مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی دوره 7 پاییز 1394 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل تغییرات ساختاری بخش های مشتریان با روش ترکیبی خوشه بندی و قوانین انجمنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش بندی مشتری تغییرات ساختاری بخش ها خوشه بندی داده کاوی قوانین باهم آیی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 731 تعداد دانلود : 917
بخش بندی مشتریان یکی از مباحث اصلی و کلیدی در مطالعات مدیریت ارتباط با مشتری محسوب می شود. یکی از چالش های مهم در بخش بندی مشتریان، ناپایداری و تغییرات بخش های مشتریان در طول زمان است. تغییرات بخش ها را می توان در دو دسته تغییرات محتوایی و ساختاری دسته بندی کرد. این پژوهش بر تغییرات ساختاری بخش ها که اهمیت زیادی دارد، تمرکز کرده است. به منظور تحلیل تغییرات ساختاری بخش ها و توصیف چگونگی این تغییرات، روش ترکیبی جدیدی مبتنی بر روش های خوشه بندی و قوانین باهم آیی ارائه شده و در داده های یکی از سرویس دهنده های معتبر خدمات مخابراتی ایران به کار گرفته شده است. براساس نتایج، تغییرات ساختاری در قالب دو دسته تغییرات دوره ای و تغییرات دارای روند دسته بندی و بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که روند رو به رشدی در ایجاد بخش جدید در این شرکت شکل گرفته است. نتایج، مدیران بازاریابی را به سمت دانش مفیدی برای ارائه کاراتر تصمیم های بازاریابی هدایت می کند.
۲.

اثر هویت سازی برند بر اقدام های ضدبرند با میانجی گری عشق به برند و حسادت به برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقدام های ضد برند از جانب مشتری حسادت به برند عشق به برند هویت سازی برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 181 تعداد دانلود : 358
هدف تحقیق حاضر بررسی اثر هویت سازی برند بر اقدام های ضدبرند از جانب مشتری با میانجی گری عشق به برند و حسادت به برند است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تمام مشتریان برند پوشاک بنتون در شهر شیراز است که از این تعداد با روش نمونه گیری غیرتصادفی و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران برای جامعه نامعلوم، 384 نفر انتخاب شدند. روایی پرسشنامه به روش محتوایی و تحلیل عاملی- تأییدی و پایایی آن به روش کرونباخ (85 درصد) تأیید شد. یافته ها نشان داد هویت سازی برند بر عشق به برند و حسادت به برند مؤثر است و عشق به برند می تواند بر حسادت به برند اثر بگذارد. نکته دیگر آنکه عشق به برند برخلاف حسادت به برند نتوانست بر اقدام های ضدبرند از جانب مشتری مؤثر باشد. در تحلیل نقش میانجی گری متغیرها نیز یافته ها نشان داد متغیر عشق به برند توانسته است رابطه میان هویت سازی برند و حسادت مشتری به برند را به صورت ناقص میانجی گری کند.
۳.

ارائه مدلی برای بررسی تأثیر عوامل مربوط به ارتباطات بازاریابی/ رسانه بر پذیرش تبلیغات موبایلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پذیرش تبلیغات موبایلی تمایل عوامل مربوط به ارتباطات بازاریابی نگرش به تبلیغات موبایلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 471 تعداد دانلود : 426
تبلیغات و ابزارهای تبلیغ همگام با پیشرفت های فناورانه، به سمت تعاملات فردبه فرد رفته است و با افزایش استفاده از خدمات موبایلی، تبلیغات از طریق موبایل به مهم ترین و تأثیرگذارترین فعالیت های بازاریابی تبدیل شده است. از این رو، فعالیت های تبلیغاتی برای نتیجه بخش بودن تبلیغات موبایلی باید بر گرایش ها و نیازهای مشتریان تمرکز کند و با ارائه خدمات ارزش افزوده، فرایند پذیرش تبلیغات را کامل کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل تأثیر عوامل ارتباطات بازاریابی/ رسانه بر پذیرش تبلیغات موبایلی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی است. پرسشنامه ای میان 400 نفر از کاربران تلفن همراه توزیع و جمع آوری شد و داده های به دست آمده از این پرسشنامه برای بررسی مدل و فرضیه های پژوهش به کار گرفته شد. تحلیل داده ها و تأیید مدل با روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت و براساس نتایج تحلیل مسیر، ارتباط بین متغیرهای مدل تبیین شد. یافته های پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبت شاخص های تعامل پذیری، اعتبار، سرگرم کنندگی، مشوق ها و ارزشمندی و همچنین نشان دهنده تأثیر منفی رنجش و آزردگی بر پذیرش تبلیغات موبایلی است.
۴.

مطالعه رابطه بین هوش کسب وکار، جذابیت و قابلیت های درونی بانک با رقابت پذیری آنها (مورد مطالعه: بانک های دولتی استان ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جذابیت رقابت پذیری قابلیت های درونی بانک هوش کسب وکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 193 تعداد دانلود : 34
هدف این تحقیق مطالعه رابطه بین هوش کسب و کار، جذابیت و قابلیت های درونی بانک با رقابت پذیری آنهاست. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی- مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری تحقیق 1800 نفر است که شامل تمام مدیران و کارکنان شعب بانک های دولتی استان ایلام می شود. با استفاده از جدول مورگان، 317 نفر برای نمونه مورد نظر انتخاب شدند و روش نمونه گیری در این تحقیق سهمیه ای بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد. درنهایت، مجموعه داده ها به کمک نرم افزار LISREL با مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش ها نشان دادند بین هوش کسب وکار، جذابیت بانک و قابلیت های درونی بانک ها با رقابت پذیری آنها رابطه مستقیم، مثبت و معناداری وجود دارد.
۵.

بررسی الگویی کمی از اثر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر چابکی سازمانی (مورد مطالعه: مراکز آموزشی خصوصی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابعاد بازاریابی کارآفرینانه انعطاف پذیری بازاریابی کارآفرینانه چابکی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 705 تعداد دانلود : 476
تفکر بازاریابی باید به سمت چشم اندازهای جدید بازاریابی حرکت کند و امروزه این نیاز به شدت احساس می شود. شواهد زیادی نشان می دهند بازاریابی باید چندکارکردی و میان رشته ای شود. از این رو، باید بیش از گذشته بر نیروی انسانی و ساختارهای چابک و توانمند، شبکه ها و اتحادهای راهبردی تمرکز شود. پژوهش حاضر دارای طرح تحقیق توصیفی- همبستگی است که از نظر هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش تمام کارکنان مراکز آموزشی خصوصی در سطح شهر شیراز بودند و اعضای نمونه از طریق روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق توزیع پرسشنامه جمع آوری شد که پایایی آن بیشتر از 7/0 بود. درمجموع، 207 پرسشنامه کامل و قابل استفاده جمع آوری شد. به طورکلی، مدل مفهومی تحقیق شامل هشت متغیر مکنون و هفتفرضیه است. نتایج نشان دادند صرف نظر از ارزش آفرینی، سایر ابعاد اثر معنادار بر چابکی سازمانی دارند.
۶.

توسعه مدلی برای سنجش تأثیر مسئولیت اجتماعی و هویت سازمانی بر ارزش ویژه برند شرکت (مورد مطالعه: شرکت صنعتی پارس خزر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند مسئولیت اجتماعی شرکت هویت سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 52
یکی از دلایل اصلی اهمیت ارزش ویژه برند، نقش راهبردی آن در ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت هاست، اما در مطالعات پیشین به عوامل درون سازمانی تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند کمتر توجه شده است. از جمله این عوامل، متغیرهای مسئولیت اجتماعی و هویت سازمانی است. در دهه اخیر، مسئولیت اجتماعی به الگوی غالب و مسلط حوزه اداره شرکت ها تبدیل شده است. همچنین، تحقیقات نشان داده اند هویت یابی افراد با سازمان، تأثیر عمده ای بر عملکرد و دستیابی به اهداف سازمان دارد. براین اساس، به منظور دستیابی به هدف پژوهش، با مرور ادبیات پژوهشی موجود و براساس یافته های پژوهشگران پیشین، مدلی ساختاری برای بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی و هویت سازمانی بر ارزش ویژه برند توسعه داده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان شرکت صنعتی پارس خزر و مشتریان آن است. برای جمع آوری داده ها، مطالعه ای میدانی بر 80 نفر از کارشناسان و 392 نفر از مشتریان صورت پذیرفت. فرضیه های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری به روش PLS آزمون شد. یافته ها نشان می دهد متغیر مسئولیت اجتماعی به صورت مستقیم و از طریق تأثیر بر هویت سازمانی، بر ارزش ویژه برند تأثیر دارد و شرکت ها به منظور ارتقای ارزش برند خود باید ضمن پایبندی به مسئولیت های اجتماعی، برای ایجاد هویت منسجم سازمانی اقدام کنند.
۷.

بررسی تأثیر تبلیغات و پیشبرد فروش بر خلق ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: برند لوازم خانگی سامسونگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابعاد ارزش ویژه برند ارزش ویژه برند پیشبرد فروش تبلیغات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 421 تعداد دانلود : 936
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تبلیغات و پیشبرد فروش بر خلق ارزش ویژه برند است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- علی و بر پایه مدل معادلات ساختاری (SEM) است. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و جامعه آماری شامل مصرف کنندگان لوازم خانگی برند سامسونگ در شهر تهران است، که از روش نمونه گیری فرایندی (مرحله ای) برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شد. با توجه به فرمول نمونه گیری از جامعه نامحدود، 393 داده جمع آوری شده مبنای تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد پیشبرد فروش بیشترین تأثیر غیرمستقیم را بر ارزش ویژه برند دارد و آگاهی همراه با تداعیات برند هیچ تأثیری بر وفاداری برند ندارد. از این رو، پیشنهاد می شود مدیران بازاریابی شرکت سامسونگ، برنامه های تبلیغات و پیشبرد فروش را در طرح های بازاریابی خود قرار دهند و مدیران این برند به نقش ابعاد سه گانه ارزش ویژه برند در ایجاد ارزش ویژه برند و به دنبال آن ایجاد مزیت رقابتی توجه کنند.
۸.

تحلیل رابطه ناهمسانی های شناختی پس از خرید با درگیری های ذهنی مصرف کننده درمورد محصول (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درگیری ذهنی عناصر شناختی ناهمسانی شناختی نگرانی بعد از خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 17 تعداد دانلود : 942
پژوهش حاضر به مطالعه رابطه بین ناهمسانی شناختی و درگیری ذهنی مصرف کننده درمورد محصول پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1391- 1392 می شود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 354 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. برای سنجش درگیری ذهنی درمورد محصول از پرسشنامه مک کواری (1992) و برای سنجش ناهمسانی های شناختی از پرسشنامه سوونی و همکاران (2000) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 21 و AMOS 21 انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد درگیری ذهنی مصرف کننده بر ناهمسانی های شناختی تأثیر معکوس و معنادار می گذارد؛ یعنی افرادی که قبل از خرید درگیری ذهنی بیشتری دارند، ناهمسانی شناختی کمتری را بعد از خرید تجربه می کنند.
۹.

بررسی تأثیر عوامل زمینه ای بر اثربخشی جایگذاری برند در فیلم های سینمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثر بخشی جایگذاری برند قصد خرید نگرش کلی نسبت به جایگذاری برند یادآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 317 تعداد دانلود : 532
یکی از روش های نوین در تبلیغات، جایگذاری برند در انواع رسانه ها به ویژه فیلم های سینمایی است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل زمینه ای بر اثربخشی جایگذاری برند است که شامل دو عامل قصد خرید و یادآوری می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دوره های کاربردی مرکز آموزش بازرگانی تهران هستند. نمونه آماری شامل 342 پرسشنامه جمع آوری شده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی از آزمون بارتلت، تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که میزان علاقه مخاطب به فیلم سینمایی مورد نظر و علاقه کلی مخاطب به تماشای فیلم های سینمایی از طریق متغیر میانجی نگرش کلی مخاطب به جایگذاری برند، بر اثربخشی جایگذاری برند اثر مستقیم و مثبتی دارند. همچنین، عامل میزان آشنایی با فیلم سینمایی مورد نظر از طریق متغیر نگرش کلی مخاطب، تأثیر چندانی بر اثربخشی جایگذاری ندارد.
۱۰.

بررسی تأثیر عوامل شخصیتی مؤثر بر اعتیاد به خرید با اثر تعدیل گری چشم وهم چشمی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه سمنان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتیاد به خرید چشم وهم چشمی خرید وسواسی ویژگی های شخصیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 398 تعداد دانلود : 12
یکی از بخش های رفتار مصرف کننده که کمتر به آن پرداخته شده است، خریدهای وسواس گونه، چشم وهم چشمی و به دنبال آن اعتیاد به خرید است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی بر خرید وسواسی، تأثیر خرید وسواسی بر اعتیاد به خرید با اثر تعدیل گری چشم وهم چشمی است. این پژوهش کاربردی و از نظر هدف توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه سمنان بودند که به منظور بررسی آنها از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. با توجه به محدودبودن جامعه آماری، حجم نمونه آماری این پژوهش با استفاده از جدول مورگان 377 نفر به دست آمد که تحلیل 380 پرسشنامه بی نقص و کامل انجام گرفت. پایایی ابزار تحقیق از طریق بررسی سازگاری درونی و روایی آن از طریق روایی همگرا و روایی واگرا سنجیده و تأیید شد. برای بررسی فرضیات تحقیق نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. در سطح اطمینان 05/0 نتایج نشان داد ویژگی های شخصیتی تأثیر مثبت و معناداری بر خرید وسواس گونه دارند. همچنین، خرید وسواسی تأثیر مثبت و معناداری بر اعتیاد به خرید دارد. متغیر چشم وهم چشمی نیز تأثیر خرید وسواسی بر اعتیاد به خرید را به صورت فزاینده تعدیل می کند.
۱۱.

تدوین مدلی بومی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های ایرانی در بازار مصالح ساختمانی عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عراق عملکرد صادراتی مدل بومی مصالح ساختمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 11 تعداد دانلود : 111
بازار عراق پتانسیل بالایی برای فروش محصولات شرکت های ایرانی دارد و برای استفاده از فرصت های صادراتی این کشور باید اقدامات لازم انجام گیرد. خرابی های ناشی از جنگ در کشور عراق به بازسازی نیاز دارد که براین اساس فرصت های ارزشمندی برای صنعت مصالح ساختمانی ایران پدید آمده است. البته تاکنون برای بهبود عملکرد شرکت های ایرانی صادرکننده این صنعت مدل مناسبی ارائه نشده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های ایرانی انجام گرفت. در این پژوهش، با استفاده از مدل حاصل از ادبیات پژوهش، 45 شاخص در هفت دسته بررسی شده است و بعد از انجام تحلیل تک عاملی، همبستگی، آنووا و تحلیل مسیر سرانجام مدلی برای بهبود عملکرد شرکت های ایرانی در بازار مصالح ساختمانی کشور عراق پیشنهاد شد. طبق مدل نهایی، میزان اثر عامل راهبرد 302/0، حمایت دولت 059/0، آمیزه بازاریابی 189/0، ویژگی شرکت 047/0، ویژگی بازار میزبان 023/0 و منابع سازمانی 079/0 شناسایی شد. مدل پیشنهادشده تا میزان 70 درصد توانایی پیش بینی عملکرد صادراتی را دارد.
۱۲.

شبیه سازی اثر سیاست های خلق مشترک دانش در طول زنجیره تأمین بر عملکرد توسعه محصول سازمان با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پویایی سیستم خلق مشترک دانش زنجیره تأمین نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 884 تعداد دانلود : 184
  تصمیم ها و سیاست های شرکا در طول زنجیره تأمین درباره چگونگی تأمین و تخصیص منابع به انواع فعالیت های نوآوری و خلق مشترک دانش ایستا نیست و برای کسب مزیت رقابتی پایدار، سازمان و شرکای آن باید به طورمستمر تصمیم های پیشین را درمورد تخصیص منابع، به منظور واکنش مناسب به تغییرات بازنگری کنند. این فرایند تصمیم گیری پویا نمی تواند از طریق نگرش ایستای موجود در ادبیات نوآوری و زنجیره تأمین مهیا شود. به این منظور، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، مدلی پویا را ارائه می دهد تا از طریق طراحی سازوکارهای بازخوردی، واکنش های سیستم مورد مطالعه به تغییرات درون زا و برون زا را بررسی کند و ابزاری برای تحلیل رفتار سیستم با سناریوهای مختلف و آزمون سیاست های مختلف ایجاد کند. در این مطالعه، علاوه بر ارائه مدل علی و نمودار جریان متغیرهای اثرگذار سیستم، نتایج شبیه سازی نشان می دهد مناسب ترین سیاست سرمایه گذاری در فعالیت های نوآوری، سیاست تخصیص منابع به انواع فعالیت های نوآوری براساس شکاف عملکرد است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶