سید حمید خدادادحسینی

سید حمید خدادادحسینی

مدرک تحصیلی: استاد بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس ، تهران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۶ مورد.
۱.

مرور نظام مند ادبیات: مقایسه تطبیقی مطالعات انگیزه های خرید

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
خرید در مفهوم کلی امری دوپهلو و مبهم است، هم کار، فراغت و تفریح است و هم فعالیتی است که بین زندگی خصوصی و خلوت فرد با ابعاد اجتماعی و در تنش بین عقلانیت و هوس و شکل اجتماعی لذت بخش با فعالیت ضروری و ملزم در نوسان و تلاطم است. پژوهش حاضر با بررسی نظام مند ادبیات پژوهش در پی مقایسه تطبیقی مطالعات انگیزه های خرید، شناسایی خلاهای پژوهشی و ارائه پیشنهادهایی در این حوزه است. به همین منظور در پی پاسخگویی به این سوال است که مقالات علمی موجود داخلی و خارجی در حوزه انگیزه های خرید از لحاظ مسئله شناسی، نظریه شناسی و روش شناسی چه قوت و ضعف هایی دارند. روش اجرای این پژوهش مرور نظام مند مقالات لاتین و فارسی در حوزه مطالعاتی مرتبط با انگیزه های خرید بوده است و مقالات یافت شده در بازه زمانی ۱۳۸۹- ۱۳۹۸ برای مقالات فارسی و ۲۰۰۱- ۲۰۲۰ برای مقالات لاتین در نظر گرفته شد. با بررسی کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی این حوزه و براساس ملاک های از پیش تعیین شده، مقالات مناسب انتخاب شدند و محتوای مقالات براساس پاسخگویی به پرسش های پژوهش حاضر به دقت مطالعه و تحلیل شدند. طی بررسی ابعاد مقالات مورد مطالعه می توان بیان نمود که کم توجهی در مسئله شناسی، فقدان روش شناسی های متنوع، غالب بودن رویکرد اثبات گرایی و کم توجهی به پارادایم های تفسیری و رئالیسم انتقادی، فقدان مبانی نظری روشن و کم توجهی به نظریه های پایه ای و مرتبط با مفاهیم انگیزه های خرید لذت گرایی و مطلوبیت گرایی بسیار مشهود می باشد. در انتهای پژوهش براساس نتایج حاصل از مرور نظام مند ادبیات، مدلی از انگیزه های خرید ارائه شده است.
۲.

مدل سازی استراتژی تنوع بخشی در شرکت های چند کسب وکاره خصوصی ایرانی

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۱
هدف: هدف این پژوهش یافتن سازوکارهای اتخاذ و اجرای استراتژی تنوع بخشی در شرکت های چند کسب وکاره ایرانی در قالب الگوی محتوا، بستر و فرایند است. تنوع بخشی از دیدگاه مدیران ارشد کاویده شده تا مقوله های اصلی و تأثیرگذار آن شناسایی و الگوی آن جهت بهینه سازی های آینده در هولدینگ های ایرانی احصا شود. روش: روش پژوهش کیفی بوده و با روش تحلیل داده بنیاد نظام مند اجرا شده است. جامعه هدف مدیران و کارشناسان ارشد حوزه استراتژی شرکت های چند کسب وکاره ایرانی است که در فرایند و تصمیمات تنوع بخشی در سازمآن هایشان مشارکت داشتند. با نمونه گیری ترکیبی هدفمند، گلوله برفی و نظری و پس از 25 مصاحبه عمیق، اشباع نظری حاصل شد. یافته ها: : تحلیل داده ها نشان دهنده این است که شرایط عِلّی انگیزه های فردی، سازمانی، اقتصادی و کاهش ریسک و شرایط مداخله گر میزان ثبات محیط کلان، میزان وجود نهادهای تسهیلگر، وضعیت قوانین و سیاست های حامی و محیط مستعد فرصت جویی های ویژه پدیده تنوع بخشی کسب وکار را در بستر میزان بلوغ در چرخه عمر سازمانی، منابع سازمان، قابلیت های سازمان، مهارت و تفکر استراتژیک مدیران ارشد و جهت گیری های استراتژیک سازمان شکل می دهند. این پدیده با گام های گزینه سازی، گزینه گزینی، مشخص کردن استراتژی ورود، هولدینگ سازی و نهادینه و سیستماتیک سازی اجرایی شده و به پیامدهای مثبتی مانند عملکرد مالی بالاتر، کاهش ریسک، قدرت، رشد و توسعه و سایر پیامدهای مشابه می انجامد. نتیجه گیری : برای موفقیت اجرای استراتژی تنوع بخشی می بایست به مقوله های مهم 27 گانه و مفاهیم مرتبط با آن ها توجه کامل داشت و با آگاهی کامل از آن ها به صورت مناسب بهره برداری نمود.
۳.

بررسی تأثیر تصویر برند بر مصرف نمایشی: با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش های خرید، قصد خرید و نقش تعدیلگر جنسیت (موردمطالعه: شرکت نوین چرم)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۱
لوکس گرایی رفتاری است که در همه اقشار جامعه مشاهده می شود اما ممکن است مبنای انگیزشی متفاوتی داشته باشد درنتیجه بررسی انگیزه خرید کالاهای لوکس که از ارزش های خرید مورد انتظار مصرف کننده نشئت می گیرد از اهمیت بالایی برخودار است. از همین رو مقاله حاضر قصد دارد به مطالعه ی تأثیر تصویر برند بر قصد خرید کالای لوکس و نهایتاً بروز مصرف نمایشی به عنوان یکی از الگوهای متداول مصرف این کالاها به واسطه ارزش های خرید شامل ارزش منحصربه فرد بودن، ارزش طبقه اجتماعی و ارزش لذت جویی به عنوان متغیرهای میانجی و جنسیت به عنوان متغیر تعدیلگر بپردازد.با تحلیل داده های جمع آوری شده از 345 نفر از مشتریان شعب مختلف برند نوین چرم در تهران با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفیدر دسترس در قالب پرسشنامه استاندارد و در فرم معادلات ساختاری و به کارگیری نرم افزارهای SPSS وSmart PLS مشخص شد از بین ارزش های خرید، ارزش طبقه اجتماعی بر قصد خرید تأثیر ندارد، جنسیت رابطه ارزش های خرید و قصد خرید را متأثر نمی سازد و قصد خرید بر مصرف نمایشی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۴.

ظرفیت استراتژی؛ چارچوبی برای سنجش موفقیت استراتژی

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۷۵
برای سنجش میزان موفقیت و کارآمدی استراتژی ها ابزار مفهومی یکپارچه ای وجود ندارد. این پژوهش قصد دارد با مفهوم سازی ظرفیت استراتژی چارچوب مفهومی نوین و یکپارچه ای برای سنجش استراتژی ارائه کرده و سطوح و ابعاد مترتب بر آن را نیز تبیین نماید. ظرفیت استراتژی مجموعه ای از پیش آیندها و پی آیندها است که موفقیت استراتژی در گرو حضور متوازن آنها است. برای به انجام رساندن این پژوهش 24 شرکت کننده از مدیران ارشد و رهبران صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابعاد و سطوح ظرفیت استراتژی با استفاده از تحلیل تم ها و کدگذاری داده ها تبیین شد. برای تأیید روایی مدل مستخرج از مصاحبه ها، پرسشنامه ای طراحی شد و با مشارکت 35 نفر از مدیران ارشد موردبررسی قرار گرفت. سه نوع ظرفیت اعم از تحلیلی، اجرایی-عملیاتی و سیاسی- ارتباطی در سه سطح فردی، سازمانی و محیطی شناسایی و مفهوم سازی شدند. ظرفیت های تحلیلی عمدتاً با اطلاعات و توانایی جذب و کاربرد آنها سروکار دارند. ظرفیت های عملیاتی/ اجرایی عمدتاً متمرکز بر هماهنگی برای اجرایی کردن استراتژی هستند و ظرفیت های سیاسی-ارتباطی حول محور حمایت و پشتیبانی از استراتژی قرار دارند. طبق اظهارات پاسخ دهندگان مجموعه ای متوازن از ظرفیت های نامبرده برای موفقیت استراتژی حیاتی هستند و شکست استراتژی از توزیع ناموزون این ظرفیت ها ناشی می شود.
۵.

هم گرایی در رویکردهای چندبعدی بین بخشی و بین سازمانی در پژوهش های ارزیابی عملکرد: مرور نظام مند ادبیات B2B فروش

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۷
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نظام مند ادبیات پژوهش در حوزه عملکرد فروش B2B، شناسایی خلأهای پژوهشی و ارائه پیشنهادهایی در این حوزه است. روش: روش اجرای این پژوهش، مرور نظام مند در بازه زمانی 1918 تا ابتدای سال 2019 است. با بررسی کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی این حوزه و بر اساس ملاک های از پیش تعیین شده، 514 مقاله برای بررسی پیدا شد و پس از حذف مقاله های نامرتبط، در نهایت 66 مقاله برای بررسی متن اصلی باقی ماند. به منظور تکمیل ادبیات عملکرد فروشنده، با خبرگان مصاحبه های اکتشافی عمیق و نیمه ساختاریافته انجام گرفت. یافته ها: از دهه 1910 در ارتباط با ابعاد و مؤلفه های عملکرد فروشنده، پیشایندها و پیامدهای آن در سطح فردی و تک بعدی پژوهش های مختلفی انجام گرفته است. از دهه 1990 تاکنون پژوهش ها به بررسی پیشایندها و پیامدهای عملکرد فروشنده در سطوح مختلف، چندبعدی و بین سازمانی پرداخته اند و روند پژوهش مقاله ها در مؤلفه های عملکرد فروشنده، روش اندازه گیری، پیشایندها و پسایندهای آن در حرکت به سمت تفکرهای سیستمی، بین بخشی و بین سازمانی هم گرایی دارند. در انتهای پژوهش بر اساس نتایج حاصل از مرور نظام مند ادبیات و مصاحبه های انجام گرفته با خبرگان، مدلی برای عملکرد چندبعدی فروشنده ارائه شده است. نتیجه گیری: پژوهشگران، مدیران فروش و بازاریابی شرکت ها با بررسی نتایج حاصل از این پژوهش می توانند با خلاصه ای از ادبیات عملکرد فروشنده آشنا شده و از آن، برای افزایش و بهبود عملکرد فروشنده ها، به نحو مؤثرتری استفاده کنند.
۶.

طراحی مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی برای جلب مشارکت های مردمی در مناسبت های انقلابی

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۶۳
امروزه گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی و تأثیرش بر زندگی افراد جامعه باعث شده سازمان ها و شرکت های تجاری درصدد استفاده از ظرفیت این پدیده جهت تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی مثبت در راستای  اهداف سازمانی یا تجاری خود برآیند. که در این بین سازمان های دولتی و حاکمیتی مرتبط با تبلیغات نظام مقدس جمهوری اسلامی مانند بسیج، سازمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد اقامه نماز می توانند با استفاده از شناخت مؤلفه های مؤثر برتبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، کاربران فضای مجازی را در جهت انجام تبلیغات دهان به دهان در این فضا برای جذب هر چه بیشتر افراد جامعه به مشارکت در مناسبت های انقلابی سوق دهند. فلذا سوال اصلی تحقیق بدین صورت می باشد: مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی (EWOM) مشارکت مردمی در مراسم و مناسبت های انقلابی کدام است؟ روش پژوهش، گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) است. روش گردآوری داده ها مصاحبه عمیق با 12 نفر از کارشناسان و صاحب نظران مرتبط با موضوع و روش تحلیل داده ها کدگذاری باز، محوری، و انتخابی طبق چارچوب روش نظریه داده بنیاد می باشد. یافته های تحقیق در قالب سه مقوله: ضرورت ها، موانع و الزامات تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی مشارکت مردمی در مناسبت های انقلابی و مدل آن، ارایه شد ه است.
۷.

مفهوم پردازی سازگاری مدل کسب وکار و پیشران های محیطی آن در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۱
در شرایط کسب وکار امروز، موفقیت هر سازمانی به سرعت واکنش آن به تغییرات محیط وابسته است و مدل های کسب وکار ایستا و بدون تغییر در محیط های رقابتی فعلی محکوم به شکست هستند. سازمان ها در این شرایط باید دائما مدل کسب وکار خود را مورد بازنگری قرارداده و در صورت نیاز آن را با شرایط جدید سازگار و منطبق کنند. در همین راستا هدف این پژوهش مفهوم پردازی سازگاری مدل کسب و کار و شناسایی پیشران های محیطی سازگاری مدل کسب وکار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات است. برای این منظور با استفاده از نظریه داده بنیاد چندگانه به تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند ادبیات (15 سال اخیر) و نیز مصاحبه با خبرگان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (18 نفر)، که به صورت غیراحتمالی و هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شده اند، پرداخته شده است. نهایتا مدلی توسعه یافته است که در آن مهمترین مولفه های سازگاری مدل کسب کار در سه گروه سازگاری در ارزش پیشنهادی، سازگاری در خلق ارزش و سازگاری در کسب ارزش مفهوم پردازی شده اند. همچنین پیشران های محیطی که در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، محرک سازگاری مدل کسب و کار هستند در شش گروه عوامل سیاسی و قانونی، عوامل اقتصادی، عوامل مرتبط با بازار، عوامل مرتبط با فناوری، عوامل اجتماعی و عوامل مرتبط با رقبا قرار گرفته اند.
۸.

طراحی مدل یکپارچه تفکر استراتژیک: پیشران ها، عناصر و پیامدها

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۴
     هرچند تفکر استراتژیک مفهومی ناشناخته در حوزه مدیریت استراتژیک نیست، لیکن مرور پیشینه نشان داد در خصوص چیستی آن اجماع نظری مشخصی وجود نداشته و همچنین در پژوهش هایی که به تبیین پیامدها و عوامل تاثیر گذار بر  توسعه این نوع از تفکر پرداخته اند، نیز نگاه چندجانبه ای حاکم نبوده است. لذا در مطالعه حاضر تلاش شد تا با بکارگیری استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه(MGT) که به نوعی روش تکمیلی و توسعه یافته نظریه داده بنیاد (GT) بوده و با ترکیب رویکردهای قیاسی و استقرایی، چارچوب جامعی برای توسعه نظریه فراهم می آورد؛ به پیکربندی و آزمون مدلی یکپارچه برای تبیین پیشران ها، عناصر و پیامدهای تفکراستراتژیک پرداخته شود. تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند 171 مطالعه در بازه زمانی 40 سال اخیر و مصاحبه با 27 نفر از خبرگان که با ترکیب روش های نمونه گیری هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی انتخاب شدند؛ منجر به تدوین مدلی شد که ضمن تبیین تفکر استراتژیک در قالب ویژگی های «دوراندیشی چشم انداز محور»، «ذینفع محوری»، «تحول گرایی خلاقانه»، «راه حل جویی نظام مند»، «الگویابی» و «تصمیم گیری هوشمندانه»؛ پیشران های این نوع از تفکر را در سه گروه عوامل سازمانی ، عوامل فردی و عوامل محیطی فرموله نموده و نشان می دهد حاکمیت تفکر استراتژیک در سازمان ها منجر به «توسعه ظرفیت های سازمان»، «کسب نتایج مالی پایدار» و «بهبود جایگاه سازمان در محیط» خواهد شد. همچنین به منظور تعیین اعتبار نتایج و ارزیابی مدل از منظر «قابل فهم بودن»، «جامع بودن»، «کاربردی بودن» و «نوآوری»؛ در مرحله مجزایی به نظرسنجی از خبرگان پرداخته شد که نتایج آن نشان از اعتبار نتایج و مناسب ارزیابی شدن مدل با توجه به چهار معیار مذکور دارد .
۹.

طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۷
شرایط سخت بازارهای فرا رقابتی امروز، نه تنها هزینه و ریسک ورود به بازار را به طور چشم گیری افزایش داده، بلکه موجب شده تا سازمان های نوپا در بدو ورود به بازار شکست بخورند. همکاری های رقابتی، نوعی پارادایم فکری است که در پاسخ به مسائل بازارهای امروزی مطرح شد. در همکاری های رقابتی، بازیگران اقتصادی از طریق همکاری با یکدیگر به خلق ارزش پرداخته درحالی که به صورت هم زمان برای کسب سهم بیشتری از همان ارزش در حال رقابت هستند. یکی از مسائل مهم پیش روی تصمیم گیرندگان در پروژه های همکاری رقابتی، این است که چگونه باید پیامدهای این نوع همکاری ها را مورد ارزیابی قرار داده و تصمیم به ورود یا عدم ورود و همچنین ادامه یا قطع این همکاری ها نمود؛ بنابراین، هدف این پژوهش نیز طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی در ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است که ابتدا با استفاده از استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه به تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند ادبیات در بازه زمانی 15 سال اخیر پرداخته، سپس مصاحبه با 16 نفر از خبرگان صورت گرفته است. نهایتاً مدلی توسعه داده شده که در آن پیامدهای همکاری رقابتی در سه گروه «عملکرد برند»، «عملکرد صنعت» و «عملکرد ورود به بازار» تبیین شده است.  
۱۰.

تاثیر مصرف گرایی خارجی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی

تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۶۶
هدف این تحقیق بررسی تأثیر نگرش عمومی نسبت به محصولات خارجی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی است. این پژوهش از دسته پژوهش های کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری عبارت است از مصرف کنندگان نوشیدنی در بازار ایران. از بین این جامعه آماری 333 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده اند به پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پاسخ داده اند. داده های به دست آمده با روش الگوسازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار اسمارت پی ال اس، تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند ملی گرایی مصرفی تأثیر مثبت و معنی داری بر نگرش و ادراک مصرف کنندگان از محصولات ایرانی دارد. همچنین بیگانگی مصرفی تأثیر منفی و معنی داری بر نگرش و ادراک مصرف کنندگان از محصولات ایرانی دارد. نگرش و ادراک از محصولات ایرانی تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزیابی محصولات ایرانی و ارزیابی محصولات ایرانی تأثیر مثبت و معنی داری بر تمایل خرید محصولات ایرانی دارند.
۱۱.

تحلیل کیفیت خدمات نوین در بانک های دولتی و خصوصی

تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
همگام با توسعه خدمات الکترونیکی در صنعت بانکی، ماهیت خدمات مالی به طور گسترده ای تغییر پیدا کرده است و با توجه به محیط رقابتی امروز، بیشتر بانک ها برای حفظ جایگاه خود در بازار، درصدد شناسایی و برآوردن نیازهای مشتریان خود هستند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت خدمات نوین بانکی با رضایت مشتریان انجام شده است که در آن پس از بررسی الگوهای شاخص های کیفیت خدمات الکترونیکی، 7 متغیر شامل تنوع، سهولت استفاده، کارایی، سرعت انجام عملیات، اعتبار، امنیت و پشتیبانی به عنوان متغیرهای مستقل و رضایت مشتریان به عنوان متغیر وابسته انتخاب شدند. بر این اساس تعداد 384 پرسشنامه با مقیاس لیکرت در میان مشتریان بانک های دولتی و خصوصی شهرستان بندرانزلی توزیع گردید که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و روایی آن به روش تحلیل عاملی تأیید شد. برای بررسی عادی بودن توزیع داده ها، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد . نتایج به دست آمده نشان داد که توزیع داده ها عادی نیست. از این رو به منظور آزمایش فرضیه ها (7 فرضیه) از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد که یافته های پژوهش حاکی از تأیید تمام فرضیه ها بود و نشان داد کیفیت خدمات نوین بانکی رابطه معنا داری با رضایت مشتریان دارد.
۱۲.

طراحی الگوی پیاده سازی و اجرای موفق راهبردی در دو سطح فردی و سازمانی: پیشایندها، پیامدها

تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۲۰۶
مشکل اصلی در بحث برنامه ریزی راهبردی، نه تدوین بلکه پیاده سازی و اجرای آن است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی پیاده سازی و اجرای موفق راهبرد ها در سازمان های سلسله مراتبی است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی است زیرا به دنبال چارچوبی برای کمک به پیاده سازی و اجرای موفق برنامه راهبردی است. شیوه گردآوری اطلاعات این پژوهش، مطالعات کتابخانه ای و نیز انجام مصاحبه عمیق با خبرگان در حوزه مورد مطالعه بوده است. روش انجام این پژوهش تئوری داده بنیاد چندگانه بوده است، به طوری که پس از مرحله مطالعات کتابخانه ای، متغیرهای مرتبط با پیاده سازی و اجرای راهبرد از ادبیات و پیشینه پژوهش با روش تحلیل محتوا در قالب دو دسته از عوامل فردی و سازمانی شناسایی و استخراج شده و یک الگوی ابتدایی بر اساس آنها ایجاد شده است. در مرحله بعد با بهره گیری از نتایج حاصل از مرحله مصاحبه های عمیق با تعداد 30 نفر از خبرگان آشنا به مباحث مدیریت و برنامه ریزی راهبردی با استفاده نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شده است، الگویی بر اساس عوامل مطرح شده به وسیله مصاحبه شوندگان استخراج شده است. در این الگو نیز عوامل در دو سطح فردی و سازمانی دسته بندی شده اند. در نهایت الگوی نهایی بر اساس ترکیب دو الگوی حاصل از ادبیات نظری و الگوی حاصل از مصاحبه ها استخراج و در قالب الگویی متشکل از پیشایندهای اجرا و پیاده سازی موفق راهبرد و همچنین نتایج اجرا و پیاده سازی آن در سطوح فردی و سازمانی ارائه شده است.
۱۳.

رابطه بین هوشیاری برند و رفتار خرید مصرف کننده نوشیدنی غیرالکلی ایرانی در بین شهروندان سردشتی

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۳
مصرفکنندگان ایرانی روز به روز رفتار هوشیارانهتری در مورد برندها از خود نشان میدهند؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی هوشیاری برند و رفتار خرید مصرفکننده در مورد نوشیدنی غیرالکلی ایرانی میباشد. این پژوهش از دسته پژوهشهای کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مصرفکنندگان نوشیدنی غیرالکلی در شهرستان مرزی سردشت میباشند. از بین این جامعه آماری 333 نفر که بهصورت تصادفی انتخاب شده بودند به پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پاسخ دادند. دادههای بهدستآمده با نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میزان هوشیاری برند در بین مصرفکنندگان نوشیدنی غیرالکلی در شهرستان سردشت پایین است. همچنین بین میزان هوشیاری برند مصرفکنندگان بر اساس درآمد تفاوت معناداری وجود دارد اما بین میزان هوشیاری برند مصرفکنندگان بر اساس جنسیت، سن، وضعیت تأهل و تحصیلات، تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که هوشیاری برند بهصورت منفی و معنادار و قومگرایی مصرفی بهصورت مثبت با رفتار خرید مصرفکننده نوشیدنی غیرالکلی ایرانی، رابطه دارد و درنهایت نتایج نشان قومگرایی مصرفکننده، رابطه بین هوشیاری برند و رفتار خرید مصرفکننده نوشیدنی غیرالکلی را تعدیل میکند.
۱۴.

ارائه مقیاسی برای خوشه بندی مشتریان در ترجیح محصولات داخلی؛ مورد مطالعه صنعت خودرو

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۹۱
در سال "حمایت از کالای ایرانی" موضوع تمایل به ترجیح محصولات داخلی توجه بیشتری را طلب می کند. در این پژوهش برای تشخیص گروه های مختلف مصرف کنندگان ازنظر تمایل به ترجیح محصولات داخلی، مقیاس جدیدی ارائه شده است تا نه یک دسته، بلکه دسته های مختلف مصرف کنندگان را ازنظر میزان ترجیح محصولات داخلی تشخیص دهد. در این پژوهش آمیخته، ابتدا مقیاس جدیدی توسط خبرگانِ دانشگاهی و با انتخاب و اصلاح گویه های طراحی شده برای شناسایی سه دسته مصرف کنندگان قوم مدار، جهان وطن گرا و بیگانه مدار ایجادشد؛ سپس مقیاس بدست آمده در صنعت خودرو ایران آزمون و 558 پرسشنامه قابل تحلیل بر اساس تحلیل خوش ه ای، ابتدا به دو دسته، یعنی متمایل به خودرو خارجی و متمایل به خودرو داخلی طبقه بندی شدند. نقاط ضعف این تقسیم بندی، در تقسیم مشاهدات به 5 دسته به حداقل رسید. بر این اساس خوشه ای که ویژگی های مصرف کنندگان قوم مدار را داشته باشد، شکل نگرفت. خوشه ای با عنوان طرفداران محصولات داخلی اما ناراضی از محصولات یک صنعت شناسایی شد که در تحقیقات پیشین و در تقسیم مشتریان به دو دسته، منشأ تناقض تئوری و واقعیت بازار بود. براساس یافته های پژوهش و در راستای "حمایت از کالای ایرانی" پیگیری همیشگی تغییرات خوشه ها در صنایع مختلف و تدوین برنامه های متناسب با هر خوشه پیشنهاد شده است.
۱۵.

شناسایی و مفهوم پردازی محرک های همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۵
همکاری های رقابتی در پاسخ به چالش هایی که در ورود به بازارهای پرتلاطم امروز پیش روی سازمان ها قرار دارد، مطرح شده است. این نوع همکاری ها ریسک های فراوانی را به همراه داشته لذا نیازمند آن است که از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرند. هدف این پژوهش نیز شناسایی محرک ها و عواملی است که موجب می شوند تا رقبای سرسخت برای ورود به بازار به همکاری با یکدیگر بپردازند. به این منظور نیز صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه به تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند پیشینه تحقیق در بازه زمانی 15 سال اخیر و نیز مصاحبه با 16 نفر از خبرگان این صنعت پرداخته شده است، که به صورت غیراحتمالی و هدفمند با استفاده از روش گلوله برفی مورد انتخاب واقع شدند. نهایتاً مدل توسعه یافته که در آن محرک های همکاری رقابتی برای ورود به بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است در چهار گروه «منافع ادراکی حاصل از همکاری رقابتی»، «محرک های کلان»، «مشخصه های صنعت» و «شایستگی های سازمانی» مفهوم پردازی شده اند.
۱۶.

تأثیر هویت جنسیتی بر وفاداری به برند با تأکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک های تصمیم گیری خرید

تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۹
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر هویت جنسیتی بر وفاداری با تأکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک های تصمیم گیری خرید است. پژوهش حاضر ازنظر هدف ک اربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایش ی اس ت. داده های این پژوهش در یک نمونه 492 نفری از مصرف کنندگان لوازم خانگی در شهر تهران و در قالب نمونه گیری خوشه ای ساده انجام گردیده است. ابزار پژوهش در این پژوهش پرسشنامه بوده است. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و در قالب نرم افزار Lisrel مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که هویت جنسیتی بر وفاداری به برند، هویت شخصی، سبک های تصمیم گیری خرید و الگوی مصرف تأثیر دارد همین طور هویت شخصی، سبک های تصمیم گیری خرید و الگوی مصرف نیز بر وفاداری تأثیر دارد و درنهایت هویت شخصی و الگوی مصرف بر سبک های تصمیم گیری خرید تأثیر دارد.
۱۷.

تأثیر تقلید برند بر شباهت درک شده توسط مصرف کننده با نقش تعدیل گری ذهنیت مصرف کننده و و فاداری به برند

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۹
تشخیص نادرست و اشتباه در انتخاب برند اصلی با برند تقلبی و تقلیدی می تواند ضررهای مالی به مصرف کننده برساند و وفاداری مصرف کننده را تحت تآثیر قرار دهد. با این حال این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تقلید برند بر شباهت درک شده توسط مصرف کننده با تعدیل گری ذهنیت مصرف کننده و وفاداری به برند انجام شد. و هدف آن افزایش آگاهی مصرف کنندگان در رابطه با برندهای اصلی و تقلیدی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل خریداران محصولات شامپو کلیر در داروخانه ها و دوغ مغانه در فروشگاه های شهرستان پارساآباد مغان می باشد. که به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است و طبق آن تعداد نمونه انتخابی 384 نفر می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزارهای SPSS 22 و Smart PLS استفاده شده است. با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزیی روابط متغیرهای پژوهش و مدل اصلی پژوهش بررسی شده است. نتایج، نشان دهنده این است که در فرضیه اصلی اول، استراتژی های تقلید برند بر شباهت درک شده توسط مشتری تأثیر مثبت دارد. در فرضیه اصلی دوم متغیر ذهنیت مصرف کننده، رابطه بین تقلید برند و شباهت درک شده را تعدیل می کند. در فرضیه اصلی سوم متغیر وفاداری به برند، رابطه بین استراتژی های تقلید برند و شباهت درک شده را تعدیل می کند.
۱۸.

تدوین مدل نظری فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران

تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۷
گسترش روزافزون ابرطرح های منطقه آزاد، دلیل پرداختن به موفقیت این ابرطرح هاست. موضوعی که در پژوهش های مدیریت پروژه توجه چندانی به آن نشده است. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل نظری فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران است. این پژوهش با رویکردی استقرایی و با بهره گیری از راهبرد نظریه زمینه ای، ابتدا به جمع آوری داده ها از راه مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 22 نفر از مدیران بخش دولتی و خصوصی مرتبط با مناطق آزاد ایران می پردازد. تحلیل داده ها با استفاده از فنون کدگذاری و مقوله های مرتبط با فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران از مصاحبه ها استخراج، و نسبت به برقراری ارتباط بین مقوله ها اقدام می شوند. در ادامه، فرایند کدگذاری شش قضیه استخراج و مدل نظری فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران تدوین می شوند. با بهره گیری از نتایج پژوهش حاضر، عوامل موثر بر تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد و همچنین معیارهای ارزیابی موفقیت فرایند تعریف ابرطرح منطقه آزاد ارائه می شوند.
۱۹.

طراحی مدل اجرای استراتژی ادغام سازمان های دولتی ایران

تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۲۵
یکی از ت حوّلات نظام اداری کشور در سال های اخیر شناسایی ادارات، نهادها و سازمان ها با خدمات مشابه و حذف فعالیت های موازی دستگاه های م تعدد و س پردن آن ب ه یک سازمان یا به عبارتی ادغام چند اداره و سازمان در یک مجموعه می باشد. هرچند انجام این امر ب ا هدف تحرک و پویایی سازمان جدید در ارائه خدمات بهتر یا تولید مطلوب تر صورت م ی گیرد، اما در مدت زمانی که م راحل ادغ ام طی می شود، کارکنان و سازمان های در حال ادغام را در هاله ای از ابهام و نگرانی فرو می برد. در این راستا مطالعه حاضر به منظور شفاف سازی ادغام با تأکید بر سازمان های دولتی صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نظر رویکرد، پژوهش کیفی است که از استراتژی تئوری داده بنیاد و همچنین از طرح نظام مند اشتراس کوربین استفاده شده است . به منظور گردآوری داده ها با 18 خبره علمی - حرفه ای سازمانی شامل متولیان و صاحب نظران در امر ادغام سازمان های دولتی مصاحبه های باز صورت گرفت. طبق دستور العمل کدگذاری باز و محوری در قالب 20 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهوم سازی شده است. مدل اجرای استراتژی ادغام به تبیین عوامل مؤثر بر اجرای موفق استراتژی ادغام و همچنین نحوه تعامل آنها با یکدیگر می پردازد. بطوری که اجرای موفق استراتژی ادغام تابعی از بستر زمینه سازهای ادغام به عنوان شرط علّی رخ داد ابعاد عملی ادغام بوده ، توانمدی و سالم سازی به همراه عوامل درون سازمانی و ثبات نسبی بستر حاکم منجر به پیامد نهایی یعنی چابکی دستیابی به اثربخشی و کارایی دولت می شود.
۲۰.

بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج

تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۵
تمایل مشتریان به محصولات داخلی، موضوع اصلی در مطالعات بازاریابی بین الملل است که در سال «حمایت از کالای ایرانی» توجه و مطالعه بیشتری را می طلبد. در این زمینه، پژوهش حاضر می کوشد تفاوتِ گرایش مثبت به محصولات داخلی در طبقات مختلف محصولی را تبیین کند. محققان براساس مطالعاتِ اثر کشور مبدأ، مدلی برای تبیین جانبداری مشتریان از محصولات داخلی در سطح طبقات کالایی اقتباس کرده اند و برای آزمون تجربی آن 297 پرسشنامه تحلیل پذیر درباره خودرو داخلی و 217 پرسشنامه درزمینه برنج داخلی با روش گلوله برفی مجازی جمع آوری و از روش کمترین مربعات جزئی برای مدل سازی استفاده کرده اند. نتایج نشان می دهد گرایش مصرف کنندگان به محصولات داخلی در بین این دو طبقه محصولی تفاوت دارد و «رضایت بیشتر از قیمت و محصول» و «درک ریسک کمتر»، قوم مداری مصرف کننده و گرایش مثبت به محصولات داخلی را در هر دو طبقه محصولی تقویت می کنند. یافته ها تأثیر «قابلیت های تولیدکنندگان» بر گرایش مثبت به خودرو داخلی را تأیید می کنند، اما چنین رابطه ای را درباره برنج داخلی تأیید نمی کند. این پژوهش تأیید می کند تمایل مشتریان به «حمایت از کالای ایرانی» تا حد زیادی درون صنایع شکل می گیرد؛ بنابراین با برنامه های بلندمدت می توان حمایت از محصولات داخلی را تقویت کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان