کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی سال پانزدهم پاییز 1394 شماره 3 (پیاپی 57) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر آموزش نوروفیدبک بر توانایی محاسبة عددی و حافظة عددی دانش آموزان ابتدایی دارای اختلال حساب نارسایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی تقویت حافظة کاری با استفاده از رایانه و اثربخشی آن بر عملکرد خواندن و صحت خواندن در دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اثربخشی ورزش مغزی بر کاهش استرس مادران، کاهش بیش فعالی و افزایش توجه در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و کاهش استرس آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی تأثیر آموزش کفایت اجتماعی بر بهبود عملکرد رفتاری کودکان دارای ناتوانی یادگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی تاثیر روش آموزش دستور زبان بر جمله سازی دانش آموزان آسیب دیده شنوایی پایه پنجم(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

رابعة اختلالات اضطرابی با عملکرد ریاضی در کودکان مبتلا به عملکرد پایین در ریاضیات(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی و مقایسة مهارت های اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی تیزهوش و عادی و ارتباط آن با مهارت حل مسئله و شیوه های فرزندپروری ادراک شده(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱