کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی زمستان 1381 شماره 6

مقالات

۳.

بررسی میزان افسردگی و اضطراب در معلولین بینایی 50 ـ 16 ساله شهر تهران بر حسب سن، جنس، میزان معلویلت،و اضطراب در معلولین بینایی

۴.

تأثیر آموزش راهبردهای مرور ذهنی (نگهدارنده و بسط دهنده) و سازمان دهی بر عملکرد کودکان با ناتوانی هوشی

۶.

مقایسه رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی  ورزشکار و غیر ورزشکار در شهر تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱