کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی سال چهاردهم پاییز 1393 شماره 3 (پیاپی 53) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

آموزش رایانه یار توجه انتخابی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با تظاهر بی توجهی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

اثربخشی برنامة مبتنی بر شایستگی اجتماعی در افزایش مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دارای ناتوانیهای یادگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تأثیر روش رابطه درمانی بر کاهش نشانگان در کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابلهای(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

ارتباط شیوة برخورد وعوامل مؤثردر مداخلة والدین با پیشرفت تحصیلی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی تأثیرآموزش مهارت های ارتباطی بر ابعاد سازگاری زناشویی والدین دانش آموزان کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تأثیر تمرین طناب زنی مدون بر مهارتهای دستکاری دانش آموزان کمتوان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱