مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی دوره 11 زمستان 1398 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی و طبقه بندی کاربردهای نوآورانه اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینترنت اشیا بازاریابی دیجیتال نوآوری کاربردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۸
هدف: با توجه به پراکندگی پژوهش های قبلی، هدف این پژوهش آن است که نخست از طریق مرور سیستماتیک و تحلیل کیفی، کلیه کاربردهای نوآورانه فناوری اینترنت اشیا در بازاریابی شناسایی شود و دسته بندی جامع و مانعی از آنها صورت گیرد و در ادامه، از طریق تحلیل محتوای کمی، روندها و شکاف های این حوزه، پژوهش جدیدی معرفی شود. روش: روش اجرای این پژوهش، روش آمیخته است. بدین ترتیب که در مرحله نخست این پژوهش برای شناسایی و دسته بندی کاربردها از روش فراترکیب تعداد ۲۱۵۰ مقاله شناسایی و بررسی شده است. در مرحله دوم پژوهش نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا به تحلیل کمی و دقیق تر روندهای پژوهشی موجود از نظر توزیع زمانی، مکانی و موضوعی اقدام شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهند، کاربردهای فناوری های اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال را می توان در هفت حوزه آمیخته بازاریابی شامل محصول، مکان، قیمت، ترفیع، فرایندها، شواهد فیزیکی و نیروی انسانی به کار برد. همچنین بر اساس تحلیل های کمی مشخص شد پژوهش های مربوط به این حوزه از روند صعودی برخوردار بوده و بیشترین کاربردها مربوط به حوزه ترفیع، حوزه محصول و پس از آن حوزه فرایندها بوده است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد، فناوری اینترنت اشیا پتانسیل ایجاد نوآوری در هر یک از هفت حوزه بازاریابی را دارد، اما نیاز است در آینده به منظور بالفعل شدن کاربردهای اینترنت اشیا از بین عناصر هفت گانه آمیخته بازاریابی روی عناصر نیروی انسانی، مکان، شواهد فیزیکی و قیمت گذاری پژوهش های کیفی بیشتری صورت گیرد.
۲.

تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی با بهره گیری از قابلیت های شبکه های اجتماعی در صنعت ماءالشعیر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوشمندی رقابتی شبکه های اجتماعی روش پژوهش شبکه نگاری صنعت ماءالشعیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
هدف: طی سال های اخیر، پژوهشگران حوزه بازاریابی، تمایل فزاینده ای به اجرای این نوع پژوهش ها در بستر شبکه های اجتماعی پیدا کرده اند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی در صنعت ماءالشعیر است. روش: روش استفاده شده در این پژوهش شبکه نگاری نام دارد. این روش نوعی روش پژوهش کیفی مردم نگاری با استفاده از ظرفیت های بالای اینترنت و شبکه های رو به رشد اجتماعی است. دریافت مستقیم نظر مشتریان و شناخت دیدگاه های آنان، برای سازمان بسیار ارزنده است، اما با وجود توجه به این حوزه، در این زمینه پژوهش های زیادی انجام نشده است. یافته ها: پژوهش حاضر ضمن بررسی نظر کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام در ذیل مطالب منتشرشده در صفحات مربوط به شرکت ها و برندهای فعال در صنعت ماءالشعیر ایران، به تحلیل این نظرها و استخراج ابعاد هوشمندی رقابتی شامل هوشمندی بازاریابی، هوشمندی رقبا، هوشمندی فناورانه، هوشمندی راهبردی و هوشمندی اجتماعی و سلامت اقدام کرده و سپس به مقایسه نتایج مشابه و نامشابه پژوهش حاضر با سایر پژوهش ها پرداخته است. نتیجه گیری: شرکت های فعال در صنعت ماءالشعیر، برای تقویت رقابت پذیری خود به حضور فعالانه در فضای مجازی، تدوین و اجرای راهبرد های بازاریابی دیجیتال و بهره گیری از متخصصان حوزه شبکه های اجتماعی نیاز دارند. در این راستا، پژوهش حاضر برای شرکت های فعال در این صنعت رهنمودهایی ارائه کرده است. از این رو برای پژوهشگران این حوزه هم از دیدگاه نظری و هم از نظر کاربردی و فعالان صنعت، پژوهشی سودمند است.
۳.

ارائه مدل انتخاب آمیخته رسانه در کمپین های تبلیغاتی خاص صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمیخته رسانه کمپین تبلیغاتی تبلیغات بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۹۷
هدف: این پژوهش با هدف انتخاب آمیخته رسانه در کمپین تبلیغاتی خاص صنعت بیمه که به منظور افزایش فروش بیمه نامه های خرد طراحی شده، اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر نحوه اجرا از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی و کمی) به شمار می رود. یافته ها: به کمک نظر خبرگان صنعت بیمه و حوزه رسانه، در مجموع 13 رسانه به عنوان رسانه های مؤثر بر تبلیغات بازاریابی بیمه های خرد شرکت های بیمه انتخاب شدند که از لحاظ اهمیت به ترتیب عبارت اند از: 1. اینترنت (فضای مجازی)؛ 2. تلویزیون؛ 3. پورتال سازمانی (وب سایت)؛ 4. رادیو؛ 5. بیلبورد؛ 6. پیام کوتاه؛ 7. روزنامه؛ 8. مجله؛ 9. بروشور؛ 10. تراکت؛ 11. فضای داخل و بیرون اتوبوس های شهری؛ 12. صفحه سینما؛ 13. فضای مترو. نتیجه گیری: با توجه به اینکه در اولویت بندی رسانه ها، اینترنت مهم ترین رسانه برای تبلیغ شناخته شد، پیشنهاد می شود که هنگام تنظیم برنامه های تبلیغاتی، برای اینترنت سهم بیشتری در نظر گرفته شود و سایر رسانه های مؤثر بر تبلیغات بازاریابی بیمه های خرد شرکت های بیمه نیز به ترتیب اولویت، سهم خود را در برنامه ای تبلیغاتی شرکت های بیمه داشته باشند.
۴.

مدل سازی تصمیم گیری راهبردی مبتنی بر شواهد در صنعت بیمه بر اساس تئوری داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری مبتنی بر شواهد تئوری داده بنیاد گفتمان کاوی گفتمان اطمینان طلبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
هدف: رویکردهای تصمیم گیری مبتنی بر داده های محیطی، قابلیت اطمینان را برای تصمیم ها بهبود می دهند؛ اما یکی از مشکل های مهمی که در سازمان ها و به ویژه بخش خصوصی وجود دارد، ناتوانی در پیاده سازی این رویکردهاست. هدف پژوهش حاضر این است که از بین گفتمان های خبرگان صنعت بیمه و تصمیم گیری راهبردی، الگوی تصمیم گیری راهبردی مبتنی بر شواهدی ارائه شود که در رفتار مدیران ارشد صنعت بیمه مستتر شده است. روش: پژوهش از نظر هدف، بنیادین و از نظر ماهیت، اکتشافی است. برای گردآوری داده ها، رویکرد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در کنار مطالعات کتابخانه ای مد نظر قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان سازمانی و خط مشی گذاری بودند. برای شناسایی خبرگان از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد که طی آن با توجه به کفایت داده ها با 20 خبره مصاحبه به عمل آمد. یافته ها: در نهایت مدل تصمیم گیری راهبردی مبتنی بر شواهد با استفاده از نظریه داده بنیاد طراحی و شرایط علّی عدم اطمینان محیطی و شکاف استراتژیک شناسایی شد. نتیجه گیری: در مدل پارادایمی تصمیم گیری، گفتمان اطمینان طلبی و شکاف استراتژیک، پدیده اصلی بودند. برای شرایط مداخله گر، محدودیت های اخلاقی و ویژگی های شخصیتی مدیران شناسایی شدند. عوامل بستر، شامل فرهنگ سازمانی و امکانات و منابع سازمان بودند که بر راهبرد اصلی که همان تصمیم گیری مبتنی بر شواهد است، تأثیر می گذارند. پیامد این نوع تصمیم گیری، توجه بیشتر به موضوع علم گرایی، ائتلاف گرایی، مشارکت ذی نفعان در سازمان و جهت گیری استراتژیک در سازمان است.
۵.

تأثیر ارزش زیست محیطی و تصویر سبز بر تمایل به تبلیغ دهان به دهان با تبیین نقش اعتماد سبز و تمایل به پرداخت در چارچوب مدل SOR(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش زیست محیطی تصویر سبز اعتماد سبز تبلیغ دهان به دهان صنعت هتلداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۹
هدف: امروزه پژوهش در زمینه قصد بازاریابی دهان به دهان مشتریان در صنعت هتلداری توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در نتیجه هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزش زیست محیطی و تصویر سبز بر تمایل به تبلیغ های دهان به دهان با تبیین نقش اعتماد سبز و تمایل به پرداخت در چارچوب مدل SOR است. روش: جامعه آماری نامحدود این پژوهش، مشتریان جوان هتل بین المللی پنج ستاره پارسیان استقلال در شهر تهران است. حجم نمونه از طریق نمونه گیری در دسترس و فرمول کوکران به دست آمد و برای جمع آوری داده ها نیز از پرسش نامه استاندارد استفاده شد که روایی آن از طریق روایی سازه و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. داده ها با استفاده از مدل سازی معادله های ساختاری و نرم افزار LISREL تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که ارزش زیست محیطی بر اعتماد سبز، تصویر سبز و تمایل به پرداخت، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد و تصویر سبز بر اعتماد سبز و تمایل به پرداخت نیز به صورت مثبت و معنادار تأثیرگذار است. بر اساس یافته های پژوهش، تمایل به پرداخت بر تمایل به تبلیغ های دهان به دهان تأثیر مثبت معناداری دارد. همچنین اعتماد سبز بر تمایل به پرداخت و تمایل به تبلیغ های دهان به دهان تأثیر مثبت معناداری دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، افزایش ادراک مشتریان در خصوص ارزش زیست محیطی، تصویر سبز، اعتماد سبز، تمایل به پرداخت و تمایل به تبلیغ دهان به دهان مشتریان در صنعت هتلداری کمک می کند.
۶.

مدل سازی نظری اثر تردید سبز مصرف کنندگان بر رفتار و قصد خرید سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی سبز تردید سبز دانش سبز رفتار خرید سبز گرایش به محصول های سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۱
هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر تردید سبز بر رفتار و قصد خرید سبز (در قالب ساخت یک مدل نظری) با در نظر گرفتن نقش میانجی ملاحظات زیست محیطی، دانش زیست محیطی و نگرش های فردی و اجتماعی به محصول های سبز است. روش: پژوهش پیش رو بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. گردآوری داده ها از طریق توزیع 240 پرسش نامه در میان مصرف کنندگان شهر شیراز که با محصول های سبز آشنایی داشتند، صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز به واسطه مدل سازی معادله های ساختاری و با کمک روش حداقل مربعات جزئی و به ارگیری نرم افزار PLS انجام شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که سازه های مدل پژوهش از قابلیت اعتماد و پایایی مرکب مطلوبی برخوردارند. تردید سبز به صورت منفی و معناداری (مستقیم و غیر مستقیم) بر رفتار خرید سبز اثر می گذارد. در همین راستا، نقش ملاحظات محیطی بر نگرش های فردی و اجتماعی تأیید نشد. نتیجه گیری: با توجه به اثر منفی تردید سبز بر قصد خرید سبز، نقش تردید سبز مشتریان بایستی در بازاریابی، تبلیغ ها و ادعاهای سبز شرکت ها در نظر گرفته شود، به گونه ای که مصرف کنندگان مردد، ادعاهای زیست محیطی شرکت ها را درک کرده و مشتریان را متقاعد کنند که این ادعاها پایدار، واقعی و معتبرند.
۷.

بررسی تأثیر دروغ سبز در مسئولیت اجتماعی شرکت بر قصد خرید محصول های سبز با میانجیگری رضایت سبز و ریسک ادراک شده سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قصد خرید محصول های سبز دروغ سبز در مسئولیت اجتماعی شرکت اعتماد سبز رضایت سبز ریسک ادراک شده سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۹۰
هدف: شرکت ها برای متمایز کردن محصول های خود از محصول های رقبا، دائم در پی روش های جدید هستند. امروزه مدیران برای ایجاد این تمایز، از بازاریابی سبز استفاده می کنند و مدعی هستند که خود را در قبال جامعه و محیط زیست مسئول می دانند. مشتریان نیز در جست وجوی محصول های سبزی هستند که با محیط زیست سازگار باشند، بنابراین شرکت ها باید راهبرد های بازاریابی خود را متناسب با نیازهای مشتری تغییر دهند و با ارائه ادعاهای صادقانه، مشتریان را به خرید محصول های سبز ترغیب کنند. از این رو، در پژوهش حاضر، تأثیر دروغ سبز بر مسئولیت اجتماعی شرکت، رضایت سبز، ریسک ادراک شده سبز و اعتماد سبز بر قصد خرید محصول های سبز بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر از دسته پژوهش های کاربردی محسوب می شود و از نظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و علّی است. جامعه آماری پژوهش، شامل مشتریان شرکت های تولیدکننده مرغ سبز در استان گیلان است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که دروغ سبز در مسئولیت اجتماعی شرکت بر قصد خرید محصول های سبز، رضایت سبز، اعتماد سبز تأثیر منفی و بر ریسک ادراک شده سبز تأثیر مثبت دارد. همچنین رضایت سبز و ریسک ادراک شده سبز بر اعتماد سبز تأثیر مثبتی دارد و اعتماد سبز نیز بر قصد خرید محصول های سبز اثر مثبتی می گذارد. نتیجه گیری: از میان هفت فرضیه پژوهش، فقط فرضیه چهارم پژوهش که حاکی از تأثیر منفی دروغ سبز در مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد سبز است، تأیید نشد.
۸.

بررسی تأثیر شبکه های تجاری و اجتماعی بر عملکرد شرکت های کوچک تا متوسط در بازارهای بین المللی با نقش میانجی دانش بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه شبکه شبکه تجاری شبکه اجتماعی دانش بازار عملکرد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۸۴
هدف: کمبود دانش بازار یکی از محدودیت های اصلی برای بهبود عملکرد شرکت های کوچک تا متوسط در بازارهای بین المللی است و روابط موجود بین نقش آفرینان شبکه ها از مهم ترین عوامل ایجاد و به اشتراک گذاری دانش بازار در میان این شرکت هاست. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبکه های تجاری و اجتماعی بر عملکرد شرکت ها در بازارهای بین المللی با نقش میانجی دانش بازار است. روش: اینپژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و پیمایشی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های کوچک تا متوسط صادراتی شهر تهران هستند که از این میان تعداد 134 نفر از مدیران و کارشناسان بازرگانی این شرکت ها برای نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است که روایی محتوای آن از دیدگاه صاحب نظران و روایی هم گرایی آن نیز به کمک روش های آماری به تأیید رسید. پایایی پرسش نامه نیز از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد. آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گیری از مدل سازی معادله های ساختاری و نرم افزارهایSPSS  و Smart PLS انجام گرفت. یافته ها: تمامی فرضیه های مطرح شده در پژوهش تأیید شدند. یافته ها نیز نشان دهنده آن است که شبکه های تجاری و اجتماعی از طریق نقش میانجی دانش بازار تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها در بازارهای بین المللی دارند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد ایجاد و تعامل با شبکه های تجاری و اجتماعی می تواند از طریق فراهم آوردن دانش مورد نیاز برای اعضای شبکه، زمینه های لازم برای بهبود عملکرد شرکت های صادرکننده ایرانی در بازارهای بین المللی را فراهم کند. نتایج پژوهش به مدیران و دست اندرکاران برای درک بهتر تأثیر شبکه ها بر عملکرد شرکت های صادرکننده کمک می کند.
۹.

ارائه مدل کسب وکار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت اجتماعی گردشگری اجتماعی مدل کسب و کار وب 0/2

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۴۳
هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در طراحی مدل کسب و کار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری به منظور بهره مندی از ارزش های وب 0/2 است. روش: در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر مدل کسب و کار در تجارت اجتماعی، از روش فراترکیب استفاده شد و عوامل شناسایی شده با بهره مندی از نظر خبرگان در 9 مؤلفه بوم مدل کسب و کار استروالدر و پیگنر (2010) دسته بندی شدند. سپس در بخش کمی به منظور آزمون فرضیه ها و ارزیابی مدل پیشنهادی، از مدل سازی معادله های ساختاری و برای اولویت بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها: 9 مؤلفه و 36 مفهوم به عنوان عوامل مؤثر بر مدل کسب وکار تجارت اجتماعی در صنعت گردشگری شناسایی شدند. بر اساس نتایج، استفاده از زیر ساخت اینترنت و فناوری وب 0/2 مشارکت میان کاربران و اعضای زنجیره تأمین را افزایش می دهد، موجب آسان شدن برقراری ارتباط میان آنها می شود و به شرکت ها در خلق و ارائه ارزش پذیرفتنی به مشتریان کمک می کند. نتیجه گیری: این پژوهش به ایجاد وضوح و دانش بیشتر در رابطه با عوامل مؤثر بر طراحی مدل کسب وکار تجارت اجتماعی در صنعت گردشگری کمک می کند و به مدیران کسب وکارهای گردشگری در توسعه مدل های کسب وکار تجارت اجتماعی به منظور توسعه صنعت گردشگری و کسب مزیت رقابتی یاری می رساند. علاوه بر این، مدیران و شاغلان صنعت گردشگری می توانند با الهام از مدل کسب وکار ارائه شده، مدلی متناسب با سازمان خود طراحی کنند و از مزایای تجارت اجتماعی و فناوری جدید بهره مند شوند.
۱۰.

بررسی نقش تعدیل کنندگی بسیج منابع دانش مشتری در رابطه بین قابلیت مشارکت مشتری و عملکرد واحدهای خدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بسیج منابع دانش مشتری عملکرد واحدهای خدماتی قابلیت مشارکت مشتری نوآوری در خدمت نوآوری در فرایند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۹۵
هدف: بررسی عملکرد کسب وکار، نوعی فرایند مهم راهبردی است که برای دوام و رفاه هر سازمانی ضروری است. از این رو، برای اینکه سازمان ها بتوانند در عرصه رقابت به موفقیت دست یابند، به دنبال بهبود عملکرد خود هستند. در این مقاله تأثیر مستقیم قابلیت مشارکت مشتری و اثر غیرمستقیم آن از طریق متغیرهای میانجی نوآوری در خدمت و فرایند بر عملکرد واحدهای خدماتی و نقش تعدیل کننده بسیج منابع دانش مشتری در رابطه بین قابلیت مشارکت مشتری و نوآوری بررسی شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و برحسب روش گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. مدیران 60 واحد خدماتی (بانک، بیمه، مراکز آموزشی و مراکز درمانی) شهرستان رشت، داده های این پژوهش را از طریق پرسش نامه جمع آوری کردند و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک روش مدل سازی معادله های ساختاری انجام شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، قابلیت مشارکت مشتری به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق نوآوری بر عملکرد واحدهای خدماتی تأثیر معناداری دارد. همچنین نقش تعدیل کننده بسیج منابع دانش مشتری در رابطه بین قابلیت مشارکت و نوآوری در فرایند و نوآوری در خدمت نیز تأیید شد. نتیجه گیری: تمام نه فرضیه پژوهش که روابط میان متغیرهای قابلیت مشارکت مشتری، نوآوری در فرایند، نوآوری در خدمت، بسیج منابع دانش مشتری و عملکرد واحدهای خدماتی را بررسی کرده است، تأیید شده اند. توجه به این نتایج می تواند به واحدهای خدماتی در بهبود عملکرد مالی و غیرمالی کمک کرده و سبب دوام شرکت شود.
۱۱.

شناسایی و تبیین عوامل کلیدی توانمندساز در اجرای مشارکت راهبردی موفق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت راهبردی قابلیت مدیریت مشارکت هم سویی اهداف مشارکت تناسب منابع مشارکت سرمایه اجتماعی مشارکت عملکرد مشارکت راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۹
هدف: هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل کلیدی توانمندساز در اجرای یک مشارکت راهبردی موفق از دیدگاه های نظری مختلف و تبیین نقش آنها در افزایش عملکرد مشارکت راهبردی است. روش: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری شامل خبرگان شرکت های زیرمجموعه سازمان صنایع هوایی است که در رابطه با مشارکت های راهبردی شناسایی شده در این پژوهش از دانش و اشراف کافی برخوردارند. به دلیل محدود بودن جامعه آماری و دسترسی به کلیه خبرگان، از روش نمونه گیری خاصی استفاده نشده است. برای آزمون مدل نیز از روش مدل سازی معادله های ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل 79 پرسش نامه تکمیل شده، اعتبار مدل پیشنهادی و کلیه فرضیه های مطرح در آن را تأیید کرده و نشان می دهد عوامل توانمندساز شناسایی شده (قابلیت مدیریت مشارکت، هم سویی اهداف و انگیزه ها، تناسب منابع مشارکت و سرمایه اجتماعی مشارکت) در مجموع قادر به تبیین حدود 72 درصد از عملکرد یک مشارکت راهبردی هستند. نتیجه گیری: بر اساس مدل پیشنهادی این پژوهش، دو شرکت برای اجرای یک مشارکت راهبردی موفق می بایست ابتدا برای بهبود و توسعه مشترک چهار عامل توانمندساز اشاره شده اقدام های لازم را به عمل آورند. مقیاس های اندازه گیری و شاخص های ارائه شده در این پژوهش نیز می تواند مرجع مناسبی برای مدیران دو شرکت همکار به منظور ارزیابی جامع میزان آمادگی خود قبل از ورود به یک مشارکت راهبردی باشد.
۱۲.

شناسایی ابعاد ساختار ذهنی آگاهانه به عنوان یکی از وجوه مصرف آگاهانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف آگاهانه ساختار ذهنی آگاهانه پایداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
هدف: در سال های اخیر، ادبیات بازاریابی به ابعاد مختلف پیامدهای مصرف و ضرورت توجه به الگوهای مصرف متناسب با توسعه پایدار توجه بیشتری نشان داده است. یکی از مفاهیم مطرح شده برای تحقق چنین الگوی مصرفی، مفهوم مصرف آگاهانه است و یکی از وجوه مصرف آگاهانه، برخورداری مصرف کنندگان از ساختار ذهنی آگاهانه است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد ساختار ذهنی آگاهانه به عنوان یکی از وجوه مصرف آگاهانه است. روش: در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ای و از طریق مصاحبه عمیق با پژوهشگران و استادان دانشگاه در رشته های مدیریت بازرگانی، جامعه شناسی، روان شناسی و اقتصاد، ابعاد ساختار ذهنی آگاهانه، به عنوان پیشایند بروز رفتار آگاهانه در مصرف کنندگان شناسایی شد. مشارکت کنندگان در پژوهش، از طریق فرایند نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و در نهایت، 22 مصاحبه انجام شد. برای تحلیل داده ها، از اصول مرتبط با نظریه زمینه ای (کدگذاری باز و انتخابی، تحلیل مقایسه ای مستمر، ایجاد مفاهیم و مقوله ها) استفاده شد. یافته ها: نتایج کدگذاری داده ها به شناسایی 22 مفهوم منجر شد که در قالب شش مقوله دسته بندی شدند. بر این اساس، ابعاد ساختار ذهنی آگاهانه عبارت اند از: درگیری ذهنی با پیامدهای مصرف، برخورداری از ذهن آگاهی (هوشیاری)، اهمیت دادن به خود، اهمیت دادن به مسائل زیست محیطی، اهمیت دادن به منافع جامعه و اهمیت دادن به حقوق مصرف کننده. نتیجه گیری: یکی از رویکردهای مهم در بازاریابی اجتماعی، یافتن ویژگی های لازم برای تحقق رفتار مطلوب و ارائه آن به جامعه، شرکت ها و همین طور نهادهای سیاست گذار است. در همین رابطه، پژوهش حاضر ابعاد یک ساختار ذهنی آگاهانه را شناسایی کرد که به رفتار آگاهانه در حوزه مصرف منجر می شود. از این رو، نتایج این پژوهش می تواند برای شناسایی، برنامه ریزی و ارائه راهکارهایی برای ترغیب مصرف کنندگان به مصرف آگاهانه در کانون توجه پژوهشگران، شرکت ها، دولت ها، سازمان ها و مجامع سیاست گذار عمومی قرار گیرد.
۱۳.

بررسي منطق تصميم گيري كارآفرينان در ورود به بازارهاي خارجي مبتني بر رويكرد امكان گرايي و هدف گرايي(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان گرایی بین المللی سازی ورود به بازارهای خارجی هدفگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۸۵
هدف: این مقاله به بررسی منطق تصمیم گیری کارآفرینان در ورود به بازارهای خارجی مبتنی بر رویکردهای امکان گرایی و هدف گرایی پرداخته است. منطق تصمیم گیری کارآفرینان به دلیل عدم قطعیت در شرکت های کارآفرینانه و کوچک با مدیران شرکت های بزرگ متفاوت است. امکان گرایی نظریه در حال گسترشی است که تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت را توضیح می دهد. روش: در این پژوهش از رویکرد کیفی و مطالعه چندموردی استفاده شده است. گردآوری داده ها از طریق مطالعه چندموردی و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با بنیان گذاران و کارآفرینان نه شرکت معتبر در صنعت لوازم خانگی کشور که در ۲۵ سال گذشته به بازارهای خارجی ورود پیدا کرده اند انجام شد. تحلیل داده ها از روش نگاشت علّی انجام شده است. برای سنجش اعتبار پژوهش، از وفاق کدگذاران استفاده شده است. میزان وفاق بین کدگذاران در ایجاد مفاهیم و روابط بین آنها 90 درصد بود که در مقایسه با پژوهش های مشابه، در سطح اطمینان پذیری است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که رفتار شرکت های مورد مطالعه در دوره آغازین ورود به بازارهای خارجی امکان گرایانه بوده و به تدریج که فعالیت خارجی در بازارهای هدف گسترش می یابد، به هدف گرایی گرایش بیشتری پیدا می کنند. نتیجه گیری: منطق غالب در تصمیم گیری کارآفرینان در ورود به بازارهای خارجی امکان گرایانه و به صورت صادرات پراکنده است. به منظور کاهش عدم قطعیت، اولویت آنها در تمام مراحل صادرات اعطای نمایندگی است، ولی پس از گسترش بازار، گرایش به منطق هدف گرایی در تصمیم های کارآفرینان پررنگ تر شده و به تأسیس مراکز  خدمات پس از فروش و در گاهی مواقع به سمت راه اندازی خط مونتاژ در دوره های بعدی سوق پیدا می کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸