کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی تابستان 1382 شماره 8

مقالات

۱.

بررسی سلامت روانی مادران دانش آموزان مبتلا به اختلالات رفتاری

۴.

رابطه بین زبان دریافتی و زبان بیانی درکودکان مبتلا به نشانگان داون

۵.

مقایسه نوع ادراک کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری و کودکان عادی در آزمون رورشاخ و قابلیت این آزمون در شناسایی و تشخیص اختلالات یادگیری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۲