مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی دوره 11 تابستان 1398 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدل فروش مبتنی بر نوآوری باز در صنعت ساختمان (نمونه پژوهی: گروه شرکت های ساختمانی ایرانیان اطلس)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۰
هدف: اگر سازمان های فروشنده می خواهند موفق باشند، بایستی مدل های فروش جدیدی ایجاد کنند که برای مشتریان کارآمدند؛ زیرا این تنها راه بقای آنها در بازار متلاطم است. نوآوری باز پارادایمی است که از طریق آن سازمان ها باید از ایده های خارجی مطرح شده همانند ایده های داخلی در سازمان استفاده کنند و این ایده ها را به سمت بازار هدایت کرده و ارزش ایجاد کنند. هدف از اجرای تحقیق حاضر این است که با شناسایی مؤلفه های نوآوری باز در فروش، به مدیران در اتخاذ راهبردهای مناسب برای بهبود فروش و ارتقای عملکرد بنگاه ها کمک شود. روش: برای دستیابی به هدف بیان شده، از طریق نمونه گیری هدفمند، اطلاعات 13 نفر از اعضای هیئت مدیره، مدیران فروش و کارشناسان فروش در گروه شرکت های ساختمانی ایرانیان اطلس، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، گردآوری و تجزیه و تحلیل شدند و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده، مدل فروش مبتنی بر نوآوری بازطراحی شد. یافته ها: یافته های این تحقیق کیفی نشان می دهد که استفاده از مؤلفه های نوآوری باز در فروش، می تواند موجب شود فروش، بهره وری، رضایت گروه های دخیل در فروش و سطح کیفی محصولات، افزایش یابد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش انجام شده نشان داد که ابعاد فروش مبتنی بر نوآوری باز را می توان در سی و چهار مقوله اصلی شامل ارائه و دریافت لایسنس، همکاری ها و سرمایه گذاری های مشترک، سرمایه گذاری در ایده و پژوهش، بهره برداری از دانش درونی شرکت، انعطاف پذیری در فعالیت های مبتنی بر فروش، سفارشی سازی محصولات  بر اساس ذائقه مشتریان، و ... طبقه بندی کرد.
۲.

سنجش عوامل مؤثر بر تمایل مصرف کننده ایرانی به خرید و مصرف کالاهای ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۶
هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عوامل مؤثر در ایجاد نگرش مثبت و درگیری ذهنی در مصرف کنندگان ایرانی به خرید و مصرف کالاهای ایرانی است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، جزء پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دانشگاه یزد تشکیل می دهند و از این جامعه 370 نفر به طور تصادفی برای نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه استاندارد است و به منظور تحلیل داده ها از نرم افزارهای PLS2 و SPSS21 بهره برده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار سه متغیر ارزش ادراک شده، میهن دوستی و اطمینان مصرف کننده و تأثیر منفی و معنادار دو متغیر باز بودن جهانی و ریسک ادراک شده بر درگیری ذهنی مصرف کننده با مصرف کالاهای ایرانی است. تأثیر مثبت و معنادار دو متغیر ارزش ادراک شده، میهن دوستی و تأثیر منفی و معنادار دو متغیر باز بودن جهانی و ریسک ادراک شده بر نگرش مصرف کننده به مصرف کالای ایرانی تأیید شد. همچنین، نگرش مصرف کننده و درگیری ذهنی مصرف کننده، هر دو تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل مصرف کننده به خرید و مصرف کالای ایرانی می گذارند. نتیجه گیری: مجموعه ای از متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل مصرف کننده به خرید کالاهای ایرانی و نیز شدت اثر آنها شناسایی شد. در انتها راهکارهای سودمندی به مدیران بازرگانی برای به کارگیری بهتر نتایج این پژوهش ارائه شده است.  
۳.

بررسی اثر برنامه های وفادارسازی بر وفاداری مشتریان بیمه آسیا با استفاده از طرح چهارگروهی سالومون(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۲
هدف: وفادارسازی مشتریان در بازارهای رقابتی امروز، نقش تعیین کننده ای در بقای سازمان ها دارد و برنامه های وفادارسازی، از جمله ابزارهای مطرح در این ارتباط به شمار می آیند. در پژوهش کاربردی حاضر با رویکرد تجربی و در قالب اجرای طرح چهارگروهی سالومون، اثر ابعاد برنامه های وفادارسازی بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه بررسی شده است.روش: جامعه آماری در این پژوهش مشتریان بیمه آسیا بودند که با روش تصادفی ساده، 200 نفر از آنها در چهار گروه انتخاب شده اند. روایی پرسش نامه از روش ظاهری به تأیید رسید؛ در حالی که در سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. در تحلیل یافته ها، آزمون های تی زوجی مستقل و تی زوجی وابسته به اجرا درآمد.یافته ها: یافته ها نشان داد که بر اساس آزمون پنج گانه روش سالومون، به طورکل برنامه های وفادارسازی بر وفاداری مشتریان مؤثرند. یافته دیگر نشان داد که از میان انواع پاداش هایی که می توان در برنامه های وفادارسازی ارائه کرد، پاداش های نرم آنی، سخت آنی و سخت مدت دار، به ترتیب اثرهای بیشتری بر وفاداری مشتریان دارند.نتیجه گیری: با افزایش سطح رقابت در بازارهای امروزی و ورود مستمر رقبای جدید، شرکت ها برای حفظ جایگاه و از طرفی توسعه کسب وکار خود ملزم هستند که در وهله اول به اجرای برنامه های وفادارسازی بپردازند، به ویژه برنامه هایی همچون رفتار ترجیحی با مشتری، شناساندن مشتری و ارتقای مقام اجتماعی وی، ستایش کلامی، ایجاد حمایت احساسی و روحی از آنها و احترام به عزت نفس مشتریان؛ سپس به منظور جذاب کردن پیشنهاد قیمت خدمات، تخفیف ها و جایزه هایی را برای مشتریان در نظر بگیرند.
۴.

فهم جوهره پدیده «پشیمانی استراتژیک»: مطالعه پدیدارشناسانه در حوزه استراتژی رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۸
هدف: استفاده از تجربیات ناشی از تصمیم های اشتباه سازمانی و به دنبال آن شکست، می تواند در کنار توجه به عوامل کلیدی موفقیت، زمینه را برای اتخاذ تصمیم های اثربخش برای آینده کسب وکار فراهم کند. یکی از پیامدهای اتخاذ تصمیم های غیربهینه در سطح عالی سازمان، پشیمانی استراتژیک است. پژوهش حاضر با هدف فهم ذات و جوهره پدیده پشیمانی استراتژیک انجام شده است. روش: به دلیل لزوم گردآوری اطلاعات از افرادی که این پدیده را تجربه کرده اند، برای انجام پژوهش از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی هوسرل مبتنی بر الگوی بهینه شده کولایزی استفاده شد. فرایند نمونه گیری به صورت هدفمند انجام گرفته و گردآوری داده ها مبتنی بر مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 12 نفر از مدیران عالی سازمان ها انجام شد. اعتبار یافته های پژوهش با استفاده از فرایند اپوخه گذاری و تأیید یافته ها توسط مشارکت کنندگان حاصل شد. یافته ها: یافته های پژوهش در قالب هشت تم اصلی و 21 تم فرعی دربرگیرنده علائم احساسی و دو تم اصلی و شش تم فرعی مربوط به علائم شناختی پشیمانی استراتژیک، ارائه شد. در نهایت با استفاده از رویکرد تغییرات تخیلی هوسرل، از بین تم های شناسایی شده، ده ویژگی ذاتی که تبیین کننده جوهره پدیده پشیمانی استراتژیک است، استخراج شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، ضمن وارد کردن مفهوم پشیمانی به ادبیات مدیریت استراتژیک، زمینه را برای تبیین مفهوم آن، تفکیک این پدیده از موارد مشابه و تنظیم استراتژی های رفتاری در سطح عالی سازمان فراهم کرده است.
۵.

مدل مفهومی قدرت گفتمان پذیری برند در صنعت خودرو با رویکرد ساختاری- تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۲۳
هدف: گفتمان پذیری برند، مفهوم جدیدی است که به بررسی درک تمایل روان شناختی مصرف کنندگان برای گفت وگو درباره برند خاص بدون در نظرگرفتن مقوله مصرف و تجربه آن برند می پردازد. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل مفهومی قدرت گفتمان پذیری برند در صنعت خودروسازی است.روش: این پژوهش به طور کلی از نوع آمیخته بوده و از لحاظ هدف، از دسته پژوهش های توسعه ای به شمار می رود که طی دو مرحله اجرا شده است. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش تحلیل تم مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که در زمینه صنعت خودروسازی داخلی گفت وگو می کنند، عوامل مرتبط با قدرت گفتمان پذیری برند شناسایی و مدل مفهومی اولیه تحقیق استخراج شد؛ سپس با بهره مندی از نظر خبرگان و متخصصان، از طریق توزیع پرسش نامه و به کارگیری روش ساختاری تفسیری، عوامل مختلف مدل نهایی تحقیق سطح بندی و ارتباط بین آنها مشخص شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که 142 کد در قالب 14 تم بر گفتمان پذیری برند مؤثر است. همچنین ارزش ذاتی برند به عنوان زیربنایی ترین عامل و عوامل تجربه، ارزش ویژه برند، جنجال برند و حمایت مصرف کننده از برند، به عنوان عوامل وابسته شناسایی شدند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، ضمن وارد کردن مفهوم گفتمان پذیری برند به ادبیات مدیریت بازاریابی، زمینه را برای تبیین مفهوم آن، تفکیک این پدیده از موارد مشابه از جمله تبلیغات توصیه ای و همچنین ارائه مدل مفهومی به منظور درک و به کارگیری این مدل در صنعت خودروسازی و سایر صنایع مشابه فراهم کرده است. همچنین به دلیل اهمیت موضوع گفتمان پذیری برند در بازاریابی، برای ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مصرف کنندگان و نقش آن در انتخاب و ترویج برند توسط مصرف کنندگان در موقعیت های مختلف، شرکت ها باید به تأثیر این موضوع بر ادراک مصرف کنندگان در فعالیت های بازاریابی خود حساسیت داشته و در انتخاب استراتژی های بازاریابی خود، این موضوع را در بازار هدف خود مد نظر قرار دهند.
۶.

شناسایی ویژگی های نظام بازاریابی محتوای زنانه در صنایع خلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۶
هدف: اشتغال زایی برای بانوان با استفاده از قابلیت های موجود در شبکه های اجتماعی، راه حلی برای جوامعی است که سرانه اشتغال کمی برای بانوان دارند. با توجه به شیوه های بازاریابی در شبکه های اجتماعی، فارغ از برخی محدودیت های دنیای واقعی جامعه ایران، شرایطی برای مشارکت بانوان در حوزه هایی از صنایع خلاق (تولید محتوا به منظور بازاریابی در شبکه های اجتماعی)، فراهم شده است. با توسعه شبکه های اجتماعی (به ویژه اینستاگرام) در ایران، صفحه های متنوعی با هدف بازاریابی و درآمدزایی در حوزه نیازهای بانوان (آرایش و لوازم آن، فرزندداری، ورزش و تناسب اندام و...) به وجود آمده است. هدف از این پژوهش شناسایی نظام بازاریابی با استفاده از محتوای زنانه در شبکه های اجتماعی، به ویژه اینستاگرام بوده است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون اجرا شده است. در این تحقیق 30 نمونه از فایل های صوتی و تصویری از سه صفحه موفق در اینستاگرام انتخاب و پیاده سازی شده و با استفاده از روش تحلیل مضمون طی چند مرحله کدگذاری، تحلیل شدند. یافته ها: با تمرکز بر مفاهیمی چون صنایع خلاق، بازاریابی خلاق و بازاریابی محتوا، عناصر ویژه این حوزه در زمینه بازاریابی محتوای زنانه در شبکه اجتماعی اینستاگرام ایران شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد تم هایی همچون ارتباط دوسویه، صمیمیت، ایجاد هم ذات پنداری، استفاده از اعضای خانواده در تولید محتوا، شفافیت در توصیف نظام پخش محصولات، هویت دهی به سایر اعضای گروه و.... از جمله ویژگی های نظام بازاریابی محتوای زنانه در شبکه اجتماعی اینستاگرام است.
۷.

تأثیر سبک زندگی الکترونیک بر اجتناب از تبلیغات اینترنتی با تبیین نقش تعدیلگری تجربه منفی و ازدحام تبلیغات(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۱۹
هدف: اقتضای کسب وکارهای امروزی، ضرورت آشنایی با الگوهای زندگی الکترونیکی را ایجاب می کند که بتواند بستر و محتوای مفیدی برای بازاریابی و طراحی خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم کند و ارائه تبلیغات هدفمند را که به کاهش اجتناب از تبلیغات اینترنتی و افزایش میزان کلیک کمک خواهد کرد، ممکن سازد. در پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سبک زندگی الکترونیک بر اجتناب از تبلیغات اینترنتی با اثر تعدیل کنندگی تجربه منفی قبلی کاربران و ازدحام درک شده از تبلیغات توسط کاربر در صفحات اینترنتی بررسی شده است.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از جنبه روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی به شمار می رود. جامعه آماری آن، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در استان گیلان بود که از میان آنها، 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و با توزیع پرسش نامه میان آنها، داده های پژوهش جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام گرفت.یافته ها: سبک زندگی الکترونیک بر اجتناب از تبلیغات اینترنتی تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین تجربه منفی قبلی و ازدحام تبلیغات، بر اجتناب از تبلیغات تأثیرگذار بوده و آن را تقویت می کند.نتیجه گیری: نتایج بررسی فرضیه های پژوهشی نشان داد به هر اندازه که فرد در زندگی خود از اینترنت تأثیر می پذیرد (درگیری کاربر با اینترنت بیشتر باشد)، میزان اجتناب وی از تبلیغات کاهش می یابد. بر اساس این نتیجه، سبک زندگی الکترونیکی کاربران شاخص و معیار بسیار مهم برای چگونگی طراحی تبلیغات اینترنتی و نحوه ارائه آن است.
۸.

تأثیر تعهد مدیران ارشد، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر سرمایه مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۱۸
هدف: از آنجا کهمزیت دانشی انسان ها به منبع مزیت رقابتی بی بدیل در بازار تبدیل شده و زیرساخت سرمایه انسانی بر مدیریت استعدادها، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی استوار است، نهادینه سازی این زیرساخت ها در سازمان به حمایت کافی و پشتیبانی مدیران ارشد سازمان نیاز دارد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر تعهد مدیران ارشد (با ابعاد تأکید استراتژیک، تعامل درون و برون سازمانی و تخصیص منابع) و مدیریت دانش (با ابعاد کسب دانش، خلق دانش، کاربرد دانش، انتقال دانش و ثبت دانش) و یادگیری سازمانی بر سرمایه مشتری (با ابعاد هوش بازار، مشعوف شدن مشتری و وفاداری مشتری) است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و روش آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 700 نفر از کارکنان شرکت سازه گستر سایپا به عنوان تأمین کننده قطعات خودرو در تهران است که از میان آنها 220 نفر برای نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد است. تحلیل داده ها به کمک آزمون های آماری تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل مسیر شده و آزمون تی با استفاده از نرم افزارهای لیزرل و اس.پی.اس.اس به اجرا درآمده است. یافته ها: متغیر تعهد مدیران ارشد (با شاخصه های تاکید براستراتژیک بودن، تعاملات درون سازمانی و برون سازمانی) تنها زمانی  بر سرمایه مشتری (هوش بازار، مشعوف شدن مشتری و وفاداری مشتری) تأثیرگذار است که متغیرهای مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در نظر گرفته شود. بر طبق شاخص های برازش کلی مدل، شاخص های موجود در مدل های اندازه گیری برای سنجش خصیصه مربوطه در سازه معتبر است. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که همه ابعاد برای پیش بینی سرمایه مشتری در این شرکت مهم هستند. بنابراین، حمایت از یادگیری سازمانی مبتنی بر بازار بر اساس زیرساخت مدیریت دانش، باعث می شود سرمایه مشتری نوعی مزیت رقابتی پایدار برای شرکت باشد.
۹.

تأثیر کاراکتر بر توانمندی های احساسی و اجتماعی: پژوهش پیمایشی روی دانشجویان حوزه مدیریت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۴
هدف: این مطالعه به بررسی ارتباط ابعاد کاراکتر و توانمندی های احساسی اجتماعی می پردازد. توانمندی های احساسی اجتماعی تأثیر چشمگیری بر عملکرد افراد دارند. کاراکتر در توسعه توانمندی ها، نقش بنیادین دارد. با وجود این، تاکنون در راستای بررسی ارتباط ابعاد کاراکتر و توانمندی ها مطالعه دقیقی انجام نشده است. در این مطالعه به ارتباط بین این دو عامل می پردازیم. روش: این پژوهش کمی و با روش پرسش نامه ای است. جامعه نمونه 165 نفر از دانشجویان ارشد مدیریت در ایران است. نمونه گیری به صورت تصادفی و با ارسال ایمیل انجام شد. روایی تحقیق با مرور ادبیات، مصاحبه متخصصان، گزینش و بازگرداندن پرسش نامه ها به فارسی طی چندین مرحله صورت گرفت. پایایی متغیرهای تحقیق با روش آلفای کرونباخ پس از تکمیل پرسش نامه سنجیده شد. در انتها، متغیرهای تحقیق به شکل میانگین محاسبه و با روش رگرسیون خطی تحلیل شدند. یافته ها: ابعاد مختلف کاراکتر بر توانمندی های احساسی اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری داشتند. به طور کلی در دسته توانمندی های احساسی خودآگاهی، ابعاد کاراکتر اعتدال، مسئولیت پذیری و تمامیت اخلاقی؛ در دسته توانمندی های احساسی خودمدیریتی ابعاد کاراکتر اعتدال، انگیزه، وراروی، مشارکت و شهامت؛ در دسته توانمندی های اجتماعی آگاهی اجتماعی، ابعاد فروتنی، انسانیت و شهامت و در دسته توانمندی های اجتماعی مدیریت ارتباطات بین فردی، ابعاد داوری، واوری، مشارکت، شهامت و تمامیت اخلاقی تأثیر مثبت و معناداری داشتند. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق اهمیت کاراکتر را در شکل گیری توانمندی های احساسی اجتماعی پررنگ تر می کند. با توجه به نتایج، ابعادی نظیر اعتدال، انسانیت، فروتنی و وراوی به عنوان ابعاد اثرگذار بر توسعه توانمندی ها شناخته شدند که در مطالعات قبلی به آنها کمتر توجه شده بود. رهبری فروتنانه، مکانیزم های انگیزشی مناسب و برنتابیدن رفتارهای غرورآمیز و غیرانسانی، راهکارهایی هستند که در راستای توسعه ابعاد کاراکتر به آنها اشاره شده است.
۱۰.

بررسی تأثیر اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری از مسیر قابلیت یادگیری سازمانی در صنعت بانکرینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۸۳
هدف: بسیاری از محققان عقیده دارند که «مدیریت کیفیت فراگیر» تأثیر مثبتی بر عملکرد نوآورانه دارد. از طرف دیگر توانایی یادگیری می تواند قابلیت نوآوری های سازمانی را ارتقا دهد و مزیت رقابتی را در محیط های تجاری متغیر، نگهداری کند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» و «قابلیت یادگیری سازمانی» بر «عملکرد نوآوری» در صنعت بانکرینگ (سوخت رسانی دریایی) می پردازد. روش: مدل مفهومی پژوهش از ادغام چندین مدل حاصل شده و جامعه آماری آن نیز مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های فعال در صنعت نفت و گاز و حوزه سوخت رسانی ایران است. فرضیه های مدل مفهومی در این پژوهش با ابزار پرسشنامه و تجزیه و تحلیل های آماری و روش مدل سازی معادلات ساختاری آزمایش شدند. یافته ها: یافته های ناشی از این پژوهش نشان داد ارتقای «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» با توجه به تأثیری که بر «قابلیت یادگیری سازمانی» دارد، به طور غیرمستقیم بر «عملکرد نوآوری» شرکت های فعال در حوزه بانکرینگ تأثیرگذار است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد در شرکت های صنعت بانکرینگ متغیر «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» در حدود 85 درصد از تغییرات «قابلیت یادگیری سازمانی» را پیش بینی می کند.  
۱۱.

بررسی تأثیر ابعاد مدل رفتار برنامه ریزی شده بر قصد خرید مواد غذایی محلی (نمونه پژوهش: محصول عسل)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۷۶
هدف: در سال های اخیر علاقه مصرف کنندگان سراسر جهان به مواد غذایی که از منابع محلی به دست می آیند، افزایش یافته است. با وجود افزایش توجه مصرف مواد غذایی محلی، رفتار مصرف کنندگان در موضوع مواد غذایی محلی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه هنوز به خوبی درک نشده است. هدف این پژوهش بررسی قصد خرید مصرف کنندگان مواد غذایی محلی با استفاده از مدل رفتار برنامه ریزی شده است. روش: در این پژوهش، متغیرهای قوم گرایی، خود تفسیری و حساسیت قیمتی به عنوان تعدیل کننده به مدل اصلی اضافه شده است.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی، از نوع پیمایشی است. جامعه هدف این پژوهش را همه شهروندان شهر قزوین تشکیل می دهند. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 نفر به دست آمد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده و روش تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS3.2.6 بوده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که ابعاد مدل رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک شده) بر قصد خرید تأثیر مثبت می گذارند. همچنین، حساسیت قیمتی بر رابطه میان نگرش بر قصد خرید، نقش تعدیل کننده دارد؛ بدین معنا که به افزایش رابطه این دو منجر می شود. علاوه بر این، بر اساس نتایج قوم گرایی بر رابطه هنجار ذهنی بر قصد خرید، خودتفسیری بر رابطه کنترل رفتار درک شده بر قصد خرید و حساسیت قیمتی بر رابطه هنجار ذ هنی و کنترل رفتار درک شده بر قصد خرید نقش تعدیل کننده ای ندارند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که ابعاد مدل، رفتار برنامه ریزی شده و حساسیت قیمتی پیش بینی کننده قصد خرید هستند. بنا براین، نتایج این یافته ها می تواند به تولیدکنندگان، بازاریاب ها و فروشندگان مواد غذایی محلی در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، تبلیغات و فروش کمک کند.
۱۲.

بررسی تأثیر راهبرد تنوع بخشی سبد کسب وکار شرکت های مادر بر عملکرد مالی با مدل غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۱۷
هدف: راهبرد رشدِ تنوع بخشی یکی از راهبرد های سطح شرکت است. در مدیریت راهبردی، تصمیم گیری درباره جهت، نوع و نحوه رشد بنگاه، به تجزیه و تحلیل تأثیرات ایجاد شده بر تغییرات عملکرد مالی نیاز دارد. تأثیر تنوع بر عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی همچنان موضوع مناقشه برانگیزی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تنوع بخشی سبد کسب وکار بر عملکرد مالی است. روش: در پژوهش حاضر به بررسی 37 شرکت مادر پذیرفته شده در بورس طی 5 سال پرداخته ایم و با استفاده از رگرسیون داده تابلویی، رابطه غیرخطی بین شاخص هرفیندال به عنوان شاخص تنوع و بازده دارایی ها به عنوان شاخص عملکرد را تحلیل کرده ایم. از متغیرهای اندازه، رشد شرکت و بدهی، به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. یافته ها: آماره F مدل و ضریب تعیین مدل به ترتیب مقادیر مناسب 000000/0 و 889855/0 را به دست آورده اند و بر اساس آماره t بین تنوع و بازده دارایی ها رابطه شایان توجهی وجود دارد. نتیجه گیری: شواهد به دست آمده حاکی از آن است که رابطه بین تنوع بخشی و عملکرد غیرخطی است و تنوع باعث می شود ارزش و کاهش عملکرد تخریب شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰