مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی دوره 6 تابستان 1393 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

عوامل سازمانی مؤثر بر تعادل کار و زندگی کارکنان یک شرکت تولید قطعات خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انعطاف پذیری سازمانی تعادل کار و زندگی حجم کار حمایت سازمانی حمایت سرپرست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 241 تعداد دانلود : 971
این پژوهش با هدف ارائه راهکارهایی در راستای افزایش تعادل بین کار و زندگی کارکنان یک شرکت تولیدی در زمینه قطعات خودرو انجام شده است. بدین منظور با مرور ادبیات، دو گروه اصلی از عوامل تأثیرگذار بر تعادل بین کار و زندگی، شامل عوامل فردی (مانند جنسیت و سن) و عوامل سازمانی شناسایی شد که در این پژوهش به بررسی گروه دوم پرداخته شده است. عوامل سازمانی که در این پژوهش بررسی شده اند، عبارتند از: حجم کار، انعطاف پذیری سازمان، حمایت سازمانی و حمایت سرپرست. در اجرای پژوهش 411 نفر از 840 نفر کارمند شرکت حضور یافتند که با استفاده از پرسشنامه هایی در مورد شناسایی رابطه عوامل سازمانی مد نظر پژوهش با تعادل بین کار و زندگی و همچنین میزان تأثیرگذاری هریک اقدام شد. تحلیل نتایج با استفاده از روش های رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون در محیط نرم افزار SPSS نشان داد که بین تعادل کار و زندگی و همه عوامل سازمانی مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد. انعطاف پذیری سازمانی روی تعادل کار و زندگی بیشترین تأثیر مثبت را داشته و حجم کار بیشترین تأثیر منفی را بر آن داشته است.
۲.

تأثیر اعتماد بر شکوفایی نوآوری در شهرها: مطالعه پارک علمی و فناوری پردیس تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد پارک علمی و فناوری پردیس تفکر سیستمی تهران نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 623 تعداد دانلود : 19
هدف این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر اعتماد و بررسی تأثیر اعتماد در ارتقای نوآوری در شهرها مبتنی بر مطالعه پارک علمی و فناوری پردیس است. روش تحقیق این پژوهش آمیخته تبیینی است که مطالعات کمّی و کیفی را دربر می گیرد و بر مبنای تفکر سیستمی انجام می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل 105 نفر از کارشناسان پارک علمی و فناوری پردیس است و در این میان 68 نفر به عنوان نمونه، از طریق نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند. اطلاعات به دست آمده از مطالعات کمّی (پرسشنامه با آلفای کرونباخ 825%) از طریق آنالیز توصیفی و استنباطی و همچنین اطلاعات به دست آمده از مطالعه کیفی (مصاحبه با 8 نفر از کارشناسان پارک) از طریق کُدبندی و آنالیز موضوعی تحلیل و مدل نهایی مطابق نتایج تحلیل ها ترسیم شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که عوامل مختلفی، مانند نهاد های قضایی کارآمد، شفافیت اطلاعات در جامعه، جلوگیری از رانت اطلاعاتی، و قوانین حمایتی، بر اعتماد تأثیر بسیار زیادی دارند و همچنین این عوامل، با تقویت اعتماد، در ارتقای برخی از شاخص های نوآوری در شهرها مؤثرند.
۳.

شناسایی مؤلفه های سازمان نوآور در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز ایران 1404 (مورد مطالعه: مراکز دانشگاهی استان ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چش مانداز ایران 1404 سازمان نوآور مراکز دانشگاهی استان ایلام نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 856 تعداد دانلود : 502
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر سازمان نوآور ، در مراکز دانشگاهی استان ایلام انجام شده است. روش پژوهش آمیخته است که در جامعه آماری بخش کیفی آن خبرگان شرکت کردند و بخش کمی آن را کلیه کارکنان، استادان و مدیران ارشد و میانی در مراکز دانشگاهی (پیام نور، علوم پزشکی، آزاد و دانشگاه ایلام ) تشکیل داده اند . تعداد نمون ه آماری در بخش کیفی و کمی ب هترتیب 20 و 174 نفر بودند. تجزیه و تحلیل یافته ه ای بخش کیفی به کمک ضریب هماهنگی کندال انجام گرفت و در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی و آزمون رتب های فریدمن استفاده شد. یافته ها نشان داد که از مؤلفه های نه گانه شناسایی شده، هفت مؤلفه سازمانی (تحقیق و توسعه درونی، تحقیق و توسعه بیرونی، عوامل انگیزاننده، عوامل ساختاری، تفکر راهبردی، شایستگی های محوری منابع انسانی، توانمند سازی سازمانی ) و دو مؤلفه بومی، ایرانی  اسلامی (جهت گیری معنوی و تبادل دانش ) در ایجاد سازمان نوآور آموزش عالی استان ایلام نقش دارند.
۴.

حکمرانی الکترونیک در شهرداری ها: مطالعه پورتال شهرداری های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پورتال حکمرانی الکترونیکی شهرداری فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 944 تعداد دانلود : 61
حکمرانی سازوکارها و فرایندهایی را دربرمی گیرد که از طریق آنها شهروندان می توانند منافع خود را به بحث گذاشته، تفاوت ها را کم رنگ ساخته، احقاق حقوقشان را تضمین کنند. تحقق این معنا در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیازمند دروازه هایی با نام وب سایت ها است. این وب سایت ها باید با رعایت حریم شخصی، اطلاعات و خدمات را به گونه ای کاربرپسند در اختیار شهروندان قرار داده و امکان مشارکت فعال آنان در عرصه حکمرانی را فراهم کنند. در این میان، وب سایت های شهرداری ها دروازه ای هستند که می توانند بیشترین اطلاعات را در مورد شهرها در اختیار شهروندان قرار دهند. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی 30 پورتال موجود در شهرداری های کشور پرداخته است. بدین منظور با بهره گیری از پرسشنامه سازمان ملل و اندکی تعدیل، بازبینه ای برای ارزیابی پورتال های مذکور طراحی شده است. نتایج حاصل از میانگین امتیازات حاکی از آن است که با وجود نقش مهم شهرداری ها در حکمرانی شهری، اغلب پورتال ها در سطوح اولیه بلوغ مدل های خدمات رسانی الکترونیکی بوده و نیازمند توجه ویژه برای ارتقا به سطوح بالاتر، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی هستند.
۵.

تأثیر رهبری اخلاقی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تسهیم قدرت رهبری اخلاقی ظرفیت انطباق پذیری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 430 تعداد دانلود : 680
یکی از موضوعات بسیار اساسی در سازمان ها مقوله انطباق پذیری است. پژوهش حاضر با سنجش میزان انطباق پذیری در بین کارمندان، قصد دارد ارتباط آن را با رهبری اخلاقی آزمون کند. روش پژوهش پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بسته پاسخ است. جامعه آماری این پژوهش را کارمندان دانشگاه تبریز به تعداد 716 نفر در سال 1391 تشکیل می دهد که از این تعداد 239 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی به نسبت سطوح طبقات انتخاب شده اند. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی، به ترتیب اثرهای ابعاد وضوح نقش، جهت گیری مردمی، هدایت اخلاقی و سازه رهبری اخلاقی بر متغیر وابسته (ظرفیت انطباق پذیری سازمانی) معنادار بوده و متغیرهای یاد شده توانسته اند، 63 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.
۶.

ارزیابی تأثیرات اجتماعی مرمت و بازسازی گلدسته های مساجد منطقه 9 شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا) گلدسته معماری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 702 تعداد دانلود : 507
گلدسته ها از جمله مصنوعات فرهنگ ایرانی اسلامی تلقی می شوند. از این رو، بازسازی و مرمت گلدسته های مساجد در زیباسازی شهر ها و گسترش معماری اسلامی، می تواند پیامدهای چشمگیری را به دنبال داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیرات اجتماعی محیطی بازسازی و مرمت گلدسته های مساجد منطقه 9 شهرداری تهران پرداخته است. این مطالعه در قالب الگوی ده مرحله ای ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا) تعریف شده و از ابزار های پژوهش کیفی (مشاهده و مصاحبه های عمیق) و کمی (پیمایش) برای پاسخگویی به سؤال های پژوهش بهره برده است. یافته ها نشان می دهند که بازسازی و ترمیم گلدسته های مساجد، می تواند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی محیطی، مانند زیباسازی شهر تهران، گسترش معماری اسلامی ایرانی، جذب مردم به خصوص جوانان به مسجد، افزایش رضایت شهروندی و... را به دنبال داشته باشد؛ در حالیکه پیامد های منفی آن می تواند در قالب غفلت از اولویت های مساجد و محلات دیگر پژوهش ظاهر شود. همچنین حوزه مدیریت شهری را به عرصه رقابت های سیاسی میان سازمان های ذی نفع بدل سازد.
۷.

بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان و مدیریت در بروز رفتار کاری انحرافی (پیمایشی پیرامون کارکنان سازمان بازنشستگی کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار کاری انحرافی سازمان بازنشستگی عوامل سازمان و مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 712 تعداد دانلود : 133
بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان و مدیریت در بروز رفتار کاری انحرافی، موضوعی مهم به شمار می رود؛ چراکه با تبیین وضعیت موجود، به مدیران عالی کمک می کند به منظور پیشگیری از بروز یا کاهش چنین رفتار ها یی، برنامه ریزی و تصمیم گیری نمایند. این پژوهش به بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان و مدیریت (قوانین غیر منصفانه، فرهنگ سازمانی، ساختار جبران خدمات و پاداش ها، نگرش منفی و بدبینانه، بی اعتمادی کارکنان و ابهام در عملکرد شغل) در بروز رفتار کاری انحرافی (انحراف کاری، انحراف سیاسی، انحراف مالی، تهاجم شخصی) پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و توسعه ای شمرده می شود و از دید ماهیت، توصیفی پیمایشی است. یافته ها ی پژوهش که حاصل جمع آوری اطلاعات از یک نمونه 170نفری از کلیه کارکنان و مدیران سازمان بازنشستگی کشوری در تهران است، نشان می دهد بی اعتمادی کارکنان، نگرش ها ی منفی و بدبینانه، ابهام در عملکرد شغل، ساختار جبران خدمات/ پاداش، قوانین غیر منصفانه، فرهنگ سازمانی، به ترتیب بیشترین تأثیر را در بروز رفتار کاری انحرافی دارد. پیشنهاد اصلی این پژوهش، اولویت دادن مدیران عالی به برنامه ریزی برای اعتمادسازی میان کارکنان است، ضمن آنکه باید شناسایی سایر عوامل مؤثر در بروز رفتار کاری انحرافی در دستور کار قرار گیرد.
۸.

بررسی تأثیر پدیده خودکوچک پنداری افراد موفق بر تضاد کار خانواده با نقش میانجی کمال گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پدیده خودکوچک پنداری افراد موفق تضاد کار خانواده کمال گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 164
یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر خودپنداری افراد، پدیده خودکوچک پنداری افراد موفق است که می تواند پیامدهای متعددی را برای سازمان ها و افراد آن درپی داشته باشد. از این رو، بررسی و شناسایی پیامدهای پدیده خودکوچک پنداری افراد موفق از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر پدیده خودکوچک پنداری افراد موفق بر تضاد کار خانواده با نقش میانجی کمال گرایی پرداخته شده است. بدین منظور، تعداد 250 پرسشنامه بین دانشجویان شاغل کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران که جامعه پژوهش بودند، توزیع شد و از این تعداد 176 پرسشنامه کامل به محققان ارجاع داده شد. یافته های پژوهش با استفاده از مدل تحلیل مسیر نشان می دهد که پدیده خودکوچک پنداری افراد موفق به صورت مستقیم بر کمال گرایی منفی اثر دارد و به طور غیر مستقیم با ضریب استاندارد 340/0 بر تضاد کار خانواده تأثیرگذار است. همچنین رابطه ای میان این پدیده با کمال گرایی مثبت وجود ندارد. گفتنی است که کمال گرایی منفی با ضریب استاندارد 517/0 بیشترین تأثیر را در مقایسه با دو متغیر دیگر (پدیده خودکوچک پنداری افراد موفق و کمال گرایی مثبت) بر تضاد کار خانواده افراد نمونه پژوهش دارد.
۹.

تحلیلی بر عوامل بحرانی موفقیت (CSF) شهرداری ها در حوزه توسعه خدمات جدید (NSD) با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: حوزه زیباسازی شهرداری منطقه 1 تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه خدمات جدید خدمات شهری خدمت عوامل بحرانی موفقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 788 تعداد دانلود : 287
جهانی سازی و فرآیندهای تکنولوژیکی پُرسرعت، از طریق فناوری اطلاعات، سازمان های خدماتی در بخش های خصوصی و عمومی را برای رقابت در خدمات رسانی جدید، تحت فشار مضاعف قرار داده است. در اقتصادهای توسعه یافته، بخش خدمات مسئول بیشترین رشد اشتغال و ارزش افزوده است. درنتیجه، مطالعات گسترده تر در زمینه توسعه خدمات جدید و عوامل موفقیت آن، مهم تر از پیش جلوه می کند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل بحرانی موفقیت و ارائه مدلی برای توسعه خدمات جدید انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش از دو گروه مدیران و کارشناسان شهرداری و شهروندان ساکن در منطقه 1 تهران تشکیل شده است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه شناسایی عوامل و ارزیابی عملکرد استفاده شد. به منظور بررسی سؤال های پژوهش، روش مدل یابی معادلات ساختاری و فنون تصمیم گیری تاپسیس و ویکور به کار رفته است. برای کسب نتایج واضح و کاربردی، CSFهای تأییدشده در مدل، در ماتریس اهمیت عملکرد جای گرفتند و به چهار دسته تقسیم شدند. در این جانمایی مهم ترین عوامل در ربع دوم ماتریس قرار گرفت؛ به این معنا که شهرداری برای توسعه موفقیت آمیز خدماتش، باید عملکرد خود را در این موارد بهبود بخشد.
۱۰.

نقش سرمایه های فکری در تسهیل اقدامات مدیریت دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه های فکری سرمایه انسانی سرمایه ساختاری سرمایه مشتری مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 381 تعداد دانلود : 904
در عصر دانایی محوری، مزیت رقابتی سازمان ها بر پایه دارایی های نامشهود استوار است. آنچه امروزه سازمان ها را رقابت پذیر می کند، مدیریت اثربخش دانش و دیگر دارایی های ناملموس، مانند سرمایه های فکری آنهاست. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی نقش سرمایه های فکری در ارتقای اثربخشی سیستم مدیریت دانش در سازمان پرداخته است. بدین منظور، تأثیر سه جنبه اصلی سرمایه فکری (سرمایه های انسانی، ساختاری و مشتری) بر چهار مرحله اصلی فرآیند مدیریت دانش (خلق، ذخیره سازی، کاربرد و تسهیم دانش) بررسی می شود. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان استانداری یکی از استان های جنوبی کشور بوده و از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده است. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی و معادلات ساختاری تحلیل شدند و نتایج آن بیانگر تأثیر معنی دار و مهم همه مؤلفه های سرمایه های فکری بر ارتقای اثربخشی مدیریت دانش است. در پایان با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵