کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی سال چهاردهم زمستان 1393 شماره 4 (پیاپی 54) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تدوین برنامه تلفیقی مهارتهای فرزندپروری اتیسم و تعیین اثربخشی آن در رضایت زناشویی، کاهش تعارض در شیوه فرزندپروی و حساس کفایت از نقش والدینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 992 تعداد دانلود : 911
۲.

عملکرد عصب روانشناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و اختلالات برون نمود و درون نمود در مقیاس وکسلر و آزمون بندر- گشتالت(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تأثیر الگودهی ویدئویی بر مهارت های ارتباطی و رفتارهای چالش برانگیز کودکان 2تا 33 سال دارای اختلال های طیف اتیسم متوسط و شدید(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی تأثیر آموزش آگاهی واج شناختی بر عملکرد حلقة واج شناختی حافظه فعال در دانش آموزان دارای مشکلات خواندن(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسة توانایی دیداری فضایی و حافظة کودکان نارساخوان و عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی آنتروپومتریک و تقارن سنجی طول انگشتان دست دختران کم توان ذهنی شمال شرق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۳