مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی دوره 8 پاییز 1395 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه الگوی نیاز های کاربران دولت همراه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خدمات دولتی دولت همراه شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 402 تعداد دانلود : 647
تأثیر مهم دولت همراه بر آینده کسب وکارها و جوامع در مطالعات متعددی به اثبات رسیده است. هدف تحقیق حاضر، ارائه مدلی برای نیاز ها و ملزومات کاربری دولت همراه بر اساس مرور ادبیات تحقیق و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی است. یافته ها حاکی از آن است که تراکنش های کارا و اثربخش شامل زمان، امنیت و حریم خصوصی، قابلیت اعتماد و هزینه مهم ترین و ضروری ترین بُعد برای دستیابی به خدمات موفق دولت همراه است. به دنبال آن کیفیت خدمات شامل ضمانت و تضمین، مسئولیت پذیری و قابلیت اطمینان؛ ارتباط متقابل دولت و شهروندان شامل صحت محتوا و شفاف سازی در تراکنش های مالی، قابلیت تعامل پذیری در سطوح مختلف و شهروندمداری؛ ارزش درک شده شامل سودمندی درک شده خدمات و سهولت درک شده استفاده از خدمات و در نهایت عاملیت (کارکردگرایی) شامل قابلیت دسترسی، خودکارآمدی و واسط کاربری از نیاز های کاربران دولت همراه در ایران به شمار می روند.
۲.

آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اداره امور عمومی سنتی جهانی شدن مدیریت ارزش های همگانی مدیریت دولتی نوین مدیریت دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 649 تعداد دانلود : 397
تحولاتی که جهانی شدن در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد می کند، بی شک آثاری را نیز بر مدیریت دولتی هر کشوری به جا می گذارد. هدف این پژوهش، بررسی آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی از دید خبرگان مدیریت دولتی در ایران است.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و با رویکرد قیاسی به صورت مقطعی و پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری آن 92 نفر از استادان مدیریت دولتی دانشگاه های شهر تهران است. با توجه به جدول مورگان، از این تعداد 75 خبره برای حجم نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه ها در اختیار آنان قرار گرفت. نتایج نشان می دهد در ایران، جهانی شدن در ابعاد فرهنگی/ فنی تحقق یافته، ولی هنوز در ابعاد اقتصادی و سیاسی/اجتماعی  محقق نشده است. نتایج نشان دهنده تسلط دیدمان اداره امور عمومی سنتی در ایران است. در نهایت، ابعاد سیاسی/اجتماعی و فرهنگی/فنی جهانی شدن بر مؤلفه های پایه نظری و ذی نفعان اداری مدیریت دولتی اثرگذار است و بُعد اقتصادی بر مؤلفه های پاسخگویی و اختیارات اداری تأثیر می گذارد، اما بر سایر مؤلفه های مدیریت دولتی هنوز تأثیری نداشته است.
۳.

تأثیر عوامل ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی بر تمایل به افشاگری در سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افشاگری عوامل ساختار سازمانی عوامل فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 255 تعداد دانلود : 387
هدف این پژوهش شناسایی تأثیر عوامل فرهنگ و ساختار سازمان بر افشاگری است. پژوهش حاضر به صورت رویکرد ترکیبی به اجرا درآمد. برای مرحله نخست پژوهش، رویکرد کیفی مد نظر قرار گرفت و در آن از روش دلفی استفاده شد. با دستیابی به اجماع نظر، 21 گویه با ضریب توافق 441/0 به دست آمد. در مرحله دوم پژوهش رویکرد کمی مدنظر قرار گرفت؛ بدین گونه که بر اساس نتایج تکنیک دلفی، پرسشنامه ای تهیه شد و روایی آن با استفاده از معیارهای CVI و CVR ارزیابی شد و به تأیید رسید. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد، به گونه ای که مقدار مناسب 802/0 برای آن به دست آمد. پرسشنامه در اختیار جامعه مد نظر قرار گرفت و 274 نسخه از آن توسط پرستاران، پزشکان و کادر اداری بیمارستان الزهرا در اصفهان تکمیل شد. با به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) داده های به دست آمده در مدل طراحی شده آزمون شد. نتایج ارزیابی، برازش کلی مدل را تأیید کرد و نشان داد تأثیر هر دو عامل ساختار سازمان و فرهنگ سازمان بر افشاگری معناردار است.
۴.

طبقه بندی و تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده کارآمد از سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در سازمان های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استفاده کارآمد سازمان دولتی سیستم اطلاعاتی یکپارچه طبقه بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 667 تعداد دانلود : 719
طی سال های اخیر، پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در سازمان های دولتی ایران، افزایش چشمگیری داشته است. این مهم در سازمان های مادر و چندشعبه ای نمود بارزتری دارد. با توجه به اینکه هزینه، مدت و کیفیت پیاده سازی این سیستم ها، تأثیرات شگرفی بر اثربخشی و مدیریت سازمان های دولتی دارد، شناسایی، طبقه بندی و تحلیل عوامل و شاخص های اثرگذار بر استفاده کارآمد از این سیستم ها، اهمیت بیشتری یافته است. در این تحقیق، پنج عامل مؤثر شامل اثرگذاری کارکنان دولت؛ اثرگذاری سیستم و شاخص های فنی و زیرساخت فناوری اطلاعات؛ شاخص های کارکردی و فرایندهای سازمان های دولتی؛ شاخص های مدیریتی و حاکمیتی دستگاه های دولتی؛ اثرگذاری قوانین و الزامات ساختار دولتی و در نهایت، استفاده کارآمد دستگاه های دولتی از سیستم های اطلاعاتی یکپارچه، توسط پرسشنامه سنجیده شد، سپس با استفاده از الگوریتم طبقه بندی، تفکیک شاخص های اثرگذار صورت پذیرفت و در نهایت نتایج داده کاوی، اعتبارسنجی و تحلیل شدند. نتیجه نهایی نشان دهنده اثرگذاری فراوان عامل میزان تعهد و اشتیاق کارکنان و سطوح مدیریتی دستگاه دولتی و پس از آن، زیرساخت های فنی و فرایندی بر استفاده کارآمد از سیستم های اطلاعاتی یکپارچه است.
۵.

بررسی وضعیت بلوغ حکمرانی الکترونیک در پورتال وزارتخانه های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پورتال حکمرانی الکترونیکی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارتخانه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 836 تعداد دانلود : 970
حکمرانی الکترونیک تعهد به استفاده از فناوری های مناسب برای افزایش ارتباط دولتی، برای ارتقای اظهار عقاید دموکراتیک، استقلال انسانی، حمایت از توسعه اقتصادی و پیشبرد ارسال بی طرفانه و کارای خدمات است. تحقق این معنا در عصر فناوری اطلاعات به دروازه هایی با عنوان وب سایت ها نیاز دارد. این وب سایت ها باید با رعایت حریم شخصی، اطلاعات و خدمات را به گونه ای کاربرپسند در اختیار شهروندان قرار داده و امکان مشارکت آنان در عرصه حکمرانی را فراهم سازند. در این میان وب سایت های وزارتخانه ها دروازه ای هستند که شهروندان بیشترین تعامل را با آنها دارند. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است که در اردیبهشت و خرداد سال 1394 به بررسی 18 پورتال وزارتخانه های کشور پرداخته تا مشخص کند، هر پورتال از نظر حکمرانی الکترونیک در کدام یک از مراحل بلوغ از انتشار اطلاعات تا مشارکت الکترونیک قرار دارد. بدین منظور با تعدیل پرسشنامه سازمان ملل، چک لیستی طراحی شده است. نتایج بیان کننده آن است که اغلب پورتال ها در سطوح اولیه بلوغ مدل های خدمات رسانی الکترونیکی قرار دارند و بیشتر ارائه دهنده اطلاعات هستند تا خدمات. بنابراین به توجه ویژه برای ارتقا به سطوح بالاتر نیاز دارند.
۶.

رهبری اصیل و سرمایه روان شناختی: تأثیر متغیر میانجی اعتماد و نقضِ قرارداد روان شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش و پرورش اعتماد رهبری اصیل سرمایه روان شناختی نقض قرارداد روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 44 تعداد دانلود : 665
این پژوهش با هدف بررسی رابطه رهبری اصیل و سرمایه روان شناختی بین کارکنان آموزش و پروش استان زنجان با توجه به تأثیر متغیرهای میانجی اعتماد و نقضِ قرارداد روان شناختی اجرا شد.پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و بر مبنای مدل معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 198 نفر از کارکنان آموزش و پرورش استان زنجان بودند که 139 نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند و تحلیل آنها به کمک نرم افزار LISREL18 انجام گرفت. نتایج نشان داد رهبری اصیل بر اعتماد با شدت 370/0 و اعتماد بر سرمایه روان شناختی با شدت 440/0 تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین رهبری اصیل بر نقضِ قرارداد روان شناختی با شدت 350/0-، اعتماد بر نقضِ قرارداد روان شناختی با شدت 420/0-، نقضِ قرارداد روان شناختی بر سرمایه روان شناختی با شدت 330/0- و رهبری اصیل بر سرمایه روان شناختی با شدت 06/0- تأثیر منفی دارد.
۷.

نقش میانجی خلاقیت، نوآوری و سلامت روانی در تأثیر هوش معنوی بر عملکرد فردی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش معنوی عملکرد خلاقیت نوآوری سلامت روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 73 تعداد دانلود : 477
Improving individual performance is one of the most influential requirements of sustainable productivity and Competitiveness of organizations. This research is investigate the influence of spiritual intelligence on the individual performance in accordance with creativity, innovation and mental health as mediators. The research method used is Quantitative, applied and descriptive. The population of interest consist of researchers of a strategic research center among which 150 persons have been selected through Random sampling. A combined and standard questionnaire is used as data collection tool. Structural Equation Modeling with partial least squares method through Warp PLS software has been used data analyzing. According to research findings spiritual intelligence has significant influence on Innovation, creativity and performance. In addition, among studied mediating variable only creativity had significant influence on individual performance. Accordingly, enhancing spiritual intelligence may lead to improving the studied antecedents of individual performance.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵