مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی دوره 5 بهار 1392 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ویژگی های ارزش آفرین سیستم های پرداخت همراه از دیدگاه مشتریان (مورد مطالعه: خدمات سامانه سفیر در بانک توسعه صادرات ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۱۹
با ظهور و گسترش شبکه های بی سیم، امروزه نسل جدیدی از کاربردهای بانکداری الکترونیکی پدیدار شده اند که تحت نام بانکداری موبایلی شناخته می شوند. این گونه از خدمات در کشور ما در مراحل اولیه بلوغ خود قرار دارند. با وجود تغییرات در خدمات بانکداری الکترونیک، اطلاعات اندکی درباره ی چگونگی واکنش مشتریان از این خدمات در دست است. هدف این مقاله ارائه مدلی تبیینی از «ویژگی های سیستم پرداخت با همراه بانک» است. برای این کار، پس از مرور ادبیات ابتدا، گویه های مرتبط با «ویژگی های سیستم پرداخت با همراه بانک» شناسایی شدند. سپس پرسشنامه ای، بین مشتریان همراه بانک توزیع و 281 پرسشنامه برگشت داده شد. سپس برای کشف روابط بین عناصر مدل از تکنیک های تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد و مدل رگرسیونی استخراج شد. طبق نتایج کسب شده این مدل پژوهشی، مشخص شد که ویژگی های سیستم پرداخت با همراه بانک به ترتیب اولویت به ابعاد «قابل حمل بودن»، «آسودگی»، «دردسترس بودن»، و «سازگاری» بستگی دارد.  
۲.

ارائه مدل مفهومی تأثیر موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۲
عمده ترین عامل ابهام و پیچیدگی کار مدیران و کارکنان دانشی در پیش بینی راهبردها و جهت گیری های کلان پیشرفت و توسعه در سازمان ها، سرعت و رشد انفجاری "دانش بشر" است؛ ازاین رو، سازمان ها در پی شناسایی توانمندسازها، سنجش و بسترسازی برای ایجاد مدیریت دانش هستند تا به موقع از منابع دانشی خود و محیط پیرامون بهره برداری کنند. به همین منظور، مدل مفهومی تأثیر موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی ارائه شده است. پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی بوده، براساس هدف کاربردی است. یافته های پژوهش، نتیجه مطالعه میدانی درباره ی خبرگان مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه بوده است که داده های آن، به کمک روش حداقل مربعات جزئی و آنالیز مسیر تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بیشترین تأثیر را بر موفقیت مدیریت دانش دارد و ساختار سازمانی نیز کمترین تأثیر را دارد که این می تواند از عدم وجود ساختارسازمانی منسجم در شرکت های متوسط و کوچک در ایران ناشی شود.
۳.

مطالعه نظری و تجربی عوامل پیش بینی کننده تبلیغات شفاهی مشتریان درمورد شرکت های هواپیمایی (موردمطالعه شرکت هواپیمایی ایران ایر)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۳
 تبلیغات شفاهی به منبع اطلاعاتی مهم و تأثیرگذاری بر نگرش ها و رفتار خرید مصرف کننده بدل شده است. تبلیغات شفاهی در صنایع خدماتی از اهمیت خاصی برخوردار است چون محصولات ناملموس را نمی توان قبل از مصرف آنها به راحتی ارزیابی کرد. مطالعه حاضر به بررسی نظری و تجربی عوامل پیش بینی کننده تبلیغات شفاهی مشتریان درمورد شرکت های هواپیمایی می پردازد. جامعه آماری پژوهش، کلیه مسافرانی هستند که در بازه زمانی انجام پژوهش از خدمات شرکت هواپیمایی ایران ایر استفاده می کردند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 212 برآورد شد. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری دردسترس و برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS بود. یافته ها نشان می دهد، رضایت، اعتماد، کیفیت خدمات، ارزش ادراک شده و وفاداری از عوامل مؤثر بر شکل گیری تبلیغات شفاهی مثبت درمورد شرکت های هواپیمایی هستند.
۴.

ارائه الگوی تأثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۴
اخیراً در ادبیات بازاریابی کار ویژه فروش در سطح استراتژیک سازمان دیده شده، از یک عنصر صرفاً عملیاتی فاصله گرفته و به عنصری استراتژیک ارتقا یافته است. اما استراتژی فروش چیست و چگونه در ارتباط با محیط خارج و داخل سازمان بر عملکرد فروش تأثیر می گذارد؟ هدف این پژوهش شناسایی تأثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش و بررسی اثرات تعدیل کننده محیط درونی و بیرونی و پیش زمینه استراتژی فروش است. پژوهش حاضر تلفیقی، یعنی ترکیبی از پژوهش کیفی و کمّی است. جامعه ی آماری، مدیران فروش، بازاریابی یا صاحب نظران شرکت های فعال در صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران هستند. داده های پژوهش در مطالعه کیفی از 26 نفر و در مطالعه کمّی نیز از 66 نفر از اعضای جامعه جمع آوری شدند. یافته های مطالعه حاکی از این است که استراتژی فروش و بازاریابی به طور مثبت و معناداری با عملکرد فروش در ارتباط هستند و رهبری تحول آفرین، شدت رقابت و تحولات تکنولوژی، اثرات تعدیل کننده زیادی بر این رابطه دارند. همچنین تأثیر عدم اطمینان تقاضا بر رابطه استراتژی فروش و عملکرد فروش تأئید نشد.
۵.

بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۳
توسعه برند، یک استراتژی مشهور برای شرکت ها از سال ها پیش بوده است و موفقیت آن وابسته به پذیرش و ارزیابی مصرف کنندگان از توسعه برند است؛ درنتیجه هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند لاستیک بارز در شهر کرمان است. جامعه آماری در این پژوهش مصرف کنندگان لاستیک بارز در شهر کرمان بوده، حجم نمونه برابر با 171 نفر بود که برای به دست آوردن آن از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول جامعه نامحدود استفاده شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده، برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و میدانی به کار گرفته شده است. پژوهش حاضر براساس هدف پژوهش کاربردی و همچنین براساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در بخش آمار استنباطی از آزمون های کلوموگروف- اسمینوف و تحلیل عاملی تأئیدی و مدل معادلات ساختاری، موجود در بسته های نرم افزاری SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تجربه برند، تصویر ذهنی برند، تناسب درک شده برند، رضایت برند، ارزش ویژه برند، اعتماد برند و وفاداری برند به طور معناداری بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند تأثیرگذار است. این درحالی است که تأثیر دو عامل تجربه برند و رضایت برند نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است.
۶.

بررسی نقش میانجی اعتماد و تعهدسازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بیمارستان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۱۹
امروزه کارکنان در سازمان های خدماتی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان ها و به ویژه کیفیت خدمات آنها دارند. یکی از انواع سازمان هایی که در آنها کیفیت خدمات نقش بسیار مهمی دارد، بیمارستان ها هستند که با انبوه زیادی از بیماران و بستگان آنها در ارتباط هستند. پژوهش های پیشین نشان داده است، کیفیت خدمات سازمان ها تحت تأثیر رفتارهای خاصی از کارکنان به نام رفتارهای شهروندی قرار می گیرد. با مطرح شدن نقش و اهمیت رفتارهای شهروندی در سازمان های خدماتی، پژوهش های وسیعی روی این گونه رفتارها و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. رفتارهای شهروندی خود تحت تأثیر متغیرهای زیادی همچون عدالت سازمانی، سبک رهبری، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی و غیره قرار می گیرند. از این رو، پژوهشگران با بررسی سابقه پژوهش های گذشته، به یک مدل مفهومی برای تأثیرگذاری این عوامل بر رفتارهای شهروندی دست یافتند و این مدل را در یک بیمارستان دولتی از طریق پرسشنامه موردسنجش و آزمون قرار دادند. روش پژوهش این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی- مدل معادلات ساختاری بوده است. در پایان برای بهبود تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر رفتارهای شهروندی، پیشنهادهایی ارائه شده است.
۷.

تحلیل خطای هاله ای رفتار مشتریان با استفاده از شاخص مروجان خالص (NPS) و تئوری مجموعه راف (RST) (مطالعه ی موردی: تلفن همراه سونی اریکسون)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۱۹
روان شناسی مصرف کننده، یکی از گرایش های پرطرفدارروان شناسی در سال های اخیر به شمار می آید که بیش از هر چیز در جست و جوی شناخت و تحلیل رفتارهای مرتبط با مصرف است. از مهم ترین زمینه های این علم، بررسی موضوع هایی همچون توقعات، سلیقه ها و وفاداری مشتریان است و دانشمندان با به کارگیری ابزارهای کمی و آماری تلاش می کنند تا رفتار مشتریان را تحلیل کنند. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش شناسی جزو پژوهش های پیمایشی و از نظر موضوعی جزو پژوهش های بازاریابی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش، تعیین درجه وفاداری مشتریان به محصول نهایی و ابعاد کیفیت محصول براساس روش NPS است که با استفاده از RST به جای روش های آماری تلاش می شود، قواعد و ارتباط منطقی بین نظرات مشتریان نسبت به محصول و ابعاد کیفیت محصول استخراج شود. برای این منظور، داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه NPS، به وسیله ی RST و نرم افزار Rosetta، بررسی می شوند. رویکرد پیشنهادی به صورت مطالعه ی موردی روی 250 نمونه از کاربران گوشی همراه سونی اریکسون انجام شده است. نتایج نشان می دهد، مشتریان از ابعاد زیباشناسی، قابلیت اطمینان و دوام محصول ناراضی بوده که با ایجاد اثر هاله ای مثبت درمورد ابعاد کیفیت مطلوب محصول می توان دیدگاه مثبتی را نسبت به محصول ایجاد کرد.
۸.

رابطه به کارگیری فناوری RFID بر خلق مزیت رقابتی برای فروشگاه های زنجیره ای تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۱۵
اقتصاد آینده، اقتصاد شبکه محور خواهد بود و شبکه ها به مفهوم بازار رقابت کامل، عینیت بیشتری خواهند بخشید. حضور موفق در چنین اقتصادی مستلزم برخورداری از توانمندی هایی است که شناسایی و استفاده از فناوری های جدید یکی از آنهاست. فناوری RFID می تواند به منزله ی یکی از منابع کسب مزیت رقابتی برای شرکت ها به شمار رود. هدف اصلی این پژوهش، سنجش تأثیر به کارگیری فناوری RFID بر ایجاد مزیت رقابتی در فروشگاه های زنجیره ای تهران است که خلق مزیت رقابتی در دو بعد کاهش هزینه های عرضه و افزایش رضایت مشتریان بررسی می شود. برای گردآوری داده های مورد نیاز، از مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش با توجه به محدودیت جامعه آماری، 82 مورد پرسشنامه بین خبرگان توزیع شد و در مجموع 44 پرسشنامه گردآوری شد. برای بررسی نوع ارتباط بین متغیرها، از آزمون همبستگی اسپیرمن و میانگین و برای تعیین درجه نسبی اهمیت عوامل تأثیرگذار بر خلق مزیت رقابتی در اثر به کارگیری فناوری RFID، از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، رابطه مستقیمی بین به کارگیری فناوری RFID و ایجاد مزیت رقابتی برای فروشگاه های زنجیره ای تهران وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد، در بعد کاهش هزینه های عرضه، شاخص کاهش سرقت کالا ها و در بعد افزایش رضایت مشتریان، شاخص کاهش زمان انتظار فرآیند خرید مشتریان بیشترین تأثیر را بر شاخص های یادشده دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰