کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی سال دهم 1389 شماره 1 (پیاپی 35) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثربخشی مداخله رفتاری بر میزان تعارضات بین فردی ، پاسخهای رفتاری و ادراک خودکارآمدی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تاثیر آموزش باور کاذب بر اکتساب نظریه ذهن دانش آموزان پسر کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

راهبردهای یادگیری ، جهت گیریهای هدفی و اضطراب امتحان در دانش آموزان نابینا(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی تاثیر نرم افزار آموزش مفاهیم پایه ریاضی (امید) به دانش آموزان با نشانگان داون مقطع ابتدایی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسه اثرات آموزش های عزت نفس ، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به ناتوانی جسمی - حرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱