مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی دوره 9 بهار 1396 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر ابعاد شخصیتی مایرز- بریگز بر تمایل به خرید الکترونیکی خریداران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خریدار الکترونیکی خرید الکترونیکی فروشگاه برخط مدل پذیرش فناوی ویژگی شخصیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 142 تعداد دانلود : 947
با گسترش روزافزون فناوری های جدید و ورود آن به عرصه های مختلف زندگی بشر، خرید و فروش کالا نیز با تحول هایی همراه بوده است. امروزه مراجعه حضوری به فروشگاه ها، تنها شیوه خرید کالا نیست، بلکه فروشگاه های مجازی بسیاری در شبکه جهانی اینترنت وجود دارد. عوامل بیرونی و درونی بسیاری، تمایل افراد به خرید از فروشگاه های برخط را تحت تأثیر قرار می دهد. این پژوهش، تأثیر عامل درونی شخصیت بر تمایل افراد به خرید الکترونیکی را بررسی کرده است. بدین منظور، پرسشنامه پژوهش، در اختیار 130 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه اصفهان قرار گرفت و از آنها درباره خرید تجهیزات جانبی موبایل و کامپیوتر سؤال شد. به منظور تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از 100 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل نشان داد ویژگی قضاوتی بودن با ضریب 70 درصد، بیشترین تأثیر را بر تمایل به خرید الکترونیکی دارد. پس از آن، درون گرایی با ضریب 54 درصد و فکری بودن با ضریب 37 درصد بر تمایل به خرید الکترونیکی اثر دارند. در نهایت ویژگی حسی بودن با ضریب 27 درصد، تأثیر ناچیزی بر تمایل به خرید الکترونیکی می گذارد.
۲.

بررسی نقش فشار زمانی پیام کوتاه در اثربخشی تبلیغات تلفن همراه با تعدیل گری سن مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثر بخشی تبلیغات تلفن همراه تبلیغات تلفن همراه فشار زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 814 تعداد دانلود : 531
ارزیابی اثربخشی تبلیغات یکی از مسائل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات محسوب می شود. نتایج این ارزیابی ها به شناسایی قوت ها و ضعف های تبلیغات کمک شایانی می کند. فشار زمانی پیام کوتاه می تواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر این امر باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش فشار زمانی وارد بر پیام کوتاه در اثربخشی تبلیغات تلفن همراه در گروه های سنی مختلف است. در این رابطه، آزمایشی طراحی شد که برای پیاده سازی آن 60 نفر از مشتریان شرکت تبلیغاتی شاپرک در رده سنی 20 تا30 و 31 تا40 سال به طور تصادفی انتخاب شدند. این آزمایش طی 3 هفته اجرا شد؛ به این ترتیب که هر یک از گروه های فشار زمانی بالا و پایین به طور مستقل از هم در معرض پیام کوتاه قرار گرفتند. در پایان هفته، پس از توزیع پرسشنامه بین شرکت کنندگان، نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو عامله و آزمون تی در نرم افزار SPSS19 محاسبه شد. نتایج نشان داد بهتر است پیام کوتاه تحت فشار زمانی پایین ارسال شود. همچنین سن مشتریان نمی تواند به عنوان عامل اثرگذار بر اثربخشی تبلیغات تلفن همراه عمل کند.
۳.

ارائه الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی چندحسی برند برندسازی مقصد گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 313
هدف پژوهش حاضر،ارائه نوعی الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری است. روش پژوهش مطالعه حاضر، پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماری آن را تمام گردشگران (ایرانی خارجی) تهران به تعداد 10000 نفر شکل داده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و به کمک فرمول نمونه گیری لوی و لمشو (1381)، حجم کل نمونه 407 نفر محاسبه شد؛ اما در نهایت 394 نفر در تحقیق مشارکت کردند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه تدوین شده بر اساس مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق است. نتایج به دست آمده از تأثیر بازاریابی چندحسی بر برندسازی مقصد گردشگری با ضریب تأثیر 813/0 حکایت دارد که با توجه به نمره تی در سطح 05/0 معنادار است. همچنین مقدار 2 R برابر با 661/0 به دست آمد؛ به این معنا که 1/66 درصد از تغییرات برندسازی مقصد گردشگری مربوط به بازاریابی چندحسی بوده و باقی مانده تغییرات به سایر متغیرها مربوط می شود. به نظر می رسد گردشگری و بازاریابی گردشگری به خلق تجربه دلپذیری برای مشتری از مقصد ارتباط دارد و ساختن این تجربه از طریق بازاریابی چندحسی امکان پذیر است.
۴.

پژوهش های مدیریت استراتژیک در ایران: مروری بر آثار انتشاریافته در نشریه های علمی پژوهشی داخلی طی سال های 1380 تا 1393(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی تحلیل محتوا مدیریت استراتژیک مرور پژوهش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 77 تعداد دانلود : 586
بررسی روند انتشار آثار پژوهشگران ایرانی در حوزه مدیریت طی سال های اخیر، نشان می دهد حوزه مدیریت استراتژیک یکی از حوزه های مورد توجه بوده و روند رشد شایان توجهی دارد. هدف اصلی این پژوهش ارائه تصویری جامع از این روند و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از وضعیت و وجوه پژوهش مدیریت استراتژیک در ایران و کمک به هدایت پژوهش های آتی در راستای پوشش شکاف های تحقیقاتی موجود در این حوزه است. در این رابطه، در پژوهش حاضر 251 اثر انتشاریافته طی سال های 1380 تا 1393 در نشریه های علمی پژوهشی مدیریت داخل کشور و دارای دسترسی تمام متن برخط مرور و ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده از مرور آثار انتشاریافته براساس معیارهای مختلفی همچون موضوع پژوهش، مدل ها و ابزارهای تحلیل استراتژی، صنایع مطالعه شده، روش گردآوری و تحلیل داده، ترکیب و نحوه همکاری پژوهشگران و علایق پژوهشی آنها در این مقاله ارائه شده است.
۵.

تبیین رابطه قابلیت های بازاریابی و عملکرد مالی سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت پذیری کسب وکار عملکرد مالی کسب وکار قابلیت های بازاریابی مطالعات کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 324 تعداد دانلود : 18
یکی از مسائل عمده مدیران کسب وکار، سرمایه گذاری بر توسعه قابلیت های سازمانی است که بر بهبود رقابت پذیری و عملکرد کسب وکار تأثیر عمده ای دارند. قابلیت های بازاریابی یکی از مهم ترین قابلیت هایی شناخته شده اند که به بازار و مشتریان مرتبط هستند. مدل مفهومی این تحقیق از طریق مطالعات کیفی مبتنی بر تحلیل محتوایی، توسعه داده شده است تا مدل جامعی را برای قابلیت های بازاریابی در بازار سازمان به مشتری شکل دهد. این مدل با بازنگری جدیدترین مفاهیم در مرور ادبیات تکمیل شده است. دستاورد این مرحله، شناسایی 14 قابلیت بازاریابی بود که این ترکیب برای قابلیت های بازاریابی، جدید است. در نهایت، مدل توسعه یافته جدید در 123 شرکت فعال در بازار بورس بررسی شد. داده ها بر اساس روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شدند و نرم افزار PLS برای تحلیل داده ها و آزمون مدل به کار رفت. نتایج نشان می دهد رابطه مستقیم و معناداری میان قابلیت های بازاریابی و عملکرد مالی کسب وکار وجود دارد و رابطه میان قابلیت های بازاریابی و عملکرد کسب وکار تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرد.
۶.

ارائه مدلی مفهومی برای تبیین آمادگی بانک های تجاری ایران به منظور پیاده سازی بانکداری اسلامی: به کارگیری استراتژی داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی داده بنیاد آمادگی سازمانی بانکداری اسلامی بانک های تجاری سیاست گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 912 تعداد دانلود : 35
امروزه بخش بانکداری در جایگاه مهم ترین نهاد اقتصادی، پولی و مالی کشور قرار دارد. از طرف دیگر در نظام اقتصاد اسلامی، وظیفه حیاتی یادشده بر عهده سیستم بانکداری اسلامی است. فرایند استقرار بانکداری اسلامی در اقتصاد کشور، با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا علی رغم نقص های موجود در آن، در اجرا نیز ناموفق بوده است. از این رو، پژوهش حاضر با رویکردی بنیادی و جامع به بررسی و ارائه مدلی مفهومی برای تبیین آمادگی بانک های تجاری به منظور پیاده سازی بانکداری اسلامی در فضای اقتصاد ایران می پردازد و برای این منظور، از رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی بهره می برد. به این ترتیب در بخش کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی و نیز الگوی مبنایی این نظریه به منظور دستیابی به مدل مستخرج از پژوهش استفاده شده است. همچنین در بخش کمی، روش توصیفی پیمایشی برای تحلیل و تبیین مدل پیشنهادی به کارگرفته شده است. نتایج پژوهش در قالب مدل تأیید شده و برازش یافته شامل شش مقوله یا بُعد اصلی و 43 بُعد فرعی ارائه شده است.
۷.

ارزیابی و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی در شرکت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی و توسعه شرکت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی صادرات کالاهای غیرنفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 775
توسعه صادرات غیرنفتی به دلیل نارسا بودن این صادرات در ابعاد مختلف اقتصادی کشور، به ویژه در زمینه قدرت خرید درآمدهای نفتی، به دلیل نوسانات شدید قیمت نفت، رشد جمعیت و پایان پذیر بودن منابع نفتی ضرورت یافته است. تجارب چند سال اخیر ایران نشان می دهد تکیه اقتصاد به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، بی ثباتی درآمد صادراتی را به دنبال دارد، از این رو با توجه به ضرورت بیان شده، هدف این پژوهش، ارزیابی و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی در شرکت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی است که برای اجرای آن از روش فازی و نظر 25 نفر از استادان دانشگاه و مدیران چند شرکت بهره برده شده است. یافته های پژوهش نشان داد به منظور نزدیک شدن میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در شرکت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با بهینه کاوی و بهبود و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی در شرکت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی باید به معیارهای توزیع، محیط و تأمین کننده توجه بیشتری شود.
۸.

تأثیر قابلیت های تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید به واسطه اعتماد (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد تجارت اجتماعی رسانه های اجتماعی نگرش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 950
به دلیل پیشرفت فناوری و نیاز به سرعت عمل در ارتباطات و انجام معاملات، موضوع تجارت اجتماعی در کانون توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت های تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید به واسطه اعتماد است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، آن دسته از کاربران اینستاگرام که حداقل یک بار از طریق این شبکه اجتماعی خرید انجام داده باشند، در نظر گرفته شده است. با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی (در دسترس) 165 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار های SPSS و AMOS تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد بین قابلیت های تجارت اجتماعی و نگرش مشتریان به خرید به طور مستقیم و به واسطه اعتماد به طور غیرمستقیم رابطه معناداری وجود دارد. همچنین هر یک از ابعاد قابلیت های تجارت اجتماعی به جز حمایت اطلاعاتی، بر نگرش مشتریان به خرید تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. بنابراین قابلیت های تجارت اجتماعی عامل برجسته و تأثیرگذارنده ای بر نگرش مشتریان نسبت به خرید محسوب می شود.
۹.

بررسی تأثیر قالب بندی پیام تخفیف و برند بر صرفه جویی ادراک شده، کیفیت ادراک شده و قصد خرید مصرف کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صرفه جویی ادراک شده قالب های ارائه تخفیف قیمت قصد خرید کیفیت ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 525 تعداد دانلود : 364
یکی از مسائل بسیار مهم در تخفیفات قیمتی، قالب بندی ارائه این تخفیفات و استفاده از قالب های ارائه متناسب با محصول و شرایط تخفیف برای بهره برداری اثربخش تر از آنها است. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش می کند دو قالب ارائه تخفیف قیمت درصدی و ریالی برای دو گروه محصول (با رده های قیمت بالا و قیمت پایین) را مقایسه کند و با در نظر گرفتن دو برند برای هر یک از این محصولات، به بررسی تأثیر صرفه جویی ادراک شده و کیفیت ادراک شده حاصل از ارائه این قالب ها بر قصد خرید مصرف کنندگان بپردازد. جامعه آماری شامل مشتریان فروشگاه های زنجیره ای برای محصول ماء الشعیر و مشتریان مجتمع های تخصصی فروش تلفن همراه برای محصول تلفن همراه است. نتایج نشان می دهد برای محصول با رده قیمت بالا، ارائه تخفیف قیمت در قالب ریالی و برای محصول با رده قیمت پایین ارائه تخفیف قیمت در قالب درصدی، صرفه جویی ادراک شده بیشتری را از سوی مصرف کنندگان به همراه دارد. قدرت برند در میزان صرفه جویی ادراک شده و کیفیت ادراک شده برای محصول با رده قیمت پایین، تفاوت به وجود می آورد. در نهایت صرفه جویی ادراک شده و کیفیت ادراک شده بر قصد خرید تأثیر مثبت شایان توجهی دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸