لیلا حیدری

لیلا حیدری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

بررسی جایگاه الگوهای نوین برنامه ریزی شهری در محلات جدید شهری (مطالعه موردی: محله یاغچیان تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
همزمان با افزایش جمعیت شهرهای کشور در دوره شهرنشینی سریع (دهه شصت)، توسعه متصل شهرها در قالب ایجاد شهرک های جدید برای جذب سرریز جمعیت کلان شهرها در اولویت مدیران شهری قرار گرفت. با توجه به شرایط اضطرار آن دوره به سبب افزایش درصد شهرنشینی و مهاجرت ها، صرفا ابعاد کالبدی و مسکن پذیری مورد توجه برنامه ریزان بود و اهداف متعالی برنامه ریزی شهری که همان تامین آسایش، ایمنی و زیبایی می باشد؛ به ورطه فراموشی سپرده شد. محله یاغچیان تبریز نیز یکی از شهرک های مسکونی متصل است که برای استقرار بخشی از جمعیت شهر تبریز، برنامه ریزی گردیده است. هدف این پژوهش سنجش میزان رعایت استانداردهای برنامه ریزی شهری نوین در محله یاغچیان می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و ماهیت تحقیق کاربردی می باشد. جهت بررسی الگوهای نوین برنامه ریزی شهری ابتدا به مطالعه ادبیات مربوطه پرداخته شده، پس از شناخت نظریات، تعاریف و الگوهای مختلف، گویه های پرسشنامه تدوین و تجزیه و تحلیل گردیده است. حجم نمونه آماری بر طبق روش نمونه گیری کوکران 384 نفر می باشد. نتایج حاکی از آن است که محله یاغچیان تبریز، از نظر شاخص های ارتباطات و دسترسی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و نهادی و مدیریتی در وضعیت مطلوب قرار نداشته و میانگین به دست آمده از عدد 3 در طیف لیکرت کمتر می باشد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان می دهد شاخص ارتباطات و شاخص اجتماعی بیشترین تأثیر در شاخص مدیریتی و نهادی دارند و در نهایت کمترین میزان بتا در تحلیل رگرسیون مربوط به شاخص کالبدی بوده است.
۲.

شناسایی مؤلفه های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وب سایت باشگاه های فوتبال هواداران مؤلفه های تعاملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۳۷۸
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب-سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود که جمع آوری اطلاعات به صورت اینترنتی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل هواداران به عضویت درآمده در وب سایت باشگاه های استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی، داماش و سپاهان (26000N=) بودند که در فروردین و اردیبهشت 1391 مورد بررسی قرار-گرفتند. از جامعه یاد شده 325 نفر حاضر به همکاری با این پژوهش شده و نمونه تحقیق را تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته ای استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه بر اساس نظر متخصصین مدیریت ورزشی تأیید گردید و پایایی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ 9/0 تعیین شد. از آزمون تی تک نمونه ای جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مؤلفه های تعاملی از جمله فرصت های تعامل با مدیران یا مربیان، بازیکنان و سایر هواداران روی وب-سایت، ابزارهای ترویجی خاص، خوراک های اطلاعاتی و شخصی کردن صفحات خانگی و ایمیل بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران تأثیر معناداری دارد. بنابراین می توان بیان کرد که درک نیازهای هواداران وفادار برای موفقیت وب سایت باشگاه های فوتبال از ضروریات است.
۳.

اولویت بندی مؤلفه های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران وب سایت باشگاه های فوتبال هواداران مؤلفه های تعاملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۰۹
پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی مؤلفه های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود و جمع آوری اطلاعات به صورت اینترنتی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل هواداران عضو وب سایت باشگاه های استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی، داماش و سپاهان (26000N=) بودند که در فروردین و اردیبهشت 1391 بررسی شدند. از جامعه یادشده 325 نفر حاضر به همکاری با این پژوهش شدند و نمونه تحقیق را تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه براساس نظر متخصصان مدیریت ورزشی تأیید و پایایی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ 9/0 تعیین شد. از آزمون های تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون مقایسه ای بونفرونی در سطح معناداری 05/0 P < برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که هر چهار مؤلفه تعاملی بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران تأثیر معناداری دارد و بین مؤلفه های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت تفاوت معناداری مشاهده شد. اولویت بندی مؤلفه های تعاملی نشان داد که به ترتیب 1. فرصت های تعامل با مدیران یا مربیان، بازیکنان و سایر هواداران روی وب سایت؛ 2. خوراک های اطلاعاتی؛ 3. شخصی کردن صفحات خانگی و ایمیل؛ 4. ابزارهای ترویجی خاص بیشترین تأثیر را بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت دارد. بنابراین می توان گفت درک نیازهای هواداران وفادار برای موفقیت وب سایت باشگاه های فوتبال ضروری است.
۵.

مقایسه بازاریابی تحت وب باشگاه های فوتبال ایران، انگلستان و یونان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران انگلستان فوتبال یونان بازاریابی تحت وب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۱۰۷۱ تعداد دانلود : ۶۳۷
ورزش و اقتصاد دولتی مشکلات زیادی برای کشور به همراه داشته است. یکی از راه های برون رفت از چنین وضعیتی توجه به بازاریابی است. بازاریابی ورزشی از جمله مسائل چالش برانگیز باشگاه های ورزشی در عصر حاضر است که هنوز مضامین واقعی آن برای جامعه ورزش ایران کاملاً شناخته شده نیست. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی بازاریابی تحت وب در شش باشگاه سپاهان، استقلال، ذوب آهن، پرسپولیس، صبا باطری و تراکتورسازی انجام شد و سپس یافته ها با شش باشگاه از انگلستان و شش باشگاه از یونان مقایسه شد. روش تحقیق از نوع توصیفی و ابزار آن سیاهه ارزیابی مرور وب سایت از نظر ویژگی های بازاریابی کریمادیس (2010) بود. از 42 امتیاز مربوط به ویژگی اطلاعاتی، باشگاه های انگلستان 41 امتیاز و باشگاه های یونان 35 امتیاز کسب کردند و باشگاه های ایران با کسب 20 امتیاز در آخر قرار گرفتند. اگرچه باشگاه های ایران تا حدودی به ویژگی اطلاعاتی پرداخته اند، اما در تمام ویژگی های فروش، ترویجی، ارتباطی و جمع آوری داده ها از باشگاه های انگلستان و یونان ضعیف تر بودند؛ بنابراین با توجه به ارتقای روز افزون جایگاه وب در بازاریابی معاصر، باشگاه های ایران بازنگری اساسی و گسترده ای در وب سایت های خود نیاز دارند.
۶.

تأثیر یک برنامة حرکات ریتمیک بر توانایی های ادراکی – حرکتی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوشبهر کودکان کم توان ذهنی حرکات ریتمیک مهارت های ادراکی – حرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۸ تعداد دانلود : ۹۰۸
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برنامة حرکت ریتمیک بر توانایی های ادراکی – حرکتی و هوشبهر کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر بود. نمونة 24 دختر عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر، با میانگین (± انحراف معیار) سن 1 /43 ± 11 /98 سال و ضریب هوشی 9 /95 ± 70 /58 بودند. نمونه براساس ضریب هوشی و عملکردشان در توانایی های ادراکی – حرکتی همتراز و در گروه های مداخله و کنترل جایگزین شدند. گروه مداخله در برنامة حرکات ریتمیک هشت هفته ای، سه جلسة 45 – 40 دقیقه ای در هفته، شرکت کردند. جمع آوری اطلاعات برای کل آزمودنی ها به شکل پیش آزمون / پس آزمون، از توانایی های ادراکی حرکتی (مقیاس اوزرتسکی) و هوش (آزمون ریون)، انجام گرفت. براساس نتایج، توانایی های ادراکی _حرکتی گروه مداخله پس از برنامة حرکات ریتمیک نسبت به گروه کنترل بهبود یافت (5P>). نتیجه اینکه با طراحی برنامة حرکات ریتمیک مناسب می توان توانایی های ادراکی _ حرکتی کودکان کم توان ذهنی را بهبود بخشید

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان