبه ها از نرم افزار Maxqda استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که جوهره فرقه گرایی در سازمان های مورد مطالعه، شامل چهار دسته آلایه های رفتاری فرقه گرایانه به عنوان سازه های سامان بخش این پدیده می شود که عبارت اند از رفتارهای سیاسی فرقه ای، تقدم روابط فرقه ای بر ضوابط، تبعیض فرقه ای و مبادله فرقه گرایانه رهبر عضو. نتیجه گیری: رفتارهای فرقه گرایانه سازمانی در قلمرو مکانی پژوهش رفتارهای سیاسی فرقه ای با ماهیت نفع طلبانه برای اعضای فرقه در سازمان حتی به بهای منافع جمع هستند که به صورت تبعیض فرقه ای از نوع جنسیتی و قومی ظهور می یابند. در این پدیده از رهگذر مبادله فرقه گرایانه رهبر عضو، اعضای فرقه توسط مدیریت سازمان خودی و سایر اعضا غیرخودی تلقی می شوند و در نتیجه خودی ها در مقایسه با اعضا از منافع ویژه ای برخوردار خواهند شد. با این فرض، روابط فرقه ای بر ضوابط ترجیح داده می شوند.
۵.

ارائه الگوی ترور شخصیت در سازمان (نمونه پژوهی: سازمان های دولتی شهرستان خرم آباد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترور شخصیت روش داده بنیاد سازمان های دولتی شهر خرم آباد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 483 تعداد دانلود : 448
هدف: این پژوهش با هدف غایی شناسایی علل و ریشه های ترور شخصیت در سازمان های دولتی شهر خرم آباد انجام شد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزء پژوهش های آمیخته (کیفی کمّی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران ارشد، میانی، کارشناسان خبره و سه تن از اساتید دانشگاه بود. در بخش کیفی برای نمونه گیری از روش گلوله برفی و برای جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه استفاده شد و بر اساس قاعده اشباع نظری تعداد 25 مصاحبه انجام گرفت. در بخش کمّی هدف آزمون مدل کیفی طراحی شده در یک جامعه بزرگ تر بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ساخته شده پژوهشگر استفاده شد. جامعه آماری در این بخش کارکنان و مدیران مطلع از موضوع پژوهش بودند. یافته ها: بر اساس نتایج بخش کیفی شرایط علی ترور شخصیت عوامل فردی، عوامل سازمانی و گروهی بودند. پدیده محوری کینه توز، کوچک بود. عوامل زمینه ای شبکه های قدرت، ادراک بی عدالتی و ترس از دست دادن موقعیت بودند. متغیرهای عدم تطابق گفتار با رفتار و رسیدن به مدیران بالاتر به عنوان عوامل مداخله گر تعیین شدند. بدگویی پشت سر یکدیگر، جنگ روانی، تخریب واقعیت ها، تهمت و افترا و تلاش برای بی اعتم ادسازی، از راهب ردهای ترور شخصیت محس وب می شوند. پیامدهای ترور شخصیت در سه بعد فردی، سازمانی و گروهی قرار گرفتند. نتیجه گیری: در بروز ترورشخصیت مجموعه ای از عوامل فردی و شخصیتی تأثیرگذار هستند که برای از بین بردن این پدیده به اصلاح در دو حوزه شخصیت فرد و سازمان نیاز است.
۶.

بررسی رابطه میان آوای کارکنان و پیامدهای رضایت شغلی به واسطه نقش تعدیلی تبادل رهبر - عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آوای کارکنان پیامدهای رضایت شغلی تبادل رهبر عضو (LMX) سازمان مرکزی بانک صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 689 تعداد دانلود : 350
هدف: با وجود انجام پژوهش هایی پیرامون تأثیر آوای کارکنان بر پیامدهای رضایت شغلی نظیر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی، تحلیل رفتگی و ترک خدمت، مطالعات اندکی به بررسی تأثیر متغیرهای دیگر در رابطه میان این متغیرها پرداخته اند. بنابراین با توجه به تأثیر بالای آوای کارکنان در پیامدهای رضایت شغلی، شناخت چنین متغیرهایی اهمیت بسیار دارد. ازاین رو پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیل کننده تبادل رهبر- عضو در رابطه میان آوای کارکنان و پیامدهای رضایت شغلی پرداخته است. روش: جامعه آماری شامل کلیه مدیران و غیر مدیران ستاد مرکزی بانک صادرات بوده که تعداد آنان 2063 نفر می باشد. حجم نمونه در سطح خطای 05/0، 330 نفر برآورد و اعضاء نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته با 23 گویه که روایی محتوا و سازه آن تائید و پایایی آن 947/0 به دست آمد، جمع آوری شد. فرضیه ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار اسمارت پی آل اس آزمون گردیدند. یافته ها: تبادل رهبر-عضو تأثیر مثبت آوای کارکنان بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و تأثیر منفی آن بر ترک سازمان و تحلیل رفتگی سازمانی را افزایش می دهد. هم چنین، آوای کارکنان تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و تأثیر منفی ای بر ترک سازمان و تحلیل رفتگی روان شناختی کارکنان سازمان دارد. نتیجه گیری: بهبود روابط بین رهبران و کارکنان، اثرات مثبت آوای کارکنان بر پیامدهای رضایت شغلی را تقویت می نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵