کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی سال چهاردهم پاییز 1393 شماره 3 (پیاپی 53)

مقالات

۱.

آموزش رایانه یار توجه انتخابی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با تظاهر بی توجهی

۲.

اثربخشی برنامة مبتنی بر شایستگی اجتماعی در افزایش مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دارای ناتوانیهای یادگیری

۳.

تأثیر روش رابطه درمانی بر کاهش نشانگان در کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابلهای

۴.

ارتباط شیوة برخورد وعوامل مؤثردر مداخلة والدین با پیشرفت تحصیلی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

۵.

بررسی تأثیرآموزش مهارت های ارتباطی بر ابعاد سازگاری زناشویی والدین دانش آموزان کم توان ذهنی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸