مطالب مرتبط با کلید واژه

فعالیت های ورزشی


۱.

فعالیت های ورزشی و بزهکاری: آزمون تجربی نظریه پیوند اجتماعی هیرشی

کلید واژه ها: بزهکاری فعالیت های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۵۰
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر ورزش بر بزهکاری نوجوانان می باشد. روش پژوهش، پیمایشی بوده است و 384 دانش آموز سال سوم دبیرستان های شهر ساری که در سال تحصیلی 86-85 مشغول به تحصیل بوده اند، به طور خود اجرا به پرسشنامه پاسخ داده اند. برای تبیین رابطه ی ورزش و بزهکاری از دو نظریه ی پیوند اجتماعی هیرشی و همچنین نظریه ی عزت نفس استفاده شده است. متغیرهای ملاک تحقیق که در پی تبیین متغیر پیش بین یعنی بزهکاری بوده اند، عبارت است از مشغولیت ورزشی، تعهد تحصیلی، دلبستگی، باور و عزت نفس. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چند متغیره حاکی از آن است که متغیرهای دلبستگی، باور و عزت نفس رابطه ی معکوس و معناداری با بزهکاری داشته اند. در حالی که با افزایش مشغولیت ورزشی، بزهکاری افزایش و با کاهش آن، کاهش نشان داده است. بین تعهد تحصیلی و بزهکاری نیز رابطه ی معناداری مشاهده نشده است. همچنین مقایسه ی ورزش های تیمی و انفرادی بیانگر این است که ورزش های تیمی و بزهکاری رابطه ی معناداری با یکدیگر نداشته اند، حال آن که با مشغولیت هر چه بیشتر در ورزش های انفرادی، بزهکاری افزایش نشان داده است.
۲.

رابطة هدف گرایی با انگیزش شرکت در فعالیت های ورزشی دختران

کلید واژه ها: انگیزش دختران دانشجو هدف گرایی فعالیت های ورزشی دختران دانش آموز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۳۸۴
هدف این پژوهش، تعیین رابطة هدف گرایی با انگیزش شرکت در فعالیت های ورزشی دختران بود؛ بنابراین، از میان دانش آموزان دختر شهر قزوین، 100 دانش آموز مقطع متوسطة (کلاس اول) با میانگین سنی 702/0±05/13 و 100 دانش آموز مقطع متوسطة (کلاس دوم) با میانگین سنی 263/1±86/15 به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در نظر گرفته شدند. همچنین، از میان دختران دانشجوی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین که واحد تربیت بدنی یک را اخذ کرده بودند، 100 دانشجو با میانگین سنی 853/1±32/21 با نمونه گیری تصادفی در نظر گرفته شدند و سپس هدف گرایی ورزشی و انگیزش شرکت در فعالیت های ورزشی آنان مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سن دختران، هدف گرایی و انگیزش کاهش می یابد و میان هدف گرایی با انگیزش شرکت در فعالیت های ورزشی، رابطة معناداری وجود دارد.
۳.

تدوین نقشة استراتژی تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش

کلید واژه ها: کارت امتیاز متوازن تربیت بدنی فعالیت های ورزشی نقشة استراتژی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۷۰
هدف از این پژوهش، تدوین نقشة استراتژی تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش با تلفیق الگوهای ساختاری     تفسیری و کارت امتیاز متوازن بود. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و کاربردی بود. جامعة آماری شامل 14 نفر از مدیران و صاحب نظران دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش بودند. اهداف استراتژیک دفتر در جلسات شورای راهبری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش مشتمل بر ده هدف تعیین و در جدولی ماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم شد و در اختیار نمونة پژوهش قرار گرفت. برای طراحی نقشة استراتژی از روش مدل سازی ساختاری     تفسیری و مدل کارت امتیاز متوازن استفاده شد. مدل نهایی چگونگی ارتباط بین اهداف استراتژیک را در پنج سطح و چهار منظر رشد و یادگیری، فرایندها، بهره وری و توسعة اجتماعی نشان داد. این نقشه تسهیل گر پیاده سازی استراتژی ها برای دستیابی به توسعة سواد حرکتی و سبک زندگی سالم و فعال در دانش آموزان خواهد بود.
۴.

بررسی عوامل انگیزشی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) برای شرکت در ورزش و فعالیت های بدنی

تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۶۱
هدف پژوهش حاضر بررسی  عوامل انگیزشی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع)برای شرکت در ورزش و فعالیت های بدنی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه افسری (2500N = ) بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 330 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از سال های یکم، دوم و سوم ( هر سال 110) نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که در مجموع تعداد 285 پرسشنامه کامل عودت داده شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه انگیزش ورزشی مارکلند و اینگلدور استفاد شد. اگرچه پایایی و روایی این پرسشنامه در تحقیقات متعددی تأیید شده است، برای اطمینان از تطابق پرسشنامه با جامعه تحقیق روایی و پایایی آن بررسی شد. برای تعیین روایی صوربی و محتوایی از نظرات کارشناسان و متخصصان و برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید که با توجه به میزان بار عاملی و میزان آماره تی تمامی گویه ها پیشگوی مناسبی برای شاخص مد نظر بودند. همسانی درونی متغیرهای تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ به وسیله مطالعه مقدماتی با تعداد 30 نفر از شرکت کنندگان بررسی شد. به منظور سازمان دادن، طبقه بندی و خلاصه نمودن داده های خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد که انگیزه قدرت دارای بالاترین نمره و انگیزه اجبار پزشکی دارای پایین ترین نمره می باشد. بنابرین بایستی نیازهای انگیزشی دانشجویان برآورده گردد تا تمایل آنها برای شرکت در این فعالیت ها افزایش یابد.
۵.

بررسی روش های تسهیل مشارکت اجتماعی مردم در فعالیت های گروهی و ورزشی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
مشارکت های غیر رسمی با سابقه ای دیرینه و با وجود تحولات و دگرگونی هایی که طی صد سال اخیر پدید آمده،  هنوز هم در جامعه ایران مشهود می باشد و همواره در طول تاریخ بر مشارکت های رسمی و نهادمند در این سرزمین برتری داشته است. هدف این تحقیق بررسی روش های تسهیل مشارکت اجتماعی مردم در فعالیت های گروهی و ورزشی است. روش تحقیق پیمایش و جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطف در گیلانغرب می باشد. یافته ها نشان می دهد که میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گروهی و اجتماعی در حد متوسطی می باشد و ساختار قدرت در خانواده ( مشورت محور)  و تشویق در حد بالایی قرار داشته اند یعنی ساختار خانواده در بین جامعه آماری بیشتر بصورت مشورتی می باشد و همچنین تشویق موجب مشارکت گروهی و اجتماعی بیشتر می شود و رضایتمندی و اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی آنها نیز در حد متوسطی می باشد که مشارکت گروهی و اجتماعی کمتری را به دنبال دارند.
۶.

طراحی الگوی عوامل موثر بر کناره گیری بانوان از فعالیت های ورزشی با استفاده از تکنیک (DEMATEL)

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۲
هدف اصلی این پژوهش استفاده از تکنیک دیمتل برای طراحی الگوی عوامل مؤثر بر کناره گیری بانوان از فعالیت های ورزشی بود. این تحقیق کاربردی است که به روش آمیخته اکتشافی و در دو مرحله ی کیفی و کمی انجام شده است. در مرحله ی کیفی، نمونه آماری شامل 33 نفر از بانوان کل کشور بودند که فعالیت های ورزشی سازمان یافته خود را حداقل برای مدت زمان یک سال ترک کرده و از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند. در مرحله ی کمی نیز نمونه آماری شامل 15 نفر از مسئولین ورزش بانوان، متخصصین علوم ورزشی با حداقل پنج سال سابقه ی مربیگری و اساتید دانشگاهی در رشته ی مدیریت بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه ی نیمه ساختارمند بود و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شد که عوامل آن از طریق مطالعه ی بخش کیفی استخراج شده بود. نتایج پژوهش در الگوی به دست آمده نشان داد عوامل محیطی و عوامل مدیریتی تاثیرگذار یعنی علت و عوامل فردی، عوامل بین فردی و کیفیت خدمات تأثیرپذیر یعنی معلول هستند. همچنین نتایج نشان داد که عوامل فردی مشکل اصلی برای کناره گیری بانوان از ورزش است و عوامل مدیریتی و تا حدودی عوامل محیطی می تواند در حل مشکل عوامل فردی کمک کند.