مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی دوره 7 تابستان 1394 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی عوامل مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی موفق با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه ایران شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی راهبردی عوامل سازمانی عوامل تعاملی عوامل عمومی مدیریت راهبردی برنامه ریزی راهبردی موفق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 998 تعداد دانلود : 830
هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی موفق با بهره مندی از روش آماری مدل معادلات ساختاری، به منظور ارائه مدلی برای موفقیت برنامه ریزی راهبردی شرکت بیمه ایران است. پس از بررسی پیشینه پژوهش و یکپارچه سازی نتایج آنها و اعمال نظر خبرگان، عوامل سازمانی مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی موفق، شناسایی شدند و در دو دسته عوامل تعاملی و عوامل عمومی قرار گرفتند. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و پیمایشی از نوع همبستگی شمرده می شود. جامعه آماری آن را مدیران ارشد و میانی شرکت سهامی بیمه ایران شهر تهران (410 نفر) شکل داده است که به کمک نمونه گیری خوشه ای، 201 آزمودنی برای نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن هم از دید صاحب نظران و هم به کمک روش آماری تحلیل عاملی تأییدی به تأیید رسید. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد عوامل تعاملی سازمان به طور مستقیم و غیرمستقیم و عوامل عمومی سازمان به طور مستقیم بر موفقیت برنامه ریزی راهبردی مؤثرند.
۲.

شناسایی معیارهای مؤثر بر انتخاب برند مقلد در کالاهای مصرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند مقلد تاپسیس فازی کالای مصرفی نشان تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 771 تعداد دانلود : 170
 خرید و استفاده از کالاها توسط مصرف کنندگان، بیش از اینکه تابع نیاز باشد، تابع تبلیغات و متأثر از مارک ها و برندها است. در ایران مطالعاتی که بر اهمیت توجه به معیارهای مصرف کنندگان در انتخاب برند مقلد تمرکز کند، بسیار محدود است؛ از این رو معیارهای مؤثر بر انتخاب برند مقلد در کالاهای مصرفی به کمک مطالعات کتابخانه ای، بررسی پژوهش های پیشین و برگزاری مصاحبه ها استخراج شد و مهم ترین آنها با بهره مندی از روش دلفی فازی در فهرستی قرار گرفت. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، روش نمونه گیری تصادفی ساده به کار رفت؛ ابتدا پرسشنامه ای در دو بخش جمعیت شناختی و بررسی اهمیت معیارها طراحی شد و به صورت تصادفی و به شکل الکترونیکی، در اختیار پانصد نفر برای پاسخگویی قرار گرفت. بدین ترتیب معیارهای مؤثر بر انتخاب برند مقلد در کالاهای مصرفی به کمک روش تاپسیس فازی اولویت بندی شدند. در پایان براساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد ها و راهکارهای سیاست گذاری در این زمینه ارائه شده است.
۳.

شناسایی ابعاد بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری کشور با تأکید بر نقش منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازارگرایی بانک ملت بخش ها و سیستم های هماهنگ پاسخ هوشمند رفتار هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 514 تعداد دانلود : 517
این مقاله در پی شناسایی و ارزیابی ابعاد بازارگرایی در صنعت بانکداری کشور با تأکید بر نقش نیروی انسانی در تحقق آن است. به منظور دستیابی به این هدف، پژوهش پیش رو در دو مرحله اجرا شده است. در مرحله اول با بهره گیری از نظر کارشناسان بازاریابی و مدیریت منابع انسانی و افراد شاغل در صنعت بانکداری، تلاش شد ابعاد بازارگرایی با محوریت منابع انسانی در صنعت بانکداری کشور شناسایی شود. در مرحله دوم و بر اساس پیمایش کمی، به آزمون مدل توسعه داده شده در مورد مطالعه (بانک ملت) پرداخته شد. نتایج این مطالعه نشان داد مدل بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری با تأکید بر نقش منابع انسانی در تحقق آن، از سه بعد اصلی، شامل رفتار هوشمند، پاسخ هوشمند و سیستم ها و بخش های هماهنگ، شکل گرفته است. بر این اساس، نیروی انسانی بانک ها یکی از عناصر و مؤلفه های اصلی در رفتار و پاسخ هوشمندانه به نیاز های بازار به شمار می رود و برای ایفای نقش مؤثرتر آنان، باید بخش ها و سیستم های هماهنگی در درون بانک ایجاد کرد.
۴.

اثر بازاریابی داخلی بر عملکرد کارکنان: اثر میانجی نوآوری سازمانی در اداره های تابع شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی داخلی نوآوری سازمانی عملکرد کارکنان نفت و گاز آغاجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 301 تعداد دانلود : 684
پژوهش حاضر به بررسی نقش و سازوکارهای متغیر بازاریابی داخلی بر عملکرد کارکنان از طریق متغیر میانجی نوآوری سازمانی می پردازد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارشناسان و سرپرستانِ 43 اداره تابع شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، به تعداد 770 نفر دربرمی گیرد. برای نیل به اهداف پژوهش، از پرسشنامه های استاندارد بهره برده شده است که روایی آنها را نیز استادان راهنما و مشاور تأیید کرده اند. تجزیه وتحلیل اطلاعات به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار Smart PLS در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری صورت پذیرفت. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری که بر داده های 238 پرسشنامه گردآوری شده از جامعه آماری اعمال شد، نشان دهنده تأثیر مستقیم، مثبت و معنادار بازاریابی داخلی با ضریب مسیر 659/0 و به طور غیرمستقیم با نقش واسطه نوآوری سازمانی با ضریب مسیر 065/0 بر عملکرد کارکنان و با ضریب مسیر 474/0 بر نوآوری سازمانی است. همچنین، سازه نوآوری سازمانی با ضریب مسیر 137/0 تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد کارکنان می گذارد.
۵.

بررسی میزان اهمیت و توجه به اندازه گیری زنجیره ارزش منابع انسانی در گروه صنعتی سایپا (مطالعه چند موردی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اندازه گیری منابع انسانی زنجیره ارزش منابع انسانی مدل پارادایمی مطالعه چند موردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 694 تعداد دانلود : 510
گرچه اغلب مدیران ایرانی کارکنان را مهم ترین دارایی سازمان می دانند، در عمل منابع انسانی، بدهی سازمانی نه به منزله دارایی سازمانی به شمار می رود. در واقع کارکرد منابع انسانی در سازمان های ایرانی بیشتر به صورت کارکرد هزینه ای اداری است و کارکردی با ارزش افزوده دیده نمی شود و دلیل آن بی توجهی به مسئله اندازه گیری منابع انسانی است. هدف این پژوهش بررسی میزان اهمیت و توجه به اندازه گیری زنجیره ارزش منابع انسانی در گروه سایپا بر اساس مدل مفهومی جامع به دست آمده از روش نظریه برخاسته داده است. در این مقاله با بهره مندی از راهبرد مطالعه چندموردی و به کمک مصاحبه های ساختاریافته و اسناد سازمانی، وضعیت سه شرکت از شرکت های گروه سایپا بررسی شده و بر اساس تحلیل محتوای مصاحبه ها و با روش امتیاز منطق رادار و تحلیل درون موردی و بین موردی، شباهت ها و تفاوت های این سه شرکت تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد شرکت سایپایدک بر اساس مدل اندازه گیری زنجیره ارزش منابع انسانی تدوین شده در مرحله اول پژوهش، نسبت به دو شرکت مگاموتور و زامیاد وضعیت بهتری دارد. در پایان برای هر یک از شرکت ها پیشنهادهایی مطرح شده است.
۶.

تأثیر محیط های خدماتی بر هیجان مشتری وخروجی های خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هیجان مثبت مشتری هیجان بروزیافته کارکنان رضایت مشتری تمایلات رفتاری محیط خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 81 تعداد دانلود : 348
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر محیط های خدماتی بر هیجان مشتری و خروجی های خدمات می پردازد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر محیط های فیزیکی و اجتماعی خدماتی بر هیجان، رضایت و تمایلات رفتاری مشتریان و در نهایت خروجی خدمات است که در آن محیط فیزیکی، دو بعد عوامل طراحی و عوامل محیطی را دربردارد و محیط اجتماعی از دو بعد هیجان بروزیافته کارکنان و جو خدماتی مشتری تشکیل شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بانک ملی ایران را پوشش می دهد که داده ها به کمک توزیع پرسشنامه میان نمونه 385 نفری به دست آمد. تعداد نمونه به کمک فرمول آماری کوکران برای جوامع بی نهایت و به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای به دست آمد. داده ها با بهره مندی از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل و اس.پی.اس.اس تجزیه وتحلیل شد. نتایج پژوهش، میان هیجان بروزیافته کارکنان با هیجان مثبت مشتری و رضایت مشتری رابطه معناداری نشان داد؛ اما میان ضوابط مشتری با هیجان مثبت مشتری و رضایت مشتری رابطه معناداری گزارش نداد. در مقابل، معناداری رابطه عوامل محیطی و عوامل طراحی با هیجان مثبت مشتری و رضایت مشتری به تأیید رسید. همچنین میان هیجان مثبت مشتری با رضایت و تمایلات رفتاری مشتریان رابطه مستقیمی دیده شد و رابطه رضایت و تمایلات رفتاری مشتریان نیز به تأیید رسید.
۷.

شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف صنعت گردشگری ایران با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه ترکیبی در یک محیط فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی گردشگری بازار هدف تصمیم گیری چندشاخصه ((MADM روش شباهت به گزینه ایده آل فازی (FTOPSIS) فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 511 تعداد دانلود : 261
از آنجا که امروزه صنعت گردشگری، اهمیت بسیار زیادی در توسعه نظام اقتصادی جوامع دارد و کشورها در جذب گردشگران بین المللی به رقابت می پردازند، پرداختن به بازاریابی و به ویژه موضوع انتخاب بازار هدف، از جمله مسائل مهم هر مقصد گردشگری به شمار می رود. هدف این پژوهش، شناسایی مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر بازارهای هدف صنعت گردشگری ایران و اولویت بندی بازارهای هدف است. این پژوهش، نوعی رویکرد تصمیم گیری فازی ترکیبی شامل فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و روش شباهت به گزینه ایده آل فازی (FTOPSIS) را برای اولویت بندی بازارهای هدف به کار می گیرد و از متخصصان حوزه گردشگردی به منظور شناسایی و مقایسه عوامل تأثیرگذار بر انتخاب بازار هدف، بهره می برد. یافته ها نشان می دهد روش تحلیل توسعه ای به کار رفته در FAHP ممکن است به تصمیم های اشتباهی منجر شود. از این رو در این پژوهش از روش وانگ و چن به منظور محاسبه وزن شاخص ها در FAHP فازی استفاده شد. نتایج نشان داد تصویر ذهنی، روابط سیاسی و میزان خرجکرد گردشگران، مهم ترین عوامل مؤثر در انتخاب بازار هدف است. بر این اساس کشور چین از بین بازارهای هدف در رتبه اول و هلند در رتبه آخر قرار گرفت.
۸.

عوامل مؤثر بر تمایل به بازگشت مشتریان از دست رفته در شرکت های بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش پیشنهاد بازگشت تمایل به بازگشت مشتریان ازدست رفته سرمایه اجتماعی قیمت مزایای خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 426 تعداد دانلود : 626
جذب مشتریان در صنایع خدماتی تأثیر شایان توجهی در افزایش توان رقابتی شرکت ها دارد. در این پژوهش تلاش شده است موضوع بازگشت مشتریان در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری مطالعه و بررسی شود. با توجه به اینکه در ایران پژوهش نظام مندی درباره مفهوم بازگشت مشتریان صورت نپذیرفته است، در این پژوهش مدلی تجربی برای شناسایی عوامل ترک مشتری ارائه می شود. در این راستا، پژوهشی پیمایشی میان مشتریان شرکت های برتر بیمه ای در سطح شهر تهران اجرا شد. داده ها از طریق پرسشنامه برخط گردآوری شده و به کمک آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی بررسی شدند. نتایج نشان داد در صورتی پیشنهاد بازگرداندن مشتریان مؤثر است که شرکت ها دلایل مشتری برای ترک ارتباط با ارائه دهنده خدمات فعلی را مدنظر قرار دهند. شاخص های قیمت، مزیت خدمات ارائه شده، ارزش پیشنهاد های بازگشت، سرمایه اجتماعی و اهمیت خدمات درک شده، صرف نظر از سطح رضایت اولیه، پشیمانی از ترک و رضایت از ارائه دهنده سرویس جدید، تأثیر زیادی در شکل دادن به اهداف مشتری و تمایل به بازگشت مشتریان دارد.
۹.

تعیین ویژگی های مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان اینترنت پر سرعت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینترنت پُرسرعت الگوی مصرف رفتار مصرف کنندگان موفقیت سازمان ویژگی های مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 393 تعداد دانلود : 105
افزایش تعداد کاربران اینترنت پُرسرعت طی سال های اخیر، بسیاری از سازمان ها را بر آن داشته است که در این عرصه به فعالیت بپردازند. به همین دلیل مقاله پیش رودورود رقبای جدید بقبای جدید به تلاش می کند آن دسته از ویژگی های کاربران اینترنت پرسرعت را که بر الگوی مصرفشان تأثیرگذار است به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان ها تعیین کند. در همین راستا به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده و پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن با بهره مندی از نظر متخصصان و آلفای کرونباخ (83/0) به تأیید رسید، داده های پژوهش از میان نمونه ای با حجم 35392 نفر که از جامعه مد نظر (تمام کاربران اینترنت پُرسرعت کشور) انتخاب شد، به دست آمد. پس از تحلیل داده ها مشخص شد اغلب کاربران اینترنت پرسرعت، جوان، دانشجو و وفادارند و بیش از سه ساعت در روز اینترنت مصرف می کنند. پس از تعیین این ویژگی ها، معناداری تفاوت میان الگوی مصرف کاربران بر اساس ویژگی های هر یک با اجرای آزمون تحلیل واریانس یکطرفه به اثبات رسید.  
۱۰.

بررسی تأثیر عناصرنام تجاری بر نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به نام تجاری تعمیم یافته (مورد مطالعه: شرکت فرآورده های گوشتی و لبنی کاله)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند تعمیم نام تجاری شخصیت نام تجاری نگرش مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 55 تعداد دانلود : 808
ارزیابی و ادراک مصرف کنندگان از نام تجاری، مبنای تصمیم به خرید و اعتماد به نام تجاری را شکل می دهد و هر چه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت می تواند منافع بیشتری از مصرف کنندگان کسب کند. پژوهش حاضر به تجزیه وتحلیل تأثیر ابعاد ارزش ویژه و عناصر نام تجاری بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تعمیم نام تجاری، می پردازد. جامعه آماری پژوهش را مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر اصفهان پوشش می دهد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه در نظر گرفته شده است و به کمک آزمون ضریب همبستگی فرضیه ها تحلیل می شوند. برازندگی و اعتبار مدل با بهره مندی از معادلات ساختاری بررسی می شود. نتایج نشان می دهد آگاهی از نام تجاری، تصویر نام تجاری و وفاداری نسبت به نام تجاری بر رفتار مصرف کننده رابطه ای مثبت برقرار می کند و تداعیات نام تجاری و شخصیت نام تجاری بر نگرش مصرف کننده نسبت به نام تجاری تعمیم یافته تأثیر مثبت می گذارد؛ همچنین یافته های پژوهش تأثیر عامل جنسیت بر نگرش آنان نسبت به نام تجاری تعمیم یافته را تأیید می کند.
۱۱.

تبیین تأثیر بازارگرایی و نوآوری مدیریت بر عملکرد بنگاه با تأکید بر نقش میانجی نوآوری فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازارگرایی بنگاه های داروسازی مدل سازی معادلات ساختاری نوآوری فناورانه نوآوری مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 692 تعداد دانلود : 215
این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین تأثیر متغیرهای بازارگرایی، نوآوری مدیریت، نوآوری فناورانه و عملکرد سازمانی اجرا شد. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام بنگاه های داروسازی سراسر کشور دربرمی گیرد. حجم نمونه با بهره مندی از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 255 به دست آمد. داده ها به کمک پرسشنامه ای گردآوری شدند که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزئی در نرم افزار آماری Smart-PLS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد بازارگرایی و نوآوری مدیریت، اثر معنادار و مثبتی بر نوآوری فناورانه می گذارد. همچنین نتایج مشخص کرد که هر سه متغیر بازارگرایی، نوآوری مدیریت و نوآوری های فناورانه در محصولات و فرایندها، می تواند به عملکرد برتر بنگاه منجر شود.
۱۲.

بررسی رابطه نوآوری سازمانی و عملکرد با متغیر میانجی نوآوری بازاریابی (مطالعه موردی: کسب وکارهای کوچک و متوسط در صنعت نساجی کاشان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت نساجی عملکرد نواوری نواوری بازاریابی نواوری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 343 تعداد دانلود : 898
پژوهش حاضر به بررسی اهمیت سازوکارهای تأثیرگذار متغیر نوآوری سازمانی، بر عملکرد نوآوری و بازار می پردازد. هدف از اجرای پژوهش، ارائه مدلی از عملکرد بازاریابی سازمانی با در نظرگرفتن متغیر مستقل نوآوری سازمانی و متغیرهای میانجی عملکرد بازار و عملکرد نوآوری است؛ به گونه ای که بتوان سهم بیشتری از تغییرات عملکرد بازار سازمان را تبیین کرد. پرسشنامه پژوهش بر اساس مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان طراحی شده است. برای اثبات روایی آن، علاوه بر نظر خبرگان، از تحلیل عاملی تأییدی نیز بهره شده است. داده ها از کل جامعه آماری، شامل مدیران ارشد 130 کسب وکار کوچک و متوسط در صنعت نساجی کاشان، جمع آوری شده است. از میان 130 پرسشنامه ای که در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت، 100 پرسشنامه تکمیل دریافت شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوآوری سازمانی بر نوآوری بازاریابی تأثیر مستقیم و معناداری می گذارد؛ اما نوآوری بازاریابی بر عملکرد نوآوری تأثیری ندارد. همچنین ضرایب مسیر نشان می دهد همبستگی شایان توجهی بین نوآوری سازمانی و نوآوری بازاریابی وجود دارد.
۱۳.

شناسایی شیوه های مؤثر پیشبرد فروش در راستای افزایش فروش بیمه های مسئولیت در شرکت سهامی بیمه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیمه مسئولیت ترفیع فروش روش های پیشبرد فروش فروش حضوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 427 تعداد دانلود : 699
پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی نظر کارشناسان شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت های خدمات بیمه ای و نمایندگی های فروش بیمه ایران در تهران، درخصوص شیوه های مؤثر پیشبرد فروش در راستای افزایش فروش بیمه مسئولیت در شرکت بیمه ایران و همچنین اولویت بندی سیاست های ترفیعی در تأثیر بر افزایش فروش بیمه مسئولیت اجرا شده است. برای بررسی نظر کارشناسان شرکت های خدمات بیمه ای و نمایندگی های فروش بیمه ایران در شهر تهران، پرسشنامه ای تدوین شد که تمام فرضیه ها و اهداف پژوهش را دربرگرفت و میان نمونه آماری توزیع و جمع آوری شد. درنهایت پس از تحلیل داده ها اولویت های مؤثر بر فروش بیمه های مسئولیت در شرکت سهامی بیمه ایران بدین شرح مشخص شد؛ از دیدگاه کارشناسان بیمه ایران و شرکت های خدمات بیمه ای و نمایندگی های فروش بیمه ایران در شهر تهران، نقش چاپ و توزیع کاتالوگ هایی که حاوی تمام اطلاعات بیمه مسئولیت باشد برای افزایش فروش بیمه مسئولیت در اولویت قرار دارد. در مرتبه دوم، تبلیغات تلویزیونی و در مرتبه سوم برگزاری سمینار برای افراد و بیمه گزاران بیمه های مسئولیت، در افزایش فروش بیمه های مسئولیت مؤثر است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶