کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی سال چهاردهم تابستان 1393 شماره 2 (پیاپی 52) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثربخشی آموزش کنش های اجرایی بر کاهش اختلال های رفتاری در دانش آموزان نارساخوان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تأثیر یک دوره برنامة تمرینی یوگا بر کارکردهای اجرایی در کودکان دارای اختلال کاستی توجه و بیش فعالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مقایسة عملکرد کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی و غیرکلامی در آزمون نظریة ذهن(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی و کنترل عواطف در پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر بازداری رفتاری و تکانشگری دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه و بیش فعالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی اثربخشی نرم افزار رایانه ای در یادگیری درس علوم کودکان کم توان ذهنی پایة چهارم(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی رابطة حافظة کوتاه مدت و میزان آگاهی واج شناختی با وضوح گفتاری خواندن در دانش آموزان ناشنوا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 423 تعداد دانلود : 44

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۳