کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی سال سیزدهم پاییز 1392 شماره 3 (پیاپی 49) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود تشخیص حالات هیجانی در کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

پیش بینی سلامت روان براساس درک معنوی در مادران دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر و عادی ابتدایی شهر گرگان(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی مقایسه ای مهارت های بینایی- حرکتی در دانش آموزان سن دبستانی دارای افت شنوایی عمیق و عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تأثیر آموزش نظریة ذهن بر ارتقاء همکاری، خویشتن داری و قاطعیت کودکان پسر اتیستیک 7-21 سال از دیدگاه معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

آموزش آغازگری اجتماعی به کودکان اتیسم با استفاده از مدل سازی ویدئویی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تأثیر یک دوره تمرین دویدن آهسته بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر مبتلا به سندرم داون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 512 تعداد دانلود : 669
۷.

بسامد مصرف میوه و سبزیجات در کودکان مبتلا به سندرم داون(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود تشخیص حالات هیجانی در کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

پیش بینی سلامت روان براساس درک معنوی در مادران دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر و عادی ابتدایی شهر گرگان(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

بررسی مقایسه ای مهارت های بینایی- حرکتی در دانش آموزان سن دبستانی دارای افت شنوایی عمیق و عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

تأثیر آموزش نظریة ذهن بر ارتقاء همکاری، خویشتن داری و قاطعیت کودکان پسر اتیستیک 7-21 سال از دیدگاه معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

آموزش آغازگری اجتماعی به کودکان اتیسم با استفاده از مدل سازی ویدئویی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

تأثیر یک دوره تمرین دویدن آهسته بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر مبتلا به سندرم داون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 957 تعداد دانلود : 467
۱۴.

بسامد مصرف میوه و سبزیجات در کودکان مبتلا به سندرم داون(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۳