کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی سال پانزدهم تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 56) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثربخشی آموزش مهارتهای تاب آوری بر میزان تاب آوری و مؤلفه های آن در خواهران و برادران کودکان دارای نشانگان داون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 739 تعداد دانلود : 772
۲.

بررسی تأثیر آموزش رفتاری مهارت های همدلانه بر سطوح هم دلی و نظام مندسازی در کودکان دارای اتیسم در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

فراتحلیل مطالعات اثربخشی رو شهای یادگیری مشارکتی بر بازده های تحصیلی دانش آموزان استثنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مقایسة سلامت روانی والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با والدین کودکان سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ویژگیهای روان سنجی آزمون آورورا بر روی کودکان 12-9 سال شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

شاخص های کیفیت گفتار و سرعت پردازش اطلاعات در کودکان فارسی زبان دچار اختلال ویژة زبانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تأثیر برنامة ماساژ و سرمادرمانی بر میزان اسپاستیسیتی و دامنة حرکتی اندام فوقانی کودکان فلج مغزی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۲