کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی) سال 12 پاییز 1391 شماره 3 (پیاپی 45) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رابطة کیفیت دلبستگی به خدا و تصور فرد از خدا با سلامت روانی در والدین کودکان استثنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی مقایس های حافظة فعال و هوش سیال در سه زیرگروه از کودکان دارای اختلال بیش فعالی- کمبود توجه(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تأثیر درجات مختلف نارساخوانی بر استرس والدینی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مقایسة عزت نفس، کمال گرایی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان نوجوان مصروع و غیرمصروع شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تدوین برنامة پرورش تاب آوری و بررسی تأثیر آن بر بهزیستی روانی نوجوانان با اختلال های رفتاری برون نمود و درون نمود(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقش ابعاد رضایت زناشویی در پیش بینی اختلال رفتار مقابله ای و اختلال سلوک(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۲