کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی سال چهاردهم تابستان 1393 شماره 2 (پیاپی 52)

مقالات

۲.

تأثیر یک دوره برنامة تمرینی یوگا بر کارکردهای اجرایی در کودکان دارای اختلال کاستی توجه و بیش فعالی

۴.

راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی و کنترل عواطف در پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری

۵.

بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر بازداری رفتاری و تکانشگری دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه و بیش فعالی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸