مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی دوره 10 تابستان 1397 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

آیا نمادهای حیوانی بر واکنش مشتریان نسبت به تبلیغات تأثیر دارند؟ (روشی آزمایشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واژه های کلیدی: مسکات نگرش به تبلیغات نماد حیوانی واکنش نسبت به تبلیغات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۸۴
یکی از شیوه های اثربخش کردن تبلیغات، استفاده از نمادهای انسانی یا حیوانی است و مسکات نامی است که بر این نمادها گذاشته می شود. با توجه به استفاده فراوان از نمادهای حیوانی در تبلیغات و روشن نبودن تأثیر آنها در مصرف کنندگان ایرانی، هدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی تأثیرگذاری استفاده از نمادهای حیوانی بر واکنش مشتریان نسبت به تبلیغات است. این مطالعه، یک پژوهش توصیفی است که در آن تأثیر استفاده از نمادهای حیوانی در تبلیغات بر واکنش مشتریان نسبت به تبلیغات، با استفاده از طرح آزمایش، بررسی می شود. برای مطالعه، از بین برندهای ایرانی نماد حیوانی چی توز، لبنیات روزانه و ایران خودرو و از بین برندهای خارجی نماد حیوانی باطری دوراسل، جگوار و مجموعه محصولات لاگوست انتخاب شده و واکنش مصرف کنندگان به تبلیغات در دو بعد واکنش یعنی نگرش و پاسخ مؤثر به تبلیغات با مقیاس های معتبر و استاندارد سنجیده شده است. فرایند پاسخ دهی به پرسش های پرسشنامه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، صورت گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استفاده از نماد حیوانی در تبلیغات، از سوی افراد واکنش مثبتی نخواهد داشت و بین زنان و مردان در نگرش و پاسخ دهی به تبلیغات دارای نماد حیوانی، تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این مطالعه به عنوان نخستین پژوهش تجربی این حوزه در ایران، می تواند کاربردهای تئوریکی و عملی زیادی برای بازاریابان داشته باشد.
۲.

مرور نظام مند بر ادبیات راهبرد زنجیره تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد (استراتژی) زنجیره تأمین زنجیره تقاضا لجستیک مرور ادبیات نظام مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
امروزه پژوهشگران و مدیران معتقدند که توجه به مدیریت زنجیره تأمین می تواند موجب دستیابی به مزیت رقابتی پایدار شود. از دهه 1990 تاکنون در خصوص چیستی راهبرد مدیریت زنجیره تأمین و نحوه شکل گیری و صورت بندی آن، پژوهش های مختلف و متنوعی انجام شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مطالعه و خلاصه سازی ادبیات پژوهش در حوزه راهبرد زنجیره تأمین، شناسایی خلأهای پژوهشی و ارائه پیشنهاد برای به کارگیری این مفهوم در عمل و پژوهش های آتی، از مرور نظام مند ادبیات استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در خصوص راهبرد زنجیره تأمین، ابعاد، نوع شناسی، تاکسونومی و همچنین چگونگی فرایند توسعه آن تعاریف متعددی وجود دارد. مدیران و پژوهشگران با مطالعه نتایج و پیشنهادهای این مقاله می توانند با تاریخچه و خلاصه ای از ادبیات راهبرد زنجیره تأمین، چیستی، چرایی، مشکلات و تعارضات موجود در آن آشنا شده و در عمل این مفهوم را به طور مؤثرتری عملیاتی سازی و مطالعه کنند.
۳.

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی حسی بر ارزش ویژه برند و تصویر برند (مطالعه موردی: برند تشک رویال)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمیخته بازاریابی بازاریابی حسی ارزش ویژه برند تصویر برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۹۰
بازاریابی حسی یکی از روش های نوین بازاریابی است که موجب جذب مشتریان بازار هدف از طریق ارتباطات مرتبط با ارزش ویژه برند و تصویر ذهنی مناسب از برند می شود. این پژوهش به بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی حسی بر ارزش ویژه برند و تصویر برند در شرکت تشک رویال پرداخته است. جامعه آماری آن 435 نفر از مشتریان این شرکت هستند که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 204 نفر محاسبه شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. فرضیه های مورد نظر پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار آماری AMOS تجزیه و تحلیل شدند. به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن است که آمیخته بازاریابی حسی بر ارزش ویژه برند و تصویر برند تأثیر مستقیم دارد و تبلیغات دهان به دهان مؤثرترین مؤلفه آمیخته بازاریابی حسی است. در نتیجه استفاده از بازاریابی حسی شیوه ای کارآمد برای ایجاد ذهنیت مناسب است که شرکت ها از این طریق می توانند در اذهان عمومی برند خود را به یک برند برتر و باارزش تبدیل کنند.  
۴.

فهم تجربه خرید احساسی کالای بادوام: مطالعه پدیدارشناختی در خرید لوازم خانگی جهیزیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی احساسی پدیدارشناسی تجربه خرید خرید احساسی رفتار مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۸۸
پژوهش حاضر سعی در فهم تجربه خرید احساسی در کالای بادوام دارد و این امر بین خریداران جهیزیه که خرید احساسی را تجربه کرده اند، بررسی شده است. در این پژوهش بنا بر نیاز به استفاده از تجربیات زیسته افراد درگیر در موضوع تحقیق، از روش تحقیق کیفی و از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. به دلیل نظام مند بودن روش کولایزی برای تحلیل داده ها نیز از این روش استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع با 14 نفر مصاحبه های کامل انجام شد. اعتبار نتایج به دست آمده با استفاده از درپرانتزگذاریِ دانش قبلی محقق، مراجعه مجدد به شرکت کنندگان و جلب توافق ایشان حاصل شد. در انتها چهار دسته تم حاصل شدند که با کنار هم گذاشتن آنها می توان فرایند «شناخت، احساس، ارزیابی و تصمیم گیری» را مشاهده کرد. یافته های تحقیق در شناخت و درک بهتر رفتار مصرف کننده و پیش بینی رفتار مربوط به خرید ایشان مؤثر است. به کارگیری صحیح یافته ها نیز افزایش رضایت مشتری و پیرو آن افزایش فروش را در پی خواهد داشت.
۵.

ارائه یک مدل فرایندی برای آینده نگاری راهبردی در شرکت های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی آینده نگاری آینده نگاری راهبردی برنامه ریزی راهبردی تفکر راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
تغییرات سریع و گسترده محیطی، نظام های سنتی برنامه ریزی و مدیریت را با چالش مواجه ساخته و آینده نگاری راهبردی به دلیل انعطاف پذیری در برابر بدیل های متغیر آینده، از طرف شرکت ها با استقبال روزافزونی روبه رو شده است. این پژوهش در پی ارائه مدلی مناسب برای آینده نگاری راهبردی در شرکت های ایرانی است. روش کلی تحقیق از نوع آمیخته است. به شیوه «تحلیل مقایسه ای مداوم»، ادبیات و مبانی نظری، به ویژه مقالات علمی پژوهشی پنج سال اخیر در حوزه مدیریت راهبردی شرکت های ایرانی، واکاوی و کدگذاری شدند و ضعف ها و کاستی های مدیریت راهبردی و قابلیت های آینده پژوهی و آینده نگاری راهبردی، که می توانند این ضعف ها را بپوشانند، در فهرستی معرفی شدند. سپس خبرگان با بازنگری فهرست یادشده، فهرستی نهایی ارائه دادند که چارچوب و دستورالعمل کلی آینده نگاری راهبردی در شرکت های ایرانی را پیشنهاد می دهد. در پایان بر اساس فهرست نهایی، مدلی فرایندی از آینده نگاری راهبردی ارائه، اعتبارسنجی و تأیید شد. مدلی که می تواند راهنمای شرکت های ایرانی در راستای تدوین و اجرای راهبردهای متناسب با شرایط ناپایدار کنونی باشد.
۶.

بررسی تأثیر تعهد مؤثر سازمان به مشتریان وفادار بر رفتار شهروندی آنان بهواسطه تعهد مؤثر مشتریان به سازمان (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهرستان نیشابور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانک ملت تعهد مؤثر رفتار شهروندی مشتریان وفادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۰
امروزه محیط پیچیده و پویای صنعت بانکداری با چالش هایی نظیر گسترش رقابت، افزایش سطح آگاهی و انتظارات مشتریان روبه رو است. هزینه های پایین تغییر بانک برای مشتریان و پیوستن آنها به بانک های رقیب، از عدم وجود برنامه های وفادارسازی بانک هادر راستای خلق ارزش برای مشتریان نشئت می گیرد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر تعهد مؤثر سازمان به مشتریان وفادار بر رفتار شهروندی آنها به واسطه تعهد مؤثر مشتریان به سازمان در شعب بانک ملت شهرستان نیشابور انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی و پیمایشی است. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، مشتریان شعب بانک ملت شهرستان نیشابور هستند، که حداقل 3 سال با این بانک همکاری دارند. حجم نمونه 240 نفر است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار آموس انجام شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تعهد مؤثر سازمان به مشتریان وفادار بر رفتار شهروندی آنها به واسطه تعهد مؤثر مشتریان تأثیر معنا داری دارد.  
۷.

نقش میانجی تفاخر سازمانی در تأثیر برند کارفرمایی بر عملکرد فروش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: برند کارفرمایی تفاخر سازمانی شرکت پخش عملکرد فروش فروشنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
در محیط های بسیار رقابتی شرکت های پخش، برای ارتقای عملکرد فروش، برخورداری از فروشندگانی که همزمان شایسته و وفادار باشند بسیار حیاتی است. از میان پیشایندهای گوناگون مؤثر بر عملکرد فروش، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر برند کارفرمایی بر عملکرد فروش فروشندگان پرداخته و نقش میانجی تفاخر سازمانی را در این زمینه بررسی کرده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را فروشندگان شعب تهران و شهرستان های شرکت به پخش که 850 نفر هستند تشکیل می دهند که به عنوان نمونه 220 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد است. تحلیل داده ها با کمک آزمون های آماری تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل مسیر شده و آزمون تی با استفاده از نرم افزارهای لیزرل و اس.پی.اس.اس. انجام شده است. نتایج نشان می دهد همه مؤلفه های پنج گانه برند کارفرمایی (ارزش اقتصادی، ارزش توسعه ای، ارزش اجتماعی، ارزش تنوع و ارزش شهرت) از راه تفاخر سازمانی بر عملکرد فروشندگان این شرکت تأثیری معنادار و مثبت داشته اند. همچنین وضعیت موجود این عوامل در این شرکت مناسب بوده است.
۸.

بررسی عوامل مؤثر بر فرایند و میزان تحقق اهداف نمایشگاه های تجاری از دید غرفه داران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اهداف نمایشگاه فرایندهای نمایشگاه منابع نمایشگاه نمایشگاه تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۶۶
هدف این پژوهش آزمون نقش میانجی گری فرایندهای نمایشگاهی در روابط میان عوامل مؤثر بر فرایند ها و دستیابی به اهداف نمایشگاه تجاری است. با توجه به کاربردی بودن پژوهش  از نظر هدف توصیفی بوده و از نظر روش پژوهش، پیمایشی همبستگی است. برای جمع آوری داده ها طی پرسشنامه ای از غرفه داران شرکت های مبلمان، که برای ترویج و فروش محصولات خود در نمایشگاه بین المللی استان قزوین شرکت کرده بودند، استفاده شد. از میان ۳۵۰ پرسشنامه توزیع شده در مجموع تعداد ۲۲۳ غرفه دار به طور کامل پرسشنامه ها را تکمیل کردند. داده های به دست آمده از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آیموس ۱۸ تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش کارکنان و قابلیت های مدیریتی مهم ترین پارامترهای تأثیرگذار بر فرایندهای نمایشگاهی به شمار می روند. همچنین فرایندهای حین نمایشگاه بر اهداف غیرفروش و فروش نمایشگاهی، تأثیر مستقیم و معنا داری دارد. دستاورد این پژوهش ارائه راهکار های مناسب در خصوص استفاده مؤثر و بهینه از عوامل مؤثر بر فرایندها و تأثیر آن در دستیابی به اهداف نمایشگاه تجاری در کسب وکار است.
۹.

شناسایی ارزش های مصرف کنندگان لوازم آرایشی با تکنیک ACV نردبانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش تکنیک نردبانی زنجیره وسیله هدف لوازم آرایشی منفعت ویژگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۱
هدف این پژوهش شناسایی ارزش مصرف کنندگان رنگ مو در کرمانشاه با استفاده از تکنیک نردبانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار آن مصاحبه است. جامعه آماری 30 نفر از مشتریان محصولات لوازم آرایشی کرمانشاه بوده که به روش هدفمند انتخاب شده اند و با آنها مصاحبه شده است. تکنیک نردبانی انتخاب شده در این تحقیق، روش مستقیم است. به این معنا که در بررسی رفتار خرید مشتری ابتدا ویژگی های مهم محصول (رنگ مو) برای مشتری و سپس منفعت های کسب شده از محصول که با ویژگی های ذکرشده مرتبط بودند، استخراج شده است و در نهایت ارزش های ابزاری و غایی مرتبط با خرید محصول بررسی شده اند. به منظور شناسایی ارزش های غایی مصرف کنندگان از فهرست ارزش های غایی و ابزاری روکیچ استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد ارزش های زیبایی، سلامتی، امنیت مالی، اعتماد به نفس و شادی به ترتیب بیشترین اهمیت را میان مصرف کنندگان محصول رنگ مو دارند. همچنین منفعت های مقرون به صرفه بودن، عدم استفاده مکرر از رنگ مو، آسیب کمتر به پوست و مو و ویژگی های ماندگاری بالا، نرم کنندگی و براق کنندگی نیز به ترتیب دارای بیشترین اهمیت میان مصرف کنندگان بودند.
۱۰.

بررسی مدل های ذهنی مدیران در فرایند تفکر استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفکر استراتژیک مدل ذهنی نقشه اجماعی نگاشت شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققان ب رای ش ناخت اس تراتژی ب ه جنب ه ه ای شناختی و ساختارهای ذهنی مدیران معطوف شده است. این دس ته از محقق ان معتق د هس تند برای اینکه با نحوه ش کل گی ری و پی دایش اس تراتژیه ا آش نا ش وند، بای د ب ه س راغ ذه ن استراتژیستها بروند و بهنوعی به رمزگشایی این جعبه سیاه بپردازند. از این رو پژوهش حاضر با هدف «آشنایی با فرایند تفکر استراتژیک مدیران و همچنین بررسی شباهت میان فراین د تفک ر آنان» انجام گرفته است. روش گردآوری دادهها از طریق مصاحبهه ای نیم ه س اختاریافته و ب ه کمک تکنیک استخراج استعارهای زالتمن است ک ه ب ا 18 م دیر از دو ش رکت ص نعت لبنی ات مصاحبه هایی انجام شد. روش تحلیل یافته ها طبق دستورالعمل این تکنیک، بر اس اس رویک رد نوخاسته نظریه دادهبنیاد است. نتایج بهدستآمده از این پژوهش نش ان م یده د م دیران ی ک شرکت از مدل ذهنی مشترکی در فرایند تفکر استراتژیک استفاده میکنند که این شباهت م ی- تواند به دلیل ارتباطات و تجربه کاری مشترک آنها باشد. به علاوه با مقایسه مدل ذهنی مشترک در دو شرکت، شباهت معناداری در فرایند تفکر آنان پی دا نش د، ام ا می ان س اختارهای ذهن ی مدیران دو شرکت شباهتهایی وجود دارد.
۱۱.

بررسی رابطه قابلیت معنابخشی استراتژیک و نوآوری مدل کسب وکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پویایی محیط کسب وکار توپولوژی استراتژی تیم مدیریت ارشد معنابخشی استراتژیک نوآوری مدل کسب وکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۷۸
نوآوری مدل کسب وکار به طور عمده در فضایی مطرح می شود که محیط در حال تغییر و دستخوش برخی پیچیدگی ها است. کارکردِ معنابخشی این ابهام را زدوده و سازمان را در راستای رسیدن به درک صحیحی از محیط برای جهت دهی به مدل کسب وکار، که توسط تصمیم گیرندگان ارشد سازمانی مشخص می شود، یاری می کند. این پژوهش رابطه قابلیت معنابخشی سازمان با نوآوری مدل کسب وکار را بررسی کرده است. عوامل پویایی محیط و ویژگی های تیم مدیریت ارشد به عنوان متغیرهای تعدیل کننده این رابطه بیان می شوند. با انجام این مطالعه به صورت پیمایش در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، روی 287 سازمان نمونه، به روش PLS-SEM رابطه معنادار معنابخشی و نوآوری مدل کسب وکار تأیید شد و پویایی محیط کسب وکار، میزان تحصیلات تیم مدیریت ارشد و استراتژی های تطبیقی سازمان به عنوان عوامل تعدیل گر این رابطه شناخته شدند.    

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸