کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی سال سیزدهم زمستان 1392 شماره 4 (پیاپی 50) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثر تجربه بر قضاوت شنوندگان دربارة وضوح گفتار کودکان کم شنوا(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مقایسة ویژگی های آوایی- واجی و صرفی- نحوی گفتار پسران اتیستیک با کودکان سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت بر تنیدگی مادران کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ نقص توجه در شهر کرج(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مقایسة اثربخشی آموزش ادراک دیداری و شنیداری بر توانایی خواندن کودکان نارساخوان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مقیاس درصد همخوان های درست در کودکان فارسی زبان و ویژگی های روان سنجی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسة انشای دانش آموزان شنوا و ناشنوای پایة پنجم دبستان به لحاظ کاربرد انواع آغازگر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 713 تعداد دانلود : 419
۷.

نقش ژنتیک و تغذیه در کمبود توجه/ بیش فعالی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۲