عظیم زارعی

عظیم زارعی

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشگاه سمنان
پست الکترونیکی: a_zarei@semnan.ac.ir

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
۱.

طراحی و تبیین مدل سیستمی دیپلماسی تجاری در راستای صادرات پایدار شرکتهای دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل سیستمی دیپلماسی تجاری صادرات پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 404
در دنیای امروز نقش دیپلماسی تجاری در توسعه اقتصادی و تجاری چنان اهمیتی یافته است که در برخی کشورها بخش عمده وقت دستگاه دیپلماتیک به این امر اختصاص می یابد. در کشور ما انتظار می رود دیپلماسی تجاری به یکی از اولویت های اصلی سیاست خارجی کشور تبدیل شود تا بتواند بخشی از مشکلات پیشروی شرکتهای دانش بنیان را مرتفع سازد. هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل سیستمی دیپلماسی تجاری در راستای صادرات پایدار شرکتهای دانش بنیان بود که برای این منظور از رویکرد ترکیبی استفاده شد، بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف اکتشافی و از نوع آمیخته و از نظر نتیجه کاربردی است. در مرحله اول پژوهش با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و نمونه گیری نظری، 16 مصاحبه عمیق نمیه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری با فعالان شرکتهای دانش بنیان (متخصصان، مدیران شرکتها و مسئولین مرتبط) صورت پذیرفت و مدل سیستمی دیپلماسی تجاری صادرات محور در شرکتهای دانش بنیان طراحی شد. در مرحله دوم پژوهش با استفاده از مدل معالات ساختاری، مدل مذکور در 102 شرکت دانش بنیان مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد مدل دیپلماسی تجاری جهت پیاده سازی و نیل به صادرات پایدار نیازمند یک نگاه سیستمی است که در آن باید به عناصر ورودی ها، خانه پردازش، خروجی ها و بازخورد توجه ویژه ای شود، همچنین نتایج در بخش کمی تاثیرات ورودی ها بر خانه پردازش، خانه پردازش بر خروجی ، خروجی بر بازخور و باخورد بر ورودی ها را تایید کرد.
۲.

طراحی مدل هوشمندی برند در استارت آپ های گردشگری: رویکردی آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استارت آپ های گردشگری رویکرد آمیخته نظریه داده بنیاد هوشمندی برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 453
هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل هوشمندی برند گردشگری در استارت آپ های گردشگری و آزمون اعتبار آن مدل بود. در بخش کیفی از رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده شد. در این بخش، با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی با 6 نفر از اساتید دانشگاه و 18 نفر از مدیران برند استارت آپ های گردشگری مصاحبه شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان استارت آپ های گردشگری بودند. با استتفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ساده در نهایت 384 پرسشنامه جمع آوری شد. در این بخش، برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. طبق نتایج، عوامل ساختاری، مدیریتی و محتوایی داخلی و خارجی (شرایط علّی) بر هوشمندی برند گردشگری تأثیرگذار هستند. یافته ها تأثیر هوشمندی برند، عوامل زمینه ای (آگاهی اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و سیاسی) و عوامل مداخله گر (عوامل فرهنگی، منابع انسانی، مالی و فناورانه) بر راهبردها و تأثیر این راهبردها بر پیامدهای هوشمندی برند را تأیید کردند.
۳.

طراحی مدل تأثیر هوشمندی کسب وکار بر عملکرد زنجیره تأمین با تأکید بر یکپارچگی و چابکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوشمندی کسب وکار یکپارچگی چابکی عملکرد زنجیره تأمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 353 تعداد دانلود : 682
امروزه مدیریت زنجیره تأمین باید راهکارهایی را اتخاذ کند تا بتواند پاسخگوی نیازهای متغیر مشتریان باشد. استفاده از هوشمندی کسب وکار به همراه تقویت یکپارچگی و قابلیت چابکی، موجب ایجاد مزیت رقابتی در زنجیره تأمین می شود و درنتیجه زنجیره تأمین می تواند موقعیت بهتری در کسب وکار داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی چگونگی تأثیر هوشمندی کسب وکار بر یکپارچگی، چابکی و عملکرد زنجیره تأمین است. درضمن اثر یکپارچگی و چابکی بر عملکرد زنجیره تأمین موردبررسی قرار می گیرد. در این پژووهش ابتدا با مرور پیشینه موضوع، یک مدل مفهومی ارائه شده است؛ سپس روش پیمایش برای جمع آوری داده ها به کار رفته است. داده ها از 369 شرکت از صنایع مختلف و شهرهای متفاوت در ایران طی آذر و دی ماه سال 1399 جمع آوری شد. واحد تحلیل پژوهش، شرکت های تولیدی بودند. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می دهد که هوشمندی کسب وکار، یکپارچگی و چابکی نقش مهمی در دستیابی به عملکرد بهتر زنجیره تأمین دارند؛ البته در این میان، هوشمندی کسب وکار بیشترین تأثیر را بر عملکرد زنجیره تأمین دارد. هوشمندی کسب وکار بر یکپارچگی و چابکی زنجیره تأمین نیز تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین مشخص شد که یکپارچگی تأثیر مستقیمی بر چابکی زنجیره تأمین دارد.
۴.

شناسایی و اولویت بندی مهم ترین موانع فرهنگی گردشگری اجتماع محور در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری مبتنی بر جامعه موانع فرهنگی مشارکت مدل سازی ساختاری تفسیری سوارا ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 806 تعداد دانلود : 940
گردشگری اجتماع محور، نوعی رویکرد در دستیابی به گردشگری پایدار، بر مولدبودن جامعه متمرکز است. مولدبودن در بستر جامعه در حوزه گردشگری اجتماع محور به مشارکت فعالانه نیاز دارد که این مشارکت به میزان زیادی متأثر از جوّ فرهنگی جامعه است. بدین منظور پژوهش حاضر چالش های فرهنگی مشارکت ذی نفعان گردشگری در ایران را شناسایی و اولویت بندی کرده است. در ابتدا نُه چالش عمده براساس ادبیات داخلی و خارجی استخراج و در ادامه با استفاده از روش SWARA براساس ادغام نظرات هفت خبره گردشگری، امور شهری و دانشگاهی بومی سازی و اولویت بندی شد. روابط ساختاری بین چالش ها با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری انجام شد که در این بخش چالش ها در پنج سطح ترازبندی شدند. برای تأیید نتایج از روش دیمتل استفاده شد. براساس یافته های پژوهش حاضر از چالش های فرهنگی مربوط به گردشگری اجتماع محور، ناکارآمدی رسانه های جمعی و فقدان حس تعلق، بیشترین تأثیرگذاری و بی اعتمادی و تعاملات محدود، ابهام و بی علاقگی افراد به ترتیب بیشترین تعامل با دیگر چالش ها را داشته اند.
۵.

ارائه چارچوبی برای بین المللی سازی پلتفرم های B2B(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بین المللی سازی پلت فرم کسب وکار B2B

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 621 تعداد دانلود : 840
هدف: دیجیتالی شدن، فرصت ها و تغییرات جدیدی را به کسب وکارهای B2B ارائه می دهد از جمله این که چگونه وارد بازارهای جدید شوند. کسب وکارهای B2B در پاسخ به محیط رقابتی فزاینده، بیشتر از پلت فرم-های دیجیتال برای حمایت از استراتژی های کسب وکار خود استفاده می کنند و از این طریق توانسته اند خود را در سطح بین المللی مطرح کنند. موضوع بین المللی سازی پلت فرم های دیجیتال B2B کمتر در ادبیات مورد توجه قرار گرفته است. لذا پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی بین المللی سازی پلت فرم های دیجیتال B2B انجام گرفت. روش: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی است و ماهیتی اکتشافی دارد؛ همچنین از نظر نوع داده ها، یک پژوهش کیفی می باشد. داده ها در پژوهش حاضر از مصاحبه با متخصصان آشنا به موضوع تحقیق و مدیران پلت فرم ها به دست آمده است؛ این داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس و با روش تحلیل تماتیک استقرایی کدگذاری شدند. یافته ها: سرانجام با استخراج 74 کد پایه، 11 مضمون فرعی و 4 مضمون اصلی (مسئولیت خارجی، هماهنگی، خلق ارزش و حجم بحرانی)، الگوی عوامل موثر بر بین المللی سازی پلت فرم های B2B ایجاد شد. نتیجه گیری: این الگو می تواند بینش جدیدی به صاحبان کسب و کار پلت فرمی B2B جهت دسترسی به بازارهای بین المللی، بهبود تصویر کلی کسب و کار و افزایش ظرفیت تولید ارائه دهد.
۶.

بررسی مفهوم هم تخریبی ارزش برند در فرایند تعاملی تجربه مشتری- برند(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 581 تعداد دانلود : 221
هدف: همزمان با تکامل تجربه مشتریان از برند، بر اهمیت نوع تعاملات مشتریان و برند افزوده می شود، زیرا همانطور که مشتریان می توانند از پتانسیل دانش برند و مهارت خود در خلق ارزش برند استفاده کنند، در صورت نارضایتی از آن می توانند در تخریب ارزش برند گام بردارند. از این رو، شناخت نوع تعامل مشتریان با شرکت در حین تجربه آنان از برند برای شناسایی وضعیت هم تخریبی ارزش برند ضروری است. از این رو، این مطالعه بررسی مفهوم هم تخریبی ارزش برند در فرآیند تعاملی تجربه مشتری- برند را مورد هدف قرار داده است. روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف از نوع کاربردی و از حیث صبغه پژوهش از نوع کیفی استقرایی می باشد. در این پژوهش از روش نظریه داده بنیاد کلاسیک برای جمع آوری داده ها بهره گرفته شده است. یافته ها: چارچوب پیشنهادی این پژوهش، در طی سه گام متوالی تجربه مشتری- برند ارائه شده است و با استخراج 157 کد باز، 34 مفهوم و 8 مقوله اصلی، فرآیند اصلی هم تخریبی ارزش برند را شکل داده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که هم تخریبی ارزش برند در طول یک فرآیند تعاملی شکل می گیرد و وقوع آن مستلزم تکامل تجربه منفی مشتریان از برند می باشد. به عبارت دیگر، تمامی تعاملات از زمان درگیری اولیه نادرست مشتری و برند تا لحظه همکاری زیان آور آنان در تولید و بازاریابی، منجر به شکل گیری فرآیند هم تخریبی ارزش برند می شود. از این رو، شرکت ها می توانند طبق چارچوب ارائه شده، تمام مراحل تجربه مشتری- برند را زیر نظر بگیرند و با شناسایی نقاط ضعف خود در تعاملات، از وقوع این پدیده مخرب در شرکت جلوگیری کنند.  
۷.

تحلیلی تاریخی برعلل شکست در پروژه های توسعه صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه صنعت نفت کلان پروژه ایران علل شکست منطقه انرژی پارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 237 تعداد دانلود : 434
پروژه های توسعه منطقه انرژی پارس تجربه ای یکپارچه و ملی برای ایجاد زیرساخت های بالادستی و پایین دستی متمرکز در صنعت نفت است که در دستیابی به اهداف مورد انتظار و بهره برداری در زمان مقرر با شکست رو به رو شد. لذا مقاله حاضر به علل شکست و استخراج درس آموخته های آن برای سایر پروژه های توسعه صنعت نفت می پردازد. این پژوهش دارای رویکرد کیفی است و با استراتژی روایتی و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با مدیران و متخصصین فعال در اجرای این پروژه ها متشکل از کارفرمایان، پیمانکاران و مهندسین مشاور، چهار دوره ی زمانی در فرایند توسعه طرح های صنعتی منطقه انرژی پارس واقع در عسلویه را از سال 1377 تا 1400 بررسی می نماید. بر اساس نتایج، علل اصلی شکست پروژه های مورد مطالعه را می توان به نگاه به خارج در فرایند توسعه، وابستگی در تأمین تجهیزات و اجرای کلان پروژه ها توسط شرکت های خارجی در کنار عدم اتخاذ راهبرد مناسب برای آموزش نیروی انسانی متخصص و انتقال دانش فنی و مدیریتی برای طراحی در دوره ی حضور فعال پیمانکاران بین المللی صاحب صلاحیت؛ عدم استفاده از ظرفیت مدیران شایسته به دلیل تغییر مکرر سیاسی تصمیم گیران اصلی وزارت نفت در دوره ی تحریم ها؛ توجه به مسئله افزایش فروش نفت در برابر نگاه توسعه محور به این صنعت در دوره ی برجام؛ تشدید تحریم ها و مهاجرت نیروی انسانی متخصص به خارج از کشور نسبت داد. سیر تاریخی توسعه صنعت نفت بیانگر ضرورت ایجاد تحولی بنیادی در تمامی سطوح کلان و خرد با هدف برنامه ریزی کارآمد، افزایش توانمندی فناورانه، بومی سازی دانش فنی، خودکفایی در ساخت تجهیزات و اجرای پروژه ها توسط پیمانکاران ایرانی است.
۸.

تأملی بر پیشایندهای تاب آوری در برابر اطلاعات منفی در بین مصرف کنندگان کالاهای دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تابآوری در برابر اطلاعات منفی تناسب ارزش برند- مصرفکننده همانندی مشتری با مشتری جذابیت برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 386 تعداد دانلود : 75
هدف: تاب آوری در برابر اطلاعات منفی می تواند به عنوان رفتار های فرانقش مشاهده شود. رفتارهای فرانقش زمانی رخ می دهد که مصرف کنندگان بدون توجه صرف به نفع خود، از برند خاص بهره می برند. از سوی دیگر؛ تاب آوری در برابر اطلاعات منفی باعث تقویت قصد خرید می شود. هدف اصلی پژوهش تأملی بر پیشایندهای تاب آوری در برابر اطلاعات منفی در بین مصرف کنندگان کالاهای دیجیتال است. روش: برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و برای تحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 453 نفر از مصرف کنندگان دو کالای گوشی همراه و تلویزیون در شهر سمنان است. به منظور گردآوری داده های میدانی از پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: : یافته های پژوهش نشان داد که تناسب ارزش برند- مصرف کننده بر جذابیت برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، همانندی مشتری با مشتری بر جذابیت برند و هویت یابی مصرف کننده تأثیر مثبت داشته و این هویت یابی مصرف کننده بر تاب آوری در برابر اطلاعات منفی و وفاداری به برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. سرانجام بین وفاداری به برند و تاب آوری در برابر اطلاعات منفی تأثیر معناداری یافت نشد.   نتیجه گیری : با استناد به نظریه هویت اجتماعی، می توان گفت تناسب ارزش برند- مصرف کننده و همانندی مشتری با مشتری از طریق تعیین هویت یابی مصرف کننده با برند و جذابیت برند راهکاری برای گسترش روابط عمیق با برند است، که این روابط موجب تاب آوری در برابر اطلاعات منفی می شود. 
۹.

تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مشتری با تأکید بر نقش هوش تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد مشتری فرهنگ سازمانی هوش تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 169 تعداد دانلود : 583
هدف : عملکرد مشتری عامل تعیین کننده ای در دستیابی شرکت ها به مزیت رقابتی است و بررسی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مشتری با تأکید بر نقش هوش تجاری است. روش شناسی : این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر نحوه اجرا از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی و کمی) است. به دلیل مهیا نبودن ابزار پژوهشی، از طرح اکتشافی دو مرحله ای استفاده شده تا پژوهشگر ابزار مورد نیاز را تدوین نماید. جامعه آماری در بخش کیفی، از اساتید دانشگاهی آشنا با موضوع، و در بخش کمی، از مشتریان و کارکنان واحد فروش شعب بیمه های ایران، آسیا، دانا و البرز شهر تهران تشکیل شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه است که روایی محتوایی آنها از دید صاحب نظران و روایی همگرایی آنها به کمک روش های آماری مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ بررسی شده است. همچنین، داده ها با بهره مندی از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای PLS و SPSS تحلیل شد. یافته ها : نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی از طریق هوش تجاری و سایر متغیرهای میانجی بر عملکرد مشتری تأثیر دارد. به این صورت که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش، سازمان و هوش تجاری تأثیر دارد. مدیریت دانش بر سازمان، تفکر سیستمی، هوش تجاری و مدیریت ارتباط تأثیر دارد. سازمان بر تفکر سیستمی، آزاداندیشی سازمانی، و مدیریت ارتباط با تأثیر می گذارد. تفکر سیستمی بر مدیریت ارتباط با مشتری و هوش تجاری تأثیر دارد. آزاداندیشی سازمانی بر هوش تجاری تأثیر می گذارد. هوش تجاری بر مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد تأثیر می گذارد. مدیریت ارتباط با مدیریت بر عملکرد تأثیر می گذارد. نتیجه گیری : اثر فرهنگ سازمانی از طریق هوش تجاری و سایر متغیرهای میانجی بر عملکرد مشتری نشان می دهد که سازمان ها -به ویژه سازمان های خدماتی- باید توجه ویژه ای به فرهنگ سازمانی داشته باشند.
۱۰.

ارائه یک رویکرد نوین برای ارزیابی استراتژی های سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی تصمیم گیری منطق فازی BWANP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 160 تعداد دانلود : 877
مسئله حائز اهمیت برای سازمان ها در دنیای امروز، تغییر محیط پایدار و قابل پیش بینی به سوی محیط پیچیده و پویا است. لذا آن چه که در چنین محیط پیچیده و پویا به عنوان دغدغه ای مهم برای مدیران رده بالای سازمان ها تبدیل شده است، انتخاب استراتژی های مناسب و بکارگیری آن در سازمان به منظور تحقق اهداف کلان می باشد. به دلیل محدودیت منابع، اولویت بندی استراتژی ها برای شناسایی موثرترین آن ها را در تحقق اهداف کلان برای سازمان بسیار مورد اهمیت است. یکی از روش های تصمیم گیری که برای تحلیل تصمیم در چنین محیط های پیچیده به وفور به کار گرفته شده فرآیند تحلیل شبکه-ای است. با وجود اینکه فرآیند تحلیل شبکه ای به عنوان روشی دقیق تر نسبت به فرآیند تحلیل سلس له مراتب ی برای مدل سازی محیط های تصمیم پیچیده معرفی شده است اما مش کلاتی نظیر حجم زیاد مقایسات زوجی و مبهم بودن برخی از این مقایسات از کارایی این روش کاسته است. در این مقاله با بکارگیری رویکرد جدید BWANP نشان داده می شود که این رویکرد مشکلات روش ANP را تا حد امکان کاهش داده و ضمن نیاز به داده های مقایسه ای کمتر، مقایسات استوارتری را منجر می شود. به عبارتی جواب های قابل اطمینان تری بدست می آید و موجب ارتقای کارایی تصمیم گیری می شود. این پژوهش با هدف بکارگیری روش مزبور برای اولویت بندی استراتژی های شرکت توزیع نیروی برق استان فارس انجام شده است.
۱۱.

شناسایی و مدل سازی موانع عملیاتی گردشگری اجتماع محور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری جامعه محور موانع عملیاتی مشارکت ذینفعان مدلسازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 42 تعداد دانلود : 338
ایده توسعه مبتنی بر جامعه مدت زیادی است که مورد تاکید صاحب نظران قرار دارد اما پذیرش آن در گردشگری نسبتاً جدید است. به دلیل ماهیت پراکنده بخش گردشگری، تصور می شود دستیابی به مشارکت تمامی ذینفعان از جمله جامعه مقصد، بسیار دشوار و یا غیرممکن است. لذا شناسایی و دسته بندی موانع می تواند بستر لازم برای تعامل و مشارکت هر چه مطلوب تر ذینفعان را فراهم کند. ابتدا با بررسی مبانی نظری موانع مشارکت جامعه ذینفع در برنامه های گردشگری استخراج گردید. سپس با مشارکت 10 نفر خبره بومی سازی انجام و میزان اهمیت موانع تعیین شد. به کمک رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری روابط ساختاری و با روش دیمتل میزان تاثیر گذاری و تاثیرپذیری موانع بدست آمد. پراکندگی و عدم تعامل ذینفعان، تحلیل نامناسب ذینفعان، چشم انداز ها و اولویت های واگرا، تفاوت در سیاست ها و رویه های عملیاتی، عدم هماهنگی بین ذینفعان، محدودیت منابع، عدم پیشرفت برنامه های توسعه پایدار، عدم توان مشارکتی جامعه، عدم اجماع در برنامه ها و وقفه و تاخیر در برنامه ها موانع اصلی مشارکت جامعه ذینفع در برنامه های گردشگری هستند که پراکندگی و عدم تعامل ذینفعان دارای بیشترین تأثیر و محدودیت منابع دارای بیشترین تعامل بوده است.
۱۲.

تأملی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان پوشاک مد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ناهمسانی شناختی پس از خرید رفتار خرید مصرف کنندگان شهرت طراح مد خبرگی بازار تبلیغات پیشبرد فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 480 تعداد دانلود : 930
هدف: با ادغام عوامل شخصی و ادبیات تبلیغات پیشبرد فروش، سهم اصلی این مطالعه تجزیه و تحلیل خصوصیات شخصی و شیوه های تبلیغاتی برای افزایش رفتار خرید مصرف کنندگان است. هدف پژوهش واکاوی عوامل مؤثر بر ناهمسانی شناختی پس از خرید با نقش میانجی رفتار خرید مصرف کنندگان است. روش: مطالعه پیش رو جهت جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و جهت تحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده نموده است. جامعه آماری پژوهش کلیه مصرف کنندگان مراجعه کننده به مجتمع های تجاری و مراکز خرید شهر تبریز و ارومیه است. با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 384 تعیین شد؛ که برای محاسبات صحیح تر به 400 نفر ارتقاء یافت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری بر اساس نرم افزار Smart-Pls استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عوامل شخصی (خبرگی بازار، ثبات، سازش گر و ذهنیت باز)؛ شهرت طراح برند، جو فروشگاه و تبلیغات پیشبرد فروش بر رفتار خرید مصرف کنندگان تأثیر مثبت و معناداری دارد. افزون بر این، بین رفتار خرید مصرف کنندگان و ناهمسانی شناختی پس از خرید تأثیر مثبت و معناداری یافت شد. جنسیت رابطه بین رفتار خرید و ناهمسانی شناختی را تعدیل می کند. نتیجه گیری: تبلیغات پیشبرد فروش به عنوان یک سلاح برای افزایش فروش مورد استفاده قرار گرفت و استفاده گسترده از این مفهوم به منظور دستیابی به ارزش های مشتریان در جهت تحقق اهداف و کسب و کار ثمربخش است.
۱۳.

تبیین علل نارضایتی مشتریان مبتنی بر تحلیل متن کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوشه بندی متن کاوی نارضایتی مشتریان لوازم خانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 289 تعداد دانلود : 310
رضایت مشتری، مستلزم راضی نگه داشتن مشتریان هم در تعاملات روزانه و هم از دیدگاه بلندمدت و جهانی است. نظرات مردم در مورد محصولات یک شرکت در وب سایت ها و رسانه های اجتماعی، می تواند اطلاعات مفیدی را به شرکت ها برای ارزیابی رضایت مشتری ارائه دهد. در این پژوهش، با به کارگیری روش متن کاوی و خوشه بندی کی- میانگین، تمامی نظرات مشتریان در مورد سه برند اسنوا، پاکشوما و پارس خزر از لوازم خانگی داخلی و نظرات در مورد سه برند سامسونگ، ال جی و تفال از لوازم خانگی خارجی درج شده در سایت دیجی کالا مورد تحلیل قرار گرفت. عوامل نارضایتی، در شش صفت شامل خرابی محصول، تناسب قیمت با عملکرد، کارایی، طراحی، کیفیت ساخت و خدمات پس از فروش خوشه بندی شدند. در لوازم خانگی داخلی، بیشترین نارضایتی به ترتیب؛ خرابی محصول، تناسب قیمت با عملکرد، کیفیت ساخت، خدمات پس از فروش، کارایی و طراحی بوده و عوامل ایجادکننده نارضایتی در لوازم خانگی خارجی به ترتیب کیفیت ساخت، خرابی محصول، طراحی، خدمات پس از فروش، تناسب قیمت با عملکرد و کارایی بوده است
۱۴.

طراحی الگوی چابکی استراتژیک در رابطه با رونق پایدار تولید بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد (مورد مطالعه: صنایع خودروسازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چابکی چابکی استراتژیک رونق پایدار تولید صنعت خودروسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 621 تعداد دانلود : 113
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی برای چابکی استراتژیک در رابطه با رونق پایدار تولید در صنایع خودروسازی انجام شده است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و-کوربین انجام شده است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند_ قضاوتی و گلوله برفی انجام شده است. در طی این پژوهش با 14 نفر از خبرگان در صنعت خودروسازی مصاحبه صورت گرفته است. نتایج تحلیل های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی به ارائه الگوی چابکی استراتژیک بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد که شامل 6 مقوله و 17 مفهوم منجر شده است. براساس مدل چابکی استراتژیک، عوامل موثر بر چابکی استراتژیک در صنعت خودروسازی «عوامل درون سازمانی»، «عوامل تولیدی»، «عوامل فردی» می باشند. شرایط زمینه ای از قبیل «عوامل اقتصادی»، «عوامل سیاسی»، «ذینفعان»، شرایط مداخله گر از قبیل «الزامات قانونی»، «ویژگی های مدیریتی»، «زیرساخت ها» همچنین راهبردهای «بهره گیری از تکنولوژی نوین»، «تغییرات ساختاری»، « تغییرات استراتژیک»، «اصلاح زیرساخت ها»، «تغییرات در زنجیره تامین» و «چابک سازی منابع انسانی» و پیامدهای حاصل از بکارگیری چابکی استراتژیک در صنعت خودروسازی شامل «پیامدهای درون سازمانی» و «پیامدهای برون سازمانی» می باشند.
۱۵.

عملکرد شرکت های صادراتی: واکاوی نقش رفتارهای برندساز کارکنان بر ارزش ویژه برند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رفتارهای برندساز کارکنان بازاریابی در مدیریت کسب و کار بین المللی عملکرد شرکت های صادراتی ارزش ویژه برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 69 تعداد دانلود : 533
شرکتها برای بقا و موفقیت در فعالیتهای صادراتی به شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی خود نیازمندند. در این راستا هدف از انجام پژوهش حاضر، واکاوی نقش رفتارهای برندسازکارکنان بر ارزش ویژه برند و عملکرد شرکتهای صادراتی در استان سمنان میباشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی به شمار میرود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان سمنان میباشد که 239 عدد با روش نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد که مشارکت، تبلیغات دهان به دهان مثبت، رفتار درون نقش برندسازی و تمایل به ادامه همکاری بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، بین ارزش ویژه برند و عملکرد شرکتهای صادراتی تأثیر مثبت و معناداری یافت شد.
۱۶.

طراحی مدل همراستایی ابزارها و اهداف بازاریابی رسانه های اجتماعی شرکت های استارت آپی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همراستایی ابزارهای بازاریابی رسانه های اجتماعی شرکت های استارت آپ روش شناسی سیستم نرم نگاشت شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 451 تعداد دانلود : 163
هدف: رسانه های اجتماعی به عنوان یک گزینه استراتژیک، توسعه سریع قابلیت های بازاریابی شرکت های استارت آپی را میسر ساخته اند، بنابراین ضروریست تا این قبیل شرکت ها ، استراتژی های بازاریابی خود را به گونه ای توسعه دهند تا ابزارها و تاکتیک های متنوع بازاریابی رسانه های اجتماعی را با اهداف بازاریابی همراستا و خلق مزیت های رقابتی پایدار و تحقق اهداف را امکان پذیر نمایند. هدف این پژوهش برای پاسخ به این نیاز، ارائه مدل همراستایی ابزارهای بازاریابی رسانه های اجتماعی در شرکت های استارت آپ است. روش: با توجه به پیچیدگی همراستایی ابزارهای بازاریابی رسانه های اجتماعی در سطح عملیاتی، طراحی مدل براساس روش شناسی سیستم نرم و نگاشت شناختی، در قالب یک مطالعه کیفی با رویکرد توصیفی- اکتشافی انجام شد. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 16نفر از مدیران 8 شرکت استارت آپی که به صورت غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند، جمع آوری شد. یافته ها: ساخت دهی به مساله پژوهش در چهارچوب روش منجر به شناسایی سه الگوی متداخل همراستایی ابزارهای بازاریابی رسانه های اجتماعی شامل همراستایی محتوا-محاوره، همراستایی ارتباطی و همراستایی واکنش منجر به مبادله شد که دستیابی به اهداف برنامه های بازاریابی رسانه های اجتماعی شامل افزایش آگاهی، افزایش تعاملات با مشتریان و جایگاه یابی را میسر می سازد. نتیجه گیری: توسعه و پیاده سازی استراتژی های همراستایی در چهارچوب الگوی پیشنهادی پژوهش در قالب 47 اقدام هدفمند ارائه شد که می تواند خطوط راهنمای توسعه قابلیت های بازاریابی شرکت های استارت آپی در بستر رسانه های اجتماعی را شکل دهد.
۱۷.

بازاریابی الکترونیک: پذیرش و بکارگیری در گردشگری ورزشی استان کردستان

کلید واژه ها: بازاریابی الکترونیک پذیرش فناوری های اطلاعات کردستان گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 550 تعداد دانلود : 57
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عواملی است که بر پذیرش و به کارگیری بازاریابی الکترونیک در گردشگری ورزشی تأثیرگذار هستند. جامعه آماری شامل کارکنان آژانس های مسافرتی، کارکنان قسمت رزرواسیون و بازاریابی هتل ها و اعضای عهده دار وظایف بازاریابی هیئت های ورزشی کوهنوردی، قایقرانی، شنا و دوچرخه سواری هستند. تعداد اعضای نمونه با توجه به فرمول کوکران، 265 نفر از کارکنانی است که حداقل یکی از روش های بازاریابی الکترونیک را در بازاریابی گردشگری ورزشی به کار گرفته باشند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شده اند. جهت سنجش پایایی پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ، بارهای عاملی و پایایی ترکیبی استفاده و برای سنجش روایی نیز از میانگین واریانس تبئین شده و معیار فورنل-لارکر استفاده شد. از نرم افزارهای SPSS22 و Smart PLS2 نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فناورانه، سهولت استفاده و مزیت نسبی درک شده بر پذیرش و به کارگیری بازاریابی الکترونیک اثر مثبت و معنی دار دارند و در میان این عوامل، سهولت استفاده درک شده بیشترین تأثیر را بر پذیرش و بکارگیری بازاریابی الکترونیک دارد.
۱۸.

ارائه چارچوب هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 با استفاده از تکنیک متن کاوی در وب سایت های رسانه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل احساسی کلمات رسانه های اجتماعی متن کاوی مدل سازی ساختاری - تفسیری هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 هوشمندی رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 170 تعداد دانلود : 642
با توسعه فناوری های مبتنی بر وب 0/2 و ابزارهای مفید رسانه های اجتماعی در سازمان ها، نحوه عملکرد سیستم های اطلاعاتی سازمان به جهت کسب هوشمندی رقابتی بهبود یافته است. یکی از بهترین منابع اطلاعاتی، محتوای تولیدشده کاربران در مورد شرکت، محصول و رقبا است که در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود و شرکت ها می توانند با استفاده از تکنیک های تحلیلی در کلان داده ها از الگوی دانش پنهان در این اطلاعات بهره مند شوند. از این رو مهمترین اهداف این پژوهش، ارائه چارچوب هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 با استفاده از تکنیک متن کاوی در وب سایت های رسانه های اجتماعی و همچنین مقایسه وضعیت هوشمندی بازار 0/2 در بین دو برند امرسان و سامسونگ از طریق تحلیل رقابتی می باشد. روش این پژوهش از نوع کیفی و نحوه گردآوری داده ها، بهره گیری از مرور ادبیات، مصاحبه با خبرگان و همچنین استفاده از تکنیک متن کاوی در میان 3860 داده متنی مشتریان در رسانه های اجتماعی می باشد. با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، 4 بُعد اصلی هوشمندی بازار اجتماعی 0/2 مشخص گردید. سپس از تکنیک خوشه بندی برای استخراج مهمترین شاخص ها و زیرشاخص های مؤثر در هر یک از ابعاد، استفاده گردید که همه آن ها به تأیید خبرگان رسیدند. به منظور بررسی مقایسه ای وضعیت هوشمندی بازار اجتماعی 0/2 در بین برندها نیز از تحلیل احساسی کلمات استفاده شد که نتایج آن نشان می دهد، برند سامسونگ نسبت به امرسان در اکثر شاخص ها نظرات مثبت مشتریان را به خود جلب کرده است. درنهایت به دلیل وجود ارتباطات پنهان در شاخص های اصلی، از روش ساختاری- تفسیری برای تعیین روابط بین آن ها استفاده گردید.
۱۹.

شناسایی مدل های ذهنی مدیران شرکت های صنایع غذایی از موانع توسعه صادرات (نمونه کاوی: مدیران شرکت های لبنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل ذهنی موانع صادرات توسعه صادرات تحلیل تم بازاریابی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 473 تعداد دانلود : 196
هدف: علی رغم تأثیر شایان توجه مدل های ذهنی روی تصمیم گیری مدیران، فقط تعداد انگشت شماری از پژوهش های بازاریابی مدل ذهنی مدیران این حوزه را بررسی کرده و تعداد به مراتب کمتری به تأیید اهمیت این پدیده پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مدل های ذهنی مدیران شرکت های لبنی در رابطه با موانع شروع یا گسترش صادرات است. روش: این پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و بر اساس گردآوری اطلاعات توصیفی است. مدیران ارشد در حوزه بازرگانی، فروش و صادرات شرکت های فعال در صنعت لبنی، جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی و فنون فرافکنی استفاده شده است.با استفاده از روش نمونه گیری نظری، مصاحبه با مدیران ارشد دوازده شرکت لبنی تا حد اشباع ادامه پیدا کرد. برای اطمینان از روایی و پایایی داده ها از روش بازنگری توسط شرکت کنندگان و روش چندجانبه نگری از طریق مصاحبه با گروه های متفاوت مشارکت کنندگان استفاده شد و برای تحلیل داده ها از تحلیل تم و نرم افزار10Maxqdaاستفاده شده است. یافته ها: شش مدل ذهنی شناسایی شده در این پژوهش عبارت اند از: مدل ذهنی بازارگرا، حاکمیت گرا، منبع گرا، سودگرا، زیرساخت گرا و نهادگرا. بر اساس نتایج، مدل های ذهنی بازارگرا، حاکمیت گرا و منبع گرا برجسته ترین مدل های ذهنی در این پژوهش هستند. نتیجه گیری: نداشتن مزیت رقابتی و جایگاه ضعیف بازاریابی در شرکت های ایرانی، از موانع مهم توسعه صادرات محصول های لبنی در بازارهای فرامنطقه ای است. از دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش، دولت از طریق وضع قوانین روشن و ثابت، تأمین منابع مالی مستقیم و غیرمستقیم، وضع معافیت های گمرکی و مالیاتی و اعطای جایزه صادراتی، می تواند بستر مناسبی برای توسعه صادرات شرکت های ایرانی فراهم آورد و بسیاری از موانع مطرح شده در مدل های ذهنی شش گانه را رفع کند.
۲۰.

طراحی شبکه مضامین برندِ حلال در صنعت گردشگری درمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند حلال گردشگری درمانی هتل بیمارستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 514 تعداد دانلود : 348
هدف این پژوهش شناسایی ویژگی های ملموس و مزایای منطقی برندِ هتل بیمارستان حلال می باشد. روش پژوهش مبتنی بر مبنای فلسفی تفسیری، جهت گیری بنیادی، رویکرد استقرایی و شیوه انجام آن کیفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کارمندان و مدیران هتل بیمارستان گاندی و مجتمع هلال ایران می باشد. نمونه گیری از طریق نمونه گیری قضاوتی صورت پذیرفت و برای استخراج ویژگی های ملموس و مزایای منطقی با 15 نفر از کارمندان و مدیران، مصاحبه به عمل آمد. داده های مصاحبه نیز به وسیله تکنیک تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAX QDA مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش بر اساس مدل هرم برند شامل 14 ویژگی ملموس (دارایی ها و ارزش های هتل بیمارستان حلال)، 67 مزیت منطقی (شواهد و حقایقی که تایید می کند، ویژگی ملموس وجود دارد و گردشگر می تواند از آن منتفع گردد) می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان