محمدرضا موکل

محمدرضا موکل

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تدوین الگوی عوامل مؤثر در جذب حامیان مالی از ورزش دوومیدانی ایران

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۹۷
هدف از این تحقیق، تدوین الگوی عوامل مؤثر در جذب حامیان مالی از ورزش دوومیدانی ایران بود. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر چگونگی جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی به شمار می آید که به شکل میدانی انجام شد.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت امتیازبندی شد. برای بررسی روایی پرسشنامه، پرسشنامه اولیه را به 8 تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی ارائه و با جمع بندی نظرات آن ها پرسشنامه نهایی تنظیم شد..در سطح آمار توصیفی از جداول فراوانی و شاخص های مرکزی (میانگین) و پراکندگی (واریانس و انحراف معیار) استفاده گردید و در سطح آمار استنباطی ، آزمون t یک دامنه، آزمون فریدمن، آزمون همبستگی با استفاده از نرم افزار SPSS و به منظور بررسی روایی ساختاری تحلیل عاملی تأییدی از نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد به ترتیب، عوامل رسانه ای و تماشاگران، دولتی، مدیریتی-سازمانی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی بیش ترین نقش را در جذب حامیان مالی در ورزش دوومیدانی ایران داشتند. درنهایت وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون دوومیدانی با توجه به شناسایی و نقش مثبت عوامل ذکرشده، می توانند به منظور جذب حامیان مالی و برطرف کردن انتظارات آن ها اقدام کنند.
۲.

تعیین عوامل مؤثر برآر.اف.ام در شرکت های بیمه ورزشی و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیک مقایسه زوجی

کلید واژه ها: اولویت بندی خدمات بیمه رضایت مندی آر اف ام شرکت های بیمه ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۴۰۰
امروزه شناخت و پیش بینی نیازهای مشتریان سازمان ها ضروری است. با توجه به اهمیت وفاداری مشتری، هدف اصلی تحقیق تعیین عوامل مؤثر بر آر.اف.ام در شرکت های بیمه ورزشی و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیک FAHPبود که از طریق دو متغیر رضایت مشتریان و کیفیت خدمات اولویت بندی شدند. جامعه آماری شامل 230 نفر از کارشناسان و استفاده کنندگان از بیمه ورزشی و 35 نفر از خبرگان دانشگاهی بود. برای تعیین پایایی از شاخص سازگاری (CI) و به منظور تعیین روایی از گام های مراجعه به پیشینه ادبیات تحقیق، استخراج سازه ها، پالایش به وسیله تعدادی خبره (10 نفر)، تکمیل اولیه پرسشنامه مقایسه زوجی، تکمیل نهایی پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه با استفاده از روش دلفی، همگی آنها کدگذاری و اولویت بندی شدند. یافته ها نشان داد که از بین دو شاخص تأثیرگذار بر آر.اف.ام مشتریان، متغیر کیفیت خدمات رتبه اول و رضایت مشتریان رتبه دوم را از نظر پاسخگویان کسب کرده است. همچنین از بین شاخص های تأثیرگذار بر کیفیت خدمات، قابلیت اعتماد رتبه اول، همدلی رتبه دوم، تضمین خدمات رتبه سوم، و پاسخگویی رتبه چهارم را از نظر مدیران کسب کردند. بنابراین مدیران باید به کیفیت خدمات اهمیت بیشتری دهند و ارتباط بهتری با مشتریان ایجاد کنند، زیرا به رضایت بیشتر مشتریان از خدمات منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان