کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی سال پانزدهم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 58) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

کارکرد اجرایی مرکزی و حلقة واج شناختی در دانش آموزان ناتوان در حل مسائل کلامی ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مقایسة حافظة کاری دیداری و شنیداری کودکان در معرض خطر اختلال های عصبی تحولی با یک برنامة کامپیوتری عصبی/شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

همپوشانی ژنتیکی نشانگان داون و بیماری آلزایمر(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اثربخشی آموزش هوش موفق بر توانایی های تحلیلی، خلاقانه و عملی دختران تیزهوش 32 4 ساله شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تأثیر 12 هفته بازی بوچیا بر رشد اجتماعی نوجوانان 31 تا 35 سال با فلج مغزی همراه با کم توانی ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ضرب آهنگ شناختی کُند: به سوی اختلالی مستقل و مجزا(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱