مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 4

مقالات

۱.

بررسی کیفیت خدمات شرکت مخابرات استان کرمان از ابعاد مختلف در راستای حفظ و جذب مشتریان

کلید واژه ها: کیفیت خدماترضایت مشتریمدل سروکوالمخابرات استان کرمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت کیفیت جامع
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۷۴۸
هدف از انجام این پژوهش، بررسی کیفیت خدمات شرکت مخابرات استان کرمان از ابعاد مختلف در راستای حفظ و جذب مشتریان است. در این مطالعه کیفیت خدمات شرکت مخابرات استان کرمان در بخش های مختلف شامل تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات دیتا و همچنین کیفیت خدمات ارایه شده توسط دفاتر خدماتی، با توجه به مدل مفهومی سروکوال و از شش جنبه قابلیت اطمینان، مسئولیت پذیری، ضمانت و تضمین ، همدلی، ابعاد و ظواهر فیزیکی و راحتی در دسترسی به خدمات مورد بررسی قرار می گیرد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون مقایسه ی دو میانگین با اندازه تکراری (t دو نمونه وابسته) و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین انتظارات مشتریان و عملکرد شرکت در رابطه با هر یک از ابعاد شش گانه مورد مطالعه اختلاف معناداری وجود دارد که می تواند نشان دهنده ی عدم رضایت کامل از خدمات شرکت مخابرات باشد.
۲.

بررسی میزان دسترسی شرکت های صادرکننده مواد غذایی به اطلاعات بازار صادراتی و میزان تاثیر آن در فرآیند تصمیم گیری صادراتی

کلید واژه ها: استفاده ابزاریمفهومی از اطلاعات بازار صادراتی و تصمیم گیری صادراتیدانش صادراتیاطلاعات بازار صادراتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۵۵۸
حذف مرزهای سیاسی و اقتصادی و توسعه تکنولوژی ارتباطات، عرصه بازرگانی بین الملل را تغییر داده است. برگ برنده در بازار پیچیده رقابتی کنونی داشتن اطلاعات و بهره گیری از آن در تصمیم گیری های مرتبط با ورود، حضور و بقا در بازارهای برون مرزی است ?7?. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان دستیابی به اطلاعات بازار صادراتی و بررسی تاثیر کاربرد این اطلاعات در تصمیم گیری صادراتی در میان صادرکنندگان محصولات صنایع غذایی انجام پذیرفته است. دراین پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی برای گردآوری داده ها استفاده شد و سپس داده ها به کمک مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد وضعیت دستیابی به اطلاعات بازار صادراتی در میان صادرکنندگان مواد غذایی مطلوب نیست. همچنین در صورت دستیابی به اطلاعات بازار صادراتی از آن ها به صورت ابزاری / مفهومی در فرآیند تصمیمگیری صادراتی استفاده می شودکه این روند منجر به ایجاد دانش صادراتی در شرکت ها می شود. به عنوان نتیجه ی نهایی، یک مدل برای بررسی روابط میان دسترسی به اطلاعات بازار صادراتی و تاثیر استفاده ابزاری / مفهومی از اطلاعات بر فرآیند تصمیم گیری صادراتی ارایه شده است.
۳.

بررسی عوامل ایجاد کننده و تداوم دهنده رابطه بین خریداران و تامین کنندگان صنعتی در ایران مورد پژوهی بازار جرثقیل صنعتی

کلید واژه ها: عوامل تداوم دهنده رابطهتعهد و تمایل به تداوم رابطهرضایت از رابطهعوامل ایجادکننده رابطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۵۵۲
در این مقاله عوامل ایجاد کننده و تداوم دهنده رابطه بین خریداران و تامین کنندگان صنعتی در بازار ماشین آلات و تجهیزات صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و با نمونه ای از 79 شرکت خریدار جرثقیل صنعتی، طرح مفهومی پژوهش با استفاده از آزمون معادلات ساختاری و با نرم افزار PLSمورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد، ویژگی محصول و اعتماد بر رضایت از رابطه اثر مثبت دارند، فرصت طلبی فروشنده و تعارض بر اعتماد اثر منفی دارند، رضایت از رابطه بر تعهد اثر مثبت دارد و تعهد بر تمایل به تداوم رابطه اثر مثبت دارد. با استناد به یافته های پژوهش روابط در بازار صنعتی مورد مطالعه در مراحل توسعه رابطه قرار دارد و برای دستیابی به مراحل بلند مدت و نهایی پیشنهاد می شود، تامین کنندگان صنعتی تمرکز خاصی بر ویژگی محصول به منظور حفظ رضایت مشتریان از رابطه داشته باشند و برای بهره مندی از سود بلند مدت رابطه فقط به حفظ رضایت مشتریان خود اکتفا نکرده، بلکه نسبت به ایجاد تعهد در روابط تلاش کنند تا بتوانند تداوم رابطه با آن ها را تضمین کنند.
۴.

طراحی سنجه های تاثیر بر مخاطب برای آگهی های بازرگانی در رسانه ملی

کلید واژه ها: رسانه ملیابزارهای سنجشتاثیر آگهی هاطراحی سنجهتبلیغات رسانه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت رسانه مدیریت رسانه
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۶۶۲
با ورود رسانه های جدید و جذب مخاطبان بیشتر توسط آن ها تلویزیون در خطر از دست دادن سهم خود از بازار آگهی ها است. یکی از مهم ترین دلایل این کاهش عدم وجود سنجه هایی برای اندازه گیری میزان تاثیرگذاری آگهی هاست که ازطریق آن آگهی دهندگان بتوانند اثربخشی آگهی خود را ارزیابی کنند و برنامه ریزی بهتری انجام دهند، در حالی که رقیب آن یعنی رسانه های نوین اطلاعات بسیار جزیی و مفصلی از واکنش های مشتریان نسبت به تبلیغات در اختیار آگهی دهندگان قرار می دهند. با توجه به تقاضای آگهی دهندگان برای اندازه گیری دقیق تاثیر تبلیغات، مدیران تلویزیون برای حفظ و افزایش سهم خود از بازار آگهی ها باید به دنبال ابزارهای جدیدتری برای اندازه گیری تاثیر تبلیغات باشند. مقاله ی حاضر با بررسی ادبیات موضوع و رویکرد تحلیل محتوا و نیز استفاده از نظرهای خبرگان، با طرح شش شاخص عمده، سنجه هایی را مطرح می کند که عبارتند از رتبه بندی تبلیغات، درگیر سازی، تماشای کل، فعالیت های انتخابگری، مشارکت مخاطب، تاثیر فروش و سنجه های عملیاتی مربوط به هریک. در پایان پیشنهادهایی برای مدیران اقتصادی تلویزیون و به ویژه رسانه ملی بیان می کند که منجر به افزایش توجه آگهی دهندگان و کارآمدتر نمودن سازوکار جلب آگهی آنان می شود.
۵.

بازاریابی بنگاه در فضای کسب و کار ایران: مؤلفه های تشکیل دهنده

کلید واژه ها: بازاریابیسیستم بازاریابی بنگاهمؤلفه های تشکیل دهنده ی بازاریابی بنگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۵۸۸
به منظور بررسی نظام مند مؤلفه های بازاریابی بنگاه، در این مطالعه رویکرد سیستمی (شامل ورودی، فرآیند، خروجی و بازخور) مدنظر قرار گرفته است. در این پژوهش با بررسی منابع ثانویه و مدل های معتبر موجود در زمینه بازاریابی مؤلفه های تشکیل دهنده ی بازاریابی بنگاه ها شناسایی، تلخیص، تلفیق و تکمیل شده است. درمجموع سی مؤلفه به عنوان مؤلفه های تشکیل دهنده ی بازاریابی تعیین و مبنای طراحی سؤالات پرسشنامه قرار گرفت. با استفاده از داده های حاصل از پرسشنامه، اهمیت و وضعیت مؤلفه های تشکیل دهنده ی بازاریابی بنگاه در فضای کسب و کار ایران از نظر خبرگان مشخص شد. نتایج تجزیه و تحلیل ها حاکی از آن است که از نظر خبرگان کلیه ی مؤلفه ها به عنوان مؤلفه های تشکیل دهنده ی بازاریابی بنگاه در ایران مورد تایید بوده، اکثر این مؤلفه ها در فضای کسب و کار ایران از اهمیت زیاد و وضعیت نامساعدی برخوردار هستند که بر این اساس با توجه به وضعیت و اولویت مؤلفه ها، توصیه هایی کاربردی ارایه شده است.
۶.

بررسی رابطه بین تاکتیک های بازاریابی ارتباطی فروشگاه های زنجیره ای و رفتار خرید مشتریان

کلید واژه ها: تاکتیک های بازاریابی ارتباطیرضایت ارتباطیفروشگاه های زنجیره ایرفتار خرید مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۶۱
کاربرد تاکتیک های بازاریابی ارتباطی به تنهایی نمی توانند موفقیت آمیز باشند و باید عوامل دیگری مانند ویژگی های شخصیتی مشتریان(نیاز به تعلق، نیاز به احترام و لذت بردن از خرید و نیاز به مد )را در انتخاب و ارزیابی تاکتیک های بازاریابی ارتباطی لحاظ نمود. جامعه ی پژوهش، مشتریان فروشگاه های زنجیره ای در استان تهران است که به روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شده است. در این پژوهش از یک مدل اصلی که سه مدل فرعی دارد استفاده شده است که مدل مذکور از طریق نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد مدل برای جامعه آماری قابل استفاده است و بین نیاز به تعلق، نیاز به احترام و لذت بردن از خرید با تمایل به ارتباط، ارتباط معناداری وجود داشت. در بین تاکتیک های مورد استفاده فروشگاه تاکتیک های ارتباطات، شخصی سازی، رفتار ترجیحی ارتباط معناداری با تمایل مشتری به ادامه خرید وجود داشت و بین تاکتیک پاداش و تمایل مشتری به ادامه خرید ارتباط معناداری ملاحظه نشده است. این پژوهش می تواند دیدگاه مناسبی در رابطه با ارتباط تاکتیک های بازاریابی ارتباطی و ویژگی های شخصیتی مشتری، برای هر چه اثر بخش تر کردن این تاکتیک ها ارایه نماید.
۷.

ارایه مدلی جهت ارزیابی و انتخاب بازارهای خارجی در صنعت خودروسازی

کلید واژه ها: بازاریابی بین المللمدل یابی معادلات ساختاریمدل های انتخاب بازارهای بین المللیارزیابی بازارهای بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۴۹۸
صاحبنظران در بررسی ادبیات موضوع ارزیابی بازارهای بین المللی که تجارب عملی انجام شده در ایران نیز مؤیدآن است معتقدندکه، برای انتخاب بازارهای خارجی به طورکلی دو رویکرد گسترش و قاعده مند وجود دارد. بنگاه های استفاده کننده از رویکرد گسترش، به-تدریج و از طریق بازارهایی که با بازار محلی شباهت فرهنگی و جغرافیایی دارند، وارد بازارهای بین المللی می شوند. اما دررویکرد قاعده مند، بنگاه ها با استفاده منظم از مجموعه معیارهایی که برای انتخاب بازار جهانی به کارگرفته می شوند، بازارهای مناسب را انتخاب می کنند. تا به امروز مدل های فاقد جامعیت زیادی برای ارزیابی وانتخاب نظام مند بازارهای هدف خارجی توسط پژوهشگران پیشنهاد و ارایه شده، ولی چون در انطباق با فرآیند تصمیم گیری صادرکنندگان، مغایرت های زیادی از خود نشان می دهند، بنابراین در پژوهش تلاش شده تا مدل مفهومی جامعی منطبق با فرآیند تصمیم گیری صادرکنندگان، شامل ارزیابی محیط های اقتصادی، عمومی، قانونی، رقابتی، فرهنگی، جمعیتی، جغرافیایی و توانایی بنگاه ارایه شود. برای ساخت مدل، پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته ای بین خبرگان دست اندرکار صادرات صنایع خودرو استان تهران توزیع، سپس با استفاده از فن آماری مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل و در خاتمه مدل تایید شده ای ارایه شده است که امکان پیش بینی و تصمیم-سازی برای صادرکنندگان را فراهم می آورد.
۸.

ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام و نشان هم رسته جهانی در بازار ایران

کلید واژه ها: شخصیتشخصیت نام و نشاننام و نشان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۴۱۰
پژوهش ها نشان می دهد مشتریان، صفات و ویژگی های شخصیتی گوناگونی را به محصولات نسبت می دهند. ارزیابی شخصیتی مشتریان از یک نام و نشان از یک سو و سازگاری صفات نسبت داده شده با تصورات ذهنی آنان از سوی دیگر، نقش بسزایی در موفقیت نام و نشان یک شرکت دارد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و مقایسه ی جایگاه شخصیتی نام و نشان توشیبا با دیگر نام و نشان های پرآوازه بازار محصولات الکترونیکی است. پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بوده است که براساس مدل جهانی خانم جنیفر آکر تدوین شده است. نتایج این پژوهش ، ضمن آگاهی از وضعیت موجود و انتخاب رویکردهای مناسب بازاریابی برای آینده توشیبا نشان می دهد، عواملی همچون تبلیغات وسیع، دامنه گسترده کالایی، قدمت و تعمیم آوازه یک محصول به محصولات دیگر از مهم ترین عوامل سازنده شخصیت مطلوب از نام و نشان ها در بازار ایران شناخته شده اند.
۹.

ممیزی بازاریابی صنعتی مطالعه ی موردی مجموعه شرکت های قطعه ساز گروه بهمن

کلید واژه ها: استراتژی بازاریابیبازاریابی صنعتیآمیخته بازاریابیممیزی بازاریابیمحیط بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۱۸
آشنایی سنجیده و علمی با بازارهای گوناگون و توانمندی ها و کاستی های هر بنگاه، مستلزم بررسی های دوره ای و مداوم از عملکرد آن بنگاه است. بدون این بررسی ها امکان بهبود در عملکرد یک بنگاه وجود نخواهد شد. ابزار پیاده سازی این فرآیند مهم و حساس، ممیزی بازاریابی است که پژوهشی گسترده و همه جانبه در وضعیت کلیه ی ارکان و فعالیت های بنگاه است. در سایه ممیزی بازاریابی می توان فهمید شرکت در چه موقعیتی قرار دارد و چگونه می تواند به سمت تعالی و پیشرفت حرکت نماید. پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت بازاریابی مجموعه شرکت های قطعه ساز گروه بهمن صورت پذیرفته است. این پژوهش، پژوهشی کاربردی است که به صورت توصیفی و از نوع پیمایشی است. در این پژوهش از نمونه گیری قضاوتی استفاده شد که با نظر مدیران ارشد این شرکت ها 29 نفر از مدیران و کارشناسان مجموعه شرکت های قطعه ساز گروه بهمن مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه بیانگر آن بود که شرکت های قطعه ساز گروه بهمن از وضعیت بازاریابی مناسبی برخوردار نیستند و شیوه بازاریابی آن ها بیشتر به روش سنتی است تا به صورت علمی و سیستماتیک.
۱۰.

اندازه گیری توان رقابتی پتروشیمی متانول با استفاده از سیستم فازی

کلید واژه ها: سیستم فازیتحلیل عاملی اکتشافیمدل سازی شبکه های بیزینمدل سازی معادلات ساختاریافتهرقابت پذیری بنگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۴۷۷
از مشکلات مهم صنعت عدم رقابت پذیری است. یکی از ارکان این مشکل، نبود رویکرد مشخص رقابت پذیری است. این پژوهش در حوزه ی متانل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران انجام شده است. برای اندازه گیری توان رقابتی حوزه ی متانل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ابتدا مدلی مفهومی توسعه داده شده است که سه حوزه ی اصلی دارد. سپس با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاریافته این مدل با چندبار اصلاح و تعدیل به تایید رسید. سپس با استفاده از مدل سازی شبکه های بیزین، دوباره مورد بررسی قرار گرفته و تایید شد. سپس براساس دانش ایجاد شده توسط دو تکنیک فوق، یک سیستم فازی طراحی شد. در ادامه داده های مربوط به حوزه ی متانل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (شرکت فناوران و زاگرس) گردآوری شده و توسط سیستم فازی تحلیل شده است. طبق نتایج از این کار پژوهشی، مشخص شد، توان رقابتی شرکت صنایع پتروشیمی ایران وابسته به منابع است. به عبارت دیگر رویکرد این شرکت رویکرد مبتنی بر منابع ورودی بنگاه است.