مدیریت بازرگانی - علمی-پژوهشی

مدیریت بازرگانی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول: سیدرضا سیدجوادین

سردبیر: طهمورث حسنقلی پور یاسوری

مدیر داخلی: حسین آدوسی

هیئت تحریریه: علی اصغر انواری رستمی، حسین رحمان‌سرشت، سیدرضا سیدجوادین، عباس صدقی، عبدالحمید ابراهیمی، محمدرضا حمیدی‌زاده، سیدحمید خداداد حسینی، علی دیواندری

وب سایت: http://jibm.ut.ac.ir

پست الکترونیک: jibm@ut.ac.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۶
ناشر: دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات