مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی دوره 8 تابستان 1395 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارتباط میان چابکی نیروی کار و نوآوری محصول جدید (مطالعه موردی: شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ در صنعت فناوری بالا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چابکی نیروی کار انعطاف پذیری کنشگرایی تابآوری نوآوری محصول جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۵۵
در دنیای امروز پیچیدگی، بی ثباتی و پیش بینی ناپذیری تغییرات محیطی، رهیافت ها و مفاهیم طراحی سنتی، سازمان ها را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو سازمان ها باید بتوانند به این تغییرات پاسخ دهند و تلاش کنند نیروی کار خود را به سمت چابک شدن سوق دهند. پیش رفتن در مسیر چابکی، می تواند سازمان ها را به سمت بهره برداری بهتر از نیروی کار هدایت کند و بهره برداری بهتر، بهبود و پیشرفت عملکرد کارکنان را به همراه دارد و در نتیجه موجب دستیابی سازمان ها به ایده های جدید و به دنبال آن، موجب تسهیل نوآوری در سطح شرکت و سازمان می شود. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین چابکی نیروی کار و نوآوری محصول جدید است. جامعه آماری آن 170 شرکت بزرگ، کوچک و متوسط در سطح کشور است که همگی در صنعت فناوری بالا فعالیت می کنند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. پایایی کل پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 811/0 به دست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS2.0 بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد بین چابکی نیروی کار و نوآوری محصول جدید ارتباط مثبتی وجود دارد. علاوه براین، مؤلفه های چابکی نیروی کار، یعنی کنش گرایی، انعطاف پذیری و تاب آوری، نیز با نوآوری محصول جدید رابطه مثبتی برقرار می کنند.
۲.

مدل سازی ساختاری تفسیری هویت برند سازمانی در بازار B2B صنعت IT با نگاهی به عملکرد بازاریابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار بین بنگاهی (B2B) مدل سازی ساختاری تفسیری هویت برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۸۷
تاکنون چندین چارچوب برای مفهوم هویت نام تجاری بیان شده است که با برندهای B2C سازگاری دارد؛ اما هنوز مدل فراگیری از ابعاد هویت برند و ارتباط بین آنها برای برندهای B2B ارائه نشده است. هدف از پژوهش حاضر مدل سازی ساختاری تفسیری هویت برند با نگاهی به عملکرد بازاریابی در بازار B2B صنعت فناوری اطلاعات است. بدین منظور، ابتدا ادبیات و پیشینه موضوع بررسی شد و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مضمون (تحلیل تم)، عوامل مؤثر بر هویت و تأثیرپذیر از آن استخراج شد. به کمک روش مدل سازی ساختاری تفسیری بر اساس نظر خبرگان صنعت و استادان در این زمینه (13 خبره دانشگاهی و 12 خبره صنعت)، مدل هویت برند در بازار کسب و کار صنعت فناوری اطلاعات طراحی شد. برای انتخاب خبرگان در مصاحبه، روش نمونه گیری گلوله برفی به کار رفت. نتایج پژوهش نشان می دهد مدل هویت برند شامل 18 بُعد می شود. به علاوه، نتایج پژوهش حاکی از تأثیرگذاری هویت برند بر عملکرد بازاریابی و رضایت و وفاداری مشتریان و قصد آنان برای خرید مجدد است.
۳.

بررسی عوامل مؤثر بر فرایند شکل گیری وفاداری الکترونیکی مشتریان در فروشگاه های الکترونیکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد الکترونیکی عوامل سازمانی عوامل فردی فروشگاه الکترونیکی وفاداری الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۵
در دهه اخیر با توجه به اهمیت مشتری در محیط آنلاین، ایجاد وفاداری، چالش مطرح در تمام فروشگاه های الکترونیکی است. پژوهش حاضر به منظور تسهیل فرایند وفادار سازی مشتریان الکترونیکی، بر تأثیر اعتماد تمرکز می کند. برای رسیدن به هدف پژوهش، مدلی طراحی شده است که به طور خاص، به عوامل فردی (سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده و نگرش نسبت به استفاده) و عوامل سازمانی (فناوری، ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی، فرهنگ سازمانی و فرایندهای کاری) توجه دارد. برای جمع آوری داده ها و آزمون مدل، پرسشنامه ای الکترونیکی طراحی شد و به کمک روش نمونه گیری تصادفی، میان مشتریانی که تجربه خرید از فروشگاه های الکترونیکی در ایران را داشتند، توزیع گردید و 289 پرسشنامه قابل قبول برای تجزیه و تحلیل استفاده شد (پایایی قابل قبول: 93/0). نتایج تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد عوامل فردی و سازمانی منتخب، به استثنای سهولت استفاده درک شده و فرهنگ سازمانی، سبب اعتماد الکترونیکی در مشتریان می شوند و اعتماد الکترونیکی نیز بر وفاداری الکترونیکی مشتریان تأثیرگذار است.
۴.

بررسی رابطه ارزش های فرهنگی و رفتار خرید آنی مصرف کنندگان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتارخرید آنی ارزش های فرهنگی شوارتز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۸۸
خرید آنی مصرف کننده از مباحث اصلی بازاریابی است که تحت تأثیر عوامل گوناگونی از جمله عوامل فرهنگی، روان شناسی، شخصی و موقعیتی قرار می گیرد. این واقعیت که خرید می تواند به دلایل مختلفی به جز نیاز انجام گیرد، به بازاریابان کمک می کند که درک بهتری از رفتارهای مصرف کنندگان به دست آورند. مطالعه این رفتار به فهم این موضوع کمک می کند که چرا مصرف کننده در زمان خرید، رفتار خاصی از خود نشان می دهد. پژوهش پیش رو به بررسی اهمیت و تأثیر ارزش های فرهنگی بر خرید آنی مصرف کنندگان می پردازد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی به شمار می رود و ابزار جمع آوری داده های آن پرسشنامه است. جامعه آماری آن مصرف کنندگان و خریداران شهر تهران در نظر گرفته شده است. نمونه آماری 307 نفر و روش نمونه گیری طبقه ای است. یافته ها نشان می دهد ارتقای شخصی، رابطه مثبت معناداری با بعد عاطفی و شناختی خرید آنی دارد و با کاهش سطح محافظه کاری، بعد عاطفی و شناختی خرید آنی افزایش می یابد و با بهبود گشودگی در برابر تغییرات، بعد شناختی خرید آنی افزایش می یابد.
۵.

ارائه مدل مزیت رقابتی شرکت های مشاوره مدیریت براساس نظریه قابلیت های پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابلیت های پویا مزیت رقابتی مشاوره مدیریت روش نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۴
تحقیق حاضر با هدف اکتشاف فرایند تأثیرگذاری قابلیت های پویای سازمانی بر مزیت رقابتیِ شرکت های مشاوره مدیریت انجام پذیرفته است. به منظور اجرای پژوهش، از رویکرد کیفی بهره برده شد. روش استفاده شده در این تحقیق، نظریه داده بنیاد است که این روش با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق مناسب تشخیص داده شد. نمونه گیری با بهره مندی از منطق نمونه گیری نظری و روش قضاوتی هدفمند انجام گرفت و تا حصول اشباع نظری دنبال شد که درمجموع 17 شرکت مشاوره مدیریت را دربرگرفت. با مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره این شرکت ها مصاحبه هایی انجام پذیرفت و داده های مصاحبه ای و اسناد مکتوب مرتبط با فعالیت این شرکت ها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد قابلیت های پویا بر مزیت رقابتی شرکت های مشاوره مدیریت اثرگذارند، اما این تأثیر به طور مستقیم نیست؛ بلکه قابلیت های عملیاتی، قابلیت های اعتمادساز و جهت گیری استراتژیک شرکت، در این رابطه ایفای نقش می کنند.
۶.

گفتمان کاوی الگوهای ذهنی مشتریان مردد: کاربست روش کیو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشتریان مردد تصمیم خرید ذهنیت روش کیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۶۷
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ذهنیت مشتریان مردد در تصمیم گیری هنگام خرید اجرا شده است. به همین منظور از روش کیو، یکی از روش های ترکیبی کیفی و کمی، استفاده شده است. تعداد 33 عبارت در ارتباط با نحوه تصمیم گیری مشتریان مردد که از مصاحبه ها و مرور متون استخراج شده بودند، شکل دهنده فضای گفتمان این پژوهش بود. در بخش مصاحبه، 5 نفر از مشتریان هایپراستار به صورت قضاوتی و در بخش کمی به منظور مرتب سازی عبارات نمونه ای، 66 نفر به سبک تصادفی انتخاب شدند. داده ها در نرم افزار SPSS به روش تحلیل عاملی کیو تجزیه و تحلیل شدند. پایایی ابزار بر اساس آزمون آلفای کرونباخ 952/0 به دست آمد و روایی آن را نیز مشارکت کنندگان از طریق پاسخ به سؤال انتهایی پژوهش تأیید کردند. در پایان 9 ذهنیت متفاوت از مشتریان مردد هنگام تصمیم خرید به دست آمد. توصیه گرایی، کیفیت گرایی، برندگرایی، مدگرایی، لذت گرایی، قیمت گرایی، دانش گرایی، کشورگرایی و عادت گرایی، ذهنیت های مشتریان مردد در رویارویی با موقعیت تصمیم گیری برای خرید و تردید بین گزینه های تصمیم هستند.
۷.

بررسی تأثیر متغیر تعدیلگر بازاریابی الکترونیک بر رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی الکترونیک قابلیت بازاریابی عملکرد شرکتهای صادرکننده پسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
براساس تئوری مبتنی بر قابلیت، شرکت ها می توانند از طریق قابلیت هایی نظیر قابلیت بازاریابی که به برتری در شناسایی نیازهای مشتریان و درک عوامل تأثیرگذار بر رفتار آنها منجر می شود، به مزیت رقابتی دست یابند. در این رابطه مهم است که بدانیم بازاریابی الکترونیک به عنوان فعالیت فناوری محور نوآورانه، چقدر می تواند تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد را تعدیل کند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد با احتساب متغیر تعدیلگر بازاریابی الکترونیکی است. برای دستیابی به هدف پژوهش، علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، مطالعات میدانی صورت گرفت. برای مطالعات میدانی پرسشنامه ای تدوین شد و پس از تأیید روایی محتوا، در اختیار مدیران بازاریابی/ فروش شرکت های صادرکننده پسته قرار گرفت. بعد از گردآوری داده ها، پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0، به لحاظ علمی پذیرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته ها نشان داد مقادیر شاخص های برازش مدل مناسب اند و نتایج حاصل از تحلیل مسیر، مؤید آن است که قابلیت های بازاریابی تأثیر مثبت معناداری بر عملکرد شرکت ها دارد و بازاریابی الکترونیکی، تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد را تعدیل می کند.
۸.

بخش بندی مصرف کنندگان بر مبنای مدل سبک زندگی مرتبط با تغذیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش بندی سبک زندگی مرتبط با تغذیه تحلیل خوشه ای تحلیل عاملی تاییدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۷۲
رقابت اثر بخش در بازارهای کنونی، مستلزم شناسایی صحیح بخش های بازار است. بازار مواد غذایی از جمله بازارهایی است که ضرورت بخش بندی آن بر اساس معیارهای مناسب، ضروری به نظر می رسد. مدل سبک زندگی مرتبط با تغذیه، یکی از ابزارهای فراگیر بخش بندی بازار مواد غذایی در اروپاست که تا کنون، به ندرت در ایران استفاده شده است. هدف پژوهش حاضر، بخش بندی بازار بر اساس این مدل است. جامعه آماری پژوهش ساکنان شهر شیراز است که 383 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه استاندارد پژوهش پاسخ دادند. به منظور شناسایی خوشه های مشتریان، ابتدا بر مبنای داده های گردآوری شده، روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد سبک زندگی مرتبط با تغذیه بررسی شد؛ سپس، پرسشنامه تعدیل شده ای با 19 عامل و 55 پرسش به دست آمد. در ادامه بر اساس پرسشنامه تعدیل شده، فرایند خوشه بندی در دو مرحله انجام شد که به شناسایی سه خوشه سنت گرا، بی اطلاع و منطقی در سطح شهر شیراز انجامید.
۹.

تحلیل تأثیر خصومت مصرف کننده بر تصمیمات خرید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیمات خرید خصومت مصرف کننده درگیری ذهنی خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
خصومت مصرف کننده یکی از عوامل محدودکننده جهانی سازی بازارهاست و تأثیرات آن بر تصمیمات خرید، از مهم ترین مباحث حوزه بازاریابی و رفتار مصرف کننده محسوب می شود که نسبت به سایر مفاهیم این حوزه کمتر مطالعه شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خصومت مصرف کننده بر تصمیمات خرید است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل 1277 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه است و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 297 نفر به دست آمد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است. تحلیل های آماری به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام گرفت. یافته ها حاکی از آن است که خصومت عمومی اثر مستقیم و معناداری بر تصمیمات خرید می گذارد؛ خصومت اقتصادی دارای اثر غیرمستقیم معنادار و با میانجی گری کامل درگیری ذهنی خرید روی تصمیمات خرید است و خصومت قومی نژادی نیز با میانجی گری جزئی درگیری ذهنی خرید اثر مستقیم و غیرمستقیم معناداری روی تصمیمات خرید دارد.
۱۰.

ترسیم شبکه تداعی های برند «بانک کشاورزی» و «بانک تجارت» با استفاده از فن نقشه مفهوم برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند تصویر ذهنی از برند تداعی برند شبکه تداعی های برند صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۷۸
با وجود رقابت روز افزون در صنعت بانکداری ایران، ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان، به منظور حفظ و بهبود موقعیت رقابتی بانک ها امری ضروری می نماید. شناسایی شیوه ارزش گذاری و شکل گیری مفاهیم مرتبط با مفهوم برند در ذهن مشتریان، راهنمایی برای دستیابی به این هدف است. این مطالعه به ترسیم شبکه ای از تداعی های برند «بانک کشاورزی» و «بانک تجارت» با استفاده از فن «نقشه مفهوم برند»، به منظور شناخت تداعی ها ی برند این دو بانک و ارتباط میان آنها در ذهن مشتریان می پردازد. دانشجویان دانشگاه های تهران جامعه آماری پژوهش پیش رو را تشکیل می دهند و برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. در نتیجه، این مطالعه «نقشه نهایی مفهوم برند بانک کشاورزی» با تعداد 11 تداعی اصلی از جمله: خوشه گندم؛ کشاورز و باغبان؛ سنتی و قدیمی؛ بانک تخصصی در حوزه کشاورزی؛ رنگ سبز و «نقشه نهایی مفهوم برند بانک تجارت» با تعداد هشت تداعی اصلی از جمله: دانشگاه؛ وام دانشجویی؛ سابقه و قدمت و بانک دولتی ترسیم شدند.
۱۱.

شناسایی و اولویت بندی مشتریان کلیدی بر مبنای ارزش دوره عمر آنها با استفاده از مدل آر. اف. ام. (مطالعه موردی: شرکت مخابرات استان قم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش دوره عمر مشتری بخش بندی مشتریان مدل آر. اف. ام مدیریت ارتباط با مشتری مشتریان کلیدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۸۴
با رقابتی شدن بازارها و تغییرات پیوسته آن، سازمان ها دریافته اند که مانند گذشته با نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای در حال رشد روبه رو نیستند؛ بنابراین هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد؛ پس می کوشند با حفظ و افزایش وفاداری مشتریان، مزیت های رقابتی خود را افزایش دهند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مشتریان کلیدی از بین 37187 مشتری بخش اینترنت شرکت مخابرات استان قم، اجرا شده است. بر اساس این فرایند، پس از تعیین مقادیر آر. اف. ام. (تازگی مبادله، تعداد دفعات مبادله و ارزش پولی مبادله) و وزن هر یک از این شاخص ها بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی، مشتریان به روش دومرحله ای خوشه بندی شدند. نتایج به دست آمده زمینه را برای تحلیل ویژگی های مشتریان شرکت در چهار بخش اصلی بدین گونه فراهم کرد که خوشه 2 با کمترین تعداد مشتری و بیشترین ارزش دوره عمر به عنوان مشتریان کلیدی شناسایی شد ، سپس آنها اولویت بندی شدند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای بهبود روابط بین مشتریان مد نظر و شرکت مخابرات ارائه شد.
۱۲.

توسعه ماتریس فرهنگ- استراتژی با رویکرد فازی؛ پیمایشی در یکی از سازمان های دفاعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ استراتژی ماتریس فرهنگ – استراتژی غربال سازی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۶۰
مدیریت درست و طرح ریزی راهبردی باکیفیت روابط فرهنگ و استراتژی، به عنوان اهرم قوی برای اجراپذیرکردن راهبردهای حیاتی است. تحلیل ماتریسی فرهنگ استراتژی یکی از روش های رایج تحلیل در مدیریت روابط راهبرد و فرهنگ است؛ این در حالی است که فرایند جانمایی نقطه ای کسب وکارها و لحاظ نکردن دو مؤلفه قدرت فرهنگ سازمانی (قوی ضعیف) و اهمیت استراتژی (بقا محور رشدمحور) در ماتریس کلاسیک فرهنگ استراتژی، ازجمله کاستی های روش شناختی است که توانایی انعکاس کامل سبک تفکر انسانی را ندارد. از این رو، مقاله حاضر به دنبال توسعه ماتریس فرهنگ استراتژی با رویکرد فازی است. در این بررسی، ضمن مطالعات کتابخانه ای غنی، از آرا و نظرهای خبرگان و درنهایت، الگوریتم های کمّی مناسب، نظیر روش غربال سازی فازی استفاده شد. بر این اساس، شش راهبرد فرهنگی برای سناریوهای شانزده گانه ماتریس بسط یافته فرهنگ استراتژی شناسایی و تأیید شد و با رویکرد فازی به جانمایی کسب وکار مطالعه شده در قالب برآورد منطقه ای پرداخته شد. نتایج بیان کننده این مهم است که روش شناسی تبیین شده در مقاله حاضر با توجه به درصد مساحت های هر منطقه، راهبردهای فرهنگی معنا دارتری را در سازمان دفاعی مطالعه شده تعیین اولویت و انتخاب کرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸