کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی سال سیزدهم زمستان 1392 شماره 4 (پیاپی 50)

مقالات

۱.

اثر تجربه بر قضاوت شنوندگان دربارة وضوح گفتار کودکان کم شنوا

۲.

مقایسة ویژگی های آوایی- واجی و صرفی- نحوی گفتار پسران اتیستیک با کودکان سالم

۳.

اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت بر تنیدگی مادران کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ نقص توجه در شهر کرج

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸