مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی دوره دوم پاییز و زمستان 1389 شماره 5 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد: مطالعهی موردی ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی عملکرد شاخص های عملکردی مدل مفهومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 571 تعداد دانلود : 896
انجام و پیشبرد فعالیت سازمانی مستلزم صرف منابعی است که تأمین آن ها برای سازمان با هزینه های سنگینی همراه است. در این میان سازمان های دولتی با برخورداری از منابع دولتی مسئولیتی اساسی در بهره برداری بهینه از این منابع دارند. ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به مدیران امکان نظارت و پایش بر نحوهی بهکارگیری منابع را داده و از این طریق امکان شناسایی نقاط ضعف سازمانی و بهبود آن ها را فراهم میآورد. تاکنون الگوهای متعددی برای ارزیابی عملکرد ارایه شده که هر سازمان با توجه به ویژگیهای خود باید از الگویی متناسب استفاده کند. پژوهش حاضر با شناسایی و در نظر گرفتن الزامات ستاد تعزیرات گندم، آرد و نان کشور، الگویی برای ارزیابی عملکرد آن طراحی و به طور آزمایشی برای داده های سال 1386 استفاده شده است. در این الگو که مبنای اصلی آن روش ارزیابی متوازن است، تغییر و تعدیلاتی در انتخاب حوزه ها و گروه های ذینفعان ایجاد شده و مدل مفهومی پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد سازمان مورد نظر شکل گرفته است. طراحی این مدل در چهار مرحله تعریف و بیان مسئله و بررسی مبانی نظری و سوابق ارزیابی عملکرد در سازمان های اجرایی کشور، بررسی ماهیت فعالیت ها و مأموریت های ستاد تعزیرات گندم، آرد و نان کشور، مقایسهی خروجیهای مراحل اول و دوم برای تدوین مدل مفهومی ارزیابی عملکرد ستاد و در نهایت جاریسازی و طرح تفصیلی نظام انجام شده است. انطباق این الگو با ویژگیهای حاکم بر این سازمان امکان بهره برداری مطلوب از نتایج آن را پدید میآورد. فرآیند بهکار رفته در پژوهش حاضر میتواند راهنمای مناسبی برای سایر سازمان ها در طراحی الگوی بومی ارزیابی عملکرد به شمار رود.
۲.

تبیین جایگاه رسانه های جمعی در جامعهی دانایی با رویکرد مدیریتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های جمعی مدیریت منظومه ای جامعهی دانایی فرهنگ ارتباطات رسانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 434
رسانه های امروزی، اسیر نظام های سیاسی حاکم و یا مناسبات اقتصادی نظام سرمایه داری بوده و جایگاه و عملکرد مناسب نداشته و تعریف مستدلی از جایگاه و نقش آرمانی رسانه ها نیز در دست نیست. علاوه بر این سرعت تغییرات اجتماعی آن قدر بالاست که تعامل رسانه ها با بافت اجتماعی را دچار چالش کرده است. این وضعیت به بحران هویت رسانه ها و نابسامانی رفتاری آن ها در حوزه ارتباطات اجتماعی میانجامد. نگاه گفتمانی به وضعیت حاضر رسانه ها، هویت ابزاری و کارکردهای نامطلوب آن ها را نشان میدهد. با فراتر رفتن از این ظرفیت ها و قابلیت های موجود رسانه، به کارکردهای جدیدی باید اندیشید که پژوهشگر سعی دارد تا با نگاه به اثرات متقابل رسانه و محیط اجتماعی در سطح تحلیل کلان گفتمانی به رسالت و نقش رسانه ها و جایگاه آن ها در مناسبات اجتماعی آینده (جامعه دانایی) بپردازد. توان سنجی اولیه، نقطه آغاز پژوهش است و بهینهکاوی نقش و جایگاه رسانه ها ، نقطه عزیمتی است که ترسیم کننده تیپ آرمانی رسانه است. با تأکید بر روش تحلیل گفتمان و با ترسیم فهرستی از موضوع ها و واژه های حوزه رسانه، از یک مدل مفهومی استفاده میکنیم که خروجی آن، نقش رسانه ها در جامعهی دانایی و مدیریت منظومه ای حاکم بر حوزه رسانه هاست.
۳.

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک صنعت و معدن(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

ارایه مدل جامع عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی مطالعهی موردی: کارکنان شرکت ملی نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مدیریت تصویرسازی در جهت منافع سازمان یا خود فرد: تأثیر تاکتیکهای مدیریت تصویرسازی رو به بالا بر رفتار شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

رابطه رهبر ـ پیرو (LMX) در ایجاد انرژی و بروز خلاقیت در محیطکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلاقیت انرژی رابطه رهبر ـ پیرو LMX

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 744 تعداد دانلود : 666
۷.

توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران در بخش دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

ارایه مدلی جهت شناسایی فرآیندهای کاندیدای برون سپاری در سازمان برمبنای رویکرد کارت امتیاز متوازن و ماتریس استراتژیهای برون سپاری(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵