کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی سال سیزدهم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 48) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری در اصلاح ناسازگاری اجتماعی نوجوانان دختر کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تدوین برنامة آموزشی - روان شناختی ""زندگی سازگار با اتیسم"" و اثربخشی آن بر علائم اتیسم در کودکان مبتلا و کیفیت زندگی مادران آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

فراتحلیل اثربخشی برنامه های آموزشی شیوه های فرزندپروری براختلالات رفتاری کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تأثیر تمرین متغیر و ثابت بر عملکرد، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت کودکان کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تأثیر آموزش مهارت های تمرین توپ بر رشد حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسة عزت نفس و سلامت روان در نابینایان ورزشکار و غیرورزشکار 13تا 30 سال شهرستان مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ارزشیابی مهارتهای ارتباطی در دانش آموزان پیش دبستانی با اختلال اتیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری در اصلاح ناسازگاری اجتماعی نوجوانان دختر کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

تدوین برنامة آموزشی - روان شناختی ""زندگی سازگار با اتیسم"" و اثربخشی آن بر علائم اتیسم در کودکان مبتلا و کیفیت زندگی مادران آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

فراتحلیل اثربخشی برنامه های آموزشی شیوه های فرزندپروری براختلالات رفتاری کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

تأثیر تمرین متغیر و ثابت بر عملکرد، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت کودکان کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

تأثیر آموزش مهارت های تمرین توپ بر رشد حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

مقایسة عزت نفس و سلامت روان در نابینایان ورزشکار و غیرورزشکار 13تا 30 سال شهرستان مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۴.

ارزشیابی مهارتهای ارتباطی در دانش آموزان پیش دبستانی با اختلال اتیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱