کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی سال پانزدهم بهار 1394 شماره 1 (پیاپی 55) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی فعال، غیرفعال و چندحسی بر یادآوری کودکان دارای نیازهای ویژه ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۲۸۵
۲.

مقایسة رفتار خواب در کودکان دارای اتیسم و عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اثر تمرینات ادراکی و حرکتی بر عملکرد توجه کودکان مبتلا به نقص بینایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اثربخشی روش یوگا بر کاهش نشانگان اختلال های تیک در دانش آموزان کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی اثربخشی آموزش بهداشت بر میزان آگاهی سلامت جسمانی دوران بلوغ دختران نابینا(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

اثربخشی روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در ارتقای تعامل مادر-کودک در مادران دانش آموزان کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶