کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی سال پانزدهم تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 56)

مقالات

۱.

اثربخشی آموزش مهارتهای تاب آوری بر میزان تاب آوری و مؤلفه های آن در خواهران و برادران کودکان دارای نشانگان داون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۳۳
۲.

بررسی تأثیر آموزش رفتاری مهارت های همدلانه بر سطوح هم دلی و نظام مندسازی در کودکان دارای اتیسم در شهر تهران

۳.

فراتحلیل مطالعات اثربخشی رو شهای یادگیری مشارکتی بر بازده های تحصیلی دانش آموزان استثنایی

۴.

مقایسة سلامت روانی والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با والدین کودکان سالم

۶.

شاخص های کیفیت گفتار و سرعت پردازش اطلاعات در کودکان فارسی زبان دچار اختلال ویژة زبانی

۷.

تأثیر برنامة ماساژ و سرمادرمانی بر میزان اسپاستیسیتی و دامنة حرکتی اندام فوقانی کودکان فلج مغزی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸