کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی سال چهاردهم بهار 1393 شماره 1 (پیاپی 51) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسة کارکردهای اجرایی انعطاف پذیری ذهنی و حافظه در دانش آموزان اتیسم با کارکرد بالا، نشانگان داون آموزش پذیر و عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

اثربخشی بازی های رایانه ای شناختی بر بهبود حافظة کاری، توجه و انعطاف پذیری شناختی در کودکان مبتلا به ADHD(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

پیش بینی فرایندهای شناختی پردازش اطلاعات برمبنای خودکارآمدی در علوم تجربی در میان دانش آموزان تیزهوش دبیرستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مقایسة اثر الگودهی ویدئویی و خود الگودهی ویدئویی بر اکتساب یک مهارت ادراکی- حرکتی در کودکان کم توان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مطالعة الگوهای خطوط پوستی در انگشت شست دست دختران سالم و ناشنوای مادرزاد نژاد فارس در خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسة تأثیر مداخله به هنگام و دیرهنگام در رشد اجتماعی دانش آموزان دارای نیازهای وی ژه شنوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

رژیم غذایی کتوژنیک،روشی مؤثر در درمان صرع مقاوم به دارو در کودکان کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۲