کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی) سال 13 بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 47) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسة ادراک زمان در دیرش های زمانی مختلف در کودکان با و بدون اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تأثیر آموزش حافظة کاری واجی بر افزایش میانگین طول گفته در کودکان با آسیب زبانی ویژه(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مروری بر اثرات مصرف مکمل امگا 9 بر روی الگوی خواب، بیش فعالی و سایر رفتارهای تکاملی در کودکان مبتلا به بیماری های طیاف اوتیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مقایسة کاربرد ابزارهای انسجام در بیان نوشتاری دانش آموزان عادی و دارای اختلالات یادگیری فارسی زبان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی شیوع ناهنجاری های ستون فقرات و ارتباط آن با عادت استراحتی از لحاظ ویژگی های آنتروپومتریکی و ارگوناومیکی کودکاان کم توان ذهنی آموزش پذیر استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی مشکلات عمده در مصاحبة بالینی با کودکان کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۲