کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی زمستان 1380 شماره 2

مقالات

۴.

تأثیر آموزش راهبردهای شناختی ـ فراشناختی (روش خودآموزی) بر عملکرد حل مسأله ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی

۵.

مقایسه سلامت روانی والدین کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر 12 ـ 7 ساله با سلامت روانی والدین کودکان عادی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۳