کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی سال دهم 1389 شماره 3 (پیاپی 37) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه اثربخشی دو روش آموزش والدین با رویکرد آدلری و رفتاری بر کاهش شدت نشانه های اختلال سلوک در کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله بر سطح استرس و ناامیدی مادران کودکان کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

رابطه سبک های مقابله ای، جهت گیری مذهبی و ابعاد شخصیت با سلامت روان مادران دارای کودک کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تحول نظریه ذهن و ارتباط آن با تواناییهای کلامی و غیرکلامی در دانش آموزان کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

اثربخشی سه روش آموزشی - اصلاحی مبتنی بر مدل پردازش واج شناختی بر سرعت و صحت خواندن دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بیش خوانشی در کودک 4 سال و 3 ماهه ای مبتلا به اوتیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱