سید بابک ابراهیمی

سید بابک ابراهیمی

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

Analyzing the performance of DEA models for bankruptcy prediction in the energy sector: with emphasis on Dynamic DEA approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Bankruptcy Risk Data Envelopment Analysis Bankruptcy Prediction Models Dynamic Data Envelopment Analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۲
Predicting bankruptcy risk is one of the most critical issues in corporate financial decision-making. Investors always try to predict the bankruptcy of a firm to reduce the risk of losing their assets, so they are looking for ways by which they can predict the risk of bankruptcy. We predict the position of companies active in the oil and gas industry based on their financial health in the 2020 ranking of S&P global up to three years before 2020. This study uses three data envelopment analysis models (CCR, BCC, and DDEA) and the traditional Altman model for forecasting. We have shown that dynamic data envelopment analysis is a powerful tool for predicting bankruptcy risk.
۲.

Forecasting Financial Time Series Using Deep Learning Networks: Evidence from Long-Short Term Memory and Gated Recurrent Unit(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Machine Learning Recurrent Neural Network Long Short-Term Memory Gated Recurrent Unit Financial time series

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۹۸
The ability to predict the stock market and analyze market trends is invaluable to researchers and anyone interested in investing. However, this task is a challenging problem due to a large number of parameters and unpredictable noise that may affect the stock price. To overcome this issue, researchers have employed numerous approaches such as Moving Average (MA), Support Vector Machine (SVM), and Neural Networks. With technological advances, deep learning methods have become popular in processing time-series data. In this paper, we compare two recently introduced deep learning models, namely a Long Short-Term Memory (LSTM) and Gated Recurrent Unit (GRU), in forecasting daily movements of the Standard & Poor (S&P 500) index using the daily closing price of this index from 14/5/1991 to 14/5/2021. Results show that both models are effective and accurate in stock market prediction. In this case study, the mean squared error (MSE) and mean absolute error (MAE) for the GRU model are slightly lower than the LSTM model; hence, GRU outperformed the LSTM model despite its simpler structure. The results of this study are applicable in various instances where it is challenging to identify patterns among large volumes of unstructured data, such as medical data analysis, text mining, and financial time series modeling.
۳.

The Quantitative Diversity Index in Multi-Objective Portfolio Model(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Systematic/Unsystematic risks VAR Diversity Index Portfolio optimization

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۸
The primary purpose of investors is maximizing the utility that is characterized by two essential criteria include risk and return. Regarding investors' uncertainty about the future, one of the main ways to reduce risk is to diversify the investment portfolio. In this research, we proposed an index conducted by Euclidean distance for assessing portfolio diversity. Besides, we designed a multi-objective model to select optimal stock portfolios with considering value at risk (VaR), which is one of the critical indicators of unacceptable risk, portfolio Beta as systematic risk, and portfolio variance as unsystematic risk simultaneously. The model presented in this paper aims to maximize diversification while minimizing value at risk and stock risks. Furthermore, maximizing returns are considered as a limitation of this model. Since the proposed model is nonlinear and concerning computational complexity, it is NP-hard; therefore, we utilized the PSO and the GE metaheuristic algorithms that are improved for solving multi-objective problems to solve the model. The results of the model implementation in multiple iterations showed that the average yield of selected portfolios by the model is higher than the desirable condition. The evaluation of stock performance indicators also shows the satisfactory performance of the multi-objective model.
۴.

Evaluating the Application of a Financial Early Warning System in the Iranian Banking System(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Abasgholipour M. (2010). Factors Affecting the Improvement of the Performance of Banks. Banking and Economy Quarterly 106 24-35. Abounouri a Erfani A. (2008). Markov Switching Algorithm and Predicting the Probability of Incidence of Liquidity Rati

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۹۷
One of the significant problems of banks and investors in Iran is the lack of precise awareness about the financial performance of each bank and the roadmap for improving the conditions. Besides, the undesirable status of the financial performance of banks becomes evident only when the improvement of conditions is complicated. In this paper, a data mining-based early warning system (EWS) model has been presented to capture the financial performance of banks. To design this model, the CHAID decision tree has been used. Using this model, the banks have been classified as poor, medium, and good regarding financial performance, and the roadmap to achieving the desirable status has been determined. For this purpose, 13 Iranian banks have been investigated within the years 2003-2017. Eventually, the results obtained from the decision tree have been compared with the findings achieved from the CAMELS model. Based on the designed decision tree, 8 profiles have been extracted; 2 representing good, 3 medium, and 3 poor financial performance. Based on these profiles, according to the latest reports published by the studied banks, eight banks have a mediocre financial performance while five banks suffer poor financial performance. According to these profiles, four variables of the asset to shareholders’ equity ratio, the shareholders’ equity to loans ratio, the long-term debt to equity ratio, and liquidity coverage ratio were identified as the most relevant variables associated with the financial performance of banks.
۵.

سیستم سبد گردان خودکار با استفاده از ترکیب مدل های پیش بینی تلاطم و مبانی تحلیل تکنیکال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبدگردانی خودکار تحلیل تکنیکال FIGARCH میانگین متحرک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۴۸۸
یکی از مواردی که درزمینه ی خریدوفروش سهام کمتر موردتوجه قرار گرفته شده، ارائه مدلی خودکار جهت تشکیل سبد سرمایه گذاری بوده که در طول زمان به صورت پویا عمل کرده و برحسب شرایط بازار اقدام به تصمیم گیری نماید. ازجمله معایب مطرح شده در به کارگیری تحلیل تکنیکال به عنوان یک روش تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری در بازار سهام، عدم توجه به ریسک سرمایه گذاری و موضوع تشکیل سبد سهام می باشد. لذا مطالعه حاضر با تشخیص نقاط حداکثر و حداقل قیمتی به کمک اندیکاتورهای تکنیکال و همچنین مدل سازی ریسک به کمک روش های پیش بینی تلاطم با استفاده از مدل های شرطی GARCH و FIGARCH، به دنبال طراحی یک سیستم سبدگردان خودکار می باشد. به منظور ارزیابی سیستم طراحی شده، عملکرد این مدل در بازه زمانی یک ساله موردبررسی قرارگرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل های طراحی شده با استفاده از FIGARCH بیش ترین بازدهی و کمترین ریسک را دارا می باشد. همچنین مقایسه مقادیر نسبت بازده به ریسک، حاکی از برتری سیستم طراحی شده پیشنهادی نسبت به سایر استراتژ ی های مدیریت سبد سهام نظیر مدل مارکویتز و استراتژی خرید و نگهداری دارایی ها می باشد.
۶.

پیش بینی چند گام به جلوی ارزش در معرض خطر بر مبنای روش هموارسازی نمایی هلت- وینترز ضربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش در معرض خطر هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی آزمون نسبت شکست کوپیک آزمون استقلال کریستوفرسن آزمون لوپز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۲۷۵
در سال های اخیر سنجه ی ارزش در معرض خطر توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و فعالان بخش مالی در برآورد و پیش بینی میزان ریسک و مدیریت آن، کمک شایانی نماید. در این مقاله با توجه به روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی که با سه پارامتر هموارساز، مدل را در سطح، روند و فصل تعدیل می نماید و جزء قدرتمندترین مدلهای خانواده هموارسازی نمایی محسوب می شود، به پیش بینی چند گام به جلوی ارزش در معرض خطر شاخص خودرو و شاخص بانک، از فروردین ماه سال 1390 تا شهریورماه سال 1395 در دو سطح اطمینان 95% و 99% پرداخته شده است. برای ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر پیش بینی شده بر مبنای روش مذکور، از آزمون نسبت شکست کوپیک، آزمون استقلال کریستوفرسن و آزمون پوشش شرطی استفاده شده است. همچنین مقایسه ای نیز بین روش پیشنهادی و روش کلاسیک توسط آزمون های تابع زیان لوپز و بلانکو و ایهل صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی پیش بینی قابل اتکا و دقیقی از ارزش در معرض خطر شاخص های بورس مورد مطالعه، ارائه می دهد.
۷.

تعیین نسبت بهینۀ پوشش ریسک قراردادهای آتی سکه: رهیافت مقایسه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حداقل واریانس قرارداد آتی سکه کارایی پوشش ریسک نسبت بهینۀ پوشش ریسک MGARCH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۶۳
هدف این پژوهش، محاسبۀ نسبت بهینۀ پوشش ریسک قرارداد آتی سکۀ بهار آزادی با استفاده از روش های مختلف اقتصادسنجی و مقایسۀ کارایی نتایج آنها با یکدیگر است. الگو های استفاده شده عبارت است از OLS، VAR، VECM که نسبت بهینۀ پوشش ریسک را به صورت ایستا و ثابت در طول زمان تخمین می زند و الگو های چندمتغیرۀ گارچ شامل CCC-GARCH، DCC-GARCH انگل و DCC-GARCH تز و تسو است که نسبت بهینۀ پوشش ریسک را به صورت متغیر در طول زمان تخمین می زند. دورۀ زمانی مدّنظر از تاریخ 05/09/1387 تا 11/03/1394 است و در این بازه از قیمت های نقدی و آتی سکۀ بهار آزادی استفاده شده است. برای افزایش همبستگی بین بازده های آتی و نقدی در محاسبۀ نسبت بهینۀ پوشش ریسک علاوه بر بازده روزانه از بازده هفتگی نیز استفاده شده است. درنهایت، مقایسۀ معیار کارایی برای الگو های مختلف نشان می دهد استفاده از الگو های چندمتغیرۀ گارچ در بازده های روزانه، عملکرد بهتری دارد؛ اما در بازده های هفتگی این الگو ها، کارایی بیشتری نسبت به الگو های ایستا نمی تواند حاصل کنند.
۸.

برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با استفاده از نظریه امکان و الزام فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش در معرض ریسک ریزش موردانتظار عدم قطعیت متغیرهای تصادفی فازی نظریه امکان و الزام فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۸۴
یکی از نگرانی های اصلی سرمایه گذاران و مدیران مالی، نحوه رویارویی با ریسک سرمایه گذاری و نوسان های بازده است؛ از این رو شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک، از موضوعات مهم در مباحث مالی تلقی می شود. در سال های اخیر، کانون توجه بسیاری از شرکت های مالی به معیار ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار برای اندازه گیری ریسک پرتفوی است. از جمله مهم ترین مشکلات روش های ارائه شده در اندازه گیری ریسک، در نظر نگرفتن عدم قطعیت موجود در داده های مالی است. به همین دلیل در پژوهش پیش رو برای تطابق بیشتر مدل با واقعیت، به برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با لحاظ عدم قطعیت داده ها، پرداخته می شود. در این رابطه از مفهوم متغیر تصادفی فازی و نظریه امکان و الزام فازی، به منظور پوشش عدم قطعیت موجود در داده های مالی، استفاده شده است. در نظر گرفتن عوامل ریسک به صورت متغیر تصادفی، این امکان را برای سرمایه گذار فراهم می کند که با پذیرش سطح خاصی از عدم قطعیت، میزان ریسک پرتفوی خود را برآورد کند. علاوه بر این در پژوهش پیش رو، کلیه برآوردها با دو فرض توزیع نرمال و تی استیودنت انجام شده و نتایج به دست آمده از حل مدل با داده های عددی، نشان دهنده این است که لحاظ توزیع t و نیز عوامل ریسک به صورت متغیر تصادفی، سبب ایجاد برآوردهای محافظه کارانه تری برای دو سنجه مد نظر شده است.
۹.

شناسایی پارامترهای تأثیرگذار بر تقلب در حوزه مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استقلال بانک مرکزی تاپسیس فازی شفافیت اطلاعاتی تقلب مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۶۰۱
در کشورهای در حال توسعه عمدتاً اقتصاد دولتی رایج است و بخش زیادی از اقتصاد و سازمان ها تحت اداره دولت مرکزی هستند. این عامل باعث تمرکز اقتصادی می شود که از عمده نتایج منفی آن می توان به گردش و توزیع نابرابر ثروت در جامعه اشاره کرد، پس در این جوامع احتمال به وجود آمدن فشار اقتصادی و محرومیت اجتماعی که منشأ فساد است، بیشتر می شود. به همین دلیل توجه به شاخص های مالی، کنترلی و نظارتی ضرورتی انکارناپذیر است و باید متناسب با رشد و گسترش اقتصاد، شاخص های نظارتی را تغییر داد و بهبود بخشید تا بتوان با تقلب مالی که یکی از اجزای ضربه زننده به اقتصاد است به بهترین شکل مواجه شد. در این میان شناسایی و اولویت بندی پارامترهای زمینه ساز تقلب مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، پارامترهای مؤثر بر تقلب مالی در کشور را شناسایی کرده و با استفاده از داده های جمع آوری شده از 388 پرسش نامه و به کارگیری تاپسیس فازی به اولویت بندی این پارامترها می پردازد. بر اساس نتایج حاصله، عدم استقلال واقعی بانک مرکزی، نبود سیستم نظارتی کارآمد و شفاف در دستگاه نظارتی و بازرسی مالی و چندین عامل دیگر به عنوان عوامل اصلی شناسایی شده و پیشنهادها و راهکارهایی برای پیشگیری از تقلب مالی ارائه شده است.
۱۰.

ارائه روش هیبریدی نوین برای پیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهینه سازی ازدحام ذرات تبدیل موجک ماشین بردار پشتیبان مدل GJR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۸۴
روند تغییرات شاخص کل قیمت سهام، همواره به عنوان یکی از ملاک های سرمایه گذاری مدنظر قرار می گیرد. به دلیل وجود دو مؤلفه ای غیرخطی و متلاطم سری زمانی شاخص قیمت، در این پژوهش سعی شده مدل هیبریدی نوینی ارائه شود که بتواند روند حرکتی و تغییرات شاخص را با بیشترین دقت پیش بینی کند. در این مدل ابتدا با استفاده از تبدیل موجک، سری زمانی شاخص به شش سری زمانی مجزایی که ویژگی های غیرخطی و متلاطم شاخص مدنظر را نمایندگی می کند، تفکیک می شود. در ادامه، سری های زمانی استخراج شده با رفتار غیرخطی، با استفاده از ترکیب مدل ماشین بردار پشتیبان و بهینه سازی ازدحام ذرات و سری های زمانی مبتنی بر رفتار متلاطم شاخص کل با بهره گیری از مدل GJR پیش بینی می شوند؛ سپس با جمع نتایج به دست آمده از پیش بینی دو مؤلفه ای غیر خطی و متلاطم شاخص قیمت، سری زمانی شاخص کل قیمت برآورد می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد مدل هیبریدی ارائه شده این پژوهش در مقایسه با سایر روش های پیش بینی، خطای کمتری داشته و از دقت بیشتری برخوردار است.
۱۱.

شناسایی معیارهای مؤثر بر انتخاب برند مقلد در کالاهای مصرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند مقلد تاپسیس فازی کالای مصرفی نشان تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۷۸
 خرید و استفاده از کالاها توسط مصرف کنندگان، بیش از اینکه تابع نیاز باشد، تابع تبلیغات و متأثر از مارک ها و برندها است. در ایران مطالعاتی که بر اهمیت توجه به معیارهای مصرف کنندگان در انتخاب برند مقلد تمرکز کند، بسیار محدود است؛ از این رو معیارهای مؤثر بر انتخاب برند مقلد در کالاهای مصرفی به کمک مطالعات کتابخانه ای، بررسی پژوهش های پیشین و برگزاری مصاحبه ها استخراج شد و مهم ترین آنها با بهره مندی از روش دلفی فازی در فهرستی قرار گرفت. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، روش نمونه گیری تصادفی ساده به کار رفت؛ ابتدا پرسشنامه ای در دو بخش جمعیت شناختی و بررسی اهمیت معیارها طراحی شد و به صورت تصادفی و به شکل الکترونیکی، در اختیار پانصد نفر برای پاسخگویی قرار گرفت. بدین ترتیب معیارهای مؤثر بر انتخاب برند مقلد در کالاهای مصرفی به کمک روش تاپسیس فازی اولویت بندی شدند. در پایان براساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد ها و راهکارهای سیاست گذاری در این زمینه ارائه شده است.
۱۲.

توسعه مدل مکان یابی فراملیتی با استفاده از ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره و مدل های پوششی مکان یابی در شرایط عدم اطمینان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری چندمعیاره تکنیک پوشش مکان یابی شرایط نبود اطمینان مکان یابی بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
تصمیم های مختلف شرکت هایی که در محیط پویای بین الملل درحال فعالیت اند (مانند تصمیم های مربوط به مکان یابی این شرکت ها) در معرض عدم  فراوانی قرار دارد. در این پژوهش، به مسئله استقرار تسهیلات کارخانه ای در سطح فراملیتی در شرایط نبود اطمینان پرداخته می شود و مدلی یکپارچه برای برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی مکان یابی یک شرکت با این شرایط ارائه می شود. مدل ارائه شده در سطح راهبردی با توجه به شاخص های اقتصاد بین الملل، ارزش کشورهای بالقوه را برای استقرار تسهیلات تعیین می کند. سه هدف اصلی مورد نظر عبارت اند از: پیداکردن کمترین تعداد واحدهای تسهیلاتی، استقرار آنها در بهترین نقاط بالقوه (کشورها) و کمینه کردن هزینه های حمل ونقل در تخصیص واحدهای تسهیلاتی به کشورهای متقاضی با واردکردن پارامترهای غیرقطعی در توابع هدف و محدودیت های مدل. برای تشریح بیشتر کاربرد این رویکرد، یک مسئله مکان یابی برای یک شرکت بین المللی فعال در صنعت داروسازی اروپا تشریح شده است.
۱۳.

مدل سازی و سنجش سرایت تلاطم با استفاده از مدل های GARCH چندمتغیره ، مطالعه موردی : ایران، امارات و شاخص قیمت جهانی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازده سهام VEC سرایت تلاطم BEKK CCC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۴ تعداد دانلود : ۷۷۳
عوامل زیادی در شکل گیری انتقال اطلاعات و سرایت تلاطم میان شاخص های مالی مؤثر بوده که بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی خارج از محدوده اقتصاد داخلی هستند. در این میان، قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، می تواند بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را تحت تأثیر قرار دهد. در تحقیق جاری، به بررسی سرایت تلاطم بین شاخص های بورس تهران، بورس دبی و شاخص قیمت جهانی نفت با استفاده از سه مدل GARCH چندمتغیره در بازه زمانی دسامبر 2006 الی ژوئن 2010 پرداخته شده است. داده های بکار گرفته شده روزانه بوده و مدل های مورد استفاده عبارتند از مدل VEC، BEKK و CCC که عمدتا در مطالعات و پژوهش های مالی مورد استفاده قرار گرفته و دارای پایه-های نظری قوی می باشند. نتایج تخمین در مدل های مختلف عموماً حاکی از سرایت تلاطم از بازار جهانی نفت به بازار دبی و بازار تهران بود. همچنین سرایت تلاطم از بازار دبی به تهران نیز به طور معناداری مشاهده شد. این در حالی است که اثر سرایت به طور معکوس مشاهده نگردید.
۱۴.

مدل سازی مقایسه ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت (مطالعه موردی: سه شاخص منتخب صنایع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازده تلاطم حافظه بلندمدت BEKK FBEKK

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۹۴
هنگامی که مشاهدات گذشته با مشاهدات آینده دور همبستگی دارند و رابطه آنها غیرقابل چشم پوشی است، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. در این مقاله مدل سازی مقایسه ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت مورد بررسی قرار می گیرد. مدل های مورد مقایسه، BEKK (1,1) و مدل توسعه یافته FBEKK (1,d,1) هستند که مدل توسعه یافته، پارامتر حافظه بلندمدت (d ) را طی فرآیند مدل سازی لحاظ کرده و برآورد می کند. همچنین در این پژوهش، شاخص قیمت سه گروه صنعت در بورس اوراق بهادار تهران، شامل شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات، شاخص واسطه گری های مالی (لیزینگ) و شاخص ماشین آلات و تجهیزات طی بازه زمانی 03/06/1383 تا 31/06/1387 در مدل سازی های تجربی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده این بود که مدل FBEKK (1,d,1) تصریح دقیق تری را فراهم می کند که فرضیه های پایه اقتصادی نیز مؤید آن هستند.
۱۵.

بررسی تاثیر اعمال مقررات محدودیت نوسان قیمت بر کارایی بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار تهران کارایی خودهمبستگی قانون محدودیت نوسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۶۲۲
یکی از سیاست های حمایتی که با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اعمال می شود، مقررات محدودیت نوسان است. مدافعان این مقررات معتقدند که اعمال این مقررات نوسانات قیمت سهام را کاهش داده و مانع عکس العمل بیش از اندازه سهامداران می شود. از طرف دیگر، منتقدان بر این باورند که مقررات محدودیت نوسان باعث افزایش نوسان ها در روزهای آتی شده و با جلوگیری از رسیدن سریع قیمت سهام به قیمت تعادلی، کارآیی بورس اوراق بهادار را کاهش می دهد. در این مقاله، تاثیر مقررات محدودیت نوسان بر کارآیی بورس اوراق بهادار تهران از دو جنبه تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی و تاثیر آن بر واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران بررسی شده است. بر اساس نمودارهای خودهمبستگی، بازده-های روزانه خودهمبستگی مثبت دارند که نشان از روند کند انعکاس اخبار و اطلاعات جدید در بازار و به تبع آن عدم کارآیی بازار دارد آزمون های آماری نشان می دهد که مقررات حد نوسان قیمت، با ایجاد تاخیر در رسیدن سهام به قیمت تعادلی خود، ادامه تغییر قیمت را به روزهای بعد منتقل کرده است. بنابراین، این مقررات با کندکردن روند انعکاس اخبار روی قیمت سهام، خودهمبستگی مثبت بازده ها را تشدید، و لذا کارآیی بازار را کاهش داده است. در ضمن، شواهد معنی داری مبنی بر تاثیر این مقررات بر واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران مشاهده نشده است. همچنین طبق نتایج مدل GARCH-M جهت در نظرگرفتن ناهمسانی واریانس شرطی، کارآیی در بورس اوراق بهادار تهران بعد از اعمال مقررات محدودیت نوسان کاهش.
۱۶.

بررسی سرایت تلاطم میان بازدهی سهام صنعت سیمان و صنایع مرتبط با آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حافظه بلندمدت بازده تلاطم FIGARCHچندمتغیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۷ تعداد دانلود : ۸۹۹
سرایت تلاطم میان شاخص های مالی، حاکی از فرآیند انتقال اطلاعات میان بازارها می باشد. هنگامی که بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، می تواند سایر بازارها را متاثر سازد. در این پژوهش برای بررسی سرایت تلاطم بین شاخص های صنعت سیمان، کاشی و سرامیک و شاخص شرکت های سرمایه گذاری از یک مدل FIGARCH چندمتغیره استفاده می شود. این مدل چندمتغیره توسعه ای از مدل BEKK می باشد که پارامتر حافظه بلندمدت (d) در آن لحاظ گردیده و آن را در طی فرآیند مدل سازی برآورد می نماید. وجود حافظه بلندمدت در بازده دارایی ها هم از جنبه های تئوریک و نیز از جهت کاربردی از اهمیت برخوردار است. دستیابی به این پارامتر، تحلیل گران بازارهای مالی را در شناخت نوع و ماهیت شوک های وارد شده به این بازار از نظر کوتاه مدت یا بلندمدت بودن آن کمک می کنند. در تحلیل نتایج تجربی، که از داده های روزانه دوره زمانی 01/06/1385 تا 01/06/1389استفاده می شود، سرایت از شاخص صنعت سیمان به شاخص کاشی و سرامیک و سرمایه گذار ی ها مشاهده شد که دربازدهی سهام کاشی و سرامیک این اثر به صورت دو طرفه مشاهده شد و از شاخص صنعت سیمان به شاخص کاشی و سرامیک این اثر بیشتر است. نتایج حاصل وجود اثر تقدم و تاخر و جریان اطلاعات در این دو سری زمانی را تایید می کرد. همچنین سرایت تلاطم از سهام سرمایه گذاری به کاشی و سرامیک و بالعکس نیز وجود داشت اما در مورد سهام صنعت سیمان و سرمایه گذاری هاصرفا سرایت یک طرفه از سمت سیمان مشاهده شد. مقایسه نتایج حاصل از تخمین مدل FIGARCH چندمتغیره با مدل GARCH چندمتغیره، حاکی از نزدیک بودن ساختار تحلیلی این دو مدل بود لیکن مدل FIGARCH چندمتغیره قدرت برازش و دقت بیشتری از سرایت تلاطم های بازده را فراهم می سازد که با تئوری های پایه اقتصادی مطابقت بیشتری داشت.
۱۷.

مقایسه دقت مدل های فراابتکاری و اقتصادسنجی در پیش بینی سری های زمانی مالی دارای حافظه بلندمدت (مطالعه ی موردی؛ شاخص سهام صنعت سیمان در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازده تلاطم جستجوی هارمونی حافظه بلندمدت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
داده های با تناوب بالا نوع خاصی از نامانایی دارند که به آن نامانایی کسری گفته می شود. این ویژگی سبب پدیدآمدن حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی با تناوب بالا می شود. در این نوشتار ابتدا وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی صنعت سیمان بررسی شده و وجود آن در سطح اطمینان بالایی توسط دو آزمون R/S و GPH تأیید می شود. در ادامه، دقت مدل های پیش بینی سری های زمانی مالی نظیر، ARMA و GARCH که ویژگی حافظه بلندمدت را در مدل سازی سری زمانی در نظر نمی گیرند و مدل هایی مثل ARFIMA و FIGARCH، که این ویژگی را مدنظر قرار می دهند، با روش نوین فراابتکاری ارایه شده که ترکیبی از الگوریتم جستجوی هارمونی و سری های زمانی فازی وزن دار می-باشد به روش پنجره غلتان و با استفاده از معیار ریشه میانگین توان دوم خطاها (RMSE) در بازه های زمانی مختلف مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاصل نشان می دهند که روش فراابتکاری ارایه شده در تمامی بازه های زمانی نتیجه بهتری از مدل های متداول اقتصادسنجی ارایه می دهد.
۱۹.

شبیه سازی روش های قیمت گذاری پویا در کسب وکارهای کارآفرینانه نوپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبیه سازی نظریه بازی ها قیمت گذاری پویا تمایل مشتری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی الگوریتم های تصمیم گیری کارآفرینانه
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات شبیه سازی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار تولید،قیمت گذاری و ساختار بازار،توزیع سایز بنگاه ها در بازار
تعداد بازدید : ۲۹۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۷۵
در محیط کسب وکار، ابزارهای جدیدی برای درک نیازهای بازار به وجود آمده اند که از جمله می توان به روش های قیمت گذاری پویا اشاره کرد. اما در روش های قیمت گذاری پویا اغلب ترجیحات انسانی در انجام یک معامله نادیده گرفته شده و ابزارهای خودکار بدون توجه به این امر که غالباً در معاملات، یک طرف معامله ترجیحات انسانی است، به کار گرفته می شوند. هدف این پژوهش شبیه-سازی مدل ها و روش های موجود برای قیمت گذاری پویا در کسب وکارهای نوپای کارآفرینانه اینترنتی با در نظر گرفتن تأثیر عامل انسانی بر عملیات خرید می باشد. روش تحقیق برای دستیابی به این هدف ترکیبی است. در مرحله اول با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات میدانی، مدل جدیدی که در آن، عامل تمایل مشتری نیز به عملیات خرید اضافه شده طراحی می شود و در مرحله بعد به شبیه سازی روش های قیمت گذاری پویا با در نظر گرفتن مدل جدید پرداخته می شود. نتایج شبیه سازی های حاصل می تواند در شرایطی که کسب وکارهای نوپا، ترجیحات نیروی انسانی را در عملیات فروش مؤثر بدانند به کار برده شود و به انتخاب روش مناسب تر برای قیمت گذاری کمک نماید.
۲۰.

محاسبه هزینه سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده تحت سیاست تولید سفارشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین تئوری تجدید پاداش مدیریت موجودی توسط فروشنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۶ تعداد دانلود : ۹۱۵
در این مقاله یک زنجیره تامین دو سطحی شامل یک تولیدکننده و یک خرده‌فروش در نظر گرفته می شود. در این زنجیره تامین تصمیم‌گیری در مورد سطوح موجودی به صورت مرکزی و توسط تولیدکننده گرفته می شود و تولیدکننده پاسخ‌گوی نیاز خرده‌فروش است. این مطالعه حالتی را در نظر می گیرد که تقاضا برای خرده‌فروش از فرآیند پواسان پیروی می‏کند و موجودی خرده‌فروش با خط‌مشی (r,Q) توسط تولیدکننده تامین می‏شود. تولیدکننده با نرخ متناهی و معین جهت پاسخگویی به نیاز خرده فروش براساس سیاست تولید سفارشی، تولید می کند و هر انباشته سفارشی Qتایی خرده‏فروش را با چندین انباشته کوچک‌تر qتایی برای خرده‌فروش ارسال می‏کند. در این مطالعه با استفاده از مفاهیم تئوری تجدید پاداش مجموع هزینه‏های تولیدکننده و خرده فروش در شرایط "مدیریت موجودی توسط فروشنده" بررسی و رابطه ریاضی مشخص برای این هزینه ها به‌دست می‌آید. نهایتا برای حالتی که نرخ تقاضا حداکثر برابر نصف نرخ تولید است، مقدار بهینه هزینه و مقدار بهینه دفعات ارسال کالا از تولیدکننده به خرده‌فروش به‌دست آمده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان