کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی سال یازدهم 1390 شماره 1 (پیاپی 39) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه سرعت نامیدن و عملکرد مؤلفه های سه گانه حافظه فعال در کودکان نارساخوان و عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تأثیر دو روش آموزش راهبردهای شناختی بر اساس مدل انگلرت و مدل سکستون در کارآمدی بیان نوشتاری دانش آموزان ابتدایی با علائم اختلال نوشتن(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تأثیر موسیقی درمانی بر توجه انتخابی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

کدام یک از نشانه های اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با مداخله های یوگا و بازی درمانی تغییر می کند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

رابطه بین رفتار تیپ الف، شخصیت نوروتیک، منبع کنترل بیرونی و جوّ حاکم بر مدرسه با استرس شغلی معلّمان مراکز استثنایی یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱